Nature

มารยาทไทย

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด

ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

การไหว้ การกราบ การแสดงความเคารพ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

การยืน-การเดิน-การนั่ง

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๑ - ๓

ผลการประกวด ทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงกานต์ธีรา ฤทธิสุนทร
2. เด็กหญิงธิตา หน้องมา
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชูดวง
4. เด็กชายสิรปรัชญ์ วรศรี
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง462.50 (88.1%)
ชนะเลิศ
21. เด็กหญิงธัญศิริ ศรีชัย
2. เด็กหญิงธัญกานต์ พรหมคณะ
3. เด็กหญิงขวัญข้าว หนูทอง
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ หนูทอง
โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู2500)420.00 (80%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กหญิงณัฐฐิญากรณ์ หงษ์สนิท
2. เด็กชายภูมินันท์ ปัดทุม
3. เด็กหญิงพรกนก เหล่าดี
4. เด็กหญิงอาทิตยา เกิดผล
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร401.75 (76.52%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กหญิงคีตภัทร สุนทรศารทูล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ อินทรกำจร
3. เด็กหญิงญาดา เปรื่องการ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส แสงลอย
โรงเรียนนารีวิทยา394.75 (75.19%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
51. เด็กหญิงพรรณวลัย จันทร์หอม
2. เด็กหญิงพริมา วงศ์มณีรุ่ง
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ภูสิทธิอัคคโชติ
4. เด็กชายภูรวิทญ์ ผานดอยแดน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา386.00 (73.52%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
61. เด็กชายณัฐพัฒน์ พัวพันธ์
2. เด็กชายภัทรุตม์ นุ่มมาก
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เขื่อนคำ
4. เด็กหญิงภัทรปภา กวินโชคศิริ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ381.25 (72.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
71. เด็กชายรชต หาญคำจันทร์
2. เด็กหญิงธนัชชา อุตรโส
3. เด็กหญิงพัชรี บัวคำ
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทโชติ
โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์)378.00 (72%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
81. เด็กชายพันธุ์ธัช พันธุ
2. เด็กหญิงประภารดี สุขอาษา
3. เด็กชายรชต สุริยะศรี
4. เด็กหญิงบุญญิสา พลเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลยโสธร376.50 (71.71%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
91. เด็กชายอิทธิกร แสงสว่าง
2. เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วพิลา
3. เด็กหญิงเขมจิรา ศรีดี
4. เด็กหญิงอัจจิมา วงศ์ฤทธิ์
โรงเรียนวัดปากบ่อ372.50 (70.95%)
101. เด็กหญิงจุฑามาศ ทะเกิงลาภ
2. เด็กชายภูธร โคตรฉิม
3. เด็กหญิงอัยรฎา อาจกมล
4. เด็กชายสุรศักดิ์ ศรีสวาท
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด368.50 (70.19%)
111. เด็กหญิงณัฐวัลรีย์พร ทองพูล
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา หมั่นคง
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์ อุไรโรจน์
4. เด็กชายธีรวัฒน์ รัชฏพันธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา366.00 (69.71%)
121. เด็กหญิงพารินทร์ ตรีสุขศิริวัฒนะ
2. เด็กหญิงพัชรวลัย ฟองจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ดาว ทิตย์วรรณ
4. เด็กชายธาดาธร อรรฆย์วัชร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา364.00 (69.33%)
131. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เถาเมืองใจ
2. เด็กหญิงอารดา นันตาวงค์
3. เด็กหญิงรติมา กำแพงเพ็ชร
4. เด็กชายกุลศรัณย์ คำแปง
โรงเรียนพินิจวิทยา363.75 (69.29%)
141. เด็กชายเอดาวัฒน์ คงวงศ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ ศิริงาน
3. เด็กหญิงกนิษฐรินทร์ เจียวห้วยขวาง
4. เด็กหญิงลักษิกา ชุ่มจิต
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)358.00 (68.19%)
151. เด็กชายทวีศักดิ์ สุดแน่น
2. เด็กชายชนกันต์ ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงสาว
4. เด็กหญิงชุติมา สองจินดา
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง341.50 (65.05%)
161. เด็กชายธนกร เพชรคง
2. เด็กหญิงลลดา สิงสร้าง
3. เด็กชายศุภกร เพชรคง
4. เด็กหญิงมุทิตา รอดทิม
โรงเรียนบ้านดอนทราย292.50 (55.71%)
171. เด็กชายภูริวัฒ กังศรานนท์
2. เด็กหญิงณัฐรดา สมพงษ์
3. เด็กชายอชิราพิชญ์ ศรีวิเชียร
4. เด็กชายอริยะพัชร ศรีวิเชียร
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี288.75 (55%)
181. เด็กหญิงชญาดา ศิริเมือง
2. เด็กหญิงเมธาวดี เกนขุนทด
3. เด็กหญิงกริชากร บุญทองเล็ก
4. เด็กหญิงณพัชญา ทวีวัฒนานนท์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี240.00 (45.71%)
ผลการประกวด ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงลลิตา นัยจิตร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยสุด
3. เด็กหญิงณภัทร พูดเพราะ
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พุทธคี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี416.00 (79.24%)
ชนะเลิศ
21. เด็กหญิงอรจิรา วัยอาภา
2. เด็กหญิงณัฐชา​ ช่วยส่ง
3. เด็กหญิงรมณ จุมพรม
4. เด็กหญิงปุญญิสา เหล่าซื่อสันวัฒ์
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์403.25 (76.81%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กชายสรยุทธ บุญสงค์
2. เด็กชายอานนท์ เทียมทัด
3. เด็กชายอติเทพ ศรีภูมิภักดิ์
4. เด็กชายชาญชัย โสแพทย์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี390.00 (74.29%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กหญิงโยษิตา เอี่ยมภู่
2. เด็กหญิงอทิตยา​ พรวิวัฒน์สุข
3. เด็กหญิงมุกดาวัน อินสีเชียงใหม่
4. เด็กหญิงทิพย์บงกช ศรีเศวต
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์387.25 (73.76%)

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๔ - ๖

ผลการประกวด
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงนภสร ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์ นามวงษ์
3. เด็กหญิงศิโสภา เศียรอุ่น
4. เด็กชายธิษณะ เพชรมณี
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง439.25 (83.67%)
ชนะเลิศ
21. เด็กหญิงวิมุตตา ภูมิวิเศษ
2. เด็กหญิงสิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงกมลชนก แก้วอินัง
4. เด็กหญิงมุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย434.75 (82.81%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กชายกิตติชัย เชิดโฉม
2. เด็กชายรัชชานนท์ เขียวสนั่น
3. เด็กหญิงเกตนิภา ทุคหิต
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ สุขเกษม
โรงเรียนบ้านวังผาลาด433.75 (82.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กชายชโยดม บูรณวิทย์
2. เด็กชายณัฐภัทร อมรรัตน์ธำรง
3. เด็กหญิงดลรวี เพ่งพินิจ
4. เด็กหญิงจรรยพร บาระมี
โรงเรียนนารีวิทยา401.50 (76.48%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
51. เด็กหญิงกนกพร นักธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คำตุ้ม
3. เด็กหญิงลภัสดา วงษ์ชู
4. เด็กหญิงจิตรานุช กิจพา
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร397.00 (75.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
61. เด็กชายธีรโชติ แก้วเกิด
2. เด็กชายชนกานต์ อิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงธนิสร แก้วแท้
4. เด็กหญิงพิยะดา ทองหนัก
โรงเรียนเมตตาวิทยา396.75 (75.57%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
71. เด็กชายกันติชา เรืองจุ้ย
2. เด็กหญิงไอรดา หนุนภักดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุภัชชา เทียมเสมอ
โรงเรียนนารีวิทยา395.25 (75.29%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
81. เด็กชายชนกันต์ หนูมาก
2. เด็กหญิงเกวลี เรืองติก
3. เด็กชายณภัทร คงทอง
4. เด็กหญิงเบญญาภา นิลสุข
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน384.00 (73.14%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
91. เด็กหญิงพิชญาภา พิมภาสูง
2. เด็กหญิงลภัสรดา ทวยภา
3. เด็กชายภูมิพัฒน์ อินอ่อน
4. เด็กหญิงชิตากานต์ สีขุนทอง
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร383.00 (72.95%)
101. เด็กหญิงกวินธิดา วารีใส
2. เด็กหญิงชนินาถ จันคนา
3. เด็กหญิงศิรภัสสร ทิพย์มงคล
4. เด็กหญิงวิภาวี ลากระโทก
โรงเรียนวัดหนองติม382.25 (72.81%)
111. เด็กชายสิริวัฒน์ โชคลาภ
2. เด็กหญิงวชิรญา โฉมงาม
3. เด็กหญิงธัญญ์นรี คำเพ็ง
4. เด็กหญิงปนัดดา แสนกล้า
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)382.25 (72.81%)
121. เด็กหญิงปวริศา สุมารัตน์
2. เด็กหญิงพิชญ์ภัชร์ ศรีวิเชียร
3. เด็กหญิงธัญชภรณ์ นิยม
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แขพรมราช
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี380.50 (72.48%)
131. เด็กหญิงปณิดา วุฒิอนันต์ชัย
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ โชติศิริธราธรณ์
3. เด็กหญิงฝน
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ จันทวาศ
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ377.00 (71.81%)
141. เด็กชายกฤษนันท์ พลเสน
2. เด็กชายกมลภพ อุทัศน์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พิทักษ์สินสุข
4. เด็กหญิงณัฐนิชา สินธุ์ประสพชัย
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต374.50 (71.33%)
151. เด็กชายรัชชานนท์ ถาวิเศษ
2. เด็กชายอธิกรณ์ สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า ศรีสุขดี
4. เด็กหญิงภัทรธิดา แทนจำรัส
โรงเรียนบ้านตาด370.00 (70.48%)
161. เด็กหญิงณฐมน​ พึ่ง​ศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์ ยศข่าย
3. เด็กหญิงชญานิน ยศข่าย
4. เด็กชายแทนคุณ วงศ์จันทร์
โรงเรียนพินิจวิทยา364.75 (69.48%)
171. เด็กชายชาติชาย ธะนะเกษม
2. เด็กหญิงพัชรา พรมหล่ำ
3. เด็กชายจิรศักดิ์ ทองอยู่
4. เด็กหญิงณัชชานันท์ สมบัติ
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง361.00 (68.76%)
181. เด็กหญิงณิชาภัทร ชูแก้วงาม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์ สีมาพันธ์
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ มณีฉาย
4. เด็กหญิงณัฐภรณ์ ชูแก้วงาม
โรงเรียนบ้านชายคลอง361.00 (68.76%)

คำถามที่พบบ่อย

1. เมื่อเข้า Zoom แล้ว เริ่มทำการประกวดได้เลยใช่ไหมค่ะ
เมื่อผู้ประกวดหรือครูผู้ช่วยบันทึกภาพเข้า Zoom แล้วนับ 1-5 แล้วเริ่มทำการประกวดได้เลย กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนการสอบตามลำดับหมายเลขในระบบอัตโนมัติในภายหลังท่านทำการประกวดเสร็จ
2. ตัวแทนปฏิบัติท่าบังคับการกราบเบญจางคประดิษฐ์กี่คน ต้องเป็นนักเรียนชาย หรือ นักเรียนหญิง
ปฏิบัติเพียง ๑ คน จากทีม ๔ คน จะเป็นนักเรียนชาย หรือนักเรียนหญิงก็ได้ โดยผู้เข้าประกวดที่ทำท่ากราบเบญจางคประดิษฐ์จะต้องรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนเท่านั้น
3. ในวันประกวดครูผู้สอนและผู้ประกวดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
๑ ครูผู้สอนจัดเตรียมป้ายบทบาทสมมุติทั้ง ๔ ตัวละคร ตามที่โจทย์กำหนดและติดให้กรรมการเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน เพื่อนนักเรียน คุณพ่อ (คุณแม่) คุณครู (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่โจทย์กำหนด) กรณีที่โจทย์กำหนดบทบาทสมมุติมาว่า คุณพ่อ (คุณแม่) ลุง (ป้า) ตา (ยาย) ปู่ (ย่า) ให้ผู้เข้าประกวดเลือกตามเพศสภาพหรือตามความเหมาะสมของผู้เข้าประกวดได้เลย โดยครูจะทราบในเวลาประกาศโจทย์การประกวดและมีเวลาจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
๒. ครูผู้สอนจัดเตรียมอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น สมุดการบ้าน กระเป๋านักเรียน ถุงของฝาก พานทรงสูง ถ้วยรางวัล แก้วน้ำ เหยือกน้ำ โต๊ะ หรือเก้าอี้ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการประกวดตามโจทย์ที่ได้รับ (ทางทีมเข้าประกวดไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง หรูหรา ขอให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เข้าประกวด หรือถ้าหาไม่ได้ก็สามารถเขียนป้ายกำกับว่าสมมุติว่าสิ่งนั้นๆ คืออุปกรณ์อะไรให้กรรมการเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นถ้าโจทย์กำหนดให้มีพวงมาลัย แต่ขณะที่ทำการบันทึกภาพไม่มีพวงมาลัย ก็ใช้กระดาษเขียนว่าพวงมาลัย ทางโครงการฯ ก็อนุโลมให้ได้)
4. ในวันประกวดครูผู้สอนและผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
๑ ขั้นตอนก่อนการประกวด
๑.๑ เข้าระบบผ่าน www.เท่อย่างไทย.com แล้ว Log in เข้าระบบ ทั้งครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ช่วยบันทึกภาพ
๑.๒ เมื่อถึงเวลาประกวด ระบบจะอนุญาตให้พิมพ์โจทย์ข้อสอบตามรุ่นที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด + ครูช่วยเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ตามที่โจทย์กำหนด
๒ ขั้นตอนการฝึกซ้อม
ฝึกซ้อมโจทย์ข้อสอบที่ได้รับ สำหรับการประกวดมารยาทไทย ดังนี้
๒.๑ ระดับประถมต้น ป.๑ - ป.๓ ครูผู้สอนสามารถอยู่ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมได้ (ใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่เกิน ๑๐ นาที)
๒.๒ ระดับประถมปลาย ป.๔ - ป.๖ ผู้ประกวดจะต้องปรึกษาและฝึกซ้อมร่วมกันเองในทีม โดยไม่มีครูผู้สอนให้คำแนะนำ (ใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่เกิน ๑๐ นาที)
หมายเหตุสำคัญมาก
**ผู้เข้าประกวดที่จะปฎิบัติท่ากราบเบญจางคประดิษฐ์ จะต้องรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนเท่านั้น ส่วนสมาชิกที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันเองในทีม**

๓ ขั้นตอนการประกวด โดยแต่ละทีมเข้าประกวดจะมีเวลาการประกวด ๔ นาที ในการประกวดเท่านั้น
๓.๑ ผู้เข้าประกวดยืนเรียงหน้ากระดานโดยผู้เข้าประกวดที่รับบาทสมมุติที่เป็น นักเรียน จะอยู่คนแรกด้านซ้ายสุดของแถว
๓.๒ ทีมเข้าประกวดทำความเคารพคณะกรรมการด้วย ท่าไหว้แบบชายและแบบหญิง (ไม่ต้องกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ) เป็นการทักทายคณะกรรมการ
๓.๓ หัวหน้าทีมที่รับบทบาทสมมุติเป็น นักเรียน ก้าวออกมาด้านหน้า ๑ ก้าว และขวาหันหรือซ้ายหัน ๑ ครั้ง เพื่อหันด้านข้างให้กรรมการ หลังจากนั้นให้ปฏิบัติท่าบังคับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เมื่อเสร็จแล้วให้กลับไปยืนเข้าแถวในตำแหน่งเดิมร่วมกับสมาชิกในทีม ขอให้ครูผู้ช่วยบันทึกภาพทำการบันทึกภาพอย่างชัดเจน
๓.๔ เมื่อหัวหน้าทีมกลับเข้ามายืนประจำแถวร่วมกับสมาชิกแล้ว ให้ทีมเข้าประกวดปฏิบัติตามเหตุการณ์สมมุติตามที่โจทย์กำหนดให้แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาที
๓.๕ เมื่อทีมเข้าประกวดปฏิบัติเหตุการณ์สมมุติแล้วเสร็จ ให้ทีมเข้าประกวดกลับมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเช่นเดิม แล้วทำท่าไหว้แบบชายและแบบหญิง (ไม่ต้องกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ) เพื่อเป็นการลาคณะกรรมการอีกครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการประกวด
5. การตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะต้องตั้งอย่างไรในวันประกวด

ตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพให้พร้อมในแนวนอนเท่านั้น ในระยะภาพที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างชัดเจน เมื่อผู้เข้าประกวดพร้อมจะทำการประกวดแล้ว ครูผู้ช่วยบันทึกภาพถึงจะกดเข้าโปรแกรม Zoom เท่านั้น หลังจากคลิกเข้าสู่ลิงค์โปรแกรม Zoom ในการประกวด แนะนำให้คลิกเลือก Wifi or Cellular Data เพื่อเปิดการใช้เสียง
6. เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้นจะต้องปิดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) อย่างไร
ให้ปุ่มกด “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น ทางโครงการฯ จะจัดพิมพ์และส่งใบประกาศนียบัตรไปยังสถานศึกษาของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเพียงครั้งเดียว) หรือหากพิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิดสามารถแก้ไขใบประกาศนียบัตร โดยการ Login เข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสของสมาชิก ทำการแก้ไขและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
7. ครูสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
8. รอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การประกวดในรอบชิงชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบต่อไป
9. ไม่มั่นใจว่าจะเข้าและใช้ระบบในการประกวดได้อย่างถูกต้อง
๑ ทางโครงการฯ คำนึงถึงเรื่องการเข้าระบบและการใช้ระบบได้อย่างคุ้นเคย จึงได้จัดให้ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ และนักเรียนได้ทดสอบระบบ ระยะการบันทึกภาพ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนวันประกวดจริง โดยแบ่งวันทดสอบระบบตามภูมิภาค ตามวันที่ประกาศในระเบียบการและสามารถตรวจสอบอีกครั้งในการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด
๒ ในรอบทดสอบระบบทางโครงการฯ จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ได้ทดสอบ เพื่อให้ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ และผู้เข้าประกวด ได้ทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนการประกวด รวมถึงการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ได้อย่างถูกต้อง โครงการฯ อนุญาตให้ ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ สามารถตรวจสอบคลิปการทดสอบของตนเองได้ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เช่นเดิม
***หมายเหตุ การประกวดรอบคัดเลือก ทีมเข้าประกวดจะไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
10. ถ้าอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างการประกวดต้องทำอย่างไร
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด สามารถคลิกลิงค์เดิมเพื่อเข้าประกวดอีกครั้งได้ ภายในเวลาที่ระบบกำหนด
11. ถ้าเข้าประกวดในเวลาที่กำหนดไม่ทัน สามารถประกวดใหม่ได้หรือไม่
ไม่สามารถเข้าประกวดใหม่ได้ เนื่องจากเกินเวลาที่ระบบกำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์
12. ในกรณีที่ใช้อีเมลเดียวกัน ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด เข้าลิงค์ประกวดผิดคน สามารถออกและเข้าประกวดในลิงค์ที่ถูกต้องได้หรือไม่ และเข้าผิดตอนแรกควรจะต้องทำอย่างไร
สามารถออกจากห้องที่ผิดและเข้าลิงค์ใหม่ในห้องที่ถูกต้องได้
13. ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าลิงค์ประกวดถูกต้องหรือไม่ ควรทำอย่างไร
ควรจะออกและเข้าใหม่ในลิงค์ที่มั่นใจว่าถูกต้อง
14. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสำหรับการประกวดควรใช้อุปกรณ์อะไร
การบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถจัดมุมกล้องได้ง่ายและให้คุณภาพการบันทึกวิดีโอที่เพียงพอ หรือหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์เสริมในการบันทึกภาพ

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956