Nature

มารยาทไทย

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป

ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 


 


วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

Avatar

การไหว้ การกราบ การแสดงความเคารพ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)
Avatar

การยืน-การเดิน-การนั่ง

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๑ - ๓

ผลการประกวด ทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กชายชโยทิต จิตรเจริญ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา ตุ่นหนู
3. เด็กหญิงกวิสรา หนูนิล
4. เด็กหญิงนภสร ดำชื่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์419.50 (79.9%)
ชนะเลิศ
21. เด็กชายกรทักษ์ พลรส
2. เด็กชายกรเพชร ทองพูลเอียด
3. เด็กหญิงธนศนันท์ เจริญศิริสุนทร
4. เด็กหญิงภัคพิดา ไทรงาม
โรงเรียนพรศิริกุล412.25 (78.52%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กชายภัทรเดช คอนสูงเนิน
2. เด็กหญิงนันท์ลินี สุทธิแพทย์
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หงษ์ชุมแพ
4. เด็กหญิงศุกลพักษร์ สิทธิ
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร409.50 (78%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ ไทรเล็กทิม
2. เด็กหญิงสุธิภาพร สันติวงษ์
3. เด็กชายรัชชานนท์ สาสูงเนิน
4. เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมตา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง407.00 (77.52%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
51. เด็กหญิงกมลชนก กิติยายาม
2. เด็กชายบดินทร์ ไหวพริบ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์ ตั้งกิตติมศักดิ์
4. เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ตั้งกิตติมศักดิ์
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์396.00 (75.43%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
61. เด็กหญิงสายธารา ลิขกิจจาทร
2. เด็กหญิงรวิพร กัญญะบุญ
3. เด็กหญิงพิชญาตรี มีลา ครือเกอร์
4. เด็กหญิงกานรดา ศรีภิญโญ
โรงเรียนเซนต์เมรี่393.50 (74.95%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
71. เด็กหญิงปัณณทัต ผึ่งมา
2. เด็กหญิงชัญญ์พัชร์ หิรัญสมบูรณ์
3. เด็กหญิงภรีมรตา สังข์ประไพ
4. เด็กหญิงอลิณ จู
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย388.50 (74%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
81. เด็กหญิงชัญญา กาญจนเชฐ
2. เด็กหญิงธีวรา โชควรวัฒนกร
3. เด็กหญิงภาวรินทร์ ประภาทรง
4. เด็กหญิงภัชษนัญฑ์ ศรีเณร
โรงเรียนเผดิมศึกษา384.00 (73.14%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
91. เด็กหญิงขวัญชนก สวัสดี
2. เด็กหญิงธมลวรรณ พญาไทย
3. เด็กหญิงกานต์รวี ใจลังกา
4. เด็กชายกุลศรัณย์ คำแปง
โรงเรียนพินิจวิทยา381.50 (72.67%)
101. เด็กหญิงนภัส จิรพัฒนานุกุล
2. เด็กหญิงญาณิสร วิวัฒนพน
3. เด็กหญิงพีชญา สงวนศิลป์
4. เด็กหญิงกรดากฤษฎ์ อุทัยรัตน์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย376.50 (71.71%)
111. เด็กชายจตุพร ไชยกุง
2. เด็กหญิงณัฐวดี พันธ์พินิจ
3. เด็กหญิงปริชญา พลทรักษา
4. เด็กหญิงศุภสุตา ทองไวย์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์374.00 (71.24%)
121. เด็กชายเอกราช กาวีราช
2. เด็กชายกฤษฎิณัฏฐ์ จี้ระมาตย์
3. เด็กหญิงบุณยวีร์ มณีคำ
4. เด็กหญิงภัทราพร ศักดิ์เจริญชัยกุล
โรงเรียนดาราวิทยาลัย368.50 (70.19%)
131. เด็กชายศราวุฒิ เปีย
2. เด็กชายจิรพัทธ์ ศรีอาวุธ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองนุกูล
4. เด็กหญิงพรพนัช ศรแก้ว
โรงเรียนวัดมะปรางงาม368.00 (70.1%)
141. เด็กชายนนทวัฒน์ จูด้วง
2. เด็กชายภูมิฒิพงษ์ ราชบุรี
3. เด็กหญิงปพิชญา บุญเชย
4. เด็กหญิงอันรดา นุกูลอุดมพานิชย์
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ363.00 (69.14%)
151. เด็กหญิงพรลภัส เกตุศิริ
2. เด็กหญิงปรีญาดา แสงมั่งมี
3. เด็กหญิงวรารัตน์ ขาวบริบูรณ์
4. เด็กหญิงประภามาศ จำเริญรัตน์
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 360.00 (68.57%)
161. เด็กหญิงจิรัชญา รอดเครือทอง
2. เด็กหญิงอลิสรา บุษราคัม
3. เด็กหญิงภัทรภร กิจวิศิษฏ์
4. เด็กชายมนุภัค เจริญยิ่ง
โรงเรียนวัดปากบึง359.50 (68.48%)
171. เด็กชายสมพงษ์ -
2. เด็กหญิงธนัชชา -
3. เด็กชายณฐกร ทองสิน
4. เด็กหญิงบุณยกร เมืองประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ354.00 (67.43%)
181. เด็กชายพีรพงษ์ โกจิ๋ว
2. เด็กชายปัญญา ปั้นก้อง
3. เด็กหญิงสุวิชญา ช้างเพชร
4. เด็กหญิงธิติมา บุญฤทธิ์
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง345.00 (65.71%)
ผลการประกวด ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กหญิงนัชชา ศรีวงศ์
2. เด็กหญิงโยษิตา เอี่ยมภู่
3. เด็กหญิงมุกดาวรรณ อินสีเชียงใหม่
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา ผลทวี
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์406.00 (77.33%)
ชนะเลิศ
21. เด็กหญิงรมน จุมพรม
2. เด็กหญิงอรจิรา วัยอาภา
3. เด็กหญิงปุญญิสา เหล่าซื่อสันต์วัฒน์
4. เด็กหญิงณัฐชา ช่วยส่ง
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์376.75 (71.76%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กหญิงวริศรา เชื้อเมฆ
2. เด็กชายธนพัส วิวัฒนานนท์
3. เด็กชายจิรัฏฐ์ มาเที่ยง
4. เด็กชายกรวิชญ์ เทียนไสว
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ355.00 (67.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กชายสรยุทธ บุญสงค์
2. เด็กชายอานนท์ เทียมทัด
3. เด็กชายอติเทพ ศรีภูมิภักดิ์
4. เด็กชายอาชวิน ใบธรรม
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี344.25 (65.57%)
ชมเชย
51. เด็กหญิงอรวรรณ น้อยนิตย์
2. เด็กหญิงไอรดา เกิดแก่น
3. เด็กชายพาที ชุมพาที
4. เด็กชายนิรมิตร เสนแก้ว
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ337.50 (64.29%)
ชมเชย
61. เด็กชายบุริศร์ ชำนาญ
2. เด็กชายรัชชานนท์ สอนผิว
3. เด็กหญิงวันวิสาข์ วันทอง
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์ สร้อยโชติ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม329.50 (62.76%)
ชมเชย

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาที่ ๔ - ๖

ผลการประกวด
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. เด็กชายปัณณทัต หัสนันท์
2. เด็กหญิงธิตา หน้องมา
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์ ชูดวง
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา ฤทธิสุนทร
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง391.50 (74.57%)
ชนะเลิศ
21. เด็กหญิงกฤษฏิ์ฐิตา นิระเคน
2. เด็กหญิงเออะแมนเด้อ โบว์
3. เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ลี
4. เด็กหญิงศิริกานดา พรรณรังษี
โรงเรียนเซนต์เมรี่370.75 (70.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กหญิงวิมุตตา ภูมิวิเศษ
2. เด็กหญิงสิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล
3. เด็กหญิงมุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์
4. เด็กหญิงกมลชนก แก้วอินัง
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย367.50 (70%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กชายธราพงษ์ ปานคง
2. เด็กหญิงกมลชนก นาเลื่อน
3. เด็กหญิงพิชชาภา เฉี้ยงลิบ
4. เด็กหญิงพราวนภัสสร์ เหล่ากุลวาณิช
โรงเรียนพรศิริกุล360.00 (68.57%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
51. เด็กชายปิติ ยุทธรัตน์
2. เด็กหญิงกานต์สิรี นาเจิมพลอย
3. เด็กหญิงณัฐรดา มีหินกอง
4. เด็กหญิงอะนิศา ภักดีหาญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี355.50 (67.71%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
61. เด็กหญิงอชิชา มังมติ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วเทพ
3. เด็กชายอัครเดช วิวัตน์ธนากุล
4. เด็กหญิงปทิตตา สมมิตร
โรงเรียนดาราวิทยาลัย347.00 (66.1%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
71. เด็กหญิงปพิชญา วณิชชากรพงศ์
2. เด็กหญิงจิรานุช ชัยเพชร
3. เด็กหญิงณัฐชญา เอกธนกร
4. เด็กชายปัณณทัต จันทรา
โรงเรียนพรศิริกุล346.00 (65.9%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
81. เด็กหญิงกมลชนก รินนาศักดิ์
2. เด็กหญิงบุษญาพร บัวพงษ์
3. เด็กหญิงศศิกร วงศ์พัฒน์เสวก
4. เด็กหญิงณัฏฐชา เอมม่า เอิร์นลี่ย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์344.50 (65.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
91. เด็กหญิงคิรากร สุขสอน
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นลิน คำจันทร์
3. เด็กหญิงเบญริสา สีนวล
4. เด็กหญิงภัคจิรา โห้นา
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์343.00 (65.33%)
101. เด็กหญิงตีรชญา หาญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงขรพรรษ ไหวพริบ
3. เด็กหญิงอรชพร เอี่ยมเรืองพร
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ แก้วสว่าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ339.00 (64.57%)
111. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ญา อภิชาติเจริญชัย
2. เด็กหญิงหวาย ศรีปานเงิน
3. เด็กหญิงกฤตยา ภูวคีรีวิวัฒน์
4. เด็กหญิงมสารัศม์ วิริยสกุลธรณ์
โรงเรียนเผดิมศึกษา338.50 (64.48%)
121. เด็กหญิงลภัสรดา ทวยภา
2. เด็กหญิงชนิตว์นันท์ แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงกนกพร นักธรรม
4. เด็กชายวรายุทธ์ จันทร์ไทย
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร338.00 (64.38%)
131. เด็กชายปัญญากร โลกระโทก
2. เด็กหญิงลาวัณย์ พุทธรักษา
3. เด็กชายวุฒิชัย บุตุธรรม
4. เด็กหญิงนพมาศ หาญมานพ
โรงเรียนวัดศรีประชา323.00 (61.52%)
141. เด็กหญิงธนิสร แก้วแท้
2. เด็กชายพีรวิชญ์ ปทุมชัย
3. เด็กหญิงสุมาพร ศรีบุตรตา
4. เด็กหญิงเปรมมิกา กองกมล
โรงเรียนเมตตาวิทยา318.50 (60.67%)
151. เด็กชายยศพัทธ์ พูลศรี
2. เด็กชายนฤสรณ์ เสมากูล
3. เด็กหญิงปัญญมนต์ ประทีป
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์ เอี่ยวสกุล
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)315.50 (60.1%)
161. เด็กหญิงปวริศา สายวงค์คำ
2. เด็กหญิงเพชรลดา เพชรโกมล
3. เด็กหญิงลภัสยา วงจันทร์
4. เด็กหญิงอลิสา เพ็ชรราย
โรงเรียนวัดหนองติม306.50 (58.38%)
171. เด็กหญิงกันยาภา บุญส่ง
2. เด็กหญิงสิริยากร เส็งแสงทอง
3. เด็กหญิงสุกัลญา ศิธรกุล
4. เด็กหญิงป่านแก้ว เมืองเปี้ย
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน304.00 (57.9%)

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ - ๓

ผลการประกวด
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. นางสาวจุฑามณี ผ่านสำแดง
2. นางสาวอินทิรา หล้าบุญ
3. นางสาวนริศรา แข็งแอ
4. นายสันติสุข มีกระแส
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร378.25 (72.05%)
ชนะเลิศ
21. เด็กชายจีระวัฒณ์ อุประ
2. เด็กชายทรรศนันทน์ แก้วเนตร์
3. เด็กชายศรัณยู ทับไทย
4. นายปรัชชาลักษณ์ ดอกคำ
โรงเรียนวัดกำแพง376.00 (71.62%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. เด็กหญิงฮันน่า มานิตา เดล
2. เด็กหญิงนภัส ยอดเกตุ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา อินทร์สวน
4. เด็กหญิงจัสมิน เกิร์ทซ์
โรงเรียนเซนต์เมรี่374.00 (71.24%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. เด็กหญิงศิรภัสสร เริงธรรม
2. เด็กหญิงปัณฑิตา เนียมเที่ยง
3. เด็กหญิงปพิชญา อ่อนจันทร์
4. เด็กหญิงปภัสร ศรีทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง362.50 (69.05%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
51. เด็กชายจตุรงค์ แกล้วกล้า
2. เด็กชายณัฐภูมิ วีระสุข
3. เด็กหญิงพิริษา รัตนแก้ว
4. เด็กหญิงสิริกานต์ สุขขะ
โรงเรียนบางดีวิทยาคม362.00 (68.95%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
61. เด็กหญิงศิวพร สุระมรรคา
2. เด็กชายพัสกร สุขแจ่ม
3. นางสาวคำอ่อง
4. นางสาวขนิษฐา วงค์เหง้า
โรงเรียนวัดกำแพง361.00 (68.76%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
71. เด็กชายปฐวี อาษาเหลา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา ทิพย์ศรีบุตร
3. เด็กหญิงกอบกันย์ นาคสีม่วง
4. เด็กหญิงอัญชิสา สาระวงษ์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี353.00 (67.24%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
81. เด็กหญิงกัณธิมา ขันทอง
2. เด็กหญิงสุทธาวดี วรรณศรี
3. เด็กหญิงนงนภัส ลิ้นทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา พลคิด
โรงเรียนศรียานุสรณ์350.50 (66.76%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
91. เด็กหญิงปรัชดา วงศ์กำปั่น
2. เด็กหญิงคชาภรณ์ ชุนสิทธิ์
3. เด็กหญิงอลิสา ปรีชา
4. เด็กหญิงญาณิศา ณรงค์เวชสุนทร
โรงเรียนศรียานุสรณ์340.50 (64.86%)
101. เด็กหญิงรสิตา อร่ามรัศมี
2. เด็กหญิงอารยา ยิ่งเจริญธนา
3. เด็กหญิงกุลเนศวร์ อริยะเมธารัตน์
4. เด็กหญิงรินรดา อร่ามรัศมี
โรงเรียนถาวรานุกูล339.50 (64.67%)
111. นางสาวสุพรรณิกา พรหมทอง
2. เด็กหญิงปภาดา ชาวทอง
3. เด็กหญิงณธิดา ปิยะวงษ์
4. เด็กหญิงอลิชา วงค์ปา
โรงเรียนวัดกำแพง338.00 (64.38%)
121. เด็กชายวัชรพันธ์ ปันจันทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ นิลคำ
3. เด็กชายปฏิพล เหลืองประเสริฐ
4. เด็กหญิงภิญญดา สกุลพันธ์
โรงเรียนสันกำแพง337.00 (64.19%)
131. เด็กหญิงชญานิศ นาคิน
2. เด็กหญิงบุญญิสา คุณาธรรม
3. เด็กหญิงเมธาวินี ศรีปรางค์
4. เด็กชายปุณณวิช ใหม่เสน
โรงเรียนพรศิริกุล334.75 (63.76%)
141. เด็กหญิงลลนา เศษศรี
2. เด็กหญิงอารยา มีปิ่น
3. เด็กหญิงพิชญธิดา นิลธิเสน
4. เด็กหญิงภัทราพร ดำริกิจ
โรงเรียนศรียานุสรณ์331.50 (63.14%)
151. เด็กหญิงทัศชนก สมัย
2. เด็กหญิงศตกมล เอี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงปาณรวี ธาตุทอง
4. เด็กหญิงนิษฐ์นุดี อภิภู่ยอดยิ่ง
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม324.50 (61.81%)
161. เด็กหญิงเจนจิรา แก้ววิจิตร
2. เด็กหญิงพุฒิพร จันแดง
3. เด็กชายธนวัฒน์ เกิดศิริ
4. เด็กชายภูริภัทร เอียดแก้ว
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์321.00 (61.14%)
171. เด็กหญิงปุณยาพร อรัญเวศ
2. เด็กหญิงปวีณา สุวรรณธาดา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ ไถวสินธุ์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์ แดนประกรณ์
โรงเรียนร่องคำ281.50 (53.62%)

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาที่ ๔ - ๖

ผลการประกวด
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
11. นางสาวพรนภัส เปรมชนม์
2. นางสาวณัฐธิดา อินทร์สวาท
3. นางสาวณิชากานต์ สีดา
4. นางสาวภัครภรณ์ ผ้าขาว
โรงเรียนศรียานุสรณ์403.50 (76.86%)
ชนะเลิศ
21. นางสาวณัฐธยาน์ จิตรักสินธ์
2. นางสาวกนกวรรณ บัวศรี
3. นางสาวศตพร ทองนาค
4. นางสาวอาทิมา ทองนาเพียง
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร403.00 (76.76%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
31. นางสาวณภัทร ลิ้มตรีรัตนา
2. นางสาวนภัสนันท์ สุขเจริญ
3. นางสาววิรัลพัชร ญาณกรจิรทรัพย์
4. นายวรชัย แย้มประยูร
โรงเรียนถาวรานุกูล378.00 (72%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
41. นางสาวพลอยชมพู ศรีเมืองแพร่
2. นายแทนไท ทรพีสิงห์
3. นายรุติกร แก้วเกิด
4. นางสาวศศิลภัส แสงทอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร373.25 (71.1%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
51. นางสาวณัฐชฎา เขียวเจริญ
2. นางสาววันวิสา แป้นรักษา
3. นายบุญทวี พงษ์โอสถ
4. นางสาวลออ บุญสวัสดิ์
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์364.50 (69.43%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
61. นายอัษฎาวิน มุขภักดี
2. นางสาวณัฎฐณิชา อินทรัตน์
3. นายณัฐชนน วันเพ็ง
4. นางสาวสิริฉัตร เลิศสุวิมล
โรงเรียนสิงห์สมุทร360.75 (68.71%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
71. นางสาวสิริรัช รัตตมณี
2. นางสาวภัทรธิดา สำเภาทอง
3. นายธนาวุฒิ สวัสดิวงษ์
4. นายภควัต รักษ์ชูชื่น
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง344.00 (65.52%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
81. นางสาวนิรุชา จันทร์ชะฎา
2. นางสาวญาณกร กิจดำรงธรรม
3. นางสาวสุนันทา พังสาลี
4. นายกัลชาญ อิ่มยืนยงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ342.75 (65.29%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
91. นายสถาพร ไชยคีรี
2. นางสาวฤดีนิภา แซ่ลิ่ม
3. นางสาวเอมมิชา แซ่แต้
4. นางสาวภีมรดา ตันธนา
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"341.00 (64.95%)
101. นายเปรม นวลรัตนตระกูล
2. นายวิศวา มกรากรณ์
3. นายนันธิกรณ์ นวินณธญานันทน์
4. นายจิรุตม์ พัฒนาประทีป
โรงเรียนเทพศิรินทร์337.25 (64.24%)
111. นางสาวณัฏฐกมล ก้อนพันธ์
2. นางสาวชัญญานุช ธรรมมุนี
3. นางสาวศรุตยา นิ่มสำราญ
4. นางสาวเกษรินทร์ รอดเกตุ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง335.50 (63.9%)
121. นางสาวจิราพร วงศ์ละ
2. นางสาวชญาดา คุ้มไพฑูรย์
3. นางสาวปรัศนวดี แสงศรีราช
4. นางสาวชนิกานต์ นรินทร์
โรงเรียนเซนต์เมรี่332.50 (63.33%)
131. นายศิวนาถ ชัยศิริ
2. นางสาวสุพิชญา ศรีพันธบุตร
3. นายณภัทร ชาญสุข
4. นางสาวพลอยชมพู พิมพ์วีรกุล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล332.00 (63.24%)
141. นายชินวัฒน์ วันพิลา
2. นายธนกฤต ทองเฉย
3. นางสาวดารุนี พลกลาง
4. นางสาวปวันรัตน์ รอดน้อย
โรงเรียนเมตตาวิทยา330.00 (62.86%)
151. นายสิรวิชญ์ ทัพเทพเทวินทร์
2. นางสาวอัญชิสา อ่อนเกตุ
3. นางสาวปวริศา สุกใส
4. นางสาวธาราภรณ์ มีแทน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ329.00 (62.67%)
161. นายธนภูมิ เทพศิลา
2. นางสาวศิรินธร บุญช่วย
3. นางสาวสุวิชชา หงษ์สาม
4. นางสาวพลอยชมพู เตชะพี
โรงเรียนลำปางกัลยาณี328.25 (62.52%)
171. นายเกียรติศักดิ์ เกตุทอง
2. นายวุฒิชัย เกื้อการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ไพลดำ
4. นางสาวธัญชนก ปั้นทอง
โรงเรียนบางดีวิทยาคม326.00 (62.1%)
181. นายไพรพนา โสตถิพันธุ์กุล
2. นายเอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ ราชพลีสิงห์
4. นางสาวกิตติมา สลีอ่อน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย325.00 (61.9%)

คำถามที่พบบ่อย

1. รูปแบบการประกวดมารยาทไทยในปี ๒๕๖๕ เป็นอย่างไร
โครงการฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของครูและผู้เข้าประกวดและการเปลี่ยนรูปแบบการประกวดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกวด จึงจัดประกวดรอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ ครูและนักเรียนสามารถเข้าร่วมประกวดตามวันและเวลาที่กำหนด โดยแบ่งตามภูมิภาค และทำการบันทึกคลิปพร้อมส่งเข้าระบบตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยสามารถบันทึกคลิปได้ที่โรงเรียน หรือ สถานที่ที่สะดวก ด้วยการจำนวนคนเข้าร่วมไม่เกิน ๕ คนต่อทีม (ผู้ประกวด ๔ คน ผู้บันทึกภาพ ๑ คน)
2. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดการประกวดมารยาทไทย กี่ระดับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ป.๓)ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.๖ และ ปวช.) รวมทั้งสิ้น ๔ ระดับ
3. ในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนสามารถส่งผู้ประกวดมารยาทไทยได้ระดับละกี่ทีม
เพื่อเป็นการขยายโอกาสและการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โครงการฯ จึงขยายโอกาสให้สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนของสถาบันการศึกษาได้ระดับละ ๓ ทีม จากเดิม ๑ ทีม และการประกวดมารยาทไทย สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน (ระดับประถม ป.๑ - ป.๖) สามารถส่งได้ ๓ ทีม จากเดิม ๑ ทีม เช่นกัน
4. ทำไมครูถึงต้องกดปุ่มยินยอมเปิดเผยข้อมูลในใบสมัครแล้วถึงทำการสมัครได้
วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการติดต่อสมาชิกในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ด้านต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ การประกาศรายชื่อและการใช้ภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และที่สำคัญทางโครงการฯ ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ขอให้ได้รับการยินยอมให้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง จึงมีความจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองลงนามในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของเยาวชนทุกคน แล้วครู-อาจารย์ส่งใบสมัครนั้นๆ เข้าระบบการสมัครเข้าประกวด จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
5. ถ้าครู-อาจารย์ที่เคยส่งนักเรียนผู้เข้าประกวดคนเดิม จำเป็นต้องส่งใบสมัครในปี ๒๕๖๕ ใหม่หรือไม่
จำเป็นต้องส่งใบสมัครที่มีผู้ปกครองนักเรียนลงนามใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการส่งใบสมัครปีต่อปี
6. ขั้นตอนครู-อาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ การประกวดมารยาทไทย
7. ถ้าครู-อาจารย์ ไม่แน่ใจว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
ให้กรอกอีเมลในช่องสมัครสมาชิกใหม่ ถ้าอีเมลนั้นครูเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วอัตโนมัติ
8. ลืม Password ต้องทำอย่างไร
กรอกอีเมล ครู-อาจารย์ ที่เคยสมัครเป็นสมาชิก -> กดลืม Password -> ระบบจะทำการส่ง Password ไปยังอีเมลของท่าน และครู-อาจารย์สามารถกดลิงค์เข้าสู่ระบบแล้วแก้ Password ใหม่อีกครั้ง
9. หากต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวดและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต้องทำอย่างไร
ครูสามารถทำได้เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดแก้ไขใบสมัคร ->เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อ -> กดบันทึก
10. หากสมัครผิดรุ่นหรือผิดประเภทต้องทำอย่างไร
เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดยกเลิกสมัครและทำการกรอกใบสมัครใหม่
11. ครูและนักเรียนที่เข้าประกวดถึงแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับอะไรบ้าง
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทุกท่านนอกจากจะได้ประสบการณ์การประกวดแล้ว ยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้เองหลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว
12. ใครเป็นเจ้าของโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี
มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี โดยดำเนินโครงการต่อมาจากโครงการ ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้จัดเป็นครั้งที่ ๕๐ แล้ว
13. สาเหตุที่ไม่มีการประกวดระดับอุดมศึกษา
ด้วยมูลนิธิทีทีบี มุ่งจุดประกายให้เยาวชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา อายุ ๖ - ๑๘ ปี เป็นเยาวชนกลุ่มหลักเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างฐานของกลุ่มนี้ให้ได้มากขึ้น โครงการฯ ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจ ทั้งนี้หากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956