Nature

ประวัติโครงการ

ความเป็นมา

ปี ๒๕๑๕

เริ่มจัดประกวด มารยาทไทย


เริ่มจัดประกวด "มารยาทไทย" ในนามธนาคารศรีนคร ชื่อโครงการ
"การประกวดมารยาทไทยศรีนคร"

ปี ๒๕๒๓

เริ่มจัดประกวด อ่านฟังเสียง


เริ่มจัดประกวด "อ่านฟังเสียง" ในนามธนาคารศรีนคร ชื่อโครงการ
"การประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนคร"

ปี ๒๕๓๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จเข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในนามโรงเรียนราชินี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ปี ๒๕๓๘

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จเข้าร่วมการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับ มัธยม ศึกษาปีที่ ๔ - อุดมศึกษา ในนามโรงเรียนจิตรลดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ปี ๒๕๓๘

พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ


ขอพระราชทานพระราชานุญาต ขอถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ กิจกรรม กิจกรรมละ ๔ ระดับ

ปี ๒๕๔๕

ธ.ศรีนคร ได้ควบรวมกับ ธ.นครหลวงไทย


เมื่อธนาคารศรีนคร ได้ควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย จึงเริ่มจัดประกวดในนาม ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย"

ปี ๒๕๕๐

รับโล่และเข็มเกียรติคุณ


ได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณในฐานะที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ด้านวัฒนธรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปี ๒๕๕๔

เริ่มโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย


เมื่อธนาคารนครหลวงไทย ได้ควบรวมกับธนาคารธนชาต จึงเริ่มจัดประกวด ในนาม ธนาคารธนชาต ชื่อโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"

ปี ๒๕๖๐

เริ่มจัดประกวด มารยาทไทย ผู้บกพร่องทางการได้ยิน


เริ่มจัดประกวด "มารยาทไทย" สำหรับ "ผู้บกพร่องทางการได้ยิน"

ปี ๒๕๖๑

เริ่มจัดประกวด อ่านฟังเสียง ผู้บกพร่องทางการมองเห็น


เริ่มจัดประกวด "อ่านฟังเสียง" สำหรับ "ผู้บกพร่องทางการมองเห็น"

ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓

เปลี่ยนชื่อโครงการ


เมื่อธนาคารธนชาตได้รวมกับธนาคารทีเอ็มบี จึงเปลี่ยนการประกวดในนาม โครงการ "ทีเอ็มบี | ธนชาต เอกลักษณ์ไทย"

ปี ๒๕๖๓

สถานการณ์โควิด ๑๙


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ปี ๒๕๖๓ จึงของดจัดการประกวด

ปี ๒๕๖๔

จาก "เอกลักษณ์ไทย" สู่ "เท่อย่างไทย"


เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" และ
เริ่มจัดการประกวด "วาดภาพดิจิทัล"

ปี ๒๕๖๕

ภาพการเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕


นำคณะนักเรียนผู้ชนะเลิศ ๒ ปี เข้ารับพระราชทานรางวัล
ภาพชุดที่ 1
ภาพชุดที่ 2

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956