Nature

มารยาทไทย

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป

ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการสมัคร



 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

Avatar

การไหว้ การกราบ การแสดงความเคารพ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)
Avatar

การยืน-การเดิน-การนั่ง

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

ค้นหาตารางการประกวด


ทำการค้นหา

ตารางการประกวด ระดับประถมศึกษาที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18377 ทีม #1
1. ชนมน ขวัญใจ
2. ฐิติพงศ์ ทำบุญพรหม
3. วรรณรดา แก้วโยธา
4. กนกพล กันภักดี
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18322 ทีม #1
1. คมกร ส่องแสง
2. กรรณิการ์ นวลจันทร์
3. ชยณัฐ มีศรีสวัสดิ์
4. พัชรวดี นิลสนธิ
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18133 ทีม #1
1. วิรัญชนา มหาพัฒนวิรุฬห์
2. รวีวิภา สุวรรณรัตน์
3. รัศมิ์ภัชสรณ์ กรประดิษฐ์ศิลป์
4. ณภัทร สงวนเกียรติ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 17904 ทีม #1
1. ชนะศึก พรหมศร
2. รัชพล วงศรีรัก
3. ปานตะวัน เบ้าทองคำ
4. ปรียากร ศิริโชติ
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 17904 ทีม #2
1. ธนวุฒิ ซ้อนวุฒิ
2. นิพนธ์ ดรุณนารถ
3. ณัฏฐิกา ศรีพันทอง
4. จุฑาทิพย์ อินปัน
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 17894 ทีม #1
1. ภูรวิชญ์ ผานดอยแดน
2. พริมา วงศ์มณีรุ่ง
3. พรรณวลัย จันทร์หอม
4. ทัชชญา นันทพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 17894 ทีม #2
1. ชลภัทร มีทรัพย์
2. ธรรมวัตร คงแก้ว
3. ญาณภาสินีก์ วรรณโชติผาเวช
4. อาทิชา งามเสงี่ยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 17894 ทีม #3
1. วรธัณ วงษ์รอด
2. พารินทร์ ตรีสุขศิริวัฒนะ
3. พิงค์นภัส พวงเดช
4. ลภัสรดา บัวเงิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 17864 ทีม #1
1. นนทวัฒน์ จูด้วง
2. ภูมิฒิพงษ์ ราชบุรี
3. ปพิชญา บุญเชย
4. อันรดา นุกูลอุดมพานิชญ์
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 17176 ทีม #1
1. เอกราช กาวีราช
2. กฤษฎิณัฏฐ์ จี้ระมาตย์
3. บุณยวีร์ มณีคำ
4. ภัทราพร ศักดิ์เจริญชัยกุล
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 16976 ทีม #1
1. ศรัทธา ลาวนันท์
2. ปุณณวีร์ อุ่นใจ
3. ฉัตรชนก ขามพิทักษ์
4. จิรัตติกาล แซ่เติ๋น
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 16465 ทีม #1
1. ขวัญชนก สวัสดี
2. ธมลวรรณ พญาไทย
3. กานต์รวี ใจลังกา
4. กุลศรัณย์ คำแปง
โรงเรียนพินิจวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 16265 ทีม #1
1. ณัทภูมินทร์ จันทร์แสงศรี
2. วริทธิ์ธร นาดี
3. นภัสนันท์ ดิษฐาน
4. ธัชพรรณ ทัพงาม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 15753 ทีม #1
1. ภาณุวิชณ์ บัวพรม
2. พีรพุฒ เอมสกุล
3. ทิพปภา เพ็งสุข
4. กัญญาภัทร นาคะ
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 15622 ทีม #1
1. อินทุภา ลุงจิ่ง
2. ปรเมณศ์ นายหลู่
3. หมวย
4. ชาย
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 15280 ทีม #1
1. รตนสินธุ์ กุณะจันทร์
2. ปัญจรัศมิ์ ถาวร
3. ชิษณุพงค์ ผิวบาง
4. กรชนก เสาโอ้น
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 09:00- 11:00
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18515 ทีม #1
1. ชยากร ไชยเสนา
2. ทัตพิชา ฝอยทอง
3. อรรถพร ช่วยคงคา
4. ภัทรภร เถนว่อง
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18265 ทีม #1
1. ศราวุฒิ เปีย
2. จิรพัทธ์ ศรีอาวุธ
3. ณัฐณิชา ทองนุกูล
4. พรพนัช ศรแก้ว
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18115 ทีม #1
1. กรวิชย์ คงแสง
2. สุนันทา ชูจิตร
3. ลภัสรดา เสนานุวงศ์
4. เขมินทรา ไพจิตจินดา
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18080 ทีม #1
1. เมธาวี เทพศักดิ์
2. พีรยา เพียรศรี
3. ปริษา พิบูลย์
4. ธนาธิป สุววรณทิพย์
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 17814 ทีม #1
1. ธีรภัทร นาคัน
2. ยศพัฒน์ สวัสดิสาร
3. ทักษพร ศิลปรัศมี
4. ภัทรธิดา ฐาการ
โรงเรียนวัดควนสูง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 17748 ทีม #1
1. ปัณณวิชญ์ ราชโภค
2. ชนาธิป มะลิวัลย์
3. นภาวดี ขจร
4. พิมพ์ลภัทร ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนวัดพรุศรี ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 17685 ทีม #1
1. ชโยทิต จิตรเจริญ
2. ปัณฑิตา ตุ่นหนู
3. กวิสรา หนูนิล
4. นภสร ดำชื่น
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 17603 ทีม #1
1. กรณ์รพี ไกรนที
2. ปุญชรัศมิ์ แสงศรีจันทร์
3. บุณยนุช แก่นเมือง
4. จิณณพัต อนุกูลพันธ์
โรงเรียนพรศิริกุล ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 17603 ทีม #2
1. กรทักษ์ พลรส
2. กรเพชร ทองพูลเอียด
3. ธนศนันท์ เจริญศิริสุนทร
4. ภัคพิดา ไทรงาม
โรงเรียนพรศิริกุล ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 17556 ทีม #1
1. กัญญารัตน์ ส่งช่วย
2. พิชญุฒม์ แสงไกร
3. ศิรดา อูปแปง
4. กัญญาพัชร พรหมสุวรรณ
โรงเรียนวัดปากระวะ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 17296 ทีม #1
1. อติวิชญ์ มาสมพงษ์
2. ขวัญสุดา เมืองแก้ว
3. พุดพิชญา หอมเกตุ
4. มลญารัตน์ ชมบุตร
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 16851 ทีม #1
1. จตุพล สุขใส
2. ชุติมณฑ์ รอดเผือก
3. พันธ์วิรา พันธ์เคลือบ
4. ศุภกฤต ช้างบุญมี
โรงเรียนบ้านงาช้าง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 16782 ทีม #1
1. ธนดล ยางทอง
2. ปรเมธ แก้วศรี
3. ณัฏฐณิชา นวลออง
4. อมีนา อะหลีแอ
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 16773 ทีม #1
1. ปัทมพันธุ์ อินขัน
2. ชนากานต์ ทองมีแสง
3. ธิติวุติ ฮันแย็ก
4. ยุวดี สีหานาม
โรงเรียนทุ่งไทรทอง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 16754 ทีม #1
1. เปรมณพิชญ์ บวรจิตพาณิช
2. ญาณิศา ดวงน้ำแก้ว
3. ศิรภัสสร แสงเงิน
4. สิรวิชญ์ จริตงาม
โรงเรียนตันติวัตร ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 16605 ทีม #1
1. วรรณวิษา สุวรรณพันธ์
2. จันทร์จิรา เชิดชู
3. สุนันฑา มิตรศรี
4. ณัฐณิชา มุขวัฒน์
โรงเรียนวัดธาราวง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 16483 ทีม #1
1. กนกวรรณ โนนวังชัย
2. สุชาวดี สมปรีดา
3. ธนภัทร แซ่โจ้
4. กุมภา ไชยกุล
โรงเรียนบ้านแหลมทราย ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 16362 ทีม #1
1. กฤษดา โยธารัตน์
2. ธีรวัฒน์ พนารัตน์
3. กชมน จันทร์นวล
4. หทัยทิพย์ จั้งโล่ง
โรงเรียนมหาราช ๒ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 16362 ทีม #2
1. ณัฏฐกิตติ์ ศรพิชัย
2. ธนภัทร ทิพย์ดี
3. วรรณิดา ไชยตะมาศ
4. ฐานิตา ช่วยบำรุง
โรงเรียนมหาราช ๒ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 16356 ทีม #1
1. อติเทพ เรืองเพ็ง
2. นันท์ลภัส คงทอง
3. พีรวัส แก้วรักกลิ่น
4. ธนัญชนก มูสิกรักษ์
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 16180 ทีม #1
1. พุฒิภัทร อ่อนเคร็ง
2. อรยา มีจิตต์
3. ศุภวิชญ์ นกแก้ว
4. ศรัณย์ภัทร์ พูลพนัง
โรงเรียนบ้านบางหยด ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 16173 ทีม #1
1. ฉัตรชนก ปินทองกลาง
2. ธนภรณ์ สุขเม
3. ธนวัฒน์ บัวนาค
4. ภีรภัทร ดีมีศรี
โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 16087 ทีม #1
1. ชาลิสา คงสุข
2. มธุริน ชำนาญกิจ
3. ณัฐนันท์ รักสองหมื่น
4. ปุริม ขำอนันต์
โรงเรียนตันติวัตร ทดสอบ 19 ส.ค. 65 09:00- 11:00
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18549 ทีม #1
1. สิรินดา ขอชนะ
2. นิชา แซ่เต็ง
3. ชินพัฒน์ กระจายแก้ว
4. จิรภาส เหล่าดี
โรงเรียนบ้านโคกเมือง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18476 ทีม #1
1. พิสชา เปี่ยมการุญรัตน์
2. ราชินทร์ อนุการสกุล
3. มัณฑนา โททวง
4. สุวพิชชา ขันติยู
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18336 ทีม #1
1. กัญญาณัฐ เขียวโสภา
2. จิรัชยา สรีไกรสร
3. ธราเทพ อ่อนพิมพ์
4. บารมี หลาบหนองแสง
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18336 ทีม #2
1. ณัฐธิดา บุผู
2. อัญญาฎา อาจกมล
3. ปรเมศร์ สิทธิภา
4. พัชรกร หอมไสย
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18220 ทีม #1
1. ภัทรเดช คอนสูงเนิน
2. นันท์ลินี สุทธิแพทย์
3. พิทยาภรณ์ หงษ์ชุมแพ
4. ศุกลพักษร์ สิทธิ
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18203 ทีม #1
1. กัญญาณัฐ กุลวงษ์
2. ฐานิตดา พิมละ
3. กมลวิภา อาชนะชัย
4. พิมพ์พิศา ทรายทอง
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18194 ทีม #1
1. ณัฐชยา คำลือไชย
2. ภิญญดา จันทะนาม
3. ชนิสร สุพร
4. คณาพร คำพิลา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่3 ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 18178 ทีม #1
1. รณพีร์ ใจภักดี
2. ชัญญานุช อิศรางกูร
3. กีรติ โค้วกิม
4. ณฤดี นุศรีวอ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 18166 ทีม #1
1. ธนกฤต พรมเสนา
2. กฤษณะ มินดอน
3. ทิพย์สุดา อำพันธ์
4. กนกวรรณ ทรายตะคุ
โรงเรียนบ้านหนองตาด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 18090 ทีม #1
1. กิตติชัย ดึงกระโทก
2. วิรากร ศิลาพันธ์
3. ณัชชา เสนาจอหอ
4. วรรณภา ศรีสูงเนิน
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 18088 ทีม #1
1. สิทธิกร งิ้วกลาง
2. สุวัต ปันจังหรีด
3. ศิริพรรณ เกวขุนทด
4. กชกร คำบุญเรือง
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 17992 ทีม #1
1. ลภัสรดา สำราญพันธ์
2. เลิศอักษรา สารรัตน์
3. กานต์ชนิต เภาวะนะ
4. จุลจักร อรรถโสภา
โรงเรียนอนุบาลยโสธร ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 17872 ทีม #1
1. นธชัญ หงษ์เจริญ
2. ธนดล สุภาพ
3. ณัฏฐกานต์ ตั้งสุริยานนท์
4. กันล์ฤทัย ศิริวุฒิ
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 17872 ทีม #2
1. ศิริพิชยา บุญราก
2. ปัญณกาณจน์ อนุมาตย์
3. คุณพร้อม พิสิฐสุขสิริ
4. ณปภัทช์ ขวดชัยภูมิ
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 17872 ทีม #3
1. ชัยกฤติ โพธิ์ลาด
2. เฌอลิน ดวงประทีบ
3. บุญยานุช นันทนิ
4. รภัทร ศรีสุเมธชัย
โรงเรียนอนุบาลจงเจริญ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 17818 ทีม #1
1. ธนกร เดิมชัยภูมิ
2. กวิสรา สุทธิประภา
3. ปุญญพัฒน์ ขวาลำธาร
4. รตานรี แสนนาม
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 17399 ทีม #1
1. ธนบดี ฝ่ายพิมาย
2. โยธิน ศรีบุญลือ
3. แก่นศักดิ์ สารีพันธุ์
4. ศิวะกร มูลคำ
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 17387 ทีม #1
1. หัสวีร์ เพ็ชรเหลี่ยม
2. ธนยศ ศิลพันธ์
3. ชนิดาภา สาระดี
4. กัญญาภัค ศรีทองแดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 17374 ทีม #1
1. ปภัสณัญญ์ ประพฤตินอก
2. วีรพรรณ์ บุญประคม
3. วุฒิภัทร เยี่ยมภูเขียว
4. ทิตฐิตา นิสัยซื่อ
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 17347 ทีม #1
1. จุฬาภรณ์ วันแก้ว
2. พันธุอร คงศิลป์
3. หรรษา ตระกูลพล
4. สริตา อนันต์สุข
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 17165 ทีม #1
1. วารินทร์ ชุ่มมาตร
2. ปุณยพร หล่าคำ
3. ปรเมศวร์ ภาคชัย
4. กิตติคุณ ชาคำผง
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 17062 ทีม #1
1. สุพรรษา สุริโยทัย
2. เจตนิพัทธ์ เนตรวงศ์
3. กวินพิชา พลปากดี
4. โกวิทย์ อาจหาญ
โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 17009 ทีม #1
1. กัญญาวีร์ นาดี
2. ปภาวรินทร์ เขียวสุย
3. วรดา พลดงนอก
4. สุจิตรา มณีพราว
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 16997 ทีม #1
1. พัชรพล รัตนศรี
2. จิตติมา ญาติเกื้อ
3. พุฒิพัฒน์ ภิรมย์ไทย
4. จิณห์วรา ศรีชัยยัน
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 16953 ทีม #1
1. ภูมิศาสตร์ จักรทองดี
2. ณัฏฐ์ชญาดา อุดม
3. กิรติภัทร คงสมบัติ
4. กฤษติยาภัทร จ้อยนุแสง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 16950 ทีม #1
1. ปาณิสรา คนไว
2. ณัฐชานันท์ คุราวัน
3. สุชญา เสียงเพราะ
4. วนิดา คุราวัน
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 16711 ทีม #1
1. สายธารา ลิขกิจจาทร
2. รวิพร กัญญะบุญ
3. พิชญาตรี มีลา ครือเกอร์
4. กานรดา ศรีภิญโญ
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 16711 ทีม #2
1. กนกกาญจน์ คำเหง้า
2. นัยน์ปพร ฤทธิ์ชัยนิมิต
3. ชาลิศรา ไชยทิพย์
4. ชัญญานุช ไกรวิศิษฏิกุล
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 16711 ทีม #3
1. ณัฏฐณิชา วรรณศิลป์
2. ธีรดา สุขรมย์
3. บัณฑ์ชนิด แก่นสุวรรณ
4. รภัชชา โภคินภานุภรณ์
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 16665 ทีม #1
1. กันยารัตน์ ปุยวงค์
2. วันวิสา แสงพันธ์
3. ลภัสสินี สุวิมล
4. ณภัทร ไกยนารถ
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 16495 ทีม #1
1. เนติภูมิ กันภัย
2. ปริญญา กองแก้ว
3. เพียงขวัญ โชมขุนทด
4. มัชฌิมา พาขุนทด
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 16391 ทีม #1
1. พูลสวัสดิ์ สีเสนซุย
2. แพรวา สุทธิประภา
3. ดวงฤดี แก้วพูล
4. เพ็ญพิชชา ศรีข้อ
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 16372 ทีม #1
1. นพนัย เนหล้า
2. อชิรวัชร พันเดช
3. ทักษิณา ไชยทัพ
4. กัญญาพัชร์ เรียงน้อย
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 16349 ทีม #1
1. อัสสชิ วงค์บุดดี
2. นนทกานต์ กระเสียน
3. นันทนัช นิสสัยหาญ
4. สุภัสสรา บุญรอด
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 16253 ทีม #1
1. กิตติคุณ โยธายุทธ
2. ทัตเทพ มามิมิน
3. สุพิชชา อุดานนท์
4. อาริสา พรหมวิชัย
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 16135 ทีม #1
1. เปรมณัช คำโฮง
2. จิรายุ อุปชัย
3. กิรติกา พันพระสี
4. สุพิชชา ดาทุมมา
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 16135 ทีม #2
1. ภูรินท์ เตินเตือน
2. ภูริช ไชยชนะ
3. กมลชนก ชุมหิน
4. ปิยะนุช พรมบ้านสังข์
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 15848 ทีม #1
1. จตุพร ไชยกุง
2. ณัฐวดี พันธ์พินิจ
3. ปริชญา พลทรักษา
4. ศุภสุตา ทองไวย์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 15651 ทีม #1
1. วรากรณ์ สุมหา
2. คทายุทธ์ กรมวังก้อน
3. วิภาวดี ธรรมไหม
4. เพชรนารา กระดานลาด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 15494 ทีม #1
1. พิพม์ญาดา กึ่งสำโรง
2. สุพิชญา ตาสูงเนิน
3. จิรภัทร เอี้ยงสูงเนิน
4. ธาราเทพ ช้อยกระโทก
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
41. รหัสใบสมัคร 15494 ทีม #2
1. กาวินธิดา พาจะโปะ
2. อาริษา เป้กลาง
3. จิรภัทร ศรีบัว
4. เตชินท์ เพชรจำนงค์
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
42. รหัสใบสมัคร 15365 ทีม #1
1. อภินัทธ์ ตันศรี
2. กตัญญุตา จันทร
3. สุวพิชญ์ พิมพ์พานิชย์
4. กัลยกร วรไหล
โรงเรียนสนามบิน ทดสอบ 24 ส.ค. 65 09:00- 11:00
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18541 ทีม #1
1. สุกฤต ปลายชัยภูมิ
2. โสภิตา แพรสีนวล
3. สถิตคุณ โสมอ่อน
4. ณัชชนันฐ์ แสงศรี
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
2. รหัสใบสมัคร 15320 ทีม #1
1. คณิตศร บูชายันต์
2. เอกวิญญ์ วงภิรมย์
3. ชนภา สายบัว
4. จิรภัทร์ มนต์นทีทอง
โรงเรียนวัดดอกไม้ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 16870 ทีม #1
1. ณัฐชนน สมศรี
2. สลาลักษณ์ ปิ่นท้วม
3. กฤตานนท์ งามเปี่ยม
4. พัทธ์ธีรา โชคประสิทธิ์
โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 16865 ทีม #1
1. ยศวิน จรรยาเอก
2. บดินทร์ ไหวพริบ
3. ปวันรัตน์ ตั้งกิตติมศักดิ์
4. พัชรมณฑ์ ตั้งกิตติมศักดิ์
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 16717 ทีม #1
1. วรัมพร เรืองศิลป์
2. ฐิติศักดิ์ ทัศทอง
3. มณีวรรณ์ คำมาก
4. สิริวัฒน์ เสนาชิว
โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 16715 ทีม #1
1. ธีรรินทร์ คุ้มเดชา
2. ยุทธนันท์ สัทธรรม
3. ชิษณพงศ์ คำสะอาด
4. เกศริน นาคจำศีล
โรงเรียนบ้านโพนทอง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 16702 ทีม #1
1. ภานรินทร์ ภู่ประเสริฐ
2. นัทธกฤษ พุทธยากุล
3. ปนัดดา โพธิ์เนย
4. สายธาร พงษ์วิจิตร
โรงเรียนบ้านอำเภอ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 16694 ทีม #1
1. อารียา หล้าที
2. สุกัญญา ตระกูลรัมย์
3. กวินธิดา นันทวิสาร
4. วัฒนะ เคน
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 16685 ทีม #1
1. รัตนวารินทร์ สกุลนาค
2. จรัสทิพย์ ศรีโสภา
3. ศรบงกต ตั้งบวรกิจ
4. รัชชานันท์ บุญคุ้ม
โรงเรียนวัดแหลม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 16684 ทีม #1
1. อัครวินนทร์ นามจุมจัง
2. จิรภัทร์ เอี่ยมสะอาด
3. ฟ้าใส ไฝ่หากุศล
4. ฉัตรธิดา อาวาส
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 16601 ทีม #1
1. ชนะกูล ปลั่งกลาง
2. จุฑารัตน์ หร่ายจาน
3. ภูพิพัฒน์ ดีสุด
4. นุชสรา ทรายคำมูล
โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 16568 ทีม #1
1. บุณณดา ภูคงสด
2. กฤษกร มีศรี
3. ปริชญา สุขพงษ์ศรี
4. คฑาวุธ ปุตมา
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 16506 ทีม #1
1. สมพร ด้วงพุก
2. สุกัญญา คำแพง
3. สรวิชญ์ พุทธา
4. กัญญาภัค วิภักดิ์
โรงเรียนวัดบัวลอย(ศามัคคีสงเคราะห์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 16493 ทีม #1
1. หวานเย็น
2. ปาลิตา โจดครบุรี
3. กัญญณัท
4. กัญญาพัชร์
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 16491 ทีม #1
1. อดิศักดิ์ ลิขิต
2. ณัฐวรรณ เกื้อกูล
3. หนึ่งธิดา อินทรโชติ
4. พิชญธิดา ไกรลำ
โรงเรียนวัดหนองยาง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 16473 ทีม #1
1. วรพล อิสระวงศ์
2. โชติภา เสริญไธสง
3. วรัชญา บุญเกิด
4. อดิสร ยินดีสุข
โรงเรียนวัดปุรณาวาส ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 16470 ทีม #1
1. ณัฐกานต์ ลุนลาด
2. จิรายุ ดังใหม่
3. ณิชาภัทร คำขจร
4. จักรพรรดิ ภูยางดี
โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 16458 ทีม #1
1. ธรรมภณ ชุ่มเกษม
2. ปุณณิกา อ่อนภักดี
3. ธรณ์เทพ สาภาคดี
4. ธนัญชนน งามกุศล
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 16446 ทีม #1
1. กฤษณา ขุนเม่น
2. เกียรติศักดา วัลาจันทร์
3. ปิยวรรณ รังทอง
4. พงศกร รุจิพุฒิ
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 16446 ทีม #2
1. อริศรา เอี่ยมสอาด
2. นาราภัทร จันทร์สุวรรณ์
3. อธิป ปานเนตร
4. สุธี คำสะอาด
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 16446 ทีม #3
1. ณภัทรชา เคนพล
2. สุกัญญา เตบันวงค์
3. จิดาภา อ่อนหวาน
4. สุพรรษา อยู่คง
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 16441 ทีม #1
1. ปัญญา ธนูชิต
2. อริศรา พรหมสุขประเสริฐ
3. วรานุรักษ์ สอาดเอี่ยม
4. ศิราพร วงษ์ไพศาล
โรงเรียนวัดพลา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 16425 ทีม #1
1. จอมทัพส์ อัษฎานุวัฒน์
2. ทิพวรรณ ท่าเกษม
3. เกียรติศักดิ์ ดอกแพง
4. สุภัชตา ศุภมงคลเจริญ
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 16425 ทีม #2
1. ปิติภัทร ดอนทอง
2. ณัชฐปกรณ์ สุขทวี
3. อัจฉรา ไชโย
4. กัลชลิศา นิ่มน้อย
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 16386 ทีม #1
1. ณภัทร์ ณภัชนันท์
2. พีรภาส หนูขาว
3. ฐิตกาญจน์ พงษ์พันธุ์
4. ณัฐวรินทร์ เพทายรัตนา
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 16353 ทีม #1
1. สมพงษ์ -
2. ธนัชชา -
3. ณฐกร ทองสิน
4. บุญยกร เมืองประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 16312 ทีม #1
1. ปภาวดี ทองทุ่งโปร่ง
2. เมธาสิทธิ์ จูสิงห์
3. ธนวัฒน์ ธนศักดิ์เดชศิริ
4. สุทธิดา ศรีธรรมา
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 16208 ทีม #1
1. พีรพงษ์ โกจิ๋ว
2. การัณยภาส เจริญสุข
3. สุวิชญา ช้างเพชร
4. ธิติมา บุญฤทธิ์
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 16170 ทีม #1
1. วรภัทร ร่มโพรีย์
2. พิสิษฐ์ ทนุพัฒนาชัย
3. ณภัสร ทิฆัมพรบรรเจิด
4. ฐิติรัตน์ พิพัฒน์พฤติกุล
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 16166 ทีม #1
1. เฌอนิกา คำประเสริฐ
2. ปวรรุจ วงษ์แก้ว
3. วรรณิษา แย้มศรี
4. จันทา เทือย
โรงเรียนวัดประชาวาส ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 16112 ทีม #1
1. ณัฐนิชา เพียรจิตร
2. อริสรา พรมบุตร
3. มิถุนา ราชสีห์
4. พิษณุ กว้างขวาง
โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 16077 ทีม #1
1. แพรพลอย สิงห์วัตร์
2. กานต์พิชชา พิมพ์ทอง
3. เกียรติภูมิ เหลืองอ่อน
4. ชนาธิป จุมจันทร์
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 16068 ทีม #1
1. มะโน ศรีมหาราช
2. ณัฎฐกิตติ์ ยงยุทธิ
3. ปุณยพร กาหล
4. กัญญาพัชร เตื่อยเช้านา
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 16038 ทีม #1
1. สมคิด แซ่ม้า
2. กุลจิรา แซ่ว้าน
3. สมชัย แซ่ม้า
4. พัชรพร แซ่ย่าง
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 16016 ทีม #1
1. ณัฐกฤต ซุ่นสกุล
2. สุนิสา พิทักษ์กุล
3. ปิยะพงษ์ ว่องไว
4. ณิชานันท์ วงษ์เลิศ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 15999 ทีม #1
1. ปรียาลักษณ์ ปลื้มสุดใจ
2. ลักษิกา บัวสองสี
3. ปวีณา หงษ์เกียร์
4. พิชญวดี หอมหล
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 15943 ทีม #1
1. อรรฆเดช ปลื้มสูตร
2. ธนพร ประคองทรัพย์
3. ติณณภัทร์ เทศแสวง
4. ปุญญาพัฒน์ ทองคำ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 15935 ทีม #1
1. ณภัทรศร ศรีพงษ์
2. แพร
3. ภาณุวิชญ์ เสรีสกุลวงศ์
4. พิชาภพ สง่างาม
โรงเรียนบ้านคลองปริง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 15886 ทีม #1
1. ณัฐธยาน์ แสงทอง
2. ณัฐวรรธน์ ชมพันธุ์
3. ณิชกมล สาวสวรรค์
4. ณัฏฐ์ภาคิน อุดมพันธุ์
โรงเรียนศุภวรรณ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 15877 ทีม #1
1. กิตติพัทธ์ เลี่ยมนาค
2. นพกร บุญเสถียร
3. ณัฐนันท์ บรรจงเมือง
4. จารุวรรณ พุกดำ
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
41. รหัสใบสมัคร 15869 ทีม #1
1. ภัทรภูมิ วิทยากาญจน์
2. ยิ่งสิริ สุวรรณพงษ์
3. พีรพัฒน์ อนุลีจันทร์
4. เพ็ญจะวัลย์ ยังคำมั่น
โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
42. รหัสใบสมัคร 15857 ทีม #1
1. ศุภฤกษ์ เชื้อนาวา
2. นันท์นภัส อินราช
3. เพชร ศร
4. เอกพจน์ จิตต์สว่าง
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
43. รหัสใบสมัคร 15735 ทีม #1
1. ปรินทร์ โคตมา
2. กัญญมน อรุณลึก
3. กิตติ ทองธวัช
4. ทนันดา ศรีเวียง
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
44. รหัสใบสมัคร 15689 ทีม #1
1. พิชาพร สำเภา
2. วรวสัญช์ นานอก
3. นภสร พวงอินทร์
4. วันวิสา ป้อมพยัคฆ์
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
45. รหัสใบสมัคร 15674 ทีม #1
1. กนกนิภา หมอกใบคำ
2. อัญญาพร บัณฑิตษร
3. ชยพล ยูงรัมย์
4. พสิษฐ์ งามแม้น
โรงเรียนดรุณรัตน์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
46. รหัสใบสมัคร 15615 ทีม #1
1. ศิริธิดา อิ่มทอง
2. วีรภัทร อยู่นาน
3. นนทกร เพียวิเศษ
4. ธนัญญา ออนแนนศรี
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
47. รหัสใบสมัคร 15535 ทีม #1
1. เด็กหญิงกานต์ธิรา สองจินดา
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา
3. เด็กหญิงกวินทรา แท่นเครือ
4. เด็กชายสราวุธ วงศ์รวยทรัพย์
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
48. รหัสใบสมัคร 15389 ทีม #1
1. ญัฐนันท์ นนทะสันต์
2. ปัทมพร เผ่ามงคล
3. กนกพล เนื่องแก้ว
4. อนาวิน แสงเพิ่ม
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง(รัฐประชานุเคราะห์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
49. รหัสใบสมัคร 15322 ทีม #1
1. สิริกัญญา แข็งขัน
2. ณัฐธิดา ซาหา
3. ปรีชญาน์ จานแก้ว
4. เอมิกา ศรีละคร
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
50. รหัสใบสมัคร 15320 ทีม #1
1. คณิตศร บูชายันต์
2. เอกวิญญ์ วงภิรมย์
3. ชนภา สายบัว
4. จิรภัทร์ มนต์นทีทอง
โรงเรียนวัดดอกไม้ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
51. รหัสใบสมัคร 15263 ทีม #1
1. ศุภกร เพชรคง
2. สุรชาติ เมลืองวงศ์
3. มุทิตา รอดทิม
4. พัณณ์ภัสร เกิดท้วม
โรงเรียนบ้านดอนทราย ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
52. รหัสใบสมัคร 15250 ทีม #1
1. จารุพิชญา จันมาค้อ
2. อรเทพิน ถิ่นตองโขบ
3. กนก พัฒมุข
4. ภูษณิศา แท้ไธสง
โรงเรียนบ้านวังผาลาด ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
53. รหัสใบสมัคร 15203 ทีม #1
1. สุกฤษฎิ์ ผาสุข
2. จรินทร์พร มีแต้ม
3. ปวิชญา แย้มบุญชุ่ม
4. วรอัปสร สมจิตต์
โรงเรียนดวงวิภา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
54. รหัสใบสมัคร 15119 ทีม #1
1. พรลภัส เกตุศิริ
2. ปรีญาดา แสงมั่งมี
3. วรารัตน์ ขาวสมบูรณ์
4. ประภามาศ จำเริญรัตน์
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
55. รหัสใบสมัคร 15115 ทีม #1
1. ชัยพัชร ห่อเทพ
2. ศิริกาณดา แพจู
3. ธรณิน เหว่าวิทย์
4. ฐิตาพร ปุ้ยทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
56. รหัสใบสมัคร 14887 ทีม #1
1. ปณัทณิชา อัมรานนท์
2. กุลสตรี ยะวร
3. เบญญาภา พลชัย
4. ลัลล์ลลิล ชื่นสินธุ์วน
โรงเรียนเผดิมศึกษา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
57. รหัสใบสมัคร 14887 ทีม #2
1. จีรภา เข็มทองเจริญ
2. นันทนัช วงศ์รัตนตรัย
3. นภัสร์นันท์ ไพศาลเรืองรุ่ง
4. กัลยาณี สุจริตกุล
โรงเรียนเผดิมศึกษา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
58. รหัสใบสมัคร 14887 ทีม #3
1. ชัญญา กาญจนเชฐ
2. ธีวรา โชควรวัฒนกร
3. ภาวรินทร์ ประภาทรง
4. ภัชษนัญฑ์ ศรีเณร
โรงเรียนเผดิมศึกษา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
59. รหัสใบสมัคร 14850 ทีม #1
1. ธนภัทร ภูทอง
2. ณัชชา นิ่มนวล
3. ฐปนรรฆ์ โกมล
4. ทัพพสาร เล็กมณี
โรงเรียนบ้านหนองแว่น ทดสอบ 29 ส.ค. 65 09:00- 11:00
60. รหัสใบสมัคร 18685 ทีม #1
1. ญารินดา สกุลพราหมณ์
2. สุชญา ทองอารีย์
3. กฤตติยา นาคปรารภ
4. ภาวัชญา อู่พิทักษ์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
61. รหัสใบสมัคร 18594 ทีม #1
1. ดรัลพร แสงทองสุขศรี
2. พายุ ชื่นชอบ
3. สมิตานันท์ สังข์รอด
4. สุตาภัทร ผาสุกิจ
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
62. รหัสใบสมัคร 18541 ทีม #1
1. สุกฤต ปลายชัยภูมิ
2. โสภิตา แพรสีนวล
3. สถิตคุณ โสมอ่อน
4. ณัชชนันฐ์ แสงศรี
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
63. รหัสใบสมัคร 18537 ทีม #1
1. นัชชพัฒน์ เดชาวัฒน์วิริยะ
2. เธียรสิทธิ์ ข้าของมา
3. ณัฐปภัสร์ กุนอก
4. วิชญาดา ลุยจันทร์
โรงเรียนบ้านบางกะปิ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
64. รหัสใบสมัคร 18537 ทีม #2
1. ภัทรุตม์ นุ่มมาก
2. ณัฐพัฒน์ พัวพันธ์
3. ภัทรปภา กวินโชคศิริ
4. สุพิชฌาย์ เขื่อนคำ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
65. รหัสใบสมัคร 18525 ทีม #1
1. รณพีร์ นิลคูหา
2. ณัฐเศรษฐ สาระยาม
3. ธนารีย์ แสงแก้ว
4. กัญญารัตน์ นกดำ
โรงเรียนวัดมหานาม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
66. รหัสใบสมัคร 18509 ทีม #1
1. พีระวัฒน์ สมใจ
2. อัครพล พลับพลึง
3. หฤทชนัน ดวงแพงมาตย์
4. นันท์ทิชา บาริศรี
โรงเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
67. รหัสใบสมัคร 18489 ทีม #1
1. อดิศร สุขเเสงเทศ
2. พัชราภา วรรธนันท์ชัย
3. อริศา พวงแก้ว
4. ธนพร สร้อยคำ
โรงเรียนบ้านมะขามเอน ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
68. รหัสใบสมัคร 18474 ทีม #1
1. ณัชชา เหมือนเขียว
2. ปภาวิน เหมือนแดง
3. ศศิธร สุโสภา
4. ชนาธิป คงเกตุ
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
69. รหัสใบสมัคร 18446 ทีม #1
1. แก้วกัลยา สุทธิแก้ว
2. อาทิตย์ จรูญศรี
3. ณญาดา อินละมุ
4. ศราวุฒิ อินท่าถม
โรงเรียนวัดศรีสโมสร ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
70. รหัสใบสมัคร 18331 ทีม #1
1. ณัฐวัฒน์ มีรักษ์
2. ภัทราพร เจิมแสน
3. จินดารัตน์ คำพรม
4. อริสรา จันทร์เพ็ญ
โรงเรียนศึกษาสรรค์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
71. รหัสใบสมัคร 18330 ทีม #1
1. เมธัส วังงาม
2. ลภัสรดา น้ำแก้ว
3. ลธัญชนก เผ่าพันธ์ภู
4. ณิชาภัทร นันทวงษ์
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
72. รหัสใบสมัคร 18272 ทีม #1
1. ทอฝัน ทุมรินทร์
2. พัชระ พรมลี
3. วรรณพร สอพิมาย
4. บารมี พรบุญ
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
73. รหัสใบสมัคร 18251 ทีม #1
1. ทวีเดช สายยศ
2. วรภพ ขุนวิเศษ
3. พิชญาภา น้อยเจริญ
4. วันสิริ อิสระวิถี
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
74. รหัสใบสมัคร 18236 ทีม #1
1. ชญานนท์ นรานุต
2. ขวัญจิรา มาลาม
3. ชัชพล ภูมะเฟือง
4. ภูมิใจ มาสุ
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
75. รหัสใบสมัคร 18235 ทีม #1
1. วัชรศักดิ์ ปิ่นเอก
2. รัชชานนท์ อุดมดี
3. นวพร รุ่งสมศิริบุญ
4. เบญจวรรณ โหมดว่องไว
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
76. รหัสใบสมัคร 18231 ทีม #1
1. พีรดนย์ สัตยากูล
2. ลลิตา ศรีสุนาครัว
3. ศุภณัฐ สุวรรณประทีป
4. กนกกาญจน์ ด่านกลาง
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
77. รหัสใบสมัคร 18217 ทีม #1
1. ระฟ้า เอี่ยมพันธ์ฉิม
2. สุธัญญา ภาคไพรี
3. มิ่งกมล สิงห์จันทร์
4. สืบพงษ์ ธรรมสุข
โรงเรียนสุวรรณราชหงษ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
78. รหัสใบสมัคร 18195 ทีม #1
1. พุทธิดา หวังพรพระ
2. ธัญพร ภู่พราหมณ์
3. ทยากร พระนคร
4. กฤศวรรธน์ ภู่พราหมณ์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
79. รหัสใบสมัคร 18195 ทีม #2
1. ณัฐรดา สมพงษ์
2. ชัชชษา ไชยสัตย์
3. เอวาลิน อยู่บุญ
4. กฤตวรรณ ต่วนภูษา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
80. รหัสใบสมัคร 18180 ทีม #1
1. วุฒิพงษ์ ปัญญาทิพย์
2. กชกร ฝั้นพรม
3. กานต์พิชชา เจริญกุล
4. ธนวัฒน์ ทับแทน
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
81. รหัสใบสมัคร 18136 ทีม #1
1. ธนกฤต มีถม
2. รัชชานนท์ สวัสดี
3. พิราวรรณ แก่นมาลี
4. ธนิดา ชมภูระย้า
โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
82. รหัสใบสมัคร 18107 ทีม #1
1. จิรัชญา รอดเครือทอง
2. ณัฐพัชร เจริญพรรุ่งเรือง
3. ภัทรภร กิจวิศิษฏ์
4. มนุภัค เจริญยิ่ง
โรงเรียนวัดปากบึง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
83. รหัสใบสมัคร 18087 ทีม #1
1. ดริณทร์รัฎ บุตรสาระ
2. อิศรานุวัฒน์ สงผัด
3. พุฒิธร ขวัญมา
4. บุญนิสา น้อยสำแดง
โรงเรียนวัดปากบ่อ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
84. รหัสใบสมัคร 18071 ทีม #1
1. อริสรา กิ่งชัยภูมิ
2. พรพิมล ชุมมินทร์
3. กันยากร ไกรลาศฉิมพลี
4. ชยุตพงศ์ ผาสุข
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลดชนศรีนาวา) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
85. รหัสใบสมัคร 17931 ทีม #1
1. อาริษา ควินน์
2. วิภาวดี ชันณะสา
3. สุชาดา ลิตเดชลัม
4. นฤชัย คนเพียร
โรงเรียนวัดหนองติม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
86. รหัสใบสมัคร 17931 ทีม #2
1. พิชญาดา เครือแก้ว
2. พัฐสุดา ปกป้อง
3. สุวิมล พาปาน
4. รัชพงษ์ เจ๊ะ
โรงเรียนวัดหนองติม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
87. รหัสใบสมัคร 17931 ทีม #3
1. สรณ์ศิริ วันตุ้ม
2. ปฏิภูมิ หอมหวาน
3. วิมลสิริ บุญครอง
4. วิชญาพร พงษ์สุระ
โรงเรียนวัดหนองติม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
88. รหัสใบสมัคร 17917 ทีม #1
1. กมลพัชร พืชพันธ์
2. วิชุดา วิทยา
3. สิรภัทร นันธวัตร
4. ธันยพร กระต่ายทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
89. รหัสใบสมัคร 17914 ทีม #1
1. สิทธิกร ศิริงาน
2. กมลชนก เรี่ยจี่
3. ณัฐณิชา อินทร์โพธิ์ทอง
4. ประภัสสร ทองสุข
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
90. รหัสใบสมัคร 17910 ทีม #1
1. ยศพนธ์ สุขถนอม
2. รัชชานนท์ เดือนแจ่ม
3. ฉัตรธิดา แน่กลาง
4. กมลชนก เพชรดี
โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
91. รหัสใบสมัคร 17903 ทีม #1
1. สุมัญชยาภรณ์ ประสันแพงศรี
2. ชฎาภรณ์ เทียนนาวา
3. พชรพล ช่อไม้
4. ทีปกร สาธุชน
โรงเรียนบ้านแก้ง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
92. รหัสใบสมัคร 17903 ทีม #2
1. นริสรา ด่านสาคร
2. จิรัชญา ด่านชนะ
3. ชญานนท์ ศรีภัชรินทร์
4. ธนวัฒน์ พันปาน
โรงเรียนบ้านแก้ง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
93. รหัสใบสมัคร 17829 ทีม #1
1. ภูริ เจริญธรรมาภรณ์
2. ธราญา รัตนเสถียร
3. ณธกร บุญกาญจนรัตน์
4. ณภัทร วิรัชชัย
โรงเรียนเด่นหล้าพระราม5 ฝ่ายประถม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
94. รหัสใบสมัคร 17669 ทีม #1
1. นินรดา สุขประกำ
2. รินรดา ซึ้มงึ้น
3. ณัฐธิดา ภูงามตา
4. วลินดา บุบผา
โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
95. รหัสใบสมัคร 17614 ทีม #1
1. ณัชฐริชาฎ์ ตาทิพย์
2. นันทิกานต์ พรมตา
3. ชัยพล ปานทอง
4. วสันต์พรรษ รอดคล้ายขลิบ
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
96. รหัสใบสมัคร 17614 ทีม #2
1. พันธุ์ทิพย์ ไทรเล็กทิม
2. สุธิภาพร สันติวงษ์
3. รัชชานนท์ สาสูงเนิน
4. วีรภาพ แทนนา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
97. รหัสใบสมัคร 17568 ทีม #1
1. อภินันท์ ไวยโภคา
2. ธัญธร วรเดช
3. อภินันท์ ไวยโภคา
4. อภินันท์ ไวยโภคา
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
98. รหัสใบสมัคร 17491 ทีม #1
1. ชมพู่
2. วิพาส คล้ายสิงห์
3. พัชรพรรณ พวงไทย
4. กรกร ไทรไกรกระ
โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
99. รหัสใบสมัคร 17491 ทีม #2
1. ผักกาด เที่ยงธรรม
2. สิรินทร์พร อ่อนสด
3. ชัชวาล คล้ายสิงห์
4. อานนท์ พาณิชพิบูลย์
โรงเรียนบ้านลำท่าโพ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
100. รหัสใบสมัคร 17485 ทีม #1
1. ธัญลักษณ์ เพทายประกายเพชร
2. วัฒนวิศว์ คงเกตุ
3. ธัญติชฌา เจิมศรี
4. ทิตยาภรณ์ วงศ์มณีประทีป
โรงเรียนนารีวิทยา ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
101. รหัสใบสมัคร 17418 ทีม #1
1. พิมพ์นลิน สองพล
2. ปิยะวัชร์ อาษาสิทธิ์
3. ปิยะนุช อาษาสิทธิ์
4. พิชยพงษ์ เดชฤทธิกร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
102. รหัสใบสมัคร 17382 ทีม #1
1. นที ไม่มีนามสกุล
2. นิธิกร ยอดจันทร์
3. สุพิชญา หงษา
4. สิรินภา โอ้วสรรเพชญ์
โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
103. รหัสใบสมัคร 17376 ทีม #1
1. อีซุม ซอย
2. จิราพร กร่ายตลาด
3. เพียบ
4. สมัย นัทเวง
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
104. รหัสใบสมัคร 17328 ทีม #1
1. อิทธิกร มงคลศิลา
2. พรรษกร สวยรูป
3. ปวริศร เจริญลาภมาก
4. ทศภาค ภาคน้อย
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
105. รหัสใบสมัคร 17317 ทีม #1
1. นราพัฒน์ แสงกล้า
2. ภาณุพงศ์ สายฟ้า
3. ประพัฒพลณ์ อุประ
4. อภิญญา เสียบขุนทด
โรงเรียนวัดกำแพง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
106. รหัสใบสมัคร 17306 ทีม #1
1. สุกฤษฎ์ เลี้ยงวงษ์
2. พชรพล จันทร์พูล
3. นิภาพร อ่วมกระโทก
4. พิชชาภรณ์ แก้วพาดี
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
107. รหัสใบสมัคร 17232 ทีม #1
1. ธณดา ผิวทองคำ
2. ชลิดาภรณ์ สว่างเนตร
3. ญาณพัฒน์ บุญประสพ
4. วีรวุฒิ ภุมรินทร์
โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
108. รหัสใบสมัคร 17223 ทีม #1
1. เจษฎาพร สุวัฒนนรากุล
2. จิรภัทร ตันเจริญ
3. วันวิสาข์ สิงหกุล
4. สุภัสสรา พัดพรม
โรงเรียนวัดบ้านเก่า ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
109. รหัสใบสมัคร 17179 ทีม #1
1. นภัส จิรพัฒนานุกุล
2. ญาณิสร วิวัฒนพน
3. พีชญา สงวนศิลป์
4. กรดากฤษฎ์ อุทัยรัตน์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
110. รหัสใบสมัคร 17179 ทีม #2
1. ปัณณทัต ผึ่งมา
2. ชัญญ์พัชร์ หิรัญสมบูรณ์
3. ภรีมรตา สังข์ประไพ
4. อลิณ จู
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
111. รหัสใบสมัคร 17152 ทีม #1
1. ธนัชพร ยอดดำเนิน
2. ณัชญา พันธพัฒน์
3. รชตะ ถามูลเลศ
4. รชานนท์ ถามูลเลศ
โรงเรียนวัดสระไม้แดง ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
112. รหัสใบสมัคร 17121 ทีม #1
1. ปนัดดา โลดทนงด์
2. ศิรภัสสร ห้วงเกษม
3. ณัฐพัชร์ คงศร
4. ชาคร จุ๊กู่
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
113. รหัสใบสมัคร 17107 ทีม #1
1. วุฒิชัย สามเกลียว
2. ธนดล บัวเเก้ว
3. ญานิศา ชูรักษ์
4. พัชรินทร์ งามดี
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
114. รหัสใบสมัคร 17086 ทีม #1
1. ชลดา กลิ่นหอม
2. ท๊อป มีคำเจริญ
3. นันทพรรษ เลื่อนฟ้า
4. เปมิกา ทศแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองจาน ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
115. รหัสใบสมัคร 17051 ทีม #1
1. ขวัญชนก ทะแดง
2. ฝน
3. อนันดา หมื่นศักดา
4. ก้องภพ ธนาดุลเอื้ออังกูร
โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่224 ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
116. รหัสใบสมัคร 16925 ทีม #1
1. ปัณณ์ทิพย์ สุนทรารชุณณ์
2. ชนาภา ทรงกฤษ
3. อธิชานี เกตุอินทร์
4. ทิพมนต์ -
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
117. รหัสใบสมัคร 16923 ทีม #1
1. วันวิสา สุวรรณ
2. กัญจนะ ทองทวีสุก
3. จินดา วงษ์สวัสดิ์
4. พิชานัน ผังรักษ์
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
118. รหัสใบสมัคร 16904 ทีม #1
1. ปฐมาวดี เบ็ญขุนทศ
2. พัชรมณฑ์ คนใหญ่
3. ศราวุธ คำหงษา
4. สุธิภัทร พาขุนทด
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
119. รหัสใบสมัคร 16897 ทีม #1
1. ชนสรณ์ คำคูณเมือง
2. อัญชิสา พูลทอง
3. พชรพล แสงแก้ว
4. สลิลทิพย์ สินลา
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
120. รหัสใบสมัคร 16884 ทีม #1
1. ธีรกานต์ พรมวงศ์
2. ภัควรรธน์ ธนวัฒน์เสรี
3. อิงครัต สุขสาลี
4. วฤณพร วัชระเสนา
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ทดสอบ 29 ส.ค. 65 13:30- 15:30
ตารางการประกวดผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18259 ทีม #1
1. เอกภพ เพ็งรส
2. อนุกูล ขุนเณร
3. ชนิดาภา แก้วเขียว
4. ปิยรัตน์ รักษามาตย์
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
2. รหัสใบสมัคร 18259 ทีม #2
1. ภานุวัฒน์ อุไรพรรณ์
2. ชนิกานต์ โพธิมาต
3. ชนันธร สุขวุฒิ
4. พนิตนันท์ ไชยวุฒิ
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
3. รหัสใบสมัคร 17847 ทีม #1
1. อรวรรณ น้อยนิตย์
2. ตวงพร พัฒนชู
3. สตางค์ อิ่มอ่วม
4. นิรมิตร เสนแก้ว
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
4. รหัสใบสมัคร 17847 ทีม #2
1. ธวัชชัย เพ็งปอภาร
2. พาที ชุมพาที
3. ไอรดา เกิดแก่น
4. โสภิษฐ์ นาคเกี้ยว
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
5. รหัสใบสมัคร 17763 ทีม #1
1. รมน จุมพรม
2. อรจิรา วัยอาภา
3. ปุญญิสา เหล่าซื่ิอสันต์วัฒน์
4. ณัฐชา ช่วยส่ง
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
6. รหัสใบสมัคร 17763 ทีม #2
1. นัชชา ศรีวงศ์
2. โยษิตา เอี่ยมภู่
3. มุกดาวรรณ อินสีเชียงใหม่
4. กานต์ธีรา ผลทวี
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
7. รหัสใบสมัคร 17644 ทีม #1
1. ปัณฐิตา โมธินา
2. ชลดา วงษา
3. วันชัย พรมสีสุข
4. เจตรินทร์ คำภีระ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
8. รหัสใบสมัคร 17335 ทีม #1
1. ฐาปกรณ์ ชาวสวน
2. จักรพงค์ ยะแสง
3. ขวัญชนก อาจประจักร์
4. โบนัส วิทยานุรักษ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
9. รหัสใบสมัคร 17335 ทีม #2
1. สุธีธิดา ขวัญมา
2. เพชรภูมิสุข แทนรินทร์
3. ณัฐณิชา โบดขุนทด
4. ณิชคุณ กำลังเดช
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
10. รหัสใบสมัคร 17330 ทีม #1
1. สุทธิภัทร อ่อนจิตร
2. ธนพัส วิวัฒนานนท์
3. จิรัฏฐ์ มาเที่ยง
4. อเนก ดิสนา
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
11. รหัสใบสมัคร 17080 ทีม #1
1. พงศกร จีนโก๊ว
2. ภูตะวัน สุทัศน์
3. ณภา ชุ่มหมื่นไวย
4. นพพัสสร เลิศโอสถ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
12. รหัสใบสมัคร 16617 ทีม #1
1. รัฐตภูมิ ทำทอง
2. วรัญญา ทองสอน
3. อริสรา บุญเหาะ
4. ธัญวรัตน์ เถื่อนประสงค์
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
13. รหัสใบสมัคร 16168 ทีม #1
1. สรยุทธ บุญสงค์
2. อานนท์ เทียมทัด
3. อติเทพ ศรีภูมิภักดิ์
4. อาชวิน ใบธรรม
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
14. รหัสใบสมัคร 16168 ทีม #2
1. อดิญา ประชามอญ
2. สุชาดา ภาระรักษ์
3. เกศกนก จั้นวันดี
4. ปิยะฉัตร สงวนนาม
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
15. รหัสใบสมัคร 16168 ทีม #3
1. ณัฐชนันท์ ขานดี
2. พีรภัทร คำจอมศรี
3. ศาลิษา ศรีวะอุไร
4. ปาราเมศ ดวงคำผุย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
16. รหัสใบสมัคร 16109 ทีม #1
1. พรเทพ พรมมิ
2. ชัยวัฒน์ สว่างภพ
3. สุรารักษ์ สิริทรัพย์
4. เยาวรัตน์ เพ็ชรกล้า
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
17. รหัสใบสมัคร 16109 ทีม #2
1. ไชยมงคล คำพันธ์
2. อดุลวิทย์ วิชัยประจักษ์
3. นิสาชล ศรีจันทร์
4. สิริกร ปตินัง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
18. รหัสใบสมัคร 15300 ทีม #1
1. กัญญาภัทร กุลพราหม
2. ธันวา ชูแก้วไม้
3. กัญญาลักษณ์ ด้วงหิรัญ
4. ณฐกร พวงเพ็ชร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
19. รหัสใบสมัคร 15231 ทีม #1
1. ชนสิทธิ์ จินะชัย
2. ฟ้าลดา นวลไธสง
3. ธีรภัทร ลาดเงิน
4. ชลธิชา สาระมณี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
20. รหัสใบสมัคร 15231 ทีม #2
1. ภัครจิรา อินไชมาศ
2. จิรันธนิน พร้อมพิมพ์
3. อนุสรณ์ บุญมี
4. กัญญาณัฐ นาทอง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
21. รหัสใบสมัคร 15231 ทีม #3
1. ธันวรัตม์ วิริยะพินิจสกุล
2. พุฒิพงศ์ เพชรนอก
3. ธนวัตร แจ่มแจ้ง
4. คุณานนต์ ไชยสัตย์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
22. รหัสใบสมัคร 15130 ทีม #1
1. น้ำหวาน
2. อภินันท์ สุขเสม
3. รงค์นรินทร์ ศิลปสิทธิ์
4. ลัดดาวรรณ แสงดี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
23. รหัสใบสมัคร 15130 ทีม #2
1. วีระชัย นาคเส็ง
2. อานนท์ อินทุมณี
3. จิตติพัฒน์ นพรัตน์
4. ปรียาภัทร เอมิ่ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
24. รหัสใบสมัคร 15130 ทีม #3
1. อนัญญา ภู่ศร
2. สิทธิเดช นุ่มสุข
3. จิรทีปต์ ขุนประเสริฐ
4. ปภากร ผลเจริญการค้า
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30
25. รหัสใบสมัคร 14911 ทีม #1
1. บุริศร์ ชำนาญ
2. ปิติธรรม จำปาแก้ว
3. วันวิษา วันทอง
4. ณัฐธยาน์ สร้อยโชติ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:30

ตารางการประกวด ระดับประถมศึกษาที่ ๔ - ๖

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18378 ทีม #1
1. ณัฐกิตต์ พรมตา
2. พีรวิชญ์ ปทุมชัย
3. สุมาพร ศรีบุตรตา
4. เปรมมิกา กองกมล
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18211 ทีม #1
1. ภูิริวัฒน์ ศิริสาร
2. ถิรพงศ์ โมงขุนทด
3. ธนิศร แก้วแท้
4. ลักษมี หอวัฒนพิบูลย์
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18211 ทีม #2
1. ศุภโชค วงศ์สอน
2. ภัทรพล นาคสุวรรณ์
3. สุธิดา พรมมาท้าว
4. ธัญญลักษณ์ แก่นไทย
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18102 ทีม #1
1. ณพวินท์ มีศีล
2. ณัฐธยาน์ อักษร
3. วิศัลยา ทองภักดี
4. ปัญพิชา เหลืองอมรศักดิ์
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18043 ทีม #1
1. ธนกร อางีกุ
2. กันต์กมล อายิ
3. ชาคริสต์ เบเยกู่
4. บรรณวิชญ์ อายิ
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18026 ทีม #1
1. ขวัลลักษณ์ จุมปี
2. ฐานะดี อินตะมูล
3. ชญานิศ ตันจอ
4. ปุญธิดา คำภูษา
โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์วิทยาคาร ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18026 ทีม #2
1. กัลยากร คำสุกรณ์
2. ชุติกาญน์ สุริยะดอย
3. กมลชนก ทิพย์อักษร
4. ณหทัย วงษ์ดี
โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์วิทยาคาร ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 17996 ทีม #1
1. สุธินันท์ มาน้อย
2. ธัญพิชา บดีรัฐ
3. รัตนกร บัวบุญ
4. นิชคุณ วงศ์แพทย์
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 17996 ทีม #2
1. ณัฐพงษ์ เอี่ยมจงจันทร์
2. วิรตา เกตุยินดี
3. สิทธิชัย เชนหอม
4. ธนพร สงข้อง
โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 17989 ทีม #1
1. กฤศธณพัจฐ์ กฤตสุวรรณ์
2. พงศกร ชูเมือง
3. ศิริภากร เสือบาง
4. รัชดาภรณ์ ไชยโวหาร
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 17865 ทีม #1
1. ภูภัทร์ เต็มกันทา
2. คุณัญญา นิลสาริกา
3. ลภัสรดา วังลึก
4. ปุณญพัฒน์ วังลึก
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 17658 ทีม #1
1. กมลชนก รินนาศักดิ์
2. บุษญาพร บัวพงษ์
3. ศศิกร วงศ์พัฒน์เสวก
4. ณัฏฐชา เอมม่า เอิร์นลี่ย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 17524 ทีม #1
1. คำป่าง
2. วชิรญาณ์ เดชจิรโชติ
3. ชไมพร แซ่ลี
4. ชรินทร์ทิพย์ มาแก้ว
โรงเรียนบ้านขุนกลาง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 17252 ทีม #1
1. รุ้งเดชา กลิ่นหอม
2. วริษา จุมพรม
3. ปริตรา นาลาด
4. จตุรภัทร ไกรสีทา
โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 17189 ทีม #1
1. กมลพรรณ ไทยศรี
2. มิ่งกมล เงินสุข
3. ภัทรนันท์ ศรีสมพงษ์
4. อาภาภัทร พูนเพิ่ม
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 17003 ทีม #1
1. ณัฏฐกิตติ์ เหลือสุข
2. ปวริสา อิ่มอ่วม
3. นวยนิน
4. บุญชัย
โรงเรียนแม่สอด ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 16988 ทีม #1
1. พรรณชนก สุขแยง
2. จิตติภัสร์ เตชะกฤตธีรนันท์
3. ศิรวิทญ์ แสนปวน
4. พชรพล กันธะรินทร์
โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 16977 ทีม #1
1. นภัทร ชื่นเกษร
2. โชน์พัฒน์กร เชอหมื่
3. พรสวรรค์ อยู่ลื่อ
4. พัณณิตา แซ่ลี
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 16466 ทีม #1
1. รติมา กำแพงเพ็ชร
2. พนิตพิชา ทาปัญญา
3. ณฐมน พึ่งศรี
4. แทนคุณ วงค์จันทร์
โรงเรียนพินิจวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 16440 ทีม #1
1. สุกลวัฒน์ จินดาวงศ์
2. พีรพัฒน์ มีรินทร์
3. อัญชุลี อยู่ทอง
4. สุวิษา จิ๋วน๊อต
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 16309 ทีม #1
1. พลอยไพลิน
2. เตชินย์ หมื่อแล
3. กตัญญู ธีคะชน
4. รักษิณา ลุงต๊ะ
โรงเรียนวัดเมืองสาตร ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 16139 ทีม #1
1. ภาสกร พยัฆขะมาศ
2. พัชรา พรมหล่ำ
3. อธิชา ยะสา
4. ณัชชานันท์ สมบัติ
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 15739 ทีม #1
1. ภัณณกร ภัครัชตานนท์
2. ฌฐรัชต์ จั่นเอี่ยม
3. ภูมิพัฒน์ แย้มทิพย์
4. นลินญา ชำนาญธนกุล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 15623 ทีม #1
1. ศุภกร ก้อนก่อ
2. ศรีสุดา ทองคำ
3. ปฏิพล ลุงหยอม
4. เอมมิกา คงประดิษฐ์
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 15563 ทีม #1
1. ฉันชนก ญานะ
2. ณัฐวีร์ แก้วฟ้ารักษ์
3. ปนิตา แผ่นฟ้า
4. อิณณ์อิณณ์ อินต๊ะวงค์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 15563 ทีม #2
1. อชิชา มังมติ
2. กัญญ์วรา แก้วเทพ
3. อัครเดช วิวัตน์ธนากุล
4. ปทิตตา สมมิตร
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 15563 ทีม #3
1. ปันพร สมณา
2. ณ รัก ธินันชัย
3. ฐปนนท์ อ่อนช่อน
4. ศุภวิขญ์ เตชะมงคล
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 15444 ทีม #1
1. ณัชพล ตะลุ่มพุก
2. ณัฏฐ์นารี พรมเดช
3. พัชรพร พัดนาเมือง
4. ขวัญชนก จันดาวงษ์
โรงเรียนบ้านนาแฝก ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 15373 ทีม #1
1. อภิภัทร สันต๊ะวงศ์
2. สุภาพรรณ ขันคำ
3. ปุญญพัฒน์ เมืองวงค์
4. หยาดทิพย์ ศิรินันท์นุทากุล
โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 15290 ทีม #1
1. รักษ์ชาติ ขุนวรรณ์
2. กิตติกร ปรีชาสะอาด
3. สุภาวิตา กาบจันทร์
4. วรปรัชญ์ กันทวงค์
โรงเรียนจิตราวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 15281 ทีม #1
1. ปวรปรัชญ์ ถาวร
2. ฐิติกาญจน์ ถานา
3. หฎฐกร กองชัย
4. จันทนา แซ่ห่อ
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 15060 ทีม #1
1. ดารินทร์ ชูรัตน์
2. ศดานันท์ อิ่มนุ่มพันธฺุ์
3. พัทธนันท์ มหาวัน
4. คงตระกูล จุ่มแก้ว
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 15050 ทีม #1
1. พิชฎา ธรรมชื่น
2. ศุภวิชญ์ ภู่เงินงาม
3. อภิวุฒิ วิชัยปะ
4. ณฐมน เรืองฤทธิ์
โรงเรียนเทศบาลพญาเม็งราย 1 (ทุ่งเจ้า) ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 15050 ทีม #2
1. ปรเมษฐ์ สิงห์สัตย์
2. ชนัญธิดา ไชยวัน
3. จีรภัทร จีระยา
4. ชัชวาลย์ เรืองฤิทธิ์
โรงเรียนเทศบาลพญาเม็งราย 1 (ทุ่งเจ้า) ทดสอบ 23 ส.ค. 65 09:00- 11:00
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18519 ทีม #1
1. สุภัชชา โอชติน
2. จุฑามาศ รักษายศ
3. จิระวัฒน์ หมิดทองคำ
4. รัชชานนท์ เถนว่อง
โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18443 ทีม #1
1. ชลกร สุวรรณบุรี
2. วิภาภรณ์ รอดรู้
3. รัชชานนท์ อาศัย
4. นภัสวรรณ พิณพาทย์
โรงเรียนมหาราช ๒ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18443 ทีม #2
1. กันยกรณ์ สุขอินทร์
2. ธีรสิทธิ์ ทิพย์ดี
3. นภัสสร แก้วบัวดี
4. สิริพงษ์ มั่นคง
โรงเรียนมหาราช ๒ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18266 ทีม #1
1. ทวีวุฒิ นนทฤทธิ์
2. อานนท์ จูดจันทร์
3. นภัศสร พรหมรัตน์
4. ชนัญชิดา เลิศไกร
โรงเรียนวัดมะปรางงาม ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18116 ทีม #1
1. อธิชนม์ มากมี
2. บุษกล วาทีรักษ์
3. ภัทรวดี รักจัน
4. ภูมินทร์ เพ็ชรสุวรรณ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18081 ทีม #1
1. พลอยปภัส ทรงนาศึก
2. ช่อเพชร ศรีปรีชาศักดิ์
3. ณัฐปภัสร์ สุวรรณเหม
4. ปพน เดชาสิทธิ์
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18081 ทีม #2
1. ธัญสุดา หอมแก้ว
2. พนัดดา ทองหนัน
3. พนิตตา ทองหนัน
4. ศิวกร ชนะกิจกิดาการ
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 17815 ทีม #1
1. พงศธร รักบำรุง
2. วรวุฒิ จิตสมพงค์
3. ธนภรณ์ คงศรีรัตน์
4. ปนัดดา วิเชียร
โรงเรียนวัดควนสูง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 17776 ทีม #1
1. ภุมรินทร์ หนูเผือก
2. พราวณพา รอดรักษา
3. ภควัต จันทร์ตระกูล
4. มณฑิตา มณีเนียม
โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 17604 ทีม #1
1. ปพิชญา วณิชชากรพงศ์
2. จิรานุช ชัยเพชร
3. ณัฐชญา เอกธนกร
4. ปัณณทัต จันทรา
โรงเรียนพรศิริกุล ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 17604 ทีม #2
1. ธราพงษ์ ปานคง
2. กมลชนก นาเลื่อน
3. พิชชาภา เฉี้ยงลิบ
4. พราวนภัสสร์ เหล่ากุลวาณิช
โรงเรียนพรศิริกุล ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 17455 ทีม #1
1. ทิตฐิตา เมียนโอ
2. พีรวัส ตั้นสุย
3. ทัศพล ละเอียด
4. อทิตญาพา แก้วเจริญ
โรงเรียนบ้านบางเตา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 17409 ทีม #1
1. ปัณณวิชญ์ วิทเวอร์
2. ขจรวิทย์ มหาเจริญ
3. เปมิกา ดาษพร
4. ทิพอาภา พรมมิตร
โรงเรียนบ้านปังหวาน ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 17318 ทีม #1
1. สะมิลัน จินณรงค์
2. ภัททิยาภรณ์ เพ็ญรัชชดา
3. เปมิกา โกทอง
4. กรกนก ท้ายวัง
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 17318 ทีม #2
1. สุรักษ์ธนา แซ่อึ้ง
2. อริศรา อ่อนแก้ว
3. เมธาพร พรจินดาเวช
4. มินทร์ตรา วุฒิธานุสร
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 17297 ทีม #1
1. กัญชลิกา พิษสมอญ
2. กัญกมล เศรษฐการณ์
3. พิมพกานต์ บุญถึงจิตต์
4. ก้องภพ ทองน้ำแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 17235 ทีม #1
1. ปัณณทัต หัสนันท์
2. ธิตา หน้องมา
3. ธัญวรัตม์ ชูดวง
4. กานต์ธีรา ฤทธิสุนทร
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 17200 ทีม #1
1. ข้าวขวัญ หนูทอง
2. ขวัญข้าว หนูทอง
3. ธัญกานต์ พรหมคณะ
4. ธัญศิริ ศรีชัย
โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 17134 ทีม #1
1. ธีรศักด์ เหง่าหลี่
2. ภาณุพงค์ เพ็ญสวัสด์ิ
3. หทัยทิพย์ พลัง
4. นาราภัทร ไทยชนะ
โรงเรียนบ้านเขาวงกรด ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 16927 ทีม #1
1. ณัฐนันท์ ฤทธิรงค์
2. ณัฐพัชร์ เนียมเล็ก
3. อันติกา แก้วขาว
4. ศุภพิชญ์ ชูรัตน์
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 16852 ทีม #1
1. กวินธิดา คชรินทร์
2. กัลยารัตน์ พร้อมปัจจุ
3. นฤมล พันธ์ดี
4. กัญญาภัทร เกื้อแก้ว
โรงเรียนบ้านงาช้าง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 16783 ทีม #1
1. ขวัญกมล ราชแก้ว
2. จรรยพร เกื้อก่อยอด
3. จีระวัฒน์ ตันเจริญ
4. ปรมัตถ์ ยางทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 16783 ทีม #2
1. กัญญาพัชร ทองแจ่ม
2. อภิชญา โนมิตร
3. อลิศรา โนมิตร
4. วุฒิภัทร เอียดหนู
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 16775 ทีม #1
1. ศุภจิตรา ยมมาก
2. ชุติกานต์ สุวรรณ
3. นพสินธุ์ รัตนกุล
4. อนันดา สุวรรณชาตรี
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 16774 ทีม #1
1. กิตติเดช ปังตา
2. ภัทราวดี ศรีแก้ว
3. สิรภพ ธีระกุลพิศุทธิ์
4. พัชรีนาถ วันแรก
โรงเรียนทุ่งไทรทอง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 16606 ทีม #1
1. รินรดา ชุมนุมสิทธิ
2. อริสรา สิทธิรัตน์
3. ญาณิศา สุวรรณดวง
4. ปริฉัตร ช่วยทนุ
โรงเรียนวัดธาราวง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 16596 ทีม #1
1. ณัฐภัสสร ชอบทำกิจ
2. พัชญ์ฑิตา เพียรดี
3. วิรากานต์ ทองเลี่ยมนาค
4. จิรัชยา บุญมี
โรงเรียนตันติวัตร ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 16357 ทีม #1
1. ชนกันต์ หนูมาก
2. เกวลี เรืองติก
3. ณภัทร คงทอง
4. นะโม เพชรศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 16181 ทีม #1
1. อิทธิพล อ่อนเคร็ง
2. สุนันทา ใจหมั้น
3. พรรษกร พูลเงิน
4. รุ่งทิวา สุขบุญทอง
โรงเรียนบ้านบางหยด ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 15663 ทีม #1
1. ไตรภูมิ ทวีกุล
2. พิชามญช์ หนูภักดี
3. ขันติพงษ์ สุยคำไฮ
4. พิกุลแก้ว บุญมี
โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 15297 ทีม #1
1. ภัทรดนัย กุลเพชรกำธร
2. ธัญชนก บุญแก้ววัน
3. ณัฐกรณ์ คงตุก
4. ณภัศราภา ถนนแก้ว
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 09:00- 11:00
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18646 ทีม #1
1. ณภัทร สนธิหา
2. สุภัสสรา โสภาเวทย์
3. ปุณยวีร์ สถาปนวิศว์
4. ชญานิศ วงศ์ก่อ
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
2. รหัสใบสมัคร 18337 ทีม #1
1. ปริชญา โสดาดง
2. ปริชมล โสดาดง
3. ภัทรพล ธรรวิมา
4. เกรียงไกร ยินดีรัมย์
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
3. รหัสใบสมัคร 18337 ทีม #2
1. จุฑามาศ ทะเกิงลาภ
2. อัยรฎา อาจกมล
3. สุรศักดิ์ ศรีสวาท
4. ภูธร โครตฉิม
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
4. รหัสใบสมัคร 18273 ทีม #1
1. นภัสกร สุพรรณ
2. วรรัตน์ สัตย์ซื่อ
3. วิทูร กลางพิมาย
4. พรพิมล พลีพูล
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
5. รหัสใบสมัคร 18226 ทีม #1
1. นัตติญาพร อัครพงษ์
2. ภิญญดา รชตบอดินทร์
3. ธนวัฒน์ จำใบรัตน์
4. วุฒิชากรณ์ โคตะชัย
โรงเรียนอนุบาลยโสธร ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
6. รหัสใบสมัคร 18221 ทีม #1
1. ลภัสรดา ทวยภา
2. ชนิตว์นันท์ แสนสมบัติ
3. กนกพร นักธรรม
4. ลภัสดา วงษ์ชู
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
7. รหัสใบสมัคร 18167 ทีม #1
1. พัชรพล ปนสูงเนิน
2. ธนกฤต สุขตะคุ
3. นภัสสร หยัดสูงเนิน
4. แก้วกัลยา โพธิศรี
โรงเรียนบ้านหนองตาด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
8. รหัสใบสมัคร 18096 ทีม #1
1. วัชรพล นาคแท้
2. เศรษฐพล ฤทธิ์กระโทก
3. ปทิตตา คิดรอบ
4. ณิชาภัทร บุญนอก
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
9. รหัสใบสมัคร 18089 ทีม #1
1. เตวิช ชูรัตน์
2. พัชรพร เดชคง
3. กฤตนัย แก่พิมาย
4. ศิริยา ทองสุขนอก
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
10. รหัสใบสมัคร 17980 ทีม #1
1. ภัทรพล ศิริศักดิ์เกษม
2. ณฐกร บุญศิริ
3. บัณฑิตา บุญทรง
4. อธิตา ภักดี
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
11. รหัสใบสมัคร 17980 ทีม #2
1. เดชาพัฒน์ บุญคูณ
2. ศิรศักดิ์ ปุเรชะตัง
3. ปัณฑิตา ประทุมชาติ
4. ผกาวรรณ กู้พิมาย
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
12. รหัสใบสมัคร 17868 ทีม #1
1. เมทัศน์ วันนา
2. ธีรเดช ผาสุขใจ
3. ชลดา รู้คุณ
4. ชนัญญา ประสารสืบ
โรงเรียนบ้านพลไว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
13. รหัสใบสมัคร 17764 ทีม #1
1. ยุทธภูมิ มนตา
2. รุจิราภรณ์ เบ้าทองหล่อ
3. กรวรรณ บุญเลิศ
4. ญาณิศา พิณธรรม
โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
14. รหัสใบสมัคร 17764 ทีม #2
1. นพรัตน์ มีนุ่น
2. วริสา บู่สาลี
3. อารดา คนสูง
4. จีรนันท์ งามชื่น
โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
15. รหัสใบสมัคร 17764 ทีม #3
1. อนันตชัย เถยสูงเนิน
2. ชาริดา รักษาราช
3. พิลาวรรณ จันเพชร์
4. ดาวิกา คุ้มบุ่งคล้า
โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
16. รหัสใบสมัคร 17759 ทีม #1
1. นภสร ดีขุนทด
2. กุสุมา อุตเสนา
3. เพ็ญศิริ สุขจันทร์
4. ปรารถนา ปัดถา
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
17. รหัสใบสมัคร 17725 ทีม #1
1. จารุกิตติ์ หินสันเทียะ
2. เกรียงศักดิ์ หินสันเทียะ
3. วรรณภา ขมพุทรา
4. ภัทราภรณ์ ผงสันเทียะ
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
18. รหัสใบสมัคร 17722 ทีม #1
1. ศิศิรา ฤาชาพันธ์
2. อรณิชา ไชยสงค์
3. ลิปิการ์ มหาวงค์
4. รัฐนันท์ กันแย้ม
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
19. รหัสใบสมัคร 17573 ทีม #1
1. ชัชพงค์ เพียวอยู่
2. กรริกา สุวรรณศรี
3. ธนดล ทีอุทิศ
4. ปรียาภรณ์ เครือพัก
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
20. รหัสใบสมัคร 17538 ทีม #1
1. ไอรดา แก้วพรม
2. นิจฉรา ฤๅชาพันธ์
3. อภิภู คุณบุราณ
4. ณัฐพล บุญเอี่ยม
โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
21. รหัสใบสมัคร 17400 ทีม #1
1. ปัญญา นิวาท
2. พงศกร ชะอุ่มพันธ์
3. กัลยารัตณ์ มูลสิติ
4. มนทิชา โพชนะจิต
โรงเรียนบ้านบุ่งเบา ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
22. รหัสใบสมัคร 17388 ทีม #1
1. เอกพช นาสุข
2. จิรากรณ์ วิเศษโพคา
3. มัญช์ณณิชา วิเชียรศรี
4. กัลย์กมล พรมป้อง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
23. รหัสใบสมัคร 17356 ทีม #1
1. ขัตติย วงเวียน
2. ธีรดา คำมุงคุณ
3. ณัฐพล อนันต์
4. สุพิชยา โสมนัสนานนท์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่3 ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
24. รหัสใบสมัคร 17118 ทีม #1
1. รวิศรา ศรีพยัคฆ์
2. ธนพล อินทร์สุข
3. ชนากานต์ สมพงษ์ผึ้ง
4. ปฐวีรัตน์ ล้วนฤทธิ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
25. รหัสใบสมัคร 17065 ทีม #1
1. วัยมล ทุมโยมา
2. วันชนะ พนม
3. กนกพิชญ์ ศรีรักษา
4. เอกรินทร์ วงษา
โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
26. รหัสใบสมัคร 17010 ทีม #1
1. ณัฐพร อ่อนสา
2. กฤตทิตา หาธรรม
3. สุภัทรสร พิมพ์พุฒิ
4. หนึ่งฤทัย แก้ววงษ์สัย
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
27. รหัสใบสมัคร 16951 ทีม #1
1. อุบลวรรณ ผลจันทร์
2. วรัทยา พุทธสารวงค์
3. ปิยารักษ์ สมอดี
4. ปัญญาพร บุญมาก
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
28. รหัสใบสมัคร 16951 ทีม #2
1. ปภาวดี ผิวขำ
2. นิภาพร ศิริโสภณ
3. ชลธิชา คุราวัน
4. อัศนัย คนไว
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
29. รหัสใบสมัคร 16712 ทีม #1
1. กฤษฏิ์ฐิตา นิระเคน
2. เออะแมนเด้อ โบว์
3. พิชญาภา จันทร์ลี
4. ศิริกานดา พรรณรังษี
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
30. รหัสใบสมัคร 16712 ทีม #2
1. อติพร ไข่เพชร
2. ปพิชญา หนองนา
3. กชพร พรมกุล
4. ธารญา หงษ์กัณหา
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
31. รหัสใบสมัคร 16712 ทีม #3
1. ธัญลักษณ์ ผดุงกมล
2. แคร์รี่ วิลสัน
3. กฤชญา โต๊ะสกุล
4. ธีรตา สาริยา
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
32. รหัสใบสมัคร 16676 ทีม #1
1. ชวโรจน์ แก้ววันนา
2. ธนพร ชมชื่น
3. ชนกานต์ เกษแก้ว
4. อริศรา เลิศจริยา
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
33. รหัสใบสมัคร 16676 ทีม #2
1. สัมฤทธิ์ โคตรศิริ
2. อริสรา วะโนปะ
3. จรินทร์พร นาคำ
4. ถิรวุฒิ ตาทุวัน
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
34. รหัสใบสมัคร 16549 ทีม #1
1. ณัฐณิชา พายพันธ์
2. นัทธนันท์ ถูระวัน
3. เธียรวิชญ์ บุญสร้าง
4. ศลิษา พูลทวี
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
35. รหัสใบสมัคร 16549 ทีม #2
1. ขนิษฐา สุขสะอาด
2. ชญานิน บรรหารบุตร
3. ทักษ์ดนัย สีวะกุ
4. กัญญารัตน์ พลสว่าง
โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
36. รหัสใบสมัคร 16496 ทีม #1
1. ปัณณธร ชัยลิ้นฟ้า
2. สิทธวีร์ พวงสิริภควัติ
3. ทรรศชล แดงประเสริฐ
4. พาขวัญ โชมขุนทด
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
37. รหัสใบสมัคร 16427 ทีม #1
1. ปิติ ยุทธรัตน์
2. กานต์สิรี นาเจิมพลอย
3. ณัฐรดา มีหินกอง
4. อะนิศา ภักดีหาญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
38. รหัสใบสมัคร 16427 ทีม #2
1. พุฒิพงศ์ พรหมโคตร
2. พชรธิดา เกษมสินธุ์
3. รพีภาส์ เวียงแก
4. ภัสสรา สุวรรณโค
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
39. รหัสใบสมัคร 16373 ทีม #1
1. อดิเทพ เบ้าสุวรรณ
2. จิรพิพรรธ สำราญสุข
3. กัญญาพัชญ์ กางหาบุตร
4. พิชญดา คำจอมศรี
โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
40. รหัสใบสมัคร 16254 ทีม #1
1. จิตรกร ศรีโยธา
2. อนุชา พรมคำบุตร
3. อริยา จูมสุพรรณ
4. กมลฉัตร สืบสาย
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
41. รหัสใบสมัคร 16243 ทีม #1
1. ธีรชัย โสคำภา
2. ธวัลภรณ์ ศรีลารักษ์
3. ปิยะธิดา โพธิ์ศรีคำ
4. พิชญาภา คำปล้อง
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
42. รหัสใบสมัคร 16205 ทีม #1
1. พรนภา นิ่มมาศ
2. ฟ้าลดา พูนนอก
3. ยุพิน หมื่นโฉม
4. ณัฐนันท์ นระดี
โรงเรียนบ้านสอยดาว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
43. รหัสใบสมัคร 16161 ทีม #1
1. พงศภัค กมขุนทด
2. อัญญารินทร์ สำราญบำรุง
3. ภัคชรพงศ์ โตละหาน
4. พัชชากานต์ ปานาสา
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
44. รหัสใบสมัคร 16136 ทีม #1
1. ฑิฆัมพร จันมะโฮง
2. ศุภวัฒน์ สีพันดร
3. ณัฏฐกานต์ แก้วลาศรี
4. จุฑาภรณ์ สมอุ่มจารย์
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
45. รหัสใบสมัคร 16136 ทีม #2
1. นฤสรณ์ หมั่นคูณ
2. ศุภกร แก้ววรบุตร
3. ชญานุช มูลอาสา
4. ฐิตาพร จันมะโฮง
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
46. รหัสใบสมัคร 15849 ทีม #1
1. นนทกานต์ ศรีแข้ไตย์
2. รุ่งนภา ธรรมวงษา
3. ปภาวดี ไวยบุตร
4. พิชญุตม์ ชลประทาน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
47. รหัสใบสมัคร 15813 ทีม #1
1. ศศิวิตรา ทองสิน
2. ปิยากร ศรีลารักษ์
3. ศิริราช ศรีลารักษ์
4. ณัฐธิดา สร้อยจักร์
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
48. รหัสใบสมัคร 15754 ทีม #1
1. เตชสิทธิ์​ สอนสี
2. ธนภัทร​ เสลามาตย์
3. จิรชยา​ เผ่าพันธ์
4. วริญาภร ศรีวรรณะ
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
49. รหัสใบสมัคร 15679 ทีม #1
1. สุวิชชา หารินไสล
2. ศุภรรควดี คำมุงคุณ
3. ฐิติวรดา อรรคนิมาตย์
4. ภาวิตรา แสงโสภาพรรณ
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
50. รหัสใบสมัคร 15652 ทีม #1
1. ศาสวัติ กรมวังก้อน
2. นที สุมหา
3. บัญฑิต อันไขหน้า
4. อังคณา ด้วงคำจันทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
51. รหัสใบสมัคร 15583 ทีม #1
1. สาวิตรี มุ่งสระกลาง
2. อมรรัตน์ ขีดสันเทียะ
3. กิตติพัฒน์ กลอนกลาง
4. นันท์พิพัฒน์ สกุลกลาง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
52. รหัสใบสมัคร 15495 ทีม #1
1. ปุณยนุช เลิศสำโรง
2. พานิภัค โทสูงเนิน
3. วรเวช แก้วมาตย์
4. จักรภัทร เอกเจริญ
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
53. รหัสใบสมัคร 15495 ทีม #2
1. วีระภัทร เที่ยงจิต
2. ณที มุ่งดีกลาง
3. กานต์รวี เรืองรุ่ง
4. พัชราพร เกียรติขจร
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
54. รหัสใบสมัคร 14993 ทีม #1
1. ธัญเทพ มหาโยธี
2. ภัทรธิดา โพธิผล
3. ดวงสมร สบายสุข
4. ปวริศา แก่นกงพาน
โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา ๓) ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
55. รหัสใบสมัคร 14844 ทีม #1
1. ปรเมศวร์ ยศจิต
2. พชรคุณ ม่วงกระโทก
3. ฑิฆัมพร แก้วกุลธร
4. อิสฎาอร ศรีดอน
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ทดสอบ 24 ส.ค. 65 13:30- 15:30
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18536 ทีม #1
1. กชกร ไปถ่นรินทร์
2. ธีรภัทร์ อมร
3. มาริสา คุ้มสวัสดิ์
4. สุธิพจน์ กงศูนย์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา2) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18514 ทีม #1
1. จรณินทร์ เปลี่ยนสกุล
2. ปภินดา จินดารัตน์
3. ธนกรณ์พงษ์ สุทธิรักษ์
4. มนปพร ประสิทธิ์นอก
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18502 ทีม #1
1. ณิศรา ทองกัลยา
2. ศรัณยพัชร์ เกษประดิษฐ์
3. ธนพร อาจศัตรู
4. ศิวกร โภคินธนวรรธน์
โรงเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18485 ทีม #1
1. คณินท์ พันธ์พีระพิชย์
2. ปราการ วัระ
3. กัญญาณัฐ กรรเชียง
4. จารุดา จันทร์ดี
โรงเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18475 ทีม #1
1. ญาณิศา แก้วไทรเพ็ง
2. ณัฐธิดา วันเจริญสุข
3. อรุโณทัย เหมือนแดง
4. ทักษ์ดนัย พริ้งเครือ
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18475 ทีม #2
1. ชลธิชา บุญจันทร์น้อย
2. ปัญญากร เหลืองสฤศษ์
3. ญาณินี จันทร์วิจิตร
4. มณีรัตน์ จันทร์ชาวใต้
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18465 ทีม #1
1. วัยวัฒน์ ทะแก้ว
2. ภัทรศยา พุ่มนวม
3. วัยวัฒน์ ทะแก้ว
4. วัยวัฒน์ ทะแก้ว
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 18447 ทีม #1
1. อนุภัทร คล้ายวงษ์
2. วาสนา อนุกุลชัยสกุล
3. ฐิติมา ท้วมมัย
4. พลนิรันเดช พูนพิพัฒน์
โรงเรียนวัดศรีสโมสร ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 18440 ทีม #1
1. ธนภัทร ผูกศิลป์
2. คมกริช อุปมาอ่ำ
3. ชนากานต์ ทิมแท้
4. นันฑิตา มะปัญญา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 18426 ทีม #1
1. ศิริกาน ตลับเงิน
2. วราวุฒิ เกษร์สิรินทร
3. กรรภิรมย์ ศุขะมา
4. สันต์ชัย ชนิดนอก
โรงเรียนบ้านวังยาง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 18418 ทีม #1
1. เฉลิมลักษณ์ แก้วพิกุล
2. มุทิตา นุ่งสวัสดิ์
3. วลัยทิพย์ ศรีวิลัย
4. กัญญา นรินนอก
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 18332 ทีม #1
1. หนึ่งตกานต์ จันทร์พิมาน
2. ณดา จันทะชา
3. ปุณณดา แก้วนึก
4. กวินทิพย์ ทรัพย์เสถียร
โรงเรียนศึกษาสรรค์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 18293 ทีม #1
1. ภัคพงษ์ เผือกพันธุ์
2. ชลนที มัตถิตานัง
3. ปภาวดี แตงมีแสง
4. อนัญญา แซ่โซ่ง
โรงเรียนวัดมหานาม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 18264 ทีม #1
1. ณัฐ​พล นวลมา
2. ปิยะวงศ์ วงษ์งาม
3. วริวรัมพร รัตกูล
4. พิมชนก แก้วคง
โรงเรียนพญาไท ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 18264 ทีม #2
1. กิตติกันตพงศ์ อินทรศักดิ์
2. กริน แสงสิงคี
3. นิชาภา สวาศรี
4. อนัญญา อบเทียน
โรงเรียนพญาไท ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 18246 ทีม #1
1. ดุลยวัต ทองลาย
2. วรางคณา ชาวเวียง
3. มณฑิตา บุญสุข
4. ชนิดาภา หนูงาม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 18232 ทีม #1
1. อภินันท์ ใจบุญ
2. พิชญธิดา สัตยากูล
3. ราเชน ภูมีคลัง
4. ธนพร ตันสุริยา
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 18229 ทีม #1
1. ณัฐพัฒน์ กลางชาติ
2. ฐปนวัฒน์ ขานโส
3. กรกมล พรศิริจินดา
4. หทยา โสนนอก
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 18210 ทีม #1
1. พงศกร โกสุวรรณ์
2. ณัฐนันท์ แป้นขุนทด
3. จันทร์เจ้า สร้อยนาค
4. พิมพ์ชนก อิ่มไพร
อื่นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 18201 ทีม #1
1. ปิญชาน์ นิมิตรชัย
2. ชัญญานุช รุ่งมรีกุล
3. กันตินันท์ กาญจนศรีวงศ์
4. ณัฐสิทธิ์ ศักดิ์สุริยา
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 18196 ทีม #1
1. อภินันท์ มีมนต์
2. ธัญญาภรณ์ แขพรมราช
3. ปุญญาดา รังษีสุริยะชัย
4. รัก ไชยหลาก
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 18196 ทีม #2
1. จิดาภา พลเชี่ยว
2. ชญาดา ศิริเมือง
3. ภูริชญา สว่างศรี
4. ญาณากร กลิ่นชื่น
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 18196 ทีม #3
1. ปวริศา สุมารัตน์
2. ศศลักษณ์ กุสุโมทย์
3. พิชญ์ภัทร์ ศรีวิเชียร
4. ธัญชภรณ์ นิยม
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 18184 ทีม #1
1. นพนันท์ ตะบองทอง
2. พิมพ์วลัญ คงยิ่ง
3. ปรียาลักษณ์ จิตรักษ์
4. เด็กชายอนุชา เพียรเสมอ
โรงเรียนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 18184 ทีม #2
1. นราธิป พรมลา
2. ณัฐนิชา มังคลาด
3. ธนัญญา วัชระพงษ์ปรีชา
4. นันนภัส สุขจันทร์
โรงเรียนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 18184 ทีม #3
1. รียา -
2. ณัฐธิดา กุลเกียรติชัย
3. ชัญจิรา ทองเบี้ย
4. ณดา ชนะรัตนเดชา
โรงเรียนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 18179 ทีม #1
1. นัธทวัฒน์ บุญล้อม
2. ริน เริด
3. พิณภัส แก้วเทศ
4. นันทิชา บุญลอย
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 18137 ทีม #1
1. สิริภัทร สายศรี
2. ดนัยวัชต์ อาจวิชัย
3. ชนกนาฎ ธนโชติชุติวัฒน์
4. นันท์ลินี พลรักษา
โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 18128 ทีม #1
1. นภกมล จันทร์ไชยแก้ว
2. ต้นน้ำ ศรีบุญเพ็ง
3. วิรุฬห์กิจ วิมลรัศมิ์
4. นภสร แก้วโสภา
โรงเรียนดิษลี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 18128 ทีม #2
1. วรรณรท จันทร์ไชยแก้ว
2. วชิรมล สืบสาม
3. พิชญากร แสนชัย
4. ธนวินท์ วงษา
โรงเรียนดิษลี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 18120 ทีม #1
1. พนิดา แก่นจันทร์
2. พรรณวรถ ศรีสอาด
3. ชญาภา ศรีสอาด
4. ศุภกร อยู่วิมานโต
โรงเรียนวัดนางลือ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 18110 ทีม #1
1. ณัฐชา สุวันดี
2. ณัชริญา ศรีฤทธิ์
3. พรพิพัฒน์ พันธุ์โต
4. ธนวัฒน์ พรมนาง
โรงเรียนวัดปากบึง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 18103 ทีม #1
1. สุทธิศักดิ์ จิรางศ์กูล
2. ศิรภัสสร ประทุมสูตร
3. ธนากร เปรมนิ่ม
4. ลันดา แสนสะอาด
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 18100 ทีม #1
1. จิตติพัฒน์ พันธุ์โต
2. แพรวประภา วรัญชัยกิจ
3. กนกพร อิ่นติ๊บ
4. นันทนาพร แก้วนาดี
โรงเรียนวัดปากบึง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 18097 ทีม #1
1. พงศกร ชาวไร่นาค
2. มนัสนันทน์ รื่นเริง
3. ชนพัฒน์ กล่ำเจริญ
4. วริศรา ชะบา
โรงเรียนวัดใหญ่ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 18086 ทีม #1
1. วรากร ทองอินทร์
2. ธัญเทพ ใสแสง
3. ปทิตตา อ่างทอง
4. ธาราพร ปิ่นวรรณา
อื่นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 18072 ทีม #1
1. อาทิวราห์ สรสิทธิ์
2. พิชญาภา อนันเดชา
3. อริสรา อุ่นคำ
4. กชกร จิตต์ศรัทธา
โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลดชนศรีนาวา) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 18066 ทีม #1
1. สุรชัย แสงจันทร์เอื้อน
2. ชนันตรา พรหมมา
3. กรวิชญ์ รุ่งเรือง
4. สิรินทรา ศรีรอบรู้
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 18064 ทีม #1
1. วรภพ กรอบรูป
2. วรพล กรอบรูป
3. ณัฐมล วัชระชัยสุรพล
4. บุณยธร ชัมพูชนะ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 18040 ทีม #1
1. ปทิตตา สงวนดี
2. ประภามาศ ณ พัทลุง
3. ชาณิภา สงวนดี
4. ศดิศทัศน์ วิลัยวรรณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
41. รหัสใบสมัคร 18040 ทีม #2
1. กัณฐิกา อิทธิวรรณพงศ์
2. พริมประกาย ตันธรรมเจริญ
3. พิณพิศ ปรีชา
4. รัชชานนท์ เยาว์รัมย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
42. รหัสใบสมัคร 18040 ทีม #3
1. ตีรชญา หาญสวัสดิ์
2. ขรพรรษ ไหวพริบ
3. อรชพร เอี่ยมเรืองพร
4. พงษ์ศักดิ์ แก้วสว่าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
43. รหัสใบสมัคร 18030 ทีม #1
1. เสฏฐวุฒิ ยิ้มละมัย
2. นภัทร นิธิภัสเมธา
3. พรวิภา แหวนแก้ว
4. ปรายฟ้า สร้อยประเสริฐ
โรงเรียนวัดปากบ่อ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
44. รหัสใบสมัคร 18030 ทีม #2
1. คณัฐภัณฑก์ สนธิ์น้อย
2. อรรถพล จันทะฝ่าย
3. สุณิสา จันทะปัสสา
4. พิชชาภา ศรีวิวรรณ
โรงเรียนวัดปากบ่อ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
45. รหัสใบสมัคร 18014 ทีม #1
1. ภาคภูมิ พูลเอี่ยม
2. อาริสา รอดประเสริฐ
3. อมรชัย ฝ้ายไทย
4. ไปรยา อุดารักษ์
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
46. รหัสใบสมัคร 18000 ทีม #1
1. ธราธิป ธนาธนกาญจน์
2. ชยัญตา สุขเอม
3. ณัฐรดา คำหล่อ
4. รัตนพร สีชัยนาท
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
47. รหัสใบสมัคร 17999 ทีม #1
1. ธัญวาภรณ์ เงินเลี้ยง
2. รินรดา เจริญพันธ์พิทักษ์
3. วรัชพร ศรีริทน
4. จินตนา เกตุปาน
โรงเรียนวัดหนองแขม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
48. รหัสใบสมัคร 17949 ทีม #1
1. ปวริศ ทองสุข
2. กนิษฐรินทร์ เจียวห้วยขวาง
3. ลักษิกา ชุ่มจิต
4. จิราวรรณ ศิริงาน
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
49. รหัสใบสมัคร 17932 ทีม #1
1. ปิยกรณ์ น้ำใส
2. กวินท์ ไทยเจริญ
3. ณัฐธิดา ภักดีคำ
4. ศศินันท์ ศุภพิช
โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
50. รหัสใบสมัคร 16214 ทีม #1
1. วริสา เทียนเวช
2. จิรัชญา ใจทน
3. วริษา เพชรสิบหก
4. ปัทมพร อุตะเสนา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
51. รหัสใบสมัคร 16214 ทีม #2
1. นภัสสรณ์ ศาสตร์บูรณศิลป์
2. ณหฤทัย เสือแย้ม
3. วรนิษฐา วงศ์ทวีเกียรติ
4. อันยา ธรรมารักษ์
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 09:00- 11:00
52. รหัสใบสมัคร 17900 ทีม #1
1. ปนัดดา ลิ้มประเสริฐ
2. นันทวรรณ สุวรรณคช
3. ณัฐชนน ศรีดี
4. ณัฏฐพัชร์ บุญปลอด
โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
53. รหัสใบสมัคร 17899 ทีม #1
1. ณัฐพิสิฐ เธียรปัญญายิ่ง
2. วรรณวิสาข์ ชินนาหอม
3. อดิศร อินอมร
4. วรัชยา วงค์เมือง
โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
54. รหัสใบสมัคร 17830 ทีม #1
1. อภินัดดา มาแจ้ง
2. ศรัณพงศ์ พิทยานนท์
3. สุกฤษ ศรีภูสิตโต
4. ชญานิศ โพธิดา
โรงเรียนเด่นหล้าพระราม5 ฝ่ายประถม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
55. รหัสใบสมัคร 17812 ทีม #1
1. พัชรพล แก้วงอก
2. รัชชาภา เซี่ยงหลิว
3. ไชยพัฒน์ มีนาง
4. อริญชยา ศรีรุ่งเรือง
โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
56. รหัสใบสมัคร 17676 ทีม #1
1. น้ำทิพย์ เรืองเอี่ยม
2. ชวัลรัตน์ สมนึก
3. พิมลรัตน์ อุบลเผื่อน
4. รัตนาภรณ์ สีนวม
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
57. รหัสใบสมัคร 17612 ทีม #1
1. สุดธิดา สุขประเสรฺฐ
2. พรชิตา ฮะสูน
3. วชิรวิชญ์ เวียงอินทร์
4. ธนภัทร หงษ์วะชิน
โรงเรียนวัดสนามจันทร์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
58. รหัสใบสมัคร 17569 ทีม #1
1. ชยกร กลิ่นเจริญ
2. รภีภัทรา ฤกษ์ใหญ่
3. ชยกร กลิ่นเจริญ
4. ชยกร กลิ่นเจริญ
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
59. รหัสใบสมัคร 17553 ทีม #1
1. พิพัฒน์ มุ่งดี
2. กาญจนาภา นัทธี
3. ภัทรวรรณ ศรีพุ่ม
4. ต้อม ปิ่นแสง
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
60. รหัสใบสมัคร 17548 ทีม #1
1. จิรายุ โพธิ์ชื่น
2. เบญจวรรณ แขนงแก้ว
3. ณรงค์ฤทธิ์ แซ่โง้ว
4. ปิยาพร เพียสา
โรงเรียนบ้านวังด้ง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
61. รหัสใบสมัคร 17545 ทีม #1
1. ยิ่งลักษ์ เฮงสังวร
2. ชนัญชิดา ชาวนาเมือง
3. นราวิชญ์ มากระจันทร์
4. พานิกร ปริ่มปาน
โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
62. รหัสใบสมัคร 17539 ทีม #1
1. ฐิติรัตน์ คำตัน
2. ชนันธรณ์ เวชชูตระกูลเลิศ
3. จิรภัค แดงกุล
4. ไพรวัลย์ เพ็งมะณี
โรงเรียนวัดดอนทอง(ประชารัฐบำรุง) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
63. รหัสใบสมัคร 17539 ทีม #2
1. ศิวกร วิชายงค์
2. อนุชา ศรีทราย
3. วิจิตรา พันธ์ผูก
4. กานดา จำเริญ
โรงเรียนวัดดอนทอง(ประชารัฐบำรุง) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
64. รหัสใบสมัคร 17507 ทีม #1
1. สิริรัตน์ ถิ่นทวี
2. ณัฏฐธิดา น้ำจันทร์
3. ชุลีกร มั่นปาน
4. ณวรัศม์ บุญยะ
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
65. รหัสใบสมัคร 17499 ทีม #1
1. คิรากร สุขสอน
2. ณัฎฐ์นลิน คำจันทร์
3. เบญริสา สีนวล
4. ภัคจิรา โห้นา
โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
66. รหัสใบสมัคร 17486 ทีม #1
1. จรรยพร บาระมี
2. ดลรวี เพ่งพินิจ
3. ชโยดม บูรณวิทย์
4. คีตภัทร สุนทรศารทูล
โรงเรียนนารีวิทยา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
67. รหัสใบสมัคร 17468 ทีม #1
1. วิทวัส สุขโข
2. วีรวัฒน์ ทิพย์จำรูญ
3. นุดี โปร่งจิต
4. ชนาทิพย์ เกตุพดุง
โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
68. รหัสใบสมัคร 17456 ทีม #1
1. ขวัญข้าว เพ็งเพ็ชร
2. ลาวัณย์ รวมดอน
3. วสุพล สอนอยู่
4. เดชา เสียงเอก
โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
69. รหัสใบสมัคร 17432 ทีม #1
1. ชัยมน ไม่มีนามสกุล
2. ฟ้าใส ไม่มีนามสกกุล
3. พีรพัท หงษ์รัตนศักดา
4. ธัญญาเรศ รัตนวิไล
โรงเรียนบ้านจัน​เดย์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
70. รหัสใบสมัคร 17426 ทีม #1
1. กิจฏิภัทร แพรดำ
2. ณัฐฐิดา ธารีมาตร์
3. ธนเดช บุญมาวัฒน์
4. ชนม์นิภา เลิศลิลิตสุวรรณ
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
71. รหัสใบสมัคร 17424 ทีม #1
1. วุฒิภัทร หล้าพรม
2. อิทธิกร แสงสว่าง
3. ภัทรณิชชา เถื่อนปาน
4. ชญานี ตรรกชวลิต
โรงเรียนวัดปากบ่อ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
72. รหัสใบสมัคร 17412 ทีม #1
1. วชิรวิทย์ เจริญรัตน์
2. พิมพ์วิมล พิมพ์หนู
3. เธียรธารา ขมิ้นทอง
4. นัชชนันท์ แย้มสัจจา
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
73. รหัสใบสมัคร 17412 ทีม #2
1. วลัญช์กร สิ้วนัด
2. ณัฐธริชา เหลือชั่ง
3. ฐิติรัตน์ สินประสิทธิ์
4. ธัญชนก ไผ่ประการ
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
74. รหัสใบสมัคร 17392 ทีม #1
1. อัญชิษฐา ฆ้องสท้าน
2. ภิรัญญา ฆ้องสท้าน
3. อทิตยา สพานทอง
4. เพียงณดา ดีเลิศ
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
75. รหัสใบสมัคร 17355 ทีม #1
1. บุญวัฒน์ นาคเขาวง
2. ทวีชัย สุมาลย์
3. ธัญพิชชา จันทร์หอม
4. วรัชยา โสภารัตน์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
76. รหัสใบสมัคร 17327 ทีม #1
1. ธัญชนก ชเวดอฟ
2. อรวรานันท์ เตชธรรมพงศ์
3. ภาคีย์นันท์ แก้วอุ่นเรือน
4. ภูมินันท์ แก้วอุ่นเรือน
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
77. รหัสใบสมัคร 17309 ทีม #1
1. อรรถกฤษ แดงมูล
2. สิริณัฎฐ์ รุ่งโรจน์
3. ชัชรินทร์ ชุ่มพระไร
4. นันท์นภัส พุ่มวันเพ็ญ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
78. รหัสใบสมัคร 17305 ทีม #1
1. ภาวิณี ดาวดาษ
2. ภูรินทร์ พุทธิชน
3. กัลยรัตน์ ฟองสุวรรณ
4. อชิรญา สุขทวี
โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
79. รหัสใบสมัคร 17293 ทีม #1
1. นภัทร ศรีวะรมย์
2. วรภพ จันทนา
3. เนตรฤทัย อบอวน
4. พิมนาราพัทธ์ สนเอี่ยม
โรงเรียนวัดพรหมเพชร ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
80. รหัสใบสมัคร 17286 ทีม #1
1. พิชาสินธุ์ สุขจตุรานนท์
2. วีระพล วงค์เจริญ
3. ศุรัตน์มณี สุภาถิน
4. ฑิตยา สีคราม
โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
81. รหัสใบสมัคร 17270 ทีม #1
1. อิสรีย์ ถิ่นที่
2. นวรัตน์ มีสุข
3. สุพาภร แช่มช้อย
4. อรอนงค์ ชลคีรี
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
82. รหัสใบสมัคร 17224 ทีม #1
1. ภูชิด จันทร์โสม
2. กิติกุล ธุระกิจ
3. กรรณิการ์ สารมะโน
4. ยุภาพร พันธ์บุตร
โรงเรียนวัดบ้านเก่า ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
83. รหัสใบสมัคร 17205 ทีม #1
1. กวิน ทองโพธิ์
2. จิดาภา นรารักษ์
3. ปริพัฒน์ ยิ่งสกุล
4. วัลย์ลดา ชุมพาลี
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
84. รหัสใบสมัคร 17197 ทีม #1
1. ลิลตา ทอนสูงเนิน
2. ณัฐณิชา คำจา
3. สุขสันต์ มารมย์
4. เตวิช มงคลคีรีมาศ
โรงเรียนวัดเทวสุนทร ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
85. รหัสใบสมัคร 17180 ทีม #1
1. วิมุตตา ภูมิวิเศษ
2. สิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล
3. มุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์
4. กมลชนก แก้วอินัง
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
86. รหัสใบสมัคร 17180 ทีม #2
1. เมลดา เอี่ยมสกุล
2. ธนัชชา วิไลรัตน์
3. อัญญ์ พัชรธรรม
4. ศุภรดา ทัศนสุวรรณ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
87. รหัสใบสมัคร 17153 ทีม #1
1. พรรณวดี เข็มกลัด
2. อรรถนนท์ คงสนุ่น
3. กอบบุญ วิไลขำ
4. พรรณภัทร ทาเวียง
โรงเรียนวัดสระไม้แดง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
88. รหัสใบสมัคร 17146 ทีม #1
1. อติวิชญ์ ชารีวัน
2. ธนาภัทร โคตรชมภู
3. วรัชยา แนบนิล
4. อภิชญา อิ่มประไพ
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
89. รหัสใบสมัคร 17137 ทีม #1
1. กมลภพ อุทัศน์
2. ณัฐนิชา สินธุ์ประสพชัย
3. ณัฐวุฒิ เกิดสมบุญ
4. ธนพร วงษ์ภา
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
90. รหัสใบสมัคร 17122 ทีม #1
1. มลิกา มาระสิน
2. ณภัทร แย้มพราย
3. ประภาวัลย์ คำศิลป์
4. พิมพ์ลภัส ปุ่มเพชร
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
91. รหัสใบสมัคร 17112 ทีม #1
1. ศรชัย คนหมั่น
2. ธารา พัดไสว
3. ณัฐณิชา ปฏิสังข์
4. รุ่งนภา เหล่าต้น
โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
92. รหัสใบสมัคร 17100 ทีม #1
1. ปาณิสรา คำดี
2. ศุภัทรสร รักขุมแก้ว
3. ราตรี บัวขาว
4. เตชิต เพชรคงทอง
โรงเรียนบ้านมะขามเอน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
93. รหัสใบสมัคร 17099 ทีม #1
1. ธัญพิสิษฐ์ บัณฑิตชวลิต
2. โชคชัย ศรีชัยยศ
3. ธราเทพ นิลจันทร์
4. ศรีสุดา คำศรี
โรงเรียนบ้านมะขามเอน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
94. รหัสใบสมัคร 17092 ทีม #1
1. สุเทีย กึม
2. วิรัลยุพา คำจู
3. ธนา สระทองทิว
4. จิรัชญา อินทร์จันทร์
โรงเรียนสระวิทยา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
95. รหัสใบสมัคร 17087 ทีม #1
1. ศุภาวิชญ์ ก๋งเฮง
2. ฐิติกานต์ นาคะ
3. ปิยะฉัตร นิพล
4. ณัฐพนธ์ ดวงจิตร
โรงเรียนบ้านหนองจาน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
96. รหัสใบสมัคร 17083 ทีม #1
1. สุภาวดี นาคนุ่ม
2. พรนัชชา ชนะบุญ
3. จิราวรรณ คำมา
4. พีชญา ทั่งพิมพ์
โรงเรียนบ้านดอนซาก(ราษฎร์อุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
97. รหัสใบสมัคร 17052 ทีม #1
1. ข้าวทิพย์ แก้วงอก
2. กัญญาณี ทะแดง
3. โก้
4. สุภชัย สีหา
โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่224 ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
98. รหัสใบสมัคร 17052 ทีม #2
1. ธนกฤต วงษ์ขาว
2. สุทัศน์ จรูญโชติกุล
3. ธนพร คลองตาล
4. เบญจวรรณ ยะนิล
โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่224 ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
99. รหัสใบสมัคร 17036 ทีม #1
1. มนภรณ์ ภูครองทุ่ง
2. ขวัญชนก ด่านลัดต้อน
3. พานุวัตร์ โพธิ์อุ้ย
4. ภาณุลักษณ์ ด่านเกลี้ยกล่อม
โรงเรียนบ้านแก้ง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
100. รหัสใบสมัคร 17036 ทีม #2
1. อาทิตยา ชายวงศ์
2. ธิดารัตน์ ด่านสาคร
3. นัทธพงศ์ บุญคำ
4. วีรภาพ ฆ้องเล็ก
โรงเรียนบ้านแก้ง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
101. รหัสใบสมัคร 17032 ทีม #1
1. จิรานันท์ วิลานันท์
2. ธนพล ปฏิสังข์
3. พิมพ์ลภัส รัตนวิจิตร
4. ปฏิพัทธ์ พูลประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 11:00- 13:00
102. รหัสใบสมัคร 16926 ทีม #1
1. พีรวิชญ์ ทองสุข
2. รดา รัตนประดิษฐ์
3. เกศสิณี มีคุณ
4. พรรณิภา ทองอยู่
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
103. รหัสใบสมัคร 16924 ทีม #1
1. รุ่งทวีชัย กลิ่นไกล
2. สมพงศ์ คงคาพัน
3. ทวีโชค เสมาทอง
4. ฐานพัฒน์ ทองเพ็ง
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
104. รหัสใบสมัคร 16924 ทีม #2
1. จิราพร ผดุงรัตน์
2. ยิ่งลักษณ์ มหาเมฆ
3. ปิยะธิดา อินทะวิเศษ
4. วรัญญา สุวรรณ
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
105. รหัสใบสมัคร 16917 ทีม #1
1. ปวริศา สายวงค์คำ
2. เพชรลดา เพชรโกมล
3. ลภัสยา วงจันทร์
4. อลิสา เพ็ชรราย
โรงเรียนวัดหนองติม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
106. รหัสใบสมัคร 16914 ทีม #1
1. ลาว
2. นิชา
3. ชญาภา ศรีบุญเรือง
4. ชนัดดา ศรีบุญเรือง
โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
107. รหัสใบสมัคร 16903 ทีม #1
1. นฤมล สอนซื่อ
2. พกาพรรณ วงษ์วิเชียร
3. จอมเดช เหมราช
4. ศุภณัฐฎ์ สายทอง
โรงเรียนวัดดอนยอ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
108. รหัสใบสมัคร 16903 ทีม #2
1. กนกพร ปั้นสง่า
2. พงศธร จงใจเทศ
3. ประกายดาว ปั้นสง่า
4. ปฐพี อยู่คะเชนทร์
โรงเรียนวัดดอนยอ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
109. รหัสใบสมัคร 16885 ทีม #1
1. เรืองศักดิ์ ปัญญาชัยวุฒิ
2. ดวงกมล ปุยทอง
3. ดั่งปรารถนา ประเสริฐสระน้อย
4. กรกัญญา ปลอดภัย
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
110. รหัสใบสมัคร 16871 ทีม #1
1. ณัชพล รุ่งเรือง
2. ณัฐวรา เพ็งศรี
3. ธนพัฒน์ บุญเชื้อ
4. วันวิสา บุญยง
โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
111. รหัสใบสมัคร 16813 ทีม #1
1. ภิญญาพัชญ์ ภูทองคำ
2. หาญชนะ เหมือนพิมพ์
3. สโรชา ศิริสุนทร
4. พีรพัฒน์ ประสิทธิ์นอก
โรงเรียนบึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
112. รหัสใบสมัคร 16808 ทีม #1
1. พุฒิพงศ์ พิกาศ
2. พิมพ์พิสุทธิ์ สุทธศิลป์
3. สิริชัย บุญถนอม
4. ณภัสวรรณ แสงสติ
โรงเรียนวัดจันทน์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
113. รหัสใบสมัคร 16781 ทีม #1
1. จอมขวัญ จันทร์มณีนาถ
2. ปัญญ์นภัส จำปาขาว
3. นิด
4. ดีเดอลา
โรงเรียนบ้านประจำไม้ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
114. รหัสใบสมัคร 16781 ทีม #2
1. ฟาร์ม
2. พีรดนย์ เจริญรักษ์
3. กาญจนา
4. ศิริลักษณ์ แก้วใจ
โรงเรียนบ้านประจำไม้ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
115. รหัสใบสมัคร 16703 ทีม #1
1. สหรัฐ พิทักษ์
2. นพณัฐ เมืองใย
3. ชัญญานุช สุขรัตน์
4. ภัคจิรา ทาใจ
โรงเรียนบ้านอำเภอ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
116. รหัสใบสมัคร 16686 ทีม #1
1. ณัฐธิดา บ้านกระโทก
2. ณัฐนิดา เปียสงวน
3. วายุ ศิริตั้งมงคลชัย
4. ภูริพรรธน์ จู้สันเทียะ
โรงเรียนวัดแหลม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
117. รหัสใบสมัคร 16641 ทีม #1
1. ธนวัฒน์ กลิ่นเกลี้ยง
2. ณัชพล หอมหวล
3. ธนภรณ์ ชูเพ็ญ
4. พรนภัส วงศ์วิริยชาติ
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ๙ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
118. รหัสใบสมัคร 16640 ทีม #1
1. สุทธิดา แสงสว่าง
2. ปิโยรส หล้าธรรม
3. จิรายุ ทองมาก
4. อรไพลิน สายบุญจันทร์
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
119. รหัสใบสมัคร 16626 ทีม #1
1. วชิรญา โฉมงาม
2. สิริวัฒน์ โชคลาภ
3. ปนัดดา แสนกล้า
4. ธัญญ์นรี คำเพ็ง
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
120. รหัสใบสมัคร 16626 ทีม #2
1. พลพล นาจาด
2. พัชรธิดา เพชรพรมินทร์
3. จิราภา ไพเจริญ
4. นันทกานต์ ทิมศรี
โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
121. รหัสใบสมัคร 16569 ทีม #1
1. สุชาดา อ่องรบ
2. ดนยา ศรีสุขแก้ว
3. ธนธัส พวงกุหลาบ
4. โชคทวีคูณ กิ่งเกษม
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
122. รหัสใบสมัคร 16512 ทีม #1
1. จิรายุส ดอกพุด
2. นัทธมน เกาหวาย
3. วรภพ กอนนุ่ม
4. พิยฉัตร บำรุงชาติ
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
123. รหัสใบสมัคร 16494 ทีม #1
1. พิทยาภรณ์ โชติศิริธราธรณ์
2. ปณิดา วุฒิอนันต์ชัย
3. วิมลณัฐ จันทวาศ
4. เดือนนภา
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
124. รหัสใบสมัคร 16494 ทีม #2
1. พิชชาพร ม่วงเจริญ
2. สุขฤทัย เพลเทศน์
3. เมษา ศรีการัง
4. ปั้นอ้าย
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
125. รหัสใบสมัคร 16492 ทีม #1
1. อรัญญา รัดพัด
2. ณัฐวุฒิ ชาติรัก
3. ธนชัย ศรีสมบัติ
4. ศศิวิมล สุวรักษร
โรงเรียนวัดหนองยาง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
126. รหัสใบสมัคร 16471 ทีม #1
1. กรวัฒน์ แก้วกัญญา
2. ทินประภา โคศรีสุทธิ์
3. นิราพรรณ ธรรมา
4. สุรวัศ ฤกษ์กมล
โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
127. รหัสใบสมัคร 16468 ทีม #1
1. กัญชมาศ ชวนโพธิ์
2. อภิชญา อิ่มประไพ
3. อติวิชญ์ ชารีวัน
4. กิตติ สอนนุชาติ
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
128. รหัสใบสมัคร 16468 ทีม #2
1. ภัครจิรา เรืองขจร
2. วรัชญา แนบนิล
3. ธนาภัทร โคตรชมภู
4. ชนกันต์ สอนใจ
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
129. รหัสใบสมัคร 16459 ทีม #1
1. เด็กชายธีรภัทร ศรีม่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา ตุ้มทอง
3. ธนาวิน ศรีสุทธิ
4. ณิชนันทร์ ศิริมงคล
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
130. รหัสใบสมัคร 16457 ทีม #1
1. ลิน ไค
2. ชุติมา ศรีรักษา
3. เกียรติกร วันศุกร์
4. เขมมิกา อุดทา
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
131. รหัสใบสมัคร 16447 ทีม #1
1. กุลธิดา เทวคุปต์
2. ป่านแก้ว เมืองเปี้ย
3. ปิยฉัตร พานิชเจริญ
4. ธิรดา บุญห่อ
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
132. รหัสใบสมัคร 16447 ทีม #2
1. กันยาภา บุญส่ง
2. สิริยากร เส็งแสงทอง
3. สุกัลญา ศิธรกุล
4. เอ ลาดชะวง
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
133. รหัสใบสมัคร 16447 ทีม #3
1. อธิชา พันธุ์กล้วย
2. จิรายุ พินสนิท
3. เบญญาภา แก้วสุข
4. ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์
โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
134. รหัสใบสมัคร 16387 ทีม #1
1. ศิรวิชญ์ ศรีสุขโข
2. ฉัตรทกร วัฒนะเลิศโยธา
3. นภัสนันท์ ดีรัสมี
4. สิริกัญญา จันทรนาคประทีป
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
135. รหัสใบสมัคร 16354 ทีม #1
1. นรภัทร ทองสิน
2. ธนพร เกษประทุม
3. ณัฐชนนท์ บุญมาก
4. กัญญาภัค เหมือนช้าง
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
136. รหัสใบสมัคร 16320 ทีม #1
1. นลินญา พูนสนอง
2. ภูริดา เส็งรอดรัตน์
3. ฐิติกาญจน์ วงศ์แวว
4. นงนภัส งอกศิลป์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
137. รหัสใบสมัคร 16313 ทีม #1
1. พิมพ์ลภัส บัวคำ
2. จารุวรรธน์ ชาดารา
3. วิภาดา แจ้งใจดี
4. ชัชชวิน นิลนนท์
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
138. รหัสใบสมัคร 16224 ทีม #1
1. สมชาย กลีบเอม
2. ไปรยา มหาชัย
3. ณัฐนิชา น้อยหวอย
4. กิตติพัฒน์ มูลไชยคำ
โรงเรียนบ้านหนองเเค ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
139. รหัสใบสมัคร 16209 ทีม #1
1. ธีรติ เพชรประดับ
2. กิตติพัฒน์ แซ่ตั้ง
3. จุฑารัตน์ นาคเทศ
4. สุชานันท์ พอดี
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
140. รหัสใบสมัคร 16171 ทีม #1
1. ชานนท์ จันทร์สม
2. ศิริโชติ แช่มประเสริฐ
3. วริศรา ทองเปลว
4. ปภัสสร จันทโค
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
141. รหัสใบสมัคร 16167 ทีม #1
1. เด็กชายเทวทิณณ์ ทัศนดร
2. เด็กหญิงธิดาวัลย์ ปรีดา
3. เด็ชายกมนตรี จันทร์อิ่ม
4. เด็กหญิงสุชานาฏ ขุนอินทร์
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
142. รหัสใบสมัคร 16165 ทีม #1
1. สิรภพ คุ้มกัน
2. สาทิส ทองเรือนดี
3. กนกพร หงษ์เวียงจันทร์
4. ปนัดดา เจริญจันทร์
โรงเรียนบ้านเขากำแพง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
143. รหัสใบสมัคร 16164 ทีม #1
1. ปัทมวรรณ บุญรักษา
2. นพวรรณ คล้ายเอี่ยม
3. จิรภัทร เพ็งเลา
4. แทนไท คลี้คล้าย
โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
144. รหัสใบสมัคร 16113 ทีม #1
1. พัชรี บัวคำ
2. ธนัชชา อุตรโส
3. กานต์ธิดา จันทะโชติ
4. นพล โอสภานนท์
โรงเรียนวัดหนองปาตอง (อัมพรรัฐประชาสรรค์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
145. รหัสใบสมัคร 16092 ทีม #1
1. เด็กชายปัญญากร โลกระโทก
2. เด็กหญิงลาวัณย์ พุทธรักษา
3. เด็กชายวุฒิชัย บุตุธรรม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลิ่มพิพัฒน์
โรงเรียนวัดศรีประชา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
146. รหัสใบสมัคร 16071 ทีม #1
1. อภิณญา แตรสังข์
2. สิริวิมล โถแก้ว
3. ฟ้า นาใจ
4. อิงเอิน อินทร์เพ็ญ
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
147. รหัสใบสมัคร 16054 ทีม #1
1. รัชชานนท์ โซวมณี
2. ไม้เมือง ศรีประไหม
3. เกวลีน ทองเงิน
4. ศุภิสรา พุทธสิมมา
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
148. รหัสใบสมัคร 16039 ทีม #1
1. อภิรักษ์ แซ่ว่าง
2. ญาณภา แซ่ว้าน
3. ประเสริฐ ไพรวงศ์เจริญ
4. ธีรนาฏ แซ่โซ้ง
โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
149. รหัสใบสมัคร 16029 ทีม #1
1. อนิรุทต์ ชิตชิกุล
2. ชัชวาลย์ จันจิรโชติ
3. กวินธิดา แทนเมือง
4. ณัฐรชา กุสุโมทย์
โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
150. รหัสใบสมัคร 16017 ทีม #1
1. ธีรัชชานนท์ เพ็งแจ่ม
2. อารียา บัวนาค
3. ปองคุณ พลวัน
4. พิมพ์พิกา โมละดา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
151. รหัสใบสมัคร 15987 ทีม #1
1. พิทวัส สมดี
2. กัณฐ์ บุญมี
3. อังคณา โฉมงาม
4. ปรียา เพนโคกสูง
โรงเรียนอนุบาล​ล​ำ​นารายณ์​ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 13:30- 15:30
152. รหัสใบสมัคร 15980 ทีม #1
1. ณัฐชนน สุพรรณ์
2. เนตรนภัทร ท่าถ่าน
3. บุญยกร สุโพธิ์คำ
4. ณปภัสร นุ้ยแย้ม
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
153. รหัสใบสมัคร 15980 ทีม #2
1. ธีรเดช โฉมเล็ก
2. ธนภัทร เหมือนส่อน
3. ปณิตา พันธ์ทะวงค์
4. อทิตติญาภรณ์ ทองโพธิ์
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
154. รหัสใบสมัคร 15925 ทีม #1
1. ธนะพัฒน์ ตู้ทอง
2. ธนสิษฐ์ แสนโคตร์
3. พัสสนันท์ จิตสุทธิญาณ
4. สาวิตรี แนวโสภี
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
155. รหัสใบสมัคร 15888 ทีม #1
1. ธันวา อุดใจ
2. สุภัสสร ศรีผ่าน
3. วาสรวี อุดใจ
4. พชรวิชญ์ อ่อนกลาง
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
156. รหัสใบสมัคร 15887 ทีม #1
1. นิศามณี ป้อมถาวร
2. อัญญาพร เปรมศรี
3. ชญาลักษณ์ กล่ำศรี
4. ณฐภัทร น้อยแท้
โรงเรียนศุภวรรณ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
157. รหัสใบสมัคร 15860 ทีม #1
1. วิภารัตน์ ศิริกุล
2. ศุภโชค แย้มอิน
3. ปิยณัฐ โพธิ์งาม
4. วรวิทย์ แก้วจันทร์
โรงเรียนวัดบางหัวเสือ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
158. รหัสใบสมัคร 15852 ทีม #1
1. อรรถพล สำราญพงษ์
2. ธัญลักษณ์ พงศ์รุ่งเรืองชัย
3. กัลยารัตน์ มหาสันเทียะ
4. วัชรากรณ์ ทานาไว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
159. รหัสใบสมัคร 15852 ทีม #2
1. อธิชา วรรณจักร
2. ศิริลักษณ์ ทรงบัณฑิต
3. ปิยธิดา เล็กคำ
4. กิมชล ทวน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
160. รหัสใบสมัคร 15824 ทีม #1
1. นนท์ณธี บุญมุข
2. ณัฐวรรธน์ พิบูลย์เมธ
3. กัญญาพัชร เงาศรี
4. วรินทร พรหมหากุล
โรงเรียนสุพิชญา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
161. รหัสใบสมัคร 15778 ทีม #1
1. ขจรพงษ์ แดงบุญเรือง
2. ชนิตาภา วุฒิประดิษฐ
3. นทีธร กองแก้ว
4. สิริวิมล ครุฑคำ
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
162. รหัสใบสมัคร 15736 ทีม #1
1. พัชสุดา มะลิลา
2. ญาดา คล้ายบัณฑิต
3. จิรเมธ บัวเกตุ
4. ณดล แสงเจริญ
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
163. รหัสใบสมัคร 15714 ทีม #1
1. กลวัชร แสงสุทธิ
2. บงกช โพธิ์สีทอง
3. อัครวินท์ ชื่นอารมย์
4. กนกวรรณ โพธิ์เงิน
โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
164. รหัสใบสมัคร 15690 ทีม #1
1. สุทธิดา อุดคนที
2. ชรัญญา ชำนินา
3. ฐิตาพร วันทาเขียว
4. มัณฑนา แร่เพชร
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
165. รหัสใบสมัคร 15661 ทีม #1
1. ปัญชรีย์ ปั้นสังข์
2. วรพชร หน่อทอง
3. ปุณยานุช หอมแช่ม
4. ณรงค์ พิทักษานนท์กุล
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายประถมศึกษา) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
166. รหัสใบสมัคร 15639 ทีม #1
1. พรนัชชา ศักดิ์ศิริฐิติกุล
2. ชัญญาภัค กลิ่นสุคนธ์
3. วิชยวินท์ พิศาลพงษ์
4. ณกฤช ฤกษ์รัตนวราพร
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
167. รหัสใบสมัคร 15616 ทีม #1
1. ธนัญญา ออนแนนศรี
2. นนทกร เพียวิเศษ
3. ศิริธิดา อิ่มทอง
4. วีรภัทร อยู่นาน
โรงเรียนบ้านโค้งสวอง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
168. รหัสใบสมัคร 15602 ทีม #1
1. กนกวรรณ ธนูทอง
2. ธีรภัทร ผิวจันทร์
3. วณิชย์ชญา รุ่งเรือง
4. ธนสินธิ์ ใจหาญ
โรงเรียนบ้านคลองปริง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
169. รหัสใบสมัคร 15574 ทีม #1
1. ปพิชญา ศุภศร
2. พรมวนศักดิ์ เจริญวุฒิสร
3. ภูริดา จันทร์แย้ม
4. ปัญญา สุริฉาย
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
170. รหัสใบสมัคร 15547 ทีม #1
1. ปฎิญญา ศรีพันธุ์
2. ศิรประภา อุ่นวงค์
3. คีรีวรรณ กาอินทะ
4. ปิติกมล ดาวเรือง
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
171. รหัสใบสมัคร 15536 ทีม #1
1. เด็กหญิงชุติมา ยาสาธร
2. เด็กหญิงสาว
3. เด็กชายชนกันต์ ศรีวัฒนา
4. เด็กชายธนกร สืบสุข
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
172. รหัสใบสมัคร 15536 ทีม #2
1. เด็กชายกฤตเมธ แก่นรัก
2. เด็กชายธนกฤต ศรีวัฒนา
3. เด็กหญิงนันทวัน
4. เด็กหญิงธนพร พุทธศรี
โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
173. รหัสใบสมัคร 15506 ทีม #1
1. จิรภัทร นาโสม
2. ฉัตรชัย ศรีสนพันธุ์
3. ธวัลรัตน์ อินมหา
4. ธนพัฒน์ บุญเฉลิม
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
174. รหัสใบสมัคร 15490 ทีม #1
1. ศศิรดา กิจขยัน
2. ณิชนันทน์ ประเสริฐวัฒนากร
3. ปวริศา นิร์เทียม
4. ภูริชญา สาลีนุกุล
โรงเรียนราชินีบน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
175. รหัสใบสมัคร 15399 ทีม #1
1. ภาเพ็ชร์หัสฎี เเสงเดือน
2. เศรษฐพงศ์ มีอาษา
3. ฉัตรพรรณ์นภัส กันดิษฐ์
4. รุจิรดา บางประเสริฐ
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
176. รหัสใบสมัคร 15323 ทีม #1
1. จันทร์จิรา ทับทิมเทศ
2. ปพิชญา ทรัพย์ทอง
3. ธิติกานต์ ชื่นจันทร์
4. มินตรา เชียงรัมย์
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
177. รหัสใบสมัคร 15321 ทีม #1
1. พิมพ์วรีย์ สุทธิวงษ์
2. อริสา หมุนลี
3. สุพัตรา ประสิทธิ์จำเนียร
4. จิรัชญา หวายมอย
โรงเรียนวัดดอกไม้ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
178. รหัสใบสมัคร 15301 ทีม #1
1. กรวิชญ์ เฟื่องแดง
2. วรินทร วงศ์สุนทร
3. พงศกร ทิวรักษา
4. อริตา กุณาศล
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
179. รหัสใบสมัคร 15289 ทีม #1
1. อัยรดา รักดี
2. ศศิชา รอดแก่นทรัพย์
3. กวินท์ หินซุย
4. อนุรักษ์ อุดมดี
โรงเรียนดรุณรัตน์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
180. รหัสใบสมัคร 15264 ทีม #1
1. ธนกร เพชรคง
2. กิตกิศักดิ์ คำเกิ่ง
3. บุญสิริย์ แข็งยุทย์
4. ศิรินภา พรหมมา
โรงเรียนบ้านดอนทราย ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
181. รหัสใบสมัคร 15251 ทีม #1
1. ธิดาวรรณ สุขเกษม
2. เกตนิภา ทุคหิต
3. รัชชานนท์ เขียวสนั่น
4. กิตติชัย เชิดโฉม
โรงเรียนบ้านวังผาลาด ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
182. รหัสใบสมัคร 15204 ทีม #1
1. ธิติยา พลหาญ
2. วันปิติ แก่นจันทร์
3. ปุณรดา ปัทมกุลชัย
4. นราวุธ มีชัยอุดมเดช
โรงเรียนดวงวิภา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
183. รหัสใบสมัคร 15186 ทีม #1
1. ภาณุวัฒน์ เหรียญงาม
2. ศิราพัชร ศรีกฤษณรักษ์
3. ภาสกร ปั้นน่วม
4. พัชราภรณ์ สอนหา
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
184. รหัสใบสมัคร 15151 ทีม #1
1. สกลพัฒน์ หงอสกุล
2. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์
3. อริสรา พึ่งธรรม
4. ณัฏฐธิดา สุขพงษ์
โรงเรียนภารตวิทยาลัย ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
185. รหัสใบสมัคร 15139 ทีม #1
1. วรวรรณ วระวิสันต์
2. สุกัญญา หมุนดอน
3. ณฐพงศ์ สงค์ประเทศ
4. ชัยทัต กรแก้ว
โรงเรียนวัดหินดาษ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
186. รหัสใบสมัคร 15120 ทีม #1
1. ธารปภัสร์ คำใส
2. วิภาวรรณ์ พวยอ้วน
3. พรพรรณ เทียมโคกสูง
4. นภาภรณ์ คำชมภู
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
187. รหัสใบสมัคร 15116 ทีม #1
1. กิตติกร ลุนพิลา
2. นภัทรชยาภรณ์ สาททอง
3. สันชัย ดีอิ่ม
4. คีญฎา ราชเสนา
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
188. รหัสใบสมัคร 15114 ทีม #1
1. พีรวัส บัวพา
2. ณัฐนันท์ ช้างด้วง
3. เจตมงคล ชินวงค์
4. ปรายฟ้า แพงดี
โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎร์อุทิศ) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
189. รหัสใบสมัคร 15113 ทีม #1
1. ปวริษฐ์ รื่นโกสุม
2. พิมลภรณ์ พนิกรณ์
3. ภคพร ทองอ้ม
4. ณัฏฐวรรณ รื่นสักขี
โรงเรียนวัดเวฬุวัน ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
190. รหัสใบสมัคร 15098 ทีม #1
1. ปภัสรา ใคร่หลวง
2. พิมพ์มาดา ปัญจศิลป์
3. ปภัสสร ชมหมู่
4. นภิศ กาฬสัย
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
191. รหัสใบสมัคร 15049 ทีม #1
1. ณัฐวุฒิ หอมสมบัติ
2. พชร คมสัน
3. ณัฐพร สนธิพันธ์
4. ดารุณี ดอนบุญไทย
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
192. รหัสใบสมัคร 15046 ทีม #1
1. สรวิชญ์ ทองอยู่
2. กวินพัฒน์ ภาสุอังสุมาลย์
3. ปาณิสรา ใหญ่ยิ่ง
4. อริสรา มนต์คุ้มครอง
โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
193. รหัสใบสมัคร 15018 ทีม #1
1. ภูริวัฒนา นวลขาว
2. ศักดิ์ชัย หอกระโทก
3. มัลลิกา นามเฮียง
4. ฐิดาภา ศรีสุข
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
194. รหัสใบสมัคร 15017 ทีม #1
1. อัครชัย โอรสแก้ว
2. สิรินทร์ ทองขจร
3. ณัฎชนนท์ ร้อยแก้ว
4. อนัญตา ธนะสันต์
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
195. รหัสใบสมัคร 14989 ทีม #1
1. โอลิเวีย วานดอร์มาล
2. ปภินดา ณรงค์ศักดิ์
3. ปุญณิศา พงศ์รักษา
4. ญดา กีรติพิชญ์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
196. รหัสใบสมัคร 14989 ทีม #2
1. บุญญรัตน์ เคร่งวิรัตน์
2. วรลักษณ์ อุ่นธง
3. กมลชนก วิเศษสงวน
4. ศุภาพิช สงวนดีกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
197. รหัสใบสมัคร 14983 ทีม #1
1. สุนิสา รักษาพันธ์
2. มิช่า มาลา
3. นวรัตน์ ทิพย์ทอง
4. ศาตรา พรหมมา
โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
198. รหัสใบสมัคร 14976 ทีม #1
1. จูไลโม -
2. ณัฐนิชา โพธิ์ใหญ่
3. ธีรทัศน์ วุทธิโช
4. แจน -
โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
199. รหัสใบสมัคร 14970 ทีม #1
1. สุปวีณ์ พูลกิจวัฒนา
2. ปุณณดา ศรีสำราญ
3. ภานุพงศ์ บัวมาศ
4. จิตรภณ อินแสง
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
200. รหัสใบสมัคร 14956 ทีม #1
1. สุชาวดี เงินสา
2. ทิศวรรณ ไชยมาตย์
3. ชัยธารา ฐิติไชยมนตรี
4. ณัฐฐากูร สวัสดีตาล
โรงเรียนวัดปุรณาวาส ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
201. รหัสใบสมัคร 14888 ทีม #1
1. เฌอฟ้า เลอธนโชติ
2. ปรียาภรณ์ นิสยะพันธ์
3. โชติกา ไชยโกฎิ
4. ณฐพร พิชยามารินทร์
โรงเรียนเผดิมศึกษา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
202. รหัสใบสมัคร 14888 ทีม #2
1. ฐปนัท หมื่นไสยาท
2. ธนันท์นภัส สังข์แสง
3. พัชราพร ศรศักดา
4. กัลย์ธิดา เดชวิไลเรือง
โรงเรียนเผดิมศึกษา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
203. รหัสใบสมัคร 14888 ทีม #3
1. พิชญ์สุกานต์ญา อภิชาติเจริญชัย
2. ชยพล โกรัมย์
3. กฤตยา ภูวคีรีวิวัฒน์
4. มสารัศม์ วิริยสกุลธรณ์
โรงเรียนเผดิมศึกษา ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
204. รหัสใบสมัคร 14874 ทีม #1
1. ยศพัทธ์ พูลศรี
2. นฤสรณ์ เสมากูล
3. ปัญญมนต์ ประทีป
4. ณัฐธยาน์ เอี่ยวสกุล
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30
205. รหัสใบสมัคร 14851 ทีม #1
1. พิชญทัฬห์ สุวรรณศร
2. สิรภัทร เรืองเอี่ยม
3. พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
4. จิรายุ สว่างแสง
โรงเรียนบ้านหนองแว่น ทดสอบ 30 ส.ค. 65 15:30- 17:30

ตารางการประกวด ระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18553 ทีม #1
1. วันเฉลิม สืบเครือพรม
2. ดาราริน เขื่อนคำแสน
3. กิตติพร บุญเจริญ
4. ชญานันท์ ศานตินนท์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
2. รหัสใบสมัคร 18553 ทีม #2
1. ณพวุฒิ เถียรประภากุล
2. ประภากรณ์ นันต๊ะกูล
3. อภิรญาณ์ พานเหล็ก
4. ธัญลักษณ์ ผื้อยศ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
3. รหัสใบสมัคร 18553 ทีม #3
1. เชิญขวัญ จันณรงค์
2. บัณฑิตา ทิพย์ศรีบุตร
3. กอบกันย์ นาคสีม่วง
4. อัญชิสา สาระวงษ์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
4. รหัสใบสมัคร 18521 ทีม #1
1. เตชิต นำทรัพย์สกุล
2. ฐิติกาญจน์ ทานา
3. จักรี บุญปั๋น
4. ภาวิดา กาวี
โรงเรียนฮอดพิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
5. รหัสใบสมัคร 18487 ทีม #1
1. ปธานิน ธุวมณฑล
2. สันติ เลาหาง
3. นราวดี ภพพนาไพร
4. ภนิชดา ชัยรักเกียนติ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
6. รหัสใบสมัคร 18467 ทีม #1
1. อธิยุต ต๋าคำ
2. ปาริชาติ ใฝ่รักธรรม
3. สุรชัย หลวงหล้า
4. พัทธ์ธีรา ปันทรส
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
7. รหัสใบสมัคร 18450 ทีม #1
1. ชมพูนุช ป้อมเขต
2. กฤษณนัยน์ ค้างคีรี
3. ปิ่นแก้ว สืบอ้าย
4. ศิริรัตน์ แววสี
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
8. รหัสใบสมัคร 18379 ทีม #1
1. กิตติศักดิ์ ทองเเจ้ง
2. มุกดารัศมิ์ พามา
3. อิมมานูเอล เผ่าต๊ะใจ
4. เปรมปรีญา คำบุญมี
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
9. รหัสใบสมัคร 18374 ทีม #1
1. อชิตพล เชิงน้ำ
2. เธียรทัศน์ คำนันตา
3. ณธิดา จันทร์ฟู
4. รมยกรธีรา นันทชัย
โรงเรียนจิตราวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
10. รหัสใบสมัคร 18353 ทีม #1
1. โชคทวี เกตุชาญ
2. กัญญพัชร มะโนหาญ
3. พชรรินทร์ อินต๊ะวงค์
4. ณัฏฐกิตต์ ปัญญาส่อง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
11. รหัสใบสมัคร 18335 ทีม #1
1. จิตรทิวัส จิตรคำ
2. ธัญวรัชญ์ เหลืองสุวรรณ์
3. ณัชยาพงศ์ กองคำ
4. ลลนา โยธินวิริยะพร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
12. รหัสใบสมัคร 18335 ทีม #2
1. ราเชน ขันทะเทิง
2. ปิยวรรณ์ แสนใจ
3. ดลพัชร ใจบุญ
4. ณิชมน วงศจันทร์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
13. รหัสใบสมัคร 18298 ทีม #1
1. อภิสรา ศิลป์ท้าว
2. นันท์นภัส สวัสดิ์วงษ์
3. ญาณวุฒิ ปทุมไพโรจน์
4. กิตติพงษ์ กุดวงศ์แก้ว
โรงเรียนทุ่งช้าง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
14. รหัสใบสมัคร 18222 ทีม #1
1. นพกัลยา ราชสว่าง
2. ณิชกานต์ ชูตัน
3. สุทธิเบร์ส สกุลชัยคำแหลง
4. แป้ง ลง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
15. รหัสใบสมัคร 18212 ทีม #1
1. พงศกร นงค์ภา
2. ศักดิ์สิทธิ์ สีลาเลิศ
3. มุฑิตา นวลเกตุ
4. นภัสสร ไสยาน้อย
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
16. รหัสใบสมัคร 18206 ทีม #1
1. กัลย์สุดา คิดอ่าน
2. กุลภรณ์ อวดเขตต์
3. สิทธิพล คนเก่ง
4. สุพิชชา แสนคำปัน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
17. รหัสใบสมัคร 18165 ทีม #1
1. เกษมสันต์ นันทะก้อง
2. ธนพันธุ์ กองระบาง
3. นภสร สายศรีนิล
4. อรณัฐสา สุปินโน
โรงเรียนจอมทอง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
18. รหัสใบสมัคร 18124 ทีม #1
1. ถิรดา มื่อแล
2. นันทิพร พัฒนะอนันต์กุล
3. ชยานันท์ คำจันทร์
4. ปานไพลิน หวะจา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
19. รหัสใบสมัคร 17924 ทีม #1
1. กฤตวิทย์ สุรักษ์
2. หาญแสง ชานปอง
3. โชติกา ทองจันทร์
4. ณฐมน ชุติวิทูรชัย
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
20. รหัสใบสมัคร 17770 ทีม #1
1. คเนศร์ อุดดง
2. ปิติกร ตุ่นเครือ
3. ธนันญา สุเมธา
4. อาทิตยา อุปกิจ
โรงเรียนจอมทอง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
21. รหัสใบสมัคร 17670 ทีม #1
1. อภิรักษ์ เสรีประยูร
2. ธนธรณ์ แสนโซ้ง
3. อนุตรีย์ จันทะแฝก
4. กุลศรา ใจตรง
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
22. รหัสใบสมัคร 17441 ทีม #1
1. คมศักดิ์ เถารักตระกุล
2. ทักษอร เถารักตระกุล
3. นรวิทญ์ ทองแก้ว
4. นภาพร จินดามัง
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
23. รหัสใบสมัคร 17372 ทีม #1
1. ธีรวัฒน์ วิลาวรรณ
2. ธนโชติ ตาแก้ว
3. ศุภวิชญ์ ราชสัก
4. อนุพงศ์ มะโนวรรณ์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
24. รหัสใบสมัคร 17320 ทีม #1
1. ภิริษา ไว้ท่า
2. ปณาลี วิสาระเกตุ
3. นภสร ศรีหามี
4. พัชนิดา เป็นต้น
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
25. รหัสใบสมัคร 17277 ทีม #1
1. ศุภกร แก้วซาว
2. สุภัสสร ปู่ดี
3. สถาพร ยะมัง
4. ณิชานันท์ แก้วแดง
โรงเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
26. รหัสใบสมัคร 16987 ทีม #1
1. อัธชัย สมโนชัย
2. เตชัสธนัชย์ รุ่งเจริญกิจ
3. พิชญภา รอดรัศมี
4. มิ่งขวัญ โตไกรลักษณ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
27. รหัสใบสมัคร 16984 ทีม #1
1. นภัสสร แซ่วะ
2. เพ็ญพิชชา แซ่วะ
3. ศศิวิมล แซ่วะ
4. พิชญ์นรี บุญมา
โรงเรียนบ้านขุนกลาง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
28. รหัสใบสมัคร 16978 ทีม #1
1. สุรดิษ คำจ้อย
2. สิรภพ ทองช่วย
3. ขวัญหทัย พนาแสนสุขใจ
4. ชยิสร เพ็งอ่ำ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
29. รหัสใบสมัคร 16830 ทีม #1
1. ศุฐิภกาญจน์ เครือเถื่อน
2. พงศพัศ ภู่ทอง
3. สุชัญญา วงษ์สมสกุล
4. สาวิศา จันตรี
โรงเรียนผดุงปัญญา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
30. รหัสใบสมัคร 16830 ทีม #2
1. ภูมิพัฒน์ วรัญญาชัยมลล์
2. ศิวกรณ์ นันโทรัตน์
3. อรวรา วงษ์แสน
4. ณัชชาวี ธนนันวรชัย
โรงเรียนผดุงปัญญา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
31. รหัสใบสมัคร 16830 ทีม #3
1. พัสกร นครเขตร์
2. ญิติการนนท์ วงษ์ประเสริฐ
3. ปัญชิกา บุญทอ
4. มริฎษดา สามารถ
โรงเรียนผดุงปัญญา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
32. รหัสใบสมัคร 16615 ทีม #1
1. มนลู่ ปาน
2. ภาณุพงค์ สุธีรานนท์
3. พัชราภรณ์ ลิ้มสุวรรณ์
4. กชมน ลุงคำ
โรงเรียนสันติสุข ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
33. รหัสใบสมัคร 16615 ทีม #2
1. สมศักดิ์ พงศธร
2. หนุ่มน้อย ทุนอ่อง
3. ชาลิสา งัวผะ
4. พลอย แสงทอง
โรงเรียนสันติสุข ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
34. รหัสใบสมัคร 16608 ทีม #1
1. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์
2. รัศม์ฑิรา พูลนิวิตานันท์
3. ชณกฤดิ ช่วงธัญวัฒน์
4. ออมสิน คำดู่
โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
35. รหัสใบสมัคร 16460 ทีม #1
1. ธิติ คีรีบุปผา
2. ศันศนีย์ ดนัยชนกกุล
3. อนุชิต ทรัพย์รังสิกุล
4. ภัณฑิรา พาซู
โรงเรียนโมโกรวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
36. รหัสใบสมัคร 16460 ทีม #2
1. นภเกตน์ วัฒนาธีระกิจ
2. วัลภา -
3. ซอเย่เซอ -
4. พรชนก ภัทรศรีเลิศ
โรงเรียนโมโกรวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
37. รหัสใบสมัคร 16392 ทีม #1
1. ปราริชาติ พิทักษ์อำนวย
2. เดชาวัต สังสิริ
3. พรรษกร ตะกรุดเพ็ง
4. จินต์จุฑา เพ็งสุริยา
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
38. รหัสใบสมัคร 16261 ทีม #1
1. ศศิวิมล พิการัตน์
2. กชพร ขาวน้อย
3. กฤชติพล ยองคำ
4. กิตติชัย ไชยมงคล
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
39. รหัสใบสมัคร 16261 ทีม #2
1. สายธาร หงษ์ทอง
2. ชาลิสา คหปตานี
3. นิติธร ปาโส
4. เกียรติคุณ ฟองแก้ว
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
40. รหัสใบสมัคร 16261 ทีม #3
1. ธัญวลัย วงศ์สวัสดิ์
2. อนุสสรา มีเมล์
3. ธนภัทร ดวงทิพย์
4. ศุภณัฏฐ์ ดวงคำ
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
41. รหัสใบสมัคร 16158 ทีม #1
1. ปัณฑารีย์ ปรีชานันท์
2. ประวุทธ์ แสงศิริ
3. ปิติธนากรณ์ สนใจ
4. พิชญาภา สุเทียนทอง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
42. รหัสใบสมัคร 16158 ทีม #2
1. ธัญรัตน์ อินผล
2. จารุพิชญา วงศาสัก
3. ปุณณวิช ชันดา
4. ชยกฤช ประยุกต์สมัย
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
43. รหัสใบสมัคร 16133 ทีม #1
1. ณัฐริกา แสงช้าง
2. ถาวร อักษรบริสุทธิ์
3. ธันยชนก แก้ววิเศษ
4. สุภัสสร เลิศชัยสหกุล
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
44. รหัสใบสมัคร 16126 ทีม #1
1. จิรัฏฐ์ ยิ้มสมบูรณ์
2. จิรภัทร กลิ่นขจร
3. ณภาภัช นาคเรืองศรี
4. พลอยนิตา ธนะพงศ์นิธิศ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
45. รหัสใบสมัคร 16126 ทีม #2
1. ธีรัช น่วมอนงค์
2. อเล็กซ์ ซองดร์ ฟ้าทอง ชารล์ส โจลต์
3. ชนัญชิดา ไกรศิริกุล
4. พิมพ์ชนก ศรีสุขา
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
46. รหัสใบสมัคร 16126 ทีม #3
1. นิธาน ลิดจันทร์
2. ณฐมน ไชยวรรณ
3. ณัฐกมล ใจสม
4. วีณ์ธิดา พงศ์เจริญตระกูล
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
47. รหัสใบสมัคร 16034 ทีม #1
1. ธนกร หลักโพน
2. นวนนท์ ฟองคำ
3. ชญาดา ปั้นชู
4. พรรณกร พรมสืบ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
48. รหัสใบสมัคร 16011 ทีม #1
1. วัชรพันธ์ ปันจันทร์
2. กนกวรรณ นิลคำ
3. ปฏิพล เหลืองประเสริฐ
4. ภิญญดา สกุลพันธ์
โรงเรียนสันกำแพง ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
49. รหัสใบสมัคร 15742 ทีม #1
1. ปรินทร์ทิพย์ วงศ์ทา
2. กัญญาภรณ์ ฟองกันทา
3. กรัณยภาส์ ทองไฟฑูรย์
4. ศุภิสรา สระปัญญา
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
50. รหัสใบสมัคร 15742 ทีม #2
1. พิมพ์วรรณเพ็ญ โกษาวัง
2. กิตติกร ขวัญวงศ์
3. บัณษิตา ไวเหลี่ยม
4. กฤษฎาพร สุรเดช
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
51. รหัสใบสมัคร 15648 ทีม #1
1. ชัยวุฒิ เขื่อนปัญญา
2. วีรพัฒน์ จันแดง
3. ณิชาธาร จันทวี
4. นริศรา วัตถุยา
โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
52. รหัสใบสมัคร 15624 ทีม #1
1. พชรดนัย แสงบุญ
2. เมือง นายเฮือน
3. แสงไต ลุงหนุ่ม
4. นุ่น ลุงกอ
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
53. รหัสใบสมัคร 15594 ทีม #1
1. กิตติณัฏฐ์ หนานดี
2. ปิ่นปินัทธ์ นันทะเปาร์
3. กิตตินันท์ หนานดี
4. ขวัญฤทัย ใจดีล้ำเลิศ
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
54. รหัสใบสมัคร 15594 ทีม #2
1. พิทวัส ดวงแก้ว
2. ปพิชญา พญาผาติ
3. พีรภัตร คำแปง
4. เดือน จันตา
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
55. รหัสใบสมัคร 15553 ทีม #1
1. ญาณภัทร จินะปัน
2. ธนภัทร แปงปวน
3. พรพรหมขวัญ จันทร์หอม
4. ปวีธิดา ศรีประดิษฐ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
56. รหัสใบสมัคร 15553 ทีม #2
1. ปิยวุฒิสันติ์ นิรัญศิลป์
2. ปาลิดา วัชระศักดิ์ศิลป์
3. ปรรณสิ์ ไชยจารุวณิช
4. ปียาพัชร เอื้อตระกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
57. รหัสใบสมัคร 15477 ทีม #1
1. ชิษณุพงศ์ แสนศรี
2. ศุภกันต์ คำมูล
3. พัชญ์ชิสา พิมุน
4. เปี่ยมรัก คีรีไกวัล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
58. รหัสใบสมัคร 15477 ทีม #2
1. ภูมินทร์ ทาปัน
2. นาวิน แซ่เตีย
3. วิรัลพัชร เมกูโระ
4. ทักษพร กลิ่นศิริ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
59. รหัสใบสมัคร 15421 ทีม #1
1. กฤษณกันฑ์ นิกรถา
2. ธวัลรัตน์ เมืองมูล
3. ศุภกร เจริญกัลป์
4. กวินธิดา ใจปูน
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
60. รหัสใบสมัคร 15421 ทีม #2
1. วศิน ปันทะเมา
2. พรพิมล อัดประชา
3. ภูริพัฒน์ คิดการงาน
4. นวินดา บัวหอม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
61. รหัสใบสมัคร 15421 ทีม #3
1. กตัญญู คำซาว
2. ชนัญธิดา พรมติ๊บ
3. เพทาย ทองดี
4. กัณฐิกา บรรณศาสตร์
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
62. รหัสใบสมัคร 15408 ทีม #1
1. จุลจักร ยานะรินทร์
2. อัญญ์จิรา ทองชัย
3. พอเพียง จันทร์ทิพย์
4. สุดารัตน์ เงาใส
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
63. รหัสใบสมัคร 15286 ทีม #1
1. รมิตา อุบลแก้ว
2. อมรเทพ ศรีธิวงศ์
3. สัตตบงกช ปันเต
4. นิติธร สิทธิราช
โรงเรียนวชิราลัย ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
64. รหัสใบสมัคร 15003 ทีม #1
1. กาญน์ชนก สิงห์ทอน
2. จันทรัสม์ เป๋าสมบัติ
3. กษิรา ยะพันธ์
4. สุภัสรา ชัยวิรัตน์
โรงเรียนเถินวิทยา ทดสอบ 23 ส.ค. 65 12:00- 16:30
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 16853 ทีม #1
1. สิริฉัตร อุดมวัฒน์
2. ฑิฆัมพร ถ้วยทอง
3. ณัฐกิตติ์ สมศรี
4. มลฤดี สุขใส
โรงเรียนบ้านงาช้าง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
2. รหัสใบสมัคร 18544 ทีม #1
1. วรรณภา อบเเสงทอง
2. ทิพย์สุดา ศรีมณี
3. พิชญาภา ชูช่วย
4. วนัชพร คชผล
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
3. รหัสใบสมัคร 18404 ทีม #1
1. ณตวัน ไกรนรา
2. กชกร ด้วงแก้ว
3. ธัญญพัทธ์ สืบวงศ์
4. กนกวลัย ชูลี
โรงเรียนมหาราช ๒ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
4. รหัสใบสมัคร 18404 ทีม #2
1. ภูมิรพี ชัยสิทธิ์
2. วราภรณ์ จงจิตต์
3. ศยามล จันสีนาค
4. คณิศร ทองอ่อน
โรงเรียนมหาราช ๒ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
5. รหัสใบสมัคร 18355 ทีม #1
1. นิพนธ์ ทะดา
2. กิตติกวิน วงษ์ศีล
3. ณัฐณิชา เงินดี
4. ปาลิตา ไชยกุล
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
6. รหัสใบสมัคร 18344 ทีม #1
1. กฤตภาส หนูนุ่น
2. นันท์นภัส ภูมิธรรมรัตน์
3. ปวริศา พรปิติธรรม
4. ภูษณิศา จ้อยปาน
โรงเรียนโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
7. รหัสใบสมัคร 18320 ทีม #1
1. วิรตี ยั้งสกุล
2. ชินกฤต วิทยา
3. ณัฐวรา แสงกุล
4. กันยกร สุวรรณธนเดช
โรงเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
8. รหัสใบสมัคร 18307 ทีม #1
1. จตุรงค์ แกล้วกล้า
2. ณัฐภูมิ วีระสุข
3. พิริษา รัตนแก้ว
4. สิริกานต์ สุขขะ
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
9. รหัสใบสมัคร 18284 ทีม #1
1. จุฑารัตน์ จันทร์เจริญ
2. พรพิมล โบกระณี
3. วรรณชนะ ภู่ดอก
4. พฤฒิพงศ์ รัสมะโน
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
10. รหัสใบสมัคร 18174 ทีม #1
1. ภัทรจาริน เทพมณี
2. ณัทธนิดา ชาวชน
3. นนทิมา มิเชล วอลเทซ
4. ศจีพรณ์ อรุณรัตน์
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
11. รหัสใบสมัคร 18117 ทีม #1
1. พีรพัฒน์ จิราวรากูล
2. ปภาวดี แก้วคชชา
3. ปุษยา สีสะอาด
4. ภัทราภรณ์ รักจัน
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
12. รหัสใบสมัคร 18082 ทีม #1
1. โชติรส ริยาพันธ์
2. สุวิชญา นวลศรี
3. สุวิชาดา นวลศรี
4. วสุพล ชุมมี
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
13. รหัสใบสมัคร 17854 ทีม #1
1. อุมาวดี​ เพ็ชรเล็ก
2. วรรณษา​ มุกแก้ว
3. ไอลัดดา​ สุวรรณเมฆ
4. วีรภัทร​ แซ่​ตัน​
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
14. รหัสใบสมัคร 17808 ทีม #1
1. ชญานิศ นาคิน
2. บุญญิศา คุณาธรรม
3. เมธาวินี ศรีปรางค์
4. ปุณณวิช ใหม่เสน
โรงเรียนพรศิริกุล ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
15. รหัสใบสมัคร 17716 ทีม #1
1. พิมพ์ชนก รอดคืน
2. ธรรษิภรณ์ นาทุ่งนุ้ย
3. รัตน์เกล้า นาคเล็ก
4. วิชญาพร ขวัญนิมิตร
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
16. รหัสใบสมัคร 17716 ทีม #2
1. สุชานันท์ มะนะโส
2. จิรภัทร ถ้ายง่วน
3. พรลภัส ชัยวิเศษ
4. ฐิตามร กูลเกื้อ
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
17. รหัสใบสมัคร 17716 ทีม #3
1. จุฑานรี เตชินตระกูล
2. ชุติมาพร เอียดบาง
3. ปานชีวา สมัครกิจ
4. อภิวัฒน์ เเก้วลาย
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
18. รหัสใบสมัคร 17674 ทีม #1
1. ทิติวุฒ แก้วโยชน์
2. นงนภัส สามเมือง
3. ปุณญาภรณ์ ปราบเขต
4. โสรยา ศรีโสภา
โรงเรียนสภาราชินี 2 ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
19. รหัสใบสมัคร 17664 ทีม #1
1. เจนจิรา แก้ววิจิตร
2. พุฒิพร จันแดง
3. ธนวัฒน์ เกิดศิริ
4. ภูริภัทร เอียดแก้ว
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
20. รหัสใบสมัคร 17394 ทีม #1
1. เดชาธร ผุดเอียด
2. วิชญะ เพชรรัตน์
3. ธมลวรรณ จิตรักษ์
4. กวิสรา รักษ์ชูชีพ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
21. รหัสใบสมัคร 17341 ทีม #1
1. ณรงค์รัตน์ วิเชียรรัตน์
2. ธนัชญา โปร่งใจ
3. อาณกร เรืองกลับ
4. ณัฐธิดา สุขรักษา
โรงเรียนนาบอน ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
22. รหัสใบสมัคร 17325 ทีม #1
1. พรพิพัฒน์ อริยะพงศ์
2. ธันยมัย พรมขัณฑ์
3. นิชกานต์ ชะนะแก้ว
4. อภิสิทธิ์ พิมพ์โคตร
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
23. รหัสใบสมัคร 17212 ทีม #1
1. นันทรัตน์ สุนีย์
2. สุวัฒน์ อะทิมาน
3. บุษกร ขวดทอง
4. จิณณวัทย์ พรเจริญวิโรจน์
โรงเรียนคลองแดนวิทยา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
24. รหัสใบสมัคร 17139 ทีม #1
1. สุภัควัน แซ่อึ๋ง
2. กิตตินันท์ ถาวร
3. จิรภัทร ทองหอม
4. ขวัญหทัย แซ่จั่ว
โรงเรียนบ้านนาเกลือ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
25. รหัสใบสมัคร 16968 ทีม #1
1. นันทกร คงสังข์
2. วรรณกร คงสังข์
3. ปลื้มกมล ศิริพันธ์
4. ณฤดี สุทธิรักษ์
โรงเรียนปากพนัง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
26. รหัสใบสมัคร 16853 ทีม #1
1. สิริฉัตร อุดมวัฒน์
2. ฑิฆัมพร ถ้วยทอง
3. ณัฐกิตติ์ สมศรี
4. มลฤดี สุขใส
โรงเรียนบ้านงาช้าง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
27. รหัสใบสมัคร 16757 ทีม #1
1. กฤตภาส สังข์หนู
2. พัชรพร หนูปาน
3. พิชาชาญ ศักดาณรงค์
4. พชรพร หมื่นหนู
โรงเรียนควนขนุน ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
28. รหัสใบสมัคร 16609 ทีม #1
1. ศรุตา จันทร์สุริวงศ์
2. จารวี มณี
3. ญาธิสตา ดอนหล้า
4. นิชา มาชู
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
29. รหัสใบสมัคร 16609 ทีม #2
1. ภัทราวดี จันคง
2. ชญานิน ศรีสวัสดิ์
3. จุฑามาศ พิทักษ์วงศ์
4. ปิ่นมนัส สุวรรณสาม
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
30. รหัสใบสมัคร 16609 ทีม #3
1. วรรษพร ธารารักษ์
2. นิชาภา ภักดี
3. นิชาภัทร ภักดี
4. วิชญ์ภาส บัวประโคน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
31. รหัสใบสมัคร 16565 ทีม #1
1. สุรมงคล ทองปานดี
2. ณัฐกร สงจีน
3. ปวีณ์นุช ณะจันทร์
4. ณัฐธิดา ชูฟอง
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
32. รหัสใบสมัคร 16480 ทีม #1
1. ปุณยวีร์ เตางาม
2. กมลชนก คงอินทร์
3. ปณาลี สุขช่วย
4. ธนาพิพัฒน์ แซ่ซั่ว
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
33. รหัสใบสมัคร 16036 ทีม #1
1. ปรินทร พูลช่วย
2. กมลธร พัฒสงค์
3. จักรกฤษ พุ่มไทร
4. กวิสรา ปราบไกรสิงห์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
34. รหัสใบสมัคร 15976 ทีม #1
1. ปิยธาดา ธนะโชโต
2. แก้วนิดา เจนจิตภักดีเดชา
3. เมธาวิน ลัภกิตโร
4. กฤษฎิ์ พุทธจักจันทร์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
35. รหัสใบสมัคร 15976 ทีม #2
1. วันวิสาข์ พุฒเอี่ยม
2. ณัฐณิชา แซ่ตั๊น
3. นภาศิริ นกยูงทอง
4. สุธิตา บัวสาย
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
36. รหัสใบสมัคร 15976 ทีม #3
1. วีรภพ ปานเนิด
2. อภิชญา มณีพรหม
3. ศศิกานต์ เทพหล้า
4. ไลรีรี่ แซ่เจียง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
37. รหัสใบสมัคร 15722 ทีม #1
1. วริศรา คงชะนะ
2. จิรัติกาล เล็กอัน
3. เตชินท์ เอียดมิ่ง
4. ยุทธชัย ซุ่มซิ่ม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
38. รหัสใบสมัคร 15722 ทีม #2
1. ลภัสดนย์ แสงมณี
2. สุธาวิน เลิศล้ำไตรภพ
3. พัชรกานต์ ขวัญคง
4. ดาวิษา คงรัตน์
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
39. รหัสใบสมัคร 15722 ทีม #3
1. รุ่งไพลิน จันทรโชติ
2. พิชญฎา ดีแก้ว
3. เขมจิรา เกตแก้ว
4. ณัฎฐากร บุญมี
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
40. รหัสใบสมัคร 15224 ทีม #1
1. ภัทรวีร์ ช่อผูก
2. นฤพร เต็มรัตน์
3. อัมราพร สงวนโสตร์
4. โกลัญญา คุณาพันธ์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
41. รหัสใบสมัคร 15175 ทีม #1
1. นนท์นิสา ยินดี
2. สิริพงษ์ บุญมี
3. ฐิติรัตน์ ช่างชุม
4. ณัฐลิกา อินทร์แก้ว
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
42. รหัสใบสมัคร 15175 ทีม #2
1. ชลันธร ทองนุ่ม
2. ขวัญจิรา หนูเสน
3. ปภาดา เจนวนาธนกิจ
4. สิรภัทร สุนทร
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18626 ทีม #1
1. รยาดา ทัพซ้าย
2. วรกาญจน์ ลาดโลศรี
3. ภัคจิรา โพธิ์ตาทอง
4. รัชกร จันทร์โสดา
โรงเรียนนครขอนแก่น ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18603 ทีม #1
1. กชกร ศรีพิริยกุล
2. ดวงมณี มีกุล
3. ธนวรรณ ศรีละ
4. ศุภกฤต กาญจนากาศ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18571 ทีม #1
1. ลามิน หนันทุม
2. สิทธินนท์ ชุ่มทองพิทักษ์
3. ศิริลักษณ์ หินประกอบ
4. วรนุช มูลประสิทธิ์
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18568 ทีม #1
1. เกศรินทร์ เสริมจันทร์
2. เมธา เพื่อนนัด
3. เกียรติภูมิ วงค์แสนไชย
4. นิภาพรรณ ปุ่มเป้า
โรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18539 ทีม #1
1. วิศิษฐ์ ผดุงดี
2. สิทธิศักดิ์ สีลาเกตุ
3. ณัฐวดี ยอดเสาร์
4. กัญญารัตน์ ประทิพย์เนตร
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18505 ทีม #1
1. สุธีกานต์ จิรชวาลา
2. วิรัญญา กันเจ็ด
3. อลิซ่า พีล
4. ญาณิศา กิจเจริญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18491 ทีม #1
1. จิตติพัฒน์ เจิมจอหอ
2. นันทิชา บุตรแสน
3. ดนัยณัฐ แจ้โพธิ์
4. ปูชิกา อยู่นอก
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 18491 ทีม #2
1. เพิ่มพูน คำกลาง
2. อัญรินทร์ ปนสูงเนิน
3. สรัลดา จัดแก้วสำโรง
4. พิชชานันท์ ชลอกลาง
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 18491 ทีม #3
1. วรัญญาภรณ์ จงพึ่งกลาง
2. พงศกร ซึมกลาง
3. ณพิชญา ของทิพย์
4. ภาธร ตังศิริวัฒนากุล
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 18382 ทีม #1
1. สรวิชญ์ มัดสยาลักษ์
2. ดารกา หมีนอน
3. ปรียนิตย์ บุญรินทร์
4. ปุณยนุช บริบาล
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 18373 ทีม #1
1. พิชญะ แสนจังหรีด
2. พิมพ์ชนก หารนา
3. กิตติธาดา หุนสระน้อย
4. สุมิตรา มีราคา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 18338 ทีม #1
1. ไพบูลย์ สมสะอาด
2. กิตติศักดิ์ น้อยพลู
3. กานต์ชนิดา คนคม
4. อรณิชา สีกันหา
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 18338 ทีม #2
1. ณัฐธยา โครตฉิม
2. ศุภชัย สระทองบ้อง
3. รพีภัทร ทองฤทธิ์
4. กัญญาณัฐ กรรณลา
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 18252 ทีม #1
1. สุวนันท์ ภูมิพันธ์
2. กัลยกร บุตรพรม
3. วรรณภา ศรีหาวงค์
4. จันทลักษณ์ ผลจันทร์
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 18204 ทีม #1
1. วีรภัทร มะโนเเก้ว
2. ปุณยนุช อุสาพรหม
3. ณัฐนันท์ สวัสดิ์ภักดิ์
4. ณัฐกรณ์ สอนสุวรรณ์
โรงเรียนท่าลี่วิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 18182 ทีม #1
1. นันทวัฒน์ แวงวรรณ์
2. อภิชญาน์ สมศักดิ์
3. ปภาวรรณ ธินะธง
4. สุชาดา นันตะวงษ์
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 18182 ทีม #2
1. ณัฐภพ ขันเงิน
2. สุมิตรา เทพชลา
3. ณัฐธิดา โทเพชร์
4. ประวีนา กััวมาลา
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 18159 ทีม #1
1. ธเดช เหง้าโอสา
2. วรนุช คำพิทูล
3. ภัทรารินทร์ แสงมีคุณ
4. วริศรา อินทวงษ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 18159 ทีม #2
1. กันตินันท์ สุริยเรืองศิริ
2. ทฤษฎี หน่อแก้ว
3. นพรรษชน พันธุ์ธนวิบูลย์
4. กัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์
โรงเรียนกัลยาณวัตร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 18154 ทีม #1
1. พรธิดา กรรณสังข์
2. จิรัชญา พนาธิคุณ
3. ปุณณภพ ยศจิตต์
4. เมธานันท์ สุขสำราญ
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 18091 ทีม #1
1. จิรารัชต์ อินทะราเทศ
2. พัชรพล ทองดีนอก
3. ศุภชัย อ่วมกระโทก
4. ธาราเพชร โพธิสาขา
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 18062 ทีม #1
1. ลลิดตา บุญจิตร
2. ศิริวิภา ศักดิ์สูง
3. อภิชาติ ฉาดนอก
4. มาริสา สมมิตร
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 18050 ทีม #1
1. ศิรวิชญ์ ปวนทุ่ง
2. จำลอง ศิลาชัย
3. รัตน์ฎาวรรณ ศรีคำ
4. จิรนันท์ ปานทอง
โรงเรียนปรางค์กู่ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 17966 ทีม #1
1. นันท์นภัส อินทวงศ์
2. ธันยพร ไชยนา
3. กิตินันท์ โพธิ์แหบ
4. บุญญาภิวัฒน์ คำเมืองคุณ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 17966 ทีม #2
1. จิรัชญา คาคำเมล์
2. ทักษพร ภูครองตา
3. อรุณี คิดสง่า
4. ภูวิศิษฎ์ ฤทธิบุญ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 17898 ทีม #1
1. ญานิศา ใจกล้า
2. ธมลวรรณ ธรรมนาม
3. สุรศักดิ์ บุตรชาติ
4. สุริยา บัวเกตุ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 17898 ทีม #2
1. ศิรินาถ มียิ่ง
2. นลินี สายเทพ
3. ชัยธวัช ก้านอินทร์
4. นิตินันท์ เจริญยิ่ง
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 17844 ทีม #1
1. มาโนช กิ่งพรมภู
2. พลอยสุกัญญา สกุลทอง
3. ภูริ ละฎาพันธ์
4. สิตานัน ขุลีหลาย
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 17833 ทีม #1
1. ภัทรพล บุตรภักดี
2. ลลิตภัทร จันทสิทธิ์
3. ทนันชัย ชูศรี
4. วรฎา วรรัตน์
โรงเรียนจารุณีศึกษา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 17755 ทีม #1
1. ธีรภัส หนูเวียง
2. ณัฐธิดา ศิริฟัก
3. นัธทวัฒน์ เปล่งปลื้ม
4. นภัสกร ลาติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 17753 ทีม #1
1. ณัฐวรรธน์ โสมอินทร์
2. ณัชชา ประเสริฐสังข์
3. สโรชา โสมดี
4. ปาริชาติ วงค์ดวงผา
โรงเรียนธารน้ำใจ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 17731 ทีม #1
1. ณิชานันท์ ปัญญาสิม
2. วรินทร์ธร ศรีหนารถ
3. ณัฐชา เอ็นภา
4. นันฐภัทร อุมัน
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 17726 ทีม #1
1. ปฏิภาณ ทีพันดุง
2. ชลธาร สัมฤทธิ์
3. อิสราพร หินสันเทียะ
4. จิรนันท์ หอมสันเทียะ
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 17526 ทีม #2
1. วรัชยา จิตรบูรณ์
2. ธัรชัย เผ่าพงษ์
3. กรกนก วรคามิน
4. วชิรวิทย์ วิชาโคตร์
โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 17381 ทีม #1
1. ธิดารัตน์ ปิตานุวัฒน์
2. กัลยาณี กาเตื่อย
3. จุฑามณี พึ่งพุทธ
4. พรลภัส หาญบำราช
โรงเรียนมัญจาศึกษา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 17333 ทีม #1
1. ชนะพัฒน์ สีมา
2. พิมพ์พาณิช คำลือไชย
3. ธนพรรณ ใจสุข
4. อณิชา ศรีชะตา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่3 ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 17273 ทีม #1
1. ธนบดี มาศรี
2. สิรินทรา ศรีสมยา
3. ลพัสรดา ขุนณาลัย
4. ณัชชา อาร์กาด
โรงเรียนบ้านไผ่ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 17168 ทีม #1
1. ณัฐวิมล คำสุข
2. จุฑามาศ ไถวสินธุ์
3. นันทวัน ทาเเน่น
4. ต่อเขต พลเยี่ยม
โรงเรียนร่องคำ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 17149 ทีม #1
1. นารีรัตน์ เที่ยงธรรม
2. จุฑามาศ เส็งรอดรัตน์
3. กองทรัพย์ สิงห์หลง
4. ไผท บุญมี
โรงเรียนมัญจาศึกษา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 17119 ทีม #1
1. สาธิดา ชมชาติ
2. อัศรายุ ศรีเพ็ชร
3. ขวัญจิรา เขียนย้อย
4. ธีรเดช ใจกล้า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
41. รหัสใบสมัคร 17119 ทีม #2
1. พรพิมล ลูกแก้ว
2. จุฑามาศ กลิ่นแมน
3. ฟามประวิตร เจริญศิริ
4. สุธินี สุวรรณศรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
42. รหัสใบสมัคร 17110 ทีม #1
1. สืบสกุล ทุ่งลา
2. พิสิฎฐ์พล ชลกาญจน์
3. พรนภัส ถันชนนาง
4. เพียงลดา เครือมาศ
โรงเรียนปรางค์กู่ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
43. รหัสใบสมัคร 16841 ทีม #1
1. บุณยกร วรรณพัฒน์
2. อภิชัย เดพดู่
3. ณัฐวลัญช์ สอนเฒ่า
4. นิชชนันท์ สุพรรณ์
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
44. รหัสใบสมัคร 16713 ทีม #1
1. รุ้งแก้ว ประทุมมี
2. เพชรรัตน์ พุทธาผา
3. สุชาดา จินตนา
4. กานต์ชญา จันชารี
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
45. รหัสใบสมัคร 16713 ทีม #2
1. ฮันน่า มานิตา เดล
2. นภัส ยอดเกตุ
3. สุภัสสรา อินทร์สวน
4. จัสมิน เกิร์ทซ์
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
46. รหัสใบสมัคร 16619 ทีม #1
1. ปรีชา วารีพัฒน์
2. สุภาวิณี สระกำ
3. ศศิธร ทะยะราษฎร์
4. กันตนา เย็นใจ
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
47. รหัสใบสมัคร 16559 ทีม #1
1. จุฑามณี ผ่านสำแดง
2. อินทิรา หล้าบุญ
3. นริศรา แข็งแอ
4. สันติสุข มีกระแส
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
48. รหัสใบสมัคร 16543 ทีม #1
1. พงศกร ไชยธิสาร
2. อนุลักษณ์ ธงชัย
3. ณิชาพัชร์ สาสีทา
4. จุฑามาศ บาลโพธิ์
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
49. รหัสใบสมัคร 16541 ทีม #1
1. สิทธิพร พงษ์ไตรรุ่งเรือง
2. เสาวรักค์ สุระวิชัย
3. ธัญญาภรณ์ หังษาบุตร
4. ภัทรวดี สารักษ์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
50. รหัสใบสมัคร 16541 ทีม #2
1. จิรายุทธ ชินบุตร
2. ชนิตราพร วิยะนัด
3. สุริยาพร วจีประศรี
4. นัฐริษา ศรีวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
51. รหัสใบสมัคร 16467 ทีม #1
1. ธนากร ขามคำ
2. นรวัฒน์ นมัสกุลสิริ
3. อโนทัย กรโสดา
4. สุชาดา คงสอนศรี
โรงเรียนบ้านไผ่(ขก.5) ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
52. รหัสใบสมัคร 16464 ทีม #1
1. ปนัดดา อุม
2. เจนจิรา สีลาสม
3. สวิชญา พรมมา
4. อรณิชา คันทะพรม
โรงเรียนมัญจาศึกษา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
53. รหัสใบสมัคร 16347 ทีม #1
1. ฐิรวัฒน์ เพ็ชรตะกั่ว
2. ศิวดาติ์ ทิทึกทักษ์
3. ธนกฤต จุฬาธนกิจ
4. แก้วขวัญ ชัชวาลย์
โรงเรียนขามแก่นนคร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
54. รหัสใบสมัคร 16255 ทีม #1
1. ปวริศ แก้วดวงสี
2. อภินัทธ์ อาจหาญ
3. ธัญรดา น้อยนคร
4. ณัฐธิดา เทพคันธี
โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
55. รหัสใบสมัคร 16244 ทีม #1
1. พงพิพัฒน์ น้อยทอง
2. กัลยานี วงสุโท
3. พิมพ์ชนก พรมชัย
4. ธนากร ศรีผุย
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
56. รหัสใบสมัคร 16244 ทีม #2
1. ลักษมณ อ่ำเอี่ยม
2. พงษ์พิพัฒน์ วงศ์สง่า
3. กุมภา ทองโคตร
4. สุชาวดี ชาประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
57. รหัสใบสมัคร 16162 ทีม #1
1. กิตติกวิน อัชญาสัย
2. รดามณี อินทพันธ์
3. อัครชัย หกขุนทด
4. พิมพ์ลภัส เที่ยงธรรม
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
58. รหัสใบสมัคร 16096 ทีม #1
1. ยศภัทร วรรณสุข
2. ประภวิษณุ์ อยู่แท้กูล
3. ทิพยาภรณ์ สัตย์ตั้ง
4. พิชามญชุ์ โทแหล่ง
โรงเรียนนางรอง ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
59. รหัสใบสมัคร 16070 ทีม #1
1. วรัญญา พากุล
2. สุชาดา อินทร์เรืองสี
3. ฐิติวรดา โพธิ์พรม
4. ฐิติวรดา ศรีกุลวงษ์
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
60. รหัสใบสมัคร 16070 ทีม #2
1. ปภาวรินทร์ เกียรติไกรวัลศิริ
2. จันทร์เจ้า ศศินันท์คำพุฒิ
3. จิรภิญญา สกุลคู
4. ลลิตา เนตรพระฤทธิ์
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
61. รหัสใบสมัคร 16058 ทีม #1
1. จักริน นิยมวัน
2. เกียรติศักดิ์ มาลัยลอย
3. มนัสนัน จันทร์เจือ
4. รัชฎาวดี จันทร
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
62. รหัสใบสมัคร 16021 ทีม #1
1. กุลจิรา คงเหลา
2. พิมรภัทร สิงซอม
3. กริษฐา เบ้าประทุม
4. จิราภา สุริยพุธ
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
63. รหัสใบสมัคร 15951 ทีม #1
1. ปุณยาพร อรัญเวศ
2. ปวีณา สุวรรณธาดา
3. อภัสรา แดนกาไสย์
4. อภิสิทธิ์ แดนประกรณ์
โรงเรียนร่องคำ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
64. รหัสใบสมัคร 15909 ทีม #1
1. จิรัชญา มูลทองหลาง
2. ณัฏฐณิช สุคำวัน
3. อรพิมพ์ อิงชัยภูมิ
4. วชิรวิทย์ ชิดขุนทด
โรงเรียนจักราชวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
65. รหัสใบสมัคร 15897 ทีม #1
1. พินิจนันท์ วงษ์ศิลา
2. พัชราภรณ์ ธุระตา
3. รัตน์ติยาภรณ์ ลุนสำโรง
4. พีรพล คะเหลา
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
66. รหัสใบสมัคร 15874 ทีม #1
1. รัฐภูมิ พินิจงาม
2. จันทัปปภา โพธิงาม
3. พศวัต มาช่วย
4. ณัฐพร ชะลาศักดิ์
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
67. รหัสใบสมัคร 15850 ทีม #1
1. อรดี ภูแข่งหมอก
2. นวกานต์ ศรีสวัสดิ์
3. พิมพ์พิศา เมฆไทยสงค์
4. คชา เทพนวน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
68. รหัสใบสมัคร 15840 ทีม #1
1. กิตติปกรณ์ ทานาค
2. เมชยา กิจขยัน
3. วนิดา โคตรมะณี
4. ชยาภรณ์ พรมโคตร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
69. รหัสใบสมัคร 15840 ทีม #2
1. ศิริกานต์ เทพจันตา
2. ณัฐกิตติ์ บรรณารักษ์
3. อภิวิชณ์ จำปาคำ
4. ศิขรินทร์ ศรีเทพบุตร
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
70. รหัสใบสมัคร 15814 ทีม #1
1. ธันยพร ที่รัก
2. เนตรกมล ตันเตย
3. อรสา สมสร้อย
4. ศุพีรพัฒน์ กองจร
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ (ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
71. รหัสใบสมัคร 15803 ทีม #1
1. ธัชชัย ปัญญาพุทธิกุล
2. ปัณณวัฒน์ นาถวิล
3. ธิดาภรณ์ พิทักษ์
4. กัลยกร นรสาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
72. รหัสใบสมัคร 15743 ทีม #1
1. กิติคุณ มณีกรรณ์
2. ศรัทธา จันทะกำแพง
3. ทรัพย์ทวี มณีสาย
4. อริญชยา แก้วเนียม
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
73. รหัสใบสมัคร 15717 ทีม #1
1. สุพิชชา ทินกรวงศ์
2. บุณยวีร์ ไชยธรรม
3. ปริชญา พาประจง
4. ศุภวรา คุณานุวัฒน์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
74. รหัสใบสมัคร 15701 ทีม #1
1. พลอยนภัส ธรรมชอบ
2. อาภาวรรณ นิลทวีทรัพย์
3. อุปลมณี วนมหากุล
4. นภสร เกษาพันธ์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
75. รหัสใบสมัคร 15653 ทีม #1
1. ธนกรณ์ ทับสมบัติ
2. วิราวรรณ จันทะคาม
3. ศุภโชค ไชยเดช
4. เพ็ญนภา พรมบัว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
76. รหัสใบสมัคร 15633 ทีม #1
1. ศรัณย์ แกมนิรัตน์
2. อรรถพล เนตรสงคาม
3. ชนัญธิดา สีเกิ้ง
4. วรางคณา ผิวเผื่อน
โรงเรียนบ้านไผ่ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
77. รหัสใบสมัคร 15584 ทีม #1
1. ผุสดี มุ่งสระกลาง
2. กฤติพร กาศเจริญ
3. โยธิน ปาโม
4. อนุชิต หวังข้อกลาง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
78. รหัสใบสมัคร 15276 ทีม #1
1. นิรชา เอาหานัด
2. อภิรักษ์ โพธิ์พันเรือ
3. บุษกร กวนหลวง
4. เนรมิต ทองทัน
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
79. รหัสใบสมัคร 15206 ทีม #1
1. นิศาชล ไกรยะวรรณ
2. ฐิตาพร ทองคำบุตร
3. เมธาธัญ ศิริมงคล
4. วรภัทร แจ่มบุญมา
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
80. รหัสใบสมัคร 15064 ทีม #1
1. จรรยวรรชน์ มุ่งอุ่นกลาง
2. สิทธิโชค มุ่งพิงกลาง
3. ณัฏฐ์ชยา จันทร์สอน
4. ฉัตรพร อุ่นสวัสดิ์
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ทดสอบ 25 ส.ค. 65 13:30- 15:30
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18660 ทีม #1
1. ฐานิต โล่รัตนสุวรรณ
2. ณรินทร์ทิพย์ ใจสุดา
3. นัดฐณันฑ์ เดชเส้ง
4. ชญานิษฐ์ พัฒนวรกิจ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18660 ทีม #2
1. ปุรเชษฐ์ เล้าธนะธรรม
2. วริศรา โหศิริ
3. อินทร์นภัส พฤฒิศรี
4. อริสรา สุดามาตย์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18660 ทีม #3
1. พงศธร อัคโกศล
2. กวิณธิดา ถาวรสาลี
3. ปัญญาพร แก้วเคน
4. เข็ฆกจกรณ์ บรรลือสินธุ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18639 ทีม #1
1. ภาศุทธา คุณอมรศรีวงศ์
2. พิริยาพร ชุตมากุล
3. วงศธร หลักดี
4. ธีรภัทร พลอยแดง
โรงเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18589 ทีม #1
1. สุมิตรา ธัญผล
2. วรวรรณ ธรรมนัง
3. กัลยาณี จิติ
4. ชาคริยา คนเที่ยง
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18586 ทีม #1
1. รัตนาภรณ์ นามบุตร
2. อัยรฎา พิมพ์ศรี
3. ชุตาภรณ์ ร่วมกระโทก
4. กนกวรรณ ไชยวรณ์
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18585 ทีม #1
1. จีรพัฒน์ ทิพย์กาวี
2. ศรัณพัทธ์ ระวังตัว
3. ชลธิชา บุตรแก้ว
4. จิรัชญา อาสาสร้อย
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 18583 ทีม #1
1. ธีรวัฒน์ นาคขันทอง
2. ชลธิชา เเก่นลำ
3. นรินทร ขำท่าไม้
4. จารุวรรณ ศรีบุญเมือง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 18583 ทีม #2
1. ชลธิชา ภูชัย
2. จิรภัทร เขจรดวง
3. พงศกร โชติมาภรณ์
4. ประภาวรินทร์ ทองสิบวงศ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 18582 ทีม #1
1. เด็กหญิงจิรัชญา อาสาสร้อย
2. เด็กชายจีรพัฒน์ ทิพย์กาวี
3. เด็กชายศรัณพัทธ์ ระวังภัย
4. เด็กหญิงชลธิชา บุตรแก้ว
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 18518 ทีม #1
1. ธนภัทร บุญมา
2. พิมพ์วิภา ภูทางนา
3. พลาธิป เพชรภักดี
4. ปรียาภัทร์ ชูสกุลไพบูลย์
โรงเรียนเทพลีลา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 18511 ทีม #1
1. ภคพร สุทธิบุตร
2. ณัฐพงศ์ ประเสริฐศิลป์
3. สุรดี ธราวัฒนธรรม
4. สรธัญ ยืนยาว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 18511 ทีม #2
1. ปฐมพร พลบัวไข
2. ปรียาภัทร ไม้สัก
3. ณัฐภัทร ราชบัณดิษฐ
4. สุรภัทร ลีลาวโรจน์สกุล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 18506 ทีม #1
1. กฤติกา แซ่ล้อ
2. อภิวันท์ ผิวสุวรรณ
3. ณภัทร นานา
4. กมลภัทร แมนสถิตย์
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 18481 ทีม #1
1. อดิเดช ประคองค้า
2. ธีระพร โชติชัย
3. สุนิสา น้อยทองศรี
4. ธนภรณ์ อินกุ่ย
โรงเรียนโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 18466 ทีม #1
1. ปาราเมศ เจริญพร
2. ภาวิณี รอดสว่าง
3. ปาราเมศ เจริญพร
4. ปาราเมศ เจริญพร
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 18462 ทีม #1
1. พุทธไทยชาติ ทาศรี
2. สิรินุชนันท์ แซ่หลี
3. กิตติศักดิ์ เพียลา
4. ธีรโชติ นามวงษ์
โรงเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 18452 ทีม #1
1. นิรมล จูงาม
2. อัญมณี วิจิตร
3. ญาณิศา นักสัตย์
4. นารดา เลิศลำยอง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 18449 ทีม #1
1. สุทาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
2. พิชชานันท์ บรรพโต
3. เบญญาธร เพ็ชรกลับ
4. ยงยุทธ มะลาวัลย์
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 18436 ทีม #1
1. ธนภัทร ปานเก่า
2. วันวิสา ด้วงนคร
3. ชยานันท์ รุ่งอรุณสุวรรณ
4. นภัสวรรณ รอดจู
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 18430 ทีม #1
1. ณัฐชา หลาบหนองแสง
2. ศุภลักษณ์ โพธิ์ลอย
3. กวินธิดา พันธุ์ทา
4. ธิดารัตน์ วงษ์คำภู
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 18419 ทีม #1
1. จันทร์นิภา ปลายชัยภูมิ
2. ภานุศิษฏ์ ปานนิล
3. วรรณษา จันโสดา
4. สุรเชษฐ์ เจริญวัย
โรงเรียนแสนสุข ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 18419 ทีม #2
1. ธัญวรัตน์ สำราญฤทธิ์
2. อิทธิพล ทับเจริญ
3. นริสสรา เทนไธสง
4. กฤษณะ มาลา
โรงเรียนแสนสุข ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 18415 ทีม #1
1. ชนกันต์ โพธิ์ทองคำ
2. กัลยา ธนูศิลป์
3. พิชญา คำภูษา
4. ธีรเดช คำเมือง
โรงเรียนวัดศรีสโมสร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 18398 ทีม #1
1. พะนาย โพธิ์เนียม
2. วิภาวี คะชา
3. ภานุวัฒน์ คงชน
4. ชวัลลักษณ์ อัมพวานันท์
สตรีนครสวรรค์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 18341 ทีม #1
1. สรศิลป์ เพ็ชร์กระ
2. ภูวเดช สกุลภิญโญพิทักษ์
3. ชลลดา ป้อมพฤกษ์
4. สุธาทิพย์ หรั่งกรุ่น
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 18313 ทีม #1
1. อธิชา ป้องขาว
2. ศิริพร แหวนทองคำ
3. สุนิษา เปทา
4. จิรนันท์ อยู่เอี่ยม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 18277 ทีม #1
1. แพรวา ฐีระแก้ว
2. ณิชากร พุฒมีหมอก
3. กรกนก คุณประวัติ
4. ชุณหกาญน์ ทองโต
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 18277 ทีม #2
1. จุฑามาศ บัวหลวง
2. อุรารัตน์ มณีฉาย
3. สิตานันท์ รวีกิตติ์วรกุล
4. มนัสนันท์ พิมพ์เอี่ยม
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 18269 ทีม #1
1. ภิสารัตน์ ลุนสอน
2. ฐานิดา สมนาค
3. ฐิตารีย์ ศรีตระกูลชัย
4. ณัฐณิชา เอี่ยมวิจารณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 18249 ทีม #1
1. กัลป์ปภัส วรรณตุง
2. กานพลู เดชะ
3. นัทธมน จิตรวิกรานต์
4. กัญญากาญจน์ คาณวัน
โรงเรียนหอวัง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 18233 ทีม #1
1. ศุภกร พยาบาล
2. พรรณิภา ศิริพรปทุม
3. ธนกร สินธพ
4. อรอุรินทร์ อยู่พุ่ม
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 18197 ทีม #1
1. ศิรประภา มีแก้ว
2. พิมพ์มาดา สุขประเสริฐ
3. พิชชาภา ธุระยศ
4. ณัฐฏพล เกราะแก้ว
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 18192 ทีม #1
1. นวพุทธสิริ โค้วสกุล
2. อรไพริน ชนะสงคราม
3. จิรัฐิพร จันทร์ตระกูล
4. ณัฐกฤตา เสมูล
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 18188 ทีม #1
1. มลฑกาญจน์ แสงสว่าง
2. เกรียงไกร พรมวาส
3. วิภาวี โคตรหลักเพชร
4. ชัญญานุช วงษ์เสถียร
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 18188 ทีม #2
1. สุพัตตรา วงษ์ทุมมา
2. ดวงเพ็ญ กระยาหงัน
3. ชนดา ชาญสกุลเดช
4. ศิริวรรณ ตันติราพันธ์
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 18138 ทีม #1
1. ณัฐชนน โพธิ์ขันธ์
2. รชต ศรีคล้าย
3. นวพรรษ ทองมาลัย
4. นุชนาฏ โหมดเสม
โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 18084 ทีม #1
1. วชิรวิทย์ มีทรัพย์มั่น
2. ธัชพล มาลี
3. คริสติน่า จริตสุข
4. ชญานิษฏ์ แต่งงาม
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 18074 ทีม #1
1. รุ้งลาวัณย์ สุวรรณศรี
2. นันท์นภัส สุนทรปาน
3. ฟ้าใส จันทร์รัตน์
4. ภาวินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
โรงเรียนธัญรัตน์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 18074 ทีม #2
1. ณฐกร จิ๋วเจริญ
2. เกรียงไกร รักษาวงษ์
3. กิตติกวิน บุญประกอบ
4. ณภัสกร บัวรินทร์
โรงเรียนธัญรัตน์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 09:00- 11:00
41. รหัสใบสมัคร 18073 ทีม #1
1. อิสราภรณ์ นกเกตุ
2. ณิชกมล ประทีปจำรัสกุล
3. โมมิจิ นากาโอะ
4. นวพรรณ วิวัฒน์พันธ์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
42. รหัสใบสมัคร 18073 ทีม #2
1. อชิรญา สกุลชน
2. อัญชิสา จิระกิจจา
3. คณศชา เฉียบแหลม
4. เพลินพิชชา ศรีจันทร์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
43. รหัสใบสมัคร 18073 ทีม #3
1. จิณัฐยา หน่อสุวรรณ
2. รัชชาภา สุทธิวารี
3. อรนิช กิตตินันทพร
4. พิมพ์มาดา รักการแพทย์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
44. รหัสใบสมัคร 18021 ทีม #1
1. บุษกร แดงลบ
2. คณาพร เพ็ชรพ่วง
3. ภูริทัต ตันสาร
4. ดลพัฒน์ เจริญสุข
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
45. รหัสใบสมัคร 18015 ทีม #1
1. จตุพล แขวงบุญ
2. สุจิตรา แก้วมงคล
3. จตุพล แขวงบุญ
4. จตุพล แขวงบุญ
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
46. รหัสใบสมัคร 17997 ทีม #1
1. อภิชาติ นาคมณี
2. ภูสิษฐ์ อินอ่อน
3. ณัฐภัสสร สิงห์ศรี
4. เจนจิรา ศรีเมือง
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
47. รหัสใบสมัคร 17962 ทีม #1
1. ชนิสราพร พละศักดิ์
2. บัณฑิตา สืบสวัสดิ์
3. ชัยธวัช สรรคณี
4. จิรัฐกาล ดงเย็น
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
48. รหัสใบสมัคร 17961 ทีม #1
1. เบญศิร์ยา ถิ่นโสภา
2. พรินพร วิจารณ์จันทร์
3. เตชินธ์ กนกโชติกุล
4. นัฏฐากร จันทรัง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
49. รหัสใบสมัคร 17960 ทีม #1
1. อทิตยา สุภาพ
2. กัญญาวีร์ ชายใส
3. พัสวี บุญลือ
4. กมลทิพย์ พ่อศรีชา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา108(บ้านสำนักทอง) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
50. รหัสใบสมัคร 17959 ทีม #1
1. สรวิชญ์ พันธุ์จันทร์
2. อรรถพล ศรีจำปา
3. คณิภัค เรืองวัณณภา
4. เบญญาภา อิงคากุล
โรงเรียนปากเกร็ด ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
51. รหัสใบสมัคร 17948 ทีม #1
1. ธิดามล แซ่จง
2. ทองแพรพรรณ วรนิติโสภณ
3. นันทิชา ทองโส
4. อริสรา แก้วมณี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
52. รหัสใบสมัคร 17909 ทีม #1
1. จุฑาทิพย์ โต่นวุธ
2. อันนา สังข์กูล
3. กนกวรรณวลี ใจรักษ์
4. ชญาณิศ เย็นอก
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
53. รหัสใบสมัคร 17909 ทีม #2
1. ภัทรวรรณ สืบพงษ์
2. ธนิยา กุลนิติ
3. ภัคจีรา อ้อมงาม
4. กัลยกร ตุพันวงศ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
54. รหัสใบสมัคร 17909 ทีม #3
1. ปารมี สัตยาคุณ
2. บุญญิสรา แสนพะวัง
3. จิรภัทร เลิศแล้ว
4. มนปภัสสร แสงสว่าง
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
55. รหัสใบสมัคร 17896 ทีม #1
1. สุพิชชา เสมาทอง
2. ณิชภัทร ทัศนะ
3. จตุรพักตร์ ศรีเมือง
4. มนธิดาพร กลิ่นจุ้ย
โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
56. รหัสใบสมัคร 17893 ทีม #1
1. ทัตพงค์ วงค์ครีทัศน์
2. ขวัญชัย ก่อชนะพงศ์
3. เพชรี สมสวัสดิ์
4. ศศิกานต์ เพชรประกอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
57. รหัสใบสมัคร 17886 ทีม #1
1. กิตติธร ศรีสว่าง
2. สิริการย์ วงค์วีรกิตติ์
3. ภัสส์ณิชา ปานมณี
4. นันธพร ปานมา
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
58. รหัสใบสมัคร 17841 ทีม #1
1. กนกพร เหมราสวัสดิ์
2. เมธา ลีลาศารทูล
3. พัฎรีวัษ ศรีเพ็ง
4. พิชชา สุขเรือน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
59. รหัสใบสมัคร 17841 ทีม #2
1. อภิชญา สิงห์เถื่อน
2. รวิภัสสร์ เสาวคนธรัตน์
3. ณัฐสุภาพร พระร้าย
4. ศุภกฤต พานเทียน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
60. รหัสใบสมัคร 17841 ทีม #3
1. พัชรพร ธรรมวิจินต์
2. พัฒนภัทร วิสัชนา
3. รวิสรา พรหมคำ
4. เศรษฐกิจ โสวรรณี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
61. รหัสใบสมัคร 17797 ทีม #1
1. พัฒนเดช โมละสิน
2. ธนายุทธ หงษ์บุญเรือง
3. วันวิสา ปิ่นประดับ
4. อรพรรณ วงศ์จริต
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
62. รหัสใบสมัคร 17797 ทีม #2
1. นนทกร บุญประสาทสิทธิ์
2. อำนาจ ภู่นาค
3. ชญานิศ แทนสิงห์
4. จันทิมา ฤธาทิพย์
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
63. รหัสใบสมัคร 17797 ทีม #3
1. ณัฐพล เงินทรัพย์
2. ชัยธวัช ศรีสัจจะเลิศวาจา
3. เอื้อยฝน เจริญสุข
4. ลินนิดา ชัยยา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
64. รหัสใบสมัคร 17739 ทีม #1
1. ปรัตถกร วิริยะอมรพันธุ์
2. จิราพัชร ทับทิม
3. ไอยวรินทร์ ตานิโก
4. กมลลักษณ์ เถาว์ชาลี
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
65. รหัสใบสมัคร 17738 ทีม #1
1. พิไลวรรณ พึ่งจะแย้ม
2. ศราวุฒิ บัวลอย
3. รัชวีร์ ภานุหสตังไทรแก้ว
4. สุกัญญา ผลเจริญ
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
66. รหัสใบสมัคร 17691 ทีม #1
1. พรกานดา วิมลภักดี
2. ปวริศ คมกฤส
3. ศุภกานต์ บุญเกิด
4. สุวิจักขณ์ เปียผึ้ง
โรงเรียนมารีวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
67. รหัสใบสมัคร 17688 ทีม #1
1. ณิชาพัฒน์ ปิ่นประดับ
2. นันทวรรณ ประพฤติถ้อย
3. มาธินี โคบุตรี
4. ลัดดาวัลย์ เกษมโสด
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
68. รหัสใบสมัคร 17680 ทีม #1
1. มนตรี อ่อนคุณ
2. กฤษณะ แสงรอด
3. สาลินี บุญเงิน
4. ธิธรรมพร โลหิทัด
โรงเรียนบางแคเหนือ (ชั้น-จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
69. รหัสใบสมัคร 17656 ทีม #1
1. กฤษณพล กฤดิธีราภัทรกุล
2. ภีษมะ อิงประวัติ
3. หทัยกาญจน์ อดิศักดิ์ศิริกุล
4. เปมิภา นาวานุเคราะห์
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
70. รหัสใบสมัคร 17637 ทีม #1
1. เดชาธร พงศ์ศรีโรจน์
2. ณัฎฐธิดา อยู่ระหัด
3. กัญญาณัฐ ปานดำ
4. ธามิศา ปรึกษา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
71. รหัสใบสมัคร 17630 ทีม #1
1. ปวรุตม์ พันธุ
2. จิราเจต สายสืบ
3. ณิชารัศม์ สิริปัญญาลักษณ์
4. กรณ์ภัสสร กนกวิบูลย์ศรี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
72. รหัสใบสมัคร 17619 ทีม #1
1. ณัฐนิชา เกตุสะริ
2. ปนัดชา ปานเปี่ยม
3. เปรมณัฐ จูสิงห์
4. ปรัชญาทวี ปะวาระ
โรงเรียนวัดนางลือ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
73. รหัสใบสมัคร 17615 ทีม #1
1. ศิรภัสสร เริงธรรม
2. ปัณฑิตา เนียมเที่ยง
3. ปพิชญา อ่อนจันทร์
4. ปภัสร ศรีทอง
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
74. รหัสใบสมัคร 17593 ทีม #1
1. ธาวิน ชัยผลดี
2. ชนพัฒน์ กุลเมธีสิริ
3. ภัคจิรา ใจหล้า
4. สโรชา พุ่มมาลา
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
75. รหัสใบสมัคร 17536 ทีม #1
1. เสฏฐพงศ์ เจริญนพกิจ
2. พิมพ์มาดา พรมสงค์
3. ณปารินทร์ ศุขไพบูลย์
4. ณัฐพงษ์ พรหมศร
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
76. รหัสใบสมัคร 17522 ทีม #1
1. แพรพิไล บุญครอง
2. น้ำค้าง งามเชย
3. ธีรกานต์ รัตนบำรุงศิลป์
4. วรัญญา กิมเยื้อน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
77. รหัสใบสมัคร 17522 ทีม #2
1. ทัศชนก สมัย
2. ศตกมล เอี่ยมเจริญ
3. กัญญาวีร์ พิรณฉัตรชัยกุล
4. นิษฐ์นุดี อภิภู่ยอดยิ่ง
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
78. รหัสใบสมัคร 17522 ทีม #3
1. พรปวีณ์ ศิริบุญ
2. ณัฐณิชา สาหลาด
3. ศศิวิมล แซ่ตั้น
4. เมธาวินี อุตอามาตร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
79. รหัสใบสมัคร 17520 ทีม #1
1. ณัฐชานันท์ สิทธิวงค์
2. โมรีรัตน์ สุวรรณศรี
3. ศรัณย์วิทย์ วรชีวัน
4. กันตวิชญ์ พูลทรัพย์
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
80. รหัสใบสมัคร 17487 ทีม #1
1. พิชญ์สินี ศรีเพ็ชร
2. ธนพร นาคราช
3. ศศิวิมล ไทรจันทร์
4. กมลวรรณ ทวีทรัพย์ทวีสุข
โรงเรียนนารีวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 11:00- 13:00
81. รหัสใบสมัคร 17464 ทีม #1
1. ธนากร มิตรรัน
2. กาญจนา สุกใส
3. ณัฏฐกิตติ์ ฮวดเจริญ
4. เมลดา ชูเชิด
โรงเรียนอรุณประดิษฐ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
82. รหัสใบสมัคร 17457 ทีม #1
1. วราภรณ์ ศรีวัฒนกุล
2. ปพิชญา มั่นปาน
3. ณัฐวิภา อินทร์ทอง
4. ปนัฏฏา พลเสนีย์
โรงเรียนวัดหนองแขม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
83. รหัสใบสมัคร 17427 ทีม #1
1. วันชนะ ภูมะเฟือง
2. พิณทอง ทองใบ
3. ณัฐธวุติ ทิพยพร
4. สุริตา พรหมอินทร์
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
84. รหัสใบสมัคร 17420 ทีม #1
1. พลอยรัตน์ เส้งหวาน
2. คมิก ทรัพย์ถาวร
3. ธนดล แสนสุข
4. ชนากานต์ พุทธประเสริฐ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
85. รหัสใบสมัคร 17417 ทีม #1
1. อภิญญา เอี่ยมอากาศ
2. ชลธิชา ทองกล่ำ
3. ภัทรพล อินทรรักษา
4. จิระศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์
โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
86. รหัสใบสมัคร 17389 ทีม #1
1. คุณปลื้ม สุวรรณะ
2. มณีฉัตรทิพย์ เกียรติเกื้อกูลชัย
3. พุฒิธร ช้อนใจ
4. ศุภาพิชญ์ บุญมีทรัพย์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
87. รหัสใบสมัคร 17311 ทีม #1
1. รสิตา อร่ามรัศมี
2. อารยา ยิ่งเจริญธนา
3. กุลเนศวร์ อริยะเมธารัตน์
4. รินรดา อร่ามรัศมี
โรงเรียนถาวรานุกูล ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
88. รหัสใบสมัคร 17310 ทีม #1
1. ธนัชชา จอนลา
2. ปรัชญา โสมดี
3. ธัญญรัตน์ ศรีนวล
4. นันทภพ กาญจนภา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
89. รหัสใบสมัคร 17264 ทีม #1
1. ภูรียา ฤทธิ์สิงห์
2. ศิรินทรา กระต่ายจันทร์
3. สมชาย เอง
4. ณัฐนันท์ วงค์ประดิฐ
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
90. รหัสใบสมัคร 17264 ทีม #2
1. ฉายสุรีย์ สีเมือง
2. นรินทร์ทิพย์ หอมกรุ่น
3. พิสิทธิ์ นิจฐานนท์
4. สราวุฒิ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
91. รหัสใบสมัคร 17244 ทีม #1
1. วรางคณา ใบโพธิ์
2. สุทธาวดี วรรณศรี
3. นงนภัส ลิ้นทอง
4. ณัฏฐธิดา พลคิด
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
92. รหัสใบสมัคร 17244 ทีม #2
1. ลลนา เศษศรี
2. อารยา มีปิ่น
3. พิชญธิดา นิลธิเสน
4. ภัทราพร ดำริกิจ
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
93. รหัสใบสมัคร 17244 ทีม #3
1. ปรัชดา วงศ์กำปั่น
2. คชาภรณ์ ชุนสิทธิ์
3. อลิสา ปรีชา
4. ญาณิศา ณรงค์เวชสุนทร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
94. รหัสใบสมัคร 17207 ทีม #1
1. กรณิศ สกุลศรี
2. ปรียาลักษณ์ ป้อมใหญ่
3. ธนภัทร คงขาว
4. ศุภณัฐ ฟักเถื่อน
โรงเรียนทับสะแกวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
95. รหัสใบสมัคร 17170 ทีม #1
1. รามิลเทพ สิงห์คำเทพ
2. ปณิธาน แสงสี
3. จุฑาธิป ยังประโยชน์
4. ญาณิสา ดาวเรือง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
96. รหัสใบสมัคร 17167 ทีม #1
1. กฤษฎา อินทร์แผลง
2. ณัฐณิชา หอมใจ
3. ก้องภพ เทพจันทร์
4. ปาริชาติ วรรณวงษ์
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
97. รหัสใบสมัคร 17144 ทีม #1
1. กฤษณะ ทองเชื้อ
2. ชวนากร ผลบุญญาภรณ์
3. จารุพิชญา สุกแก้ว
4. กนกวรรณ ตันลิ้มสูน
โรงเรียนวัดอุดมรังสี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
98. รหัสใบสมัคร 17133 ทีม #1
1. พงศ์พล สินชัยรัตน์
2. ธัญปภัสร์ เกตุแก้ว
3. เขมขนิษญ์ แก้วเมือง
4. ดาว คุ้มภัย
โรงเรียนวัดนิมมานรดี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
99. รหัสใบสมัคร 17101 ทีม #1
1. ปราณปริยา ไวยภาคา
2. พิชญา จันทร์ผา
3. ชยพล บุญมาช่วย
4. วั0ชรพงษ์ เศษโชติ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
100. รหัสใบสมัคร 17058 ทีม #1
1. พลอยชมพู บุญรัตนานันท์
2. แพรพิไล วิรุณศรี
3. ธัญชนก สิริสิทธิโชค
4. ปรางทิพย์ หาญรุก
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
101. รหัสใบสมัคร 17058 ทีม #2
1. อัฒฑ์ฐา อุรุเหมานนท์
2. พริมรพัฒน์ วิสารโรจนภัทร
3. สิริวิสา สุนทรวัฒนพงศ์
4. ปภาดา คงพิสัยผดุง
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
102. รหัสใบสมัคร 17050 ทีม #1
1. พีรณัฐ ปัทมะรางกูล
2. ณัชนรัญน์ ชำนาญกุล
3. สิริยากร อ่อนอิ่มสิน
4. วชิรกานต์ แซ่ตั้ง
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
103. รหัสใบสมัคร 17045 ทีม #1
1. ชยพล มิ่งขวัญ
2. กัลยาภา ไชยวงษา
3. ณภัทร แสงหอม
4. กานต์ธิดา เพ็งลา
โรงเรียนกบินทร์วิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
104. รหัสใบสมัคร 16985 ทีม #1
1. ณัชชา ไชยสุนทร
2. ชนัญญา ชินกมล
3. กัญญาวีร์ บุดดาเคน
4. ปวีณ์ธิดา เทพมณี
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
105. รหัสใบสมัคร 16974 ทีม #1
1. เกียรติศักดิ์ แจ่มจรัส
2. รุ่งโรจน์ พิมพา
3. ดารารัตน์ ปิ่นทอง
4. สุริวิภา พลพหล
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
106. รหัสใบสมัคร 16957 ทีม #1
1. ชนิตา เนื้ออ่อน
2. วิภาดา หามทอง
3. ประพนธ์ คงคามาศ
4. เฉลิมชัย พลซา
โรงเรียนวัดปากบ่อ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
107. รหัสใบสมัคร 16883 ทีม #1
1. วิสาขา ศรีนิล
2. วรินธร สังขจาย
3. พีรพัฒน์ หัสดา
4. อานันท์ชัย สุขโข
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
108. รหัสใบสมัคร 16828 ทีม #1
1. ชิดชนก เอี้ยงอารี
2. สุภาพร เอี่ยมเคลือบ
3. ศุภวิชญ์ ทัฬหกรณ์
4. อมรเทพ เทพรัตน์
โรงเรียนอุรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
109. รหัสใบสมัคร 16827 ทีม #1
1. ศศิธร เชาว์สุวรรณ
2. ปัญญาภัทร์ สุขสมบุตร
3. ณัชชา สุวรรณภูธำรง
4. ปัณณพัฒน์ วิไลสมสกุล
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
110. รหัสใบสมัคร 16827 ทีม #2
1. กัญญาณัฐ ยืนนาน
2. ชาญชัย มั่นเจริญ
3. ธมลวรรณ เตียวิเศษ
4. ณัฐดนัย พรมรักษ์
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
111. รหัสใบสมัคร 16764 ทีม #1
1. รัตนามณี ชัยรัตน์
2. วันนิภา มัญยะหงษ์
3. ธีรเมธ ภูมิภาคสุวรรณ
4. เอ๊ฟ -
โรงเรียนวัดปรังกาสี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
112. รหัสใบสมัคร 16732 ทีม #1
1. ปวริศา เลิศเศรษฐวณิช
2. เมริสา ตระกูลดิษฐ
3. ปริยากร ธรรมฐิติภากร
4. เนเปิลส์ เกษมศุภกิจ
โรงเรียนราชินีบน ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
113. รหัสใบสมัคร 16687 ทีม #1
1. ศุภลักษณ์ ขันทองดี
2. ภัทรดนัย วลัยเพชร
3. กมลภพ แดงบาง
4. สิริกร อุ่มบุญ
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
114. รหัสใบสมัคร 16664 ทีม #1
1. มานิตา รักเผื่อน
2. ลักขณาภรณ์ สุวรรณประทุม
3. สรัญญา วงศ์ยังอยู่
4. พริมรดา อินจันทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
115. รหัสใบสมัคร 16654 ทีม #1
1. พิมพ์ญาดา กลั่นแตง
2. กชมน เพ็งเจริญ
3. สิทธิพงษ์ ตุมสียา
4. ภาณุพงศ์ เสือลอย
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
116. รหัสใบสมัคร 16592 ทีม #1
1. ทอฝัน คงเกษม
2. กชพร สมวันดี
3. ธเนศ ต๊ะศิริ
4. ดุษฎี ดนตรี
โรงเรียนวัดปากบ่อ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
117. รหัสใบสมัคร 16582 ทีม #1
1. อลงกรณ์ เกตุมี
2. ณัฐพงษ์ จันทร์ลา
3. รัตติกาล คุณสุข
4. อรพิมล ซาวทองคำ
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
118. รหัสใบสมัคร 16534 ทีม #1
1. ณัชชา คำสงค์
2. อัณณ์ เงาดี
3. ชนิชา คงวัฒนะ
4. หรินทร์ กิ่งทอง
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
119. รหัสใบสมัคร 16509 ทีม #1
1. ชินกรณ์ ผาไสว
2. ธนพล รักษาราษฎร์
3. เนตรสกาว ครองทรัพย์
4. กนกวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนวัดดอนยอ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
120. รหัสใบสมัคร 16400 ทีม #1
1. กรธวัฒน์ ศรีเลิศ
2. กวิน ยศวิชา
3. องอาจ ปองสุข
4. อภิสิทธิ์ พิรุณโปรย
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
121. รหัสใบสมัคร 16388 ทีม #1
1. วิทวัส สอนสุนทร
2. กรก่อเกียรติ สุขจิต
3. อนุสรา ปาจันทร์
4. อรวรรยา ภิญโญสุข
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 13:30- 15:30
122. รหัสใบสมัคร 16381 ทีม #1
1. พุทธิภาส เทศพงษ์
2. ธนพล บุญญาพิชิตเดโช
3. กวินธิดา ทองทำมา
4. ธัญญาภรณ์ แช่มช้อย
โรงเรียนแหลมบัววิทยา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
123. รหัสใบสมัคร 16245 ทีม #1
1. ศุจิภา กำมหาวงค์
2. ชนาภา อันทะภูวงค์
3. ศิวการณ์ เบญจรัฐพงค์
4. ธนัท แซ่เฮ้ง
โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
124. รหัสใบสมัคร 16234 ทีม #1
1. ปุณณภัส ภู่สาย
2. แพรวนภา แจ่มจำรัส
3. ศิวกร ธีระศิลป์
4. นัฎสุดา บุญถัง
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
125. รหัสใบสมัคร 16084 ทีม #1
1. สิทธิพร เกิดศรี
2. ปฏิญญา สุขประเสริฐ
3. นุกูล แป้นทอง
4. ณัฐฐาภรณ์ เยี่ยงกลาง
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
126. รหัสใบสมัคร 16030 ทีม #1
1. เกสรา ถาวรประดิษฐ์
2. เกวลิญ โพธิ์ใหญ่
3. พรนภา บุตรบางปลา
4. ภัทรภา จันทรประสูตร
โรงเรียนราชินีบูรณะ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
127. รหัสใบสมัคร 15969 ทีม #1
1. รพีภัทร พันเพ็ชร
2. ณัฐกิตต์ บุญเกลี้ยง
3. กนกวรรณ อิ่มเอิบ
4. พรพิมล อินทร์ปิ่น
โรงเรียนวัดหนองพลับ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
128. รหัสใบสมัคร 15950 ทีม #1
1. รัฐภูมิ พัดแหวน
2. ธนาดุล แสงทวี
3. พรนภัส อยู่สงค์
4. พิมพ์กนก คำนำ
โรงเรียนบ้านหนองกะโดน ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
129. รหัสใบสมัคร 15940 ทีม #1
1. ปริชญา โฉมงาม
2. รัตติกาล กองแก้ว
3. กรณ์ดนัย มะนะเปรม
4. อริญชัย อ่อนขาว
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
130. รหัสใบสมัคร 15940 ทีม #2
1. อัจฉรา นาคอ้น
2. รวิวรรณ บุญครอบ
3. กวินท์ ตั้งศรีไพร
4. มนัสนันท์ อิ่มมาก
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
131. รหัสใบสมัคร 15939 ทีม #1
1. ปายภัค ยี่รัญศิริ
2. ปรานต์ ลิมปิชาติ ทำนา
3. ภูรดา จันทระโยธา
4. ธัชพรรณ ข้องพูน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
132. รหัสใบสมัคร 15939 ทีม #2
1. ธิติพัทธ์ ชาป่ง
2. สิริกาญจน์ ศุภเมธาสวัสดิ์
3. กมลพร ศรีสถาน
4. วีร์ดา วงศ์สาม ทิพยมนตรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
133. รหัสใบสมัคร 15913 ทีม #1
1. นัฐนนท์ โพธิ์สารี
2. สุภัทรา แสนยศกาศ
3. วิรดา ติวทอง
4. อิสราพงศ์ บุญลอย
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
134. รหัสใบสมัคร 15747 ทีม #1
1. ณัฐวรรธน์ ไพจิตโรจนา
2. ภัทรสกุล พลอยหิรัญ
3. ชนัญญา ศรีวงศ์จรรยา
4. อกาลิ์ เกษเพ็ชร์
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
135. รหัสใบสมัคร 15676 ทีม #1
1. นันทิตา มณีวรรณ
2. ธัญชนก แนบนิล
3. ก้องเกียรติ ทิอ่อน
4. ธีรพล ศรีทับทิม
โรงเรียนอุทัย ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
136. รหัสใบสมัคร 15612 ทีม #1
1. เพนมกร เส็งสุวรรณ
2. เรณุกา ฑีฆายุ
3. วิญาดา ภูภักดี
4. ชัยชวัชย์ ปิยะธาราธิเบศร์
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
137. รหัสใบสมัคร 15551 ทีม #1
1. ชันยพร รอดนิล
2. สันริศา เสาร์แก้ว
3. กนกรัตน์ ปิ่นทอง
4. กนกพร ลำเพยพล
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
138. รหัสใบสมัคร 15460 ทีม #1
1. ธมลวรรณ เสือม
2. สุกุลฑีรา นาคนิกร
3. พิชฎา โคตรชมภู
4. กุลิศราพัชร์ ลอยทะเล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ๖oพรรษา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
139. รหัสใบสมัคร 15454 ทีม #1
1. ทินธน ศิริสมบัติ
2. พิมพิศา ปิ่นพัฒนพงศ์
3. ปทิตตา องค์พฤกษา
4. พิมพ์อร ปิ่นพัฒนพงศ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
140. รหัสใบสมัคร 15454 ทีม #2
1. อรดี คุ้มจิตต์
2. ฉัตรมงคล แท่นศิลา
3. พงษ์พิสุทธิ์ ทองปุย
4. ภาวิณี วานิสสุจิต
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
141. รหัสใบสมัคร 15454 ทีม #3
1. ภูวณัฎฐ์ ทองสกุล
2. ปุณยธร ทิพย์มณี
3. เปมิกา น้อยประเสริฐ
4. ธนิษฐ์ชญา ฮะสูน
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
142. รหัสใบสมัคร 15427 ทีม #1
1. ชนะพล รัตนโชติ
2. ฐานพัฒน์ เพ็ญประพัฒน์
3. ณัทธภัทร บัวสรวง
4. ณัฐภัสสร บำรุงพงษ์
โรงเรียนสิงห์สมุทร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
143. รหัสใบสมัคร 15427 ทีม #2
1. มุทาปัญญาดา โสภาลี
2. พรภวิษย์ ศิริไปล์
3. ศรัณยรัตน์ สุขวารี
4. นัฐนิชา ม่วงรอด
โรงเรียนสิงห์สมุทร ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
144. รหัสใบสมัคร 15262 ทีม #1
1. จิรวัฒน์ วรทัตนิธิโรจน์
2. สรณ แสงพิรุณ
3. ศิโรลักษณ์ พนาวาส
4. สิริวันทา ภู่ระยับ
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
145. รหัสใบสมัคร 15211 ทีม #1
1. ณัฐชา นวลแก้วปัญญาชนะ
2. ุอนุธิดา จรูญผล
3. ภานุวัฒน์ โสภี
4. พิชิตชัย เคนรำ
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
146. รหัสใบสมัคร 15121 ทีม #1
1. รภัสกุล จันทะชำนิ
2. อภิชญา สัตบุษย์
3. จิรภิญญา โยยรัมย์
4. บัว ใหม่ตา
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
147. รหัสใบสมัคร 15121 ทีม #2
1. ณัฐกานต์ เจริญสุข
2. เจนจิรา วินัยธรรม
3. จิราพร บุญเผือก
4. พัชริดา จงกลสิริ
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
148. รหัสใบสมัคร 15121 ทีม #3
1. อรอินทร์ ร่มโพรีย์
2. ลลิตา ปันมูล
3. พัชรา บุญจันทร์
4. จิรวดี จันทร์โต
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
149. รหัสใบสมัคร 15100 ทีม #1
1. ธนาศักดิ์ ชำนาญดง
2. ศวาสิน แซ่เฮ้ง
3. จิราภา มณีวิหค
4. ณัฐธิดา ณุกูล
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
150. รหัสใบสมัคร 15090 ทีม #1
1. แก้วกาญจนา นามวงค์พรหม
2. พีระวิชญ์ ภูลคร
3. ปิยดา ทองเปลว
4. จันทรกานต์ แสงคำ
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
151. รหัสใบสมัคร 15054 ทีม #1
1. ศิวพร สุระมรรคา
2. พัสกร สุขแจ่ม
3. คำอ่อง
4. ขนิษฐา วงค์เหง้า
โรงเรียนวัดกำแพง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
152. รหัสใบสมัคร 15054 ทีม #2
1. จีระวัฒน์ อุประ
2. ทรรศนันทน์ แก้วเนตร์
3. ศรัณยู ทับไทย
4. ปรัชชาลักษณ์ ดอกคำ
โรงเรียนวัดกำแพง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
153. รหัสใบสมัคร 15054 ทีม #3
1. สุพรรณิกา พรหมทอง
2. ปภาดา ชาวทอง
3. ณธิดา ปิยะวงษ์
4. อลิชา วงค์ปา
โรงเรียนวัดกำแพง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
154. รหัสใบสมัคร 15024 ทีม #1
1. เกียรติภูมิ ตุ้มทอง
2. ปัชโช ลิ้มปัชโชตะกุล
3. รุ้งรดา สีสาม
4. ธัญชนก สุขุมชัชวาล
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
155. รหัสใบสมัคร 14852 ทีม #1
1. รัชต์ชานนท์ ม่วงเปลี่ยน
2. ชุติกาญจน์ ภารไสว
3. อินทุอร ลิมปนภัทร
4. กุลธิดา อ้อยคำ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
156. รหัสใบสมัคร 14852 ทีม #2
1. กิตติภาส อินมา
2. ชุติกาญจน์ สารจันทร์
3. ปุณยพร พวงสว่าง
4. รพีพัฒน์ ไชยเบ้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ทดสอบ 31 ส.ค. 65 15:00- 17:00
ตารางการประกวดผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน

ตารางการประกวด ระดับมัธยมศึกษาที่ ๔ - ๖

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18576 ทีม #1
1. จุฬาลักษณ์ นันตา
2. กัลยา สนใจ
3. ณัฏฐพล สุริยะมะณี
4. ชลิษา ไก่แก้ว
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
2. รหัสใบสมัคร 18554 ทีม #1
1. นันทวัฒน์ ชมภูกูล
2. ชลิตา ฝั้นกันทา
3. สุพัตรา หงษ์สาม
4. ศศิธร ตาวตา
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
3. รหัสใบสมัคร 18554 ทีม #2
1. ปภัสรา คำแสง
2. นันทภรณ์ วงเวียน
3. ธนัญชนก เกี๋ยงแก้ว
4. วิภาวดี กองตัน
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
4. รหัสใบสมัคร 18554 ทีม #3
1. ธนภูมิ เทพศิลา
2. ศิรินธร บุญช่วย
3. สุวิชชา หงษ์สาม
4. พลอยชมพู เตชะมี
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
5. รหัสใบสมัคร 18510 ทีม #1
1. ขวัญชัย ใจชมชื่น
2. พัสน์นันท์ ตาใจ
3. ศุภชัย วงษ์สิงห์แก้ว
4. ตวงพร ซางเลง
โรงเรียนจอมทอง ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
6. รหัสใบสมัคร 18493 ทีม #1
1. นายศุภกร อินทรีย์
2. นางสาวธัญภัทร อภิวัฒน์วุฒิกุล
3. นายธนัชชา แปงกะใส
4. นางสาวปิยะภัทร ธิมาไชย
โรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
7. รหัสใบสมัคร 18488 ทีม #1
1. พานุพงศ์ พาเล่ชา
2. สิงห์ชนาวินทร์ เจริญศรีมติวงศ์
3. รัชนีวรรณ บุญบวรนันท์
4. อรวรรณ รำไพสายชล
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
8. รหัสใบสมัคร 18482 ทีม #1
1. ภัทรธิดา วรินทร์
2. วรายุส กันเสย์
3. วิลาสินี พันธุ์ดี
4. สราวุฒิ สุนันสา
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
9. รหัสใบสมัคร 18468 ทีม #1
1. สุพจน์ หลวงหล้า
2. พอดี คำจิตแจ่ม
3. ญาณิสา วารินทร์
4. พิชญาภา คมปราชญ์
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
10. รหัสใบสมัคร 18416 ทีม #1
1. ปวิชญากรณ์ กาวารี
2. ณัชพล ศรีวิชัย
3. สโรชา ชื่นใจ
4. กนกทิตา ศิริโกไศยกานนท์
โรงเรียนรังษีวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
11. รหัสใบสมัคร 18380 ทีม #1
1. สิรภัทร กองแก้ว
2. ชนาพร ศรีคัดเค้า
3. ธนกฤต ทองเฉย
4. ปฏิภาณ คำหม่อง
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
12. รหัสใบสมัคร 18334 ทีม #1
1. นันทพงศ์ กลัดเนินกุ่ม
2. อรณิชา นาคกุญชร
3. นันทวัฒน์ ตะวงษ์
4. รสิกา พันธุ์พิศาล
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
13. รหัสใบสมัคร 18309 ทีม #1
1. ธีรพัฒน์ พีธรากร
2. อนันดา ไวยวาร
3. พรชิตา หล่อทอง
4. ฐาปนี จาระมัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
14. รหัสใบสมัคร 18299 ทีม #1
1. ณิชากานต์ คำยันต์
2. ชลธิชา ท้าวคาม
3. คุณากร แซ่ย่าง
4. นันทพงศ์ จันทร์งาม
โรงเรียนทุ่งช้าง ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
15. รหัสใบสมัคร 18271 ทีม #1
1. ธนชัย ตาเต็ง
2. ภัคพล ต๊ะสิงห์ษะ
3. อุทุมพร เสร็จศักดิ์ดา
4. อธิชา ลุงผัน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
16. รหัสใบสมัคร 18213 ทีม #1
1. ชินวัฒน์ วันพิลา
2. ปฏิเวช คำหม่อง
3. ดารุนี พลกลาง
4. ปวันรัตน์ รอดน้อย
โรงเรียนเมตตาวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
17. รหัสใบสมัคร 18187 ทีม #1
1. พรชิตา เจนจัด
2. ฐิติวัชร์ ฉัตรยาลักษณ์
3. ยศพล หลักหมั่น
4. นภัสวรรณ ติดไชย
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
18. รหัสใบสมัคร 18187 ทีม #2
1. นันทัชพร คำดี
2. ลลิตา พลพงษ์
3. ณัฐพงศ์ ใจดี
4. ฐิติรัตน์ อวดห้าว
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
19. รหัสใบสมัคร 18146 ทีม #1
1. ชิณากรณ์ กันธะ
2. กฤษญา ธิตุ้ย
3. จิดาภา วงค์เรือนแก้ว
4. จีรนันท์ เยโลกุ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
20. รหัสใบสมัคร 17925 ทีม #1
1. ภาวิณี เข็มคำ
2. ณิชกานต์ แก้ววีรกุล
3. สุรชัย คงคาผล
4. ธิติ นวลกา
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
21. รหัสใบสมัคร 17826 ทีม #1
1. ลลิตา สมยารัตน์
2. ธนกฤต คุณยศยิ่ง
3. ปภาดา ไพรสุวรรณ์
4. ณภัทร อยู่ในธรรม
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
22. รหัสใบสมัคร 17826 ทีม #2
1. นภิสรา กลิ่นขจร
2. ฉัตราภรณ์ จิวะสันติการ นิติภักดิ์
3. รัตนาภรณ์ ศิวอักษร
4. มาริน ไหมสยาม เวลฟาร์ท
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
23. รหัสใบสมัคร 17826 ทีม #3
1. ภาพโกมุท มโนรส
2. ธนวัฒน์ กันทะ
3. กิตติพัทธ์ เศรษฐศิรินทร์
4. ศุภปณัสม์ ไชยลอม
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
24. รหัสใบสมัคร 17771 ทีม #1
1. กฤษกร อินจิโน
2. ปวริศ วิริยะ
3. ปนัฐดา ตั๋นแก้ว
4. ศศิกานต์ วังใจชิด
โรงเรียนจอมทอง ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
25. รหัสใบสมัคร 17590 ทีม #1
1. ทิพสุดา มณีเฉลิมวงศ์
2. เกศินีย์ แก้วทา
3. ธัญญาพร สัมริด
4. ปนัดดา เรียนแพง
โรงเรียนอุตรดรุณี ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
26. รหัสใบสมัคร 17581 ทีม #1
1. ทัศน์มน หลวงแสน
2. ชรินทร์ทิพย์ จุฬาธารารักษ์
3. ศิวายุ สวัสดิ์โรจน์
4. จิรภัทร กาอ้าย
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
27. รหัสใบสมัคร 17373 ทีม #1
1. วรทร นาปันจักร์
2. ถิโรดม ยาทัญ
3. ณิชกานต์ ติ๊บเตปิน
4. พิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
28. รหัสใบสมัคร 17336 ทีม #1
1. สุชญา บะคะ
2. ลภัสรดา สังข์ทอง
3. ณัชชาพงษ์ แก้วเนตร
4. ผลิตโชค ประภาจะจิตติ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
29. รหัสใบสมัคร 17336 ทีม #2
1. บุปผวรรณ น้อยนา
2. อภิชญา นาคมี
3. ภูเบศ ประสมหงส์
4. ตฤณ ฉัตรรัตนศักดิ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
30. รหัสใบสมัคร 17281 ทีม #1
1. โชคชัย จุ่มนะ
2. วีรากร มอนเต๋
3. ภานุวัฒน์ ตาคำ
4. นันทิชา ยะปะนันท์
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
31. รหัสใบสมัคร 17194 ทีม #1
1. ปรัชญา อักขระจันทร์
2. กิตติณัฏฐ์ ขิงหอม
3. มณีรัฒน์ คันซอทอง
4. ทิพยา แก้วแจ้
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
32. รหัสใบสมัคร 16995 ทีม #1
1. กิตติวัฒน์ ขัดศรี
2. วาริท เชื้อเจ็ดตน
3. วิยี -
4. ปรียานุช บัวตอง
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
33. รหัสใบสมัคร 16954 ทีม #1
1. ดวงฤดี คำเลิศ
2. มณฑิตา ศรีวิชีย
3. สรวิศ แสนคำ
4. เนติพงษ์ แซ่เจ๋า
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
34. รหัสใบสมัคร 16954 ทีม #2
1. กนกวรรณ สมบุญ
2. ชลชาติ แซ่ลี
3. ปริตณา เดชภักดี
4. ธนเดช จาตามหาอินทร์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
35. รหัสใบสมัคร 16954 ทีม #3
1. อาทิตย์ วงค์ชัยยา
2. ปุยฝ้าย วงศ์สุวรรณ
3. วิศวะ ไตรมิตร
4. สุพิชญา วิระชัย
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
36. รหัสใบสมัคร 16944 ทีม #1
1. ศรกล้า สิทธิดิสัยรักษ์
2. ชนากันต์ ฤดีพิบูลย์
3. ณัฐินีย์ เอสันเทียะ
4. ดุจดาว ประพฤติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
37. รหัสใบสมัคร 16831 ทีม #1
1. สรชัย วงษ์มา
2. โชคทวี เกียรติเลิศล้ำ
3. นันท์นลิน กัลยาเลิศ
4. จิราพร วงษ์ดี
โรงเรียนผดุงปัญญา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
38. รหัสใบสมัคร 16831 ทีม #2
1. จิรศักดิ์ แสงธนา
2. จิรวัฒน์ จี่นะไชย
3. ฑิตตยา เมืองหล้า
4. กัญญาณัฐ ภู่ระหง
โรงเรียนผดุงปัญญา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
39. รหัสใบสมัคร 16831 ทีม #3
1. สรศักดิ์ ขวัญใจ
2. รัชชานนท์ สุขศิริ
3. นวลรัตน์ อนุมัติ
4. เจนจิรา หามา
โรงเรียนผดุงปัญญา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
40. รหัสใบสมัคร 16741 ทีม #1
1. พรธิตา ณ ราชา
2. พุฒิพงศ์ ทะเที่ยง
3. ปิยพงษ์ กาบเเก้ว
4. ศิริวลี บางต่าย
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
41. รหัสใบสมัคร 16562 ทีม #1
1. ยอดขวัญ อาจทะนงค์
2. นงลักษณ์ สุขกร
3. อังกินันท์ ประจงจีบ
4. นันทนา แหวนเงิน
โรงเรียนพิไกรวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
42. รหัสใบสมัคร 16562 ทีม #2
1. อนุรักษ์ อินนาค
2. ศศิวิมล สนเจียม
3. นพกร ดาวเล็ก
4. บุณฑริกา ยวงหิรัญ
โรงเรียนพิไกรวิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
43. รหัสใบสมัคร 16461 ทีม #1
1. นภัทร กาญจนาแดนไพร
2. ยาใจ กรสิริทรัพย์
3. ภสันต์ สุริยะชัยวงศ์
4. นิรุชา เจริญสรรพศรี
โรงเรียนโมโกรวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
44. รหัสใบสมัคร 16461 ทีม #2
1. นนทกร เทพทะ
2. ภัทรา ธีรณาวงษ์
3. แสงทอง ตะวันแสงธรรม
4. ซอพอเด -
โรงเรียนโมโกรวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
45. รหัสใบสมัคร 16393 ทีม #1
1. กานต์ธิดา โพธิ์ศรี
2. พิมพ์พิศา ศิริบรรจง
3. ธนากร ดีผิว
4. เอกรินทร์ พันธ์ดวง
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
46. รหัสใบสมัคร 16035 ทีม #1
1. อริญชย์ แปลงล้วน
2. ศิวัช สลีอ่อน
3. ณัชชา ผาวังยศ
4. นิรดา มณีรัตน์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
47. รหัสใบสมัคร 16032 ทีม #1
1. กชพรรณ แย้มอุบล
2. สิธิศักดิ์ ทิธาวงศ์
3. นิชกานต์ จันทร์ส่อง
4. สุรชา ขอสวยกลาง
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
48. รหัสใบสมัคร 16032 ทีม #2
1. วุฒิพงษ์ เสาร์อิน
2. อดิเทพ จิตชู
3. ภัทรศยา เพชรโก
4. สุพิชญา เลิศวุฒิวิไล
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
49. รหัสใบสมัคร 16012 ทีม #1
1. หัสดิน จันทร์อ่อน
2. สายชลี ฤตวิรุฬห์
3. ดนัยระพี สุทธวาสน์
4. ตรีทิพยนิภา มาก๋า
โรงเรียนสันกำแพง ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
50. รหัสใบสมัคร 15595 ทีม #1
1. ภัควัธ ศรีบุญเรือง
2. ยุพิน อูล้อ
3. พีรภัทร เมืองช้าง
4. อู กันทะวงศ์
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
51. รหัสใบสมัคร 15560 ทีม #1
1. ธนกร ศุภวิริยะสกุล
2. กิตติภูมิ ทาโน
3. ณัจฉรียา ไพศาลภัทรโภคิน
4. สุจินันท์ จันทการต์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
52. รหัสใบสมัคร 15554 ทีม #1
1. จินดามณี ศรีสว่าง
2. ปวริศ ถิ่นถาวรกุล
3. นันท์นภัส สมนาม
4. ภัทรนันท์ สุธรรมยะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
53. รหัสใบสมัคร 15554 ทีม #2
1. เอื้ออังกูร กาวินคำ
2. เตชินท์ แซ่จิว
3. นวิน โคตรธิติธรรม
4. ปุณยาพร อินต๊ะพรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
54. รหัสใบสมัคร 15554 ทีม #3
1. อรรควินท์ ปรีชาวุฒิพงศ์
2. ภูฮั่น ศรีสุวรรณ
3. ฉันทพิชญา โมไนยปิยโภคิน
4. ชญานิศ มูตยะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
55. รหัสใบสมัคร 15478 ทีม #1
1. ธีรนัย สงวนการ
2. ณัฏฐภูมิ แสงแก้ว
3. ธัญชนก ภิญโญจิตต์
4. จิรัชญา ศรีเมืองมูล
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
56. รหัสใบสมัคร 15478 ทีม #2
1. ไพรพนา โสตถิพันธุ์กุล
2. เอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ
3. ภัทรานิษฐ์ ราชพลีสิงห์
4. กิตติมา สลีอ่อน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
57. รหัสใบสมัคร 15287 ทีม #1
1. พิมพ์วิภา พงศ์วิบูลพิทยา
2. ธนากรณ์ ไชยปุระ
3. นันท์นภัส ศรีพรม
4. กันตณัฐ แหลมน้อย
โรงเรียนวชิราลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
58. รหัสใบสมัคร 15240 ทีม #1
1. พิม อุสาหะ
2. สุกฤตา แหวนวงศ์
3. กวิณ เกษทัน
4. ภูมิศักดิ์ สุริยา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
59. รหัสใบสมัคร 15240 ทีม #2
1. วริศ นภาวงศ์
2. บัญญวัต อนันต์
3. พชร เหม็งทะเหล็ฏ
4. ณณัฏฐ์ ศึกษา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
60. รหัสใบสมัคร 15166 ทีม #1
1. จุฑาทิพย์ วงศ์ปิง
2. ศาสตรา มหาวัน
3. ปานรดา กองบุญเรือง
4. พัชรินทร์ วงศ์ชุมภู
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
61. รหัสใบสมัคร 14943 ทีม #1
1. นฤมล อูปสาร
2. อัญญารัตน์ มโนรา
3. ดนัยนัฐ เป็งมล
4. อโนทัย คำใส
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
62. รหัสใบสมัคร 14843 ทีม #1
1. สุดาพรรณ แซ่ว่าง
2. ภัทรวดี สุขใส
3. วัลลภา เซ่งลี้
4. วิไลลักษณ์ ตระกูลลลิตา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทดสอบ 22 ส.ค. 65 12:00- 16:30
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18470 ทีม #1
1. เกียรติศักดิ์ เกตุทอง
2. วุฒิชัย เกื้อการ
3. วิไลลักษณ์ ไพลดำ
4. ธัญชนก ปั้นทอง
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
2. รหัสใบสมัคร 18427 ทีม #1
1. ปุณศิตา เสนะจุติ
2. สมฤดี วัดศรี
3. พฤกษา ไพรสว่าง
4. ฟ้าใส ตุ้มพรหม
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
3. รหัสใบสมัคร 18417 ทีม #1
1. อัษฎาวุธ เนาว์รุ่งโรจน์
2. พรธิตา อัตกลับ
3. กิตติพัศ ไกรเสม
4. กชกร แฝงจันทร์
โรงเรียนกันตังพิทยากร ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
4. รหัสใบสมัคร 18287 ทีม #1
1. จิรศักดิ์ ชูวงศ์
2. ฐานิภา สุวรรณประดิษฐ์
3. ภัทรวรรณ จันทร์เพชร
4. ธันย์ชนก บรรจงรัตน์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
5. รหัสใบสมัคร 18175 ทีม #1
1. ณัชชา พิชกรรม
2. จิรัชยา ไชยพล
3. นภัสศรัณย์ งานประเสริฐกิจ
4. พิชชาอร ภูมิพงศ์
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
6. รหัสใบสมัคร 18134 ทีม #1
1. สรภัสร์ กิจไพบูลย์ทวี
2. พันธ์ุธัช ไตรรัตน์
3. ชวิศ เกษตริกะ
4. ทักษญา เชื้อนาคา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
7. รหัสใบสมัคร 18011 ทีม #1
1. สุทัตตา ยุชยะทัตน์
2. ดาริกา จินวงค์
3. ทิฆัมพร เกิดผล
4. กัญธิชา รัตนวัฒนาพงษ์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
8. รหัสใบสมัคร 17902 ทีม #1
1. ศรุตา ภูนาเพชร
2. กนกวรรณ เทพสุข
3. ศุภกานต์ เหมศิริ
4. ขวัญชนก ไชยภักดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
9. รหัสใบสมัคร 17880 ทีม #1
1. ธนกร วงศ์เงิน
2. ฐิติชญา แก้วมณี
3. ชยพัทธ์ ยงค์สาโรจน์
4. อาภากร อิทธิกรเวคิน
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
10. รหัสใบสมัคร 17855 ทีม #1
1. คณาธิป เเซ่ลิ่ม
2. วรดา ชุมแดง
3. อฤทัย จำเริญรักษ์
4. จันทรจิรา แซ่กั้ว
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
11. รหัสใบสมัคร 17855 ทีม #2
1. นฤมล ปราบนารายณ์
2. ชลธิชา สุขประเสริฐ
3. ภูมิทัศน์ พราหมณ์เอม
4. ธิติ มะหลั
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
12. รหัสใบสมัคร 17809 ทีม #1
1. กฤติน แก้วคงคา
2. พุฒิเมธ หัวหิน
3. ณัฐกมล เพ็งสุข
4. สุชาวดี กังแฮ
โรงเรียนพรศิริกุล ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
13. รหัสใบสมัคร 17675 ทีม #1
1. วิภารัตน์ แก้วมุงเมือง
2. อธิป สิทธิชัย
3. ณัฐพงศ์ คงดี
4. เจตน์สฤษฎิ์ ไทยกลาง
โรงเรียนสภาราชินี 2 ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
14. รหัสใบสมัคร 17665 ทีม #1
1. พรนภา เกตุประทุม
2. ศิวารยา จันเสถียร
3. วริษฐา เอียดช่วย
4. รเมศ ไชยสุวรรณ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
15. รหัสใบสมัคร 17665 ทีม #2
1. ศศิวิมล กลั่นสุวรรณ
2. ณัฎฐวรา รอดพิบัติ
3. สุพิชญา ไพพูน
4. รุ่งนภา อินประสิทธิ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
16. รหัสใบสมัคร 17395 ทีม #1
1. ญาณิศา บุญศรี
2. อัษฏายุธ บุญพิทักษ์
3. ภัคธีมา วิเชียรวงศ์
4. กิตติกร ศรีใหม่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
17. รหัสใบสมัคร 17395 ทีม #2
1. กชกร รัตนรักษ์
2. สรจักร พรหมมาศ
3. ธันยพร ทองหนองหิน
4. ธนวัฒน์ นาคะปฏิยุทธ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
18. รหัสใบสมัคร 17395 ทีม #3
1. ธีรชัย ทุ่มทวน
2. วิชญาดา วิเศษแก้ว
3. เจตนิพัทธ์ เพชรน้ำแดง
4. ศุภานัน รอดเพชร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
19. รหัสใบสมัคร 17342 ทีม #1
1. สวิตต์ ดำทอง
2. กมลพร สุขสม
3. กิตติพล เพชรฤทธิ์
4. อุไรวรรณ อัลภาชน์
โรงเรียนนาบอน ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
20. รหัสใบสมัคร 17326 ทีม #1
1. สิทธิชัย เกิดพัฒน์
2. อัญญารัตน์ ธิราศักดิ์
3. สุภาณี นะคง
4. ปิยมาศ กัณหา
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
21. รหัสใบสมัคร 17279 ทีม #1
1. สุภัสสรา สุขทรัพย์สร้าง
2. นันทวรรณ ขวัญศรีสุทธิ์
3. นันท์นภัส อ้นเพชร
4. อดิเทพ รัตนเรืองบวร
โรงเรียนวังวิเศษ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
22. รหัสใบสมัคร 16876 ทีม #1
1. ณัฐพล น้าวประจุล
2. เสฏฐวุฒิ ดอกไม้
3. น้ำทิพย์ สุขเจริญ
4. สรารัตน์ สุวรรณชาตรี
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
23. รหัสใบสมัคร 16758 ทีม #1
1. ธีรเดช พูนทอง
2. ณรงศักดิ์ ทองหนูนุ้ย
3. อารียา ชูช่วย
4. เสาวลักษณ์ ชูกลิ่น
โรงเรียนควนขนุน ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
24. รหัสใบสมัคร 16610 ทีม #1
1. ชาญชัย ทองนอก
2. พิพัฒน์พงษ์ ณะไชย
3. พรชนก เมืองรักษ์
4. ทิพานัน ห้วยห้อง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
25. รหัสใบสมัคร 16610 ทีม #2
1. ณิชาภัทร ปาลเมือง
2. อภัสรา ด้ามทอง
3. สุทัตตา อุนทรีจันทร์
4. ชุติมา ทองยอด
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
26. รหัสใบสมัคร 16566 ทีม #1
1. บุญภรณ์ ประสงค์ศิลป์
2. กนกพร ขุนชุม
3. โฉมศิริ เจริญศรี
4. อภิรักษ์ รัตนบุตร
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
27. รหัสใบสมัคร 16526 ทีม #1
1. อุมารินทร์ อนุชาญ
2. ภูษิต อรุณเรือง
3. ปูชิตา จังหวัดมุนี
4. ธนชัย เจียรนัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
28. รหัสใบสมัคร 16481 ทีม #1
1. สิริรัช รัตตมณี
2. ภัทรธิดา สำเภาทอง
3. ธนาวุฒิ สวัสดิวงษ์
4. ภัควัต รักษ์ชูชื่น
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
29. รหัสใบสมัคร 16365 ทีม #1
1. ภูมพัฒน์ สาเหล้
2. บุณยวีย์ ช่วยธานี
3. วัชรินทร์ สังข์ขาว
4. ประภาศรี ปิยะวงศ์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
30. รหัสใบสมัคร 16365 ทีม #2
1. ศิวกร นาชุมเห็ด
2. บัณฑิตา หนูสนิท
3. ศรเทพ เพ็ชร์พราว
4. ธนัชชา ทองเอียบ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
31. รหัสใบสมัคร 16179 ทีม #1
1. นพสรณ์ ชูหนัด
2. ณฤดี บุญใย
3. วาศินี สุเวช
4. ศศิภา วาสนา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
32. รหัสใบสมัคร 16037 ทีม #1
1. มาศจิต จิตมาศ
2. รินรดา สุวรรณพะโยม
3. ภูวสันต์ ขวัญสงค์
4. ทรรศนันท์ วรรณกาญจน์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
33. รหัสใบสมัคร 15991 ทีม #1
1. สรธร โพธิสาร
2. ชิษณุพงษ์ ลิ่มหวี
3. โศภิชากรณ์ นามสงวน
4. ธันยพร เจี่ยสกุล
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
34. รหัสใบสมัคร 15977 ทีม #1
1. เรืองศักดิ์ ขาวปลอด
2. พิชญา หน่อเพ็ชร์
3. อรบุษรินทร์ บุญตามช่วย
4. เกตน์สิรี ศิวะนารถวงศ์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
35. รหัสใบสมัคร 15977 ทีม #2
1. ศรายุทธ ทรัพย์สิน
2. ลดาวรรณ เพ็ชรมณี
3. รังสิมา ศรีรักษ์
4. วันวิสา รัตนโอภาส
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
36. รหัสใบสมัคร 15977 ทีม #3
1. ตันติกร ศรีสุขใส
2. สมปอง สดใส
3. ภาณีภัทร เพชรรัตน์
4. สุขรดา ชุ่มชื่น
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
37. รหัสใบสมัคร 15532 ทีม #1
1. ปฏิพล คินธร
2. กรชวัล บุญช่วยรอด
3. ธันยพร วงค์น้อย
4. ธนพร ชอบทำกิจ
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
38. รหัสใบสมัคร 15532 ทีม #2
1. ธีรวัจน์ บุญช่วยทิพย์
2. ณัฐพร สังข์แก้ว
3. ภควดี อินทโร
4. เพชรรัตน์ สังสัพพันธ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสง ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
39. รหัสใบสมัคร 15176 ทีม #1
1. สถาพร ไชยคีรี
2. ฤดีนิภา แซ่ลิ่ม
3. เอมมิชา แซ่แต้
4. ภีมรดา ตันธนา
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
40. รหัสใบสมัคร 15176 ทีม #2
1. รัฐบดี ชาติสุวรรณ
2. ปณิดา แซ่ฟุ้ง
3. ศิลามณี แก้วศรี
4. ขวัญณภา นับถือบุญ
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ทดสอบ 19 ส.ค. 65 12:00- 16:30
41. รหัสใบสมัคร 16969 ทีม #1
1. ณัฎฐธิดา มีสวัสดิ์
2. วรวิริยะ นวลนก
3. ชนกนันท์ ปานทองคง
4. สยามรัฐ โอ่เรือง
โรงเรียนปากพนัง ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
42. รหัสใบสมัคร 15723 ทีม #1
1. อาทิตย์ มณีโชติ
2. สุธิตา ทวีเส้ง
3. ณัฐธิดา ปันทรัตน์
4. มนัสพร วิบูลเขต
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
43. รหัสใบสมัคร 15723 ทีม #2
1. ศิรวิชญ์ ขำเกลี้ยง
2. เสฏฐวุฒิ การสรณ์
3. เกษกนก ทองแก้ว
4. วรรณิศา คงไชย
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
44. รหัสใบสมัคร 15723 ทีม #3
1. เดชฤทธิ์ สุวรรณโชติ
2. ปุญญพัฒน์ แก้วสองสี
3. นรินทิพย์ แซ่จู
4. ยิ่งลักษณ์ แก้วประดิษฐ์
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทดสอบ 20 ส.ค. 65 12:00- 16:30
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 18627 ทีม #1
1. ฐิติพร ธเนศอมรวงศ์
2. สุพัตรา ขันทองชัย
3. ชณิตา นันทะ
4. พีรพัฒน์ ไชยศรี
โรงเรียนนครขอนแก่น ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
2. รหัสใบสมัคร 18572 ทีม #1
1. ญาดา ชัยภิบาล
2. กฤตวรัญ ชอบสูงเนิน
3. ธนวรรณ โคตรประทุม
4. วัชรพล ริยะบุตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
3. รหัสใบสมัคร 18570 ทีม #1
1. รสสุคนธ์ โคตรพรม
2. อุมากรณ์ ยตะโคตร
3. ฐิตินันทร์ เชื้อวงค์พรหม
4. อนุชิต ยืนยง
โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18569 ทีม #1
1. ทีปกร กุลวงษา
2. เบญศิริ ฉ่ำประไพ
3. ศิรภัสสร ชินโน
4. ณัฐภัทร วงศ์ศรีชา
โรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18569 ทีม #2
1. สุรชัชวาลย์ วงค์ตาแสง
2. สิริโสภา แสงเชื้อพ่อ
3. รัตน์ตะวัน เชื้อพล
4. รัฐภูมิ คำสิงค์
โรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18540 ทีม #1
1. เจริญเกียรติ ยินดีงาม
2. วิชยุตม์ อวนป้อง
3. ไพลิน กี๋มะลิ
4. ประภาพิมล ลาแพงดี
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18531 ทีม #1
1. ธัญพิชชา ไพศาลพงษ์
2. รดามณี บุตรโรบล
3. ธวัชชัย จำปาอ่อน
4. โชคพิศิษฐ์ ศรีดี
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 18531 ทีม #2
1. สิทธิพงษ์ ผดุงโชค
2. ณิยวรรณ หงษ์เงิน
3. จุลัยภรณ์ ละวิรส
4. นครินทร์ คุมพล
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 18531 ทีม #3
1. สิริโชค แก้วสุพรรณ
2. ภูสุดา ทองศิษ
3. มนทกานต์ อานิสงฆ์
4. ภคพร เขียวชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 18526 ทีม #1
1. ปภา ศรีสุพรรณ
2. วีรเดช ตามควร
3. สุชานาถ จรเกษ
4. ชัยวัฒน์ แสงสุริยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 18512 ทีม #1
1. ภคพร แสวงดี
2. ปพิชญา เบ็ดกระโทก
3. ณภัทร ต่ายกระโทก
4. ธิติพล ประสพแสง
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 18434 ทีม #1
1. ปรียาพร บับพาน
2. จักริน ศรศิริ
3. รัตนา กาญจนเกตุ
4. ณัฐศิริ มาโยธา
โรงเรียนจารุณีศึกษา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 18383 ทีม #1
1. ธีรดา นนทะชาติ
2. ปัทมพร ยะโส
3. อธิพงศ์ มงคลเสริม
4. ณัชฌากรณ์ ฐิติสมบูรณ์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 18367 ทีม #1
1. วรัญญา จันมา
2. พิมพ์อัปสร บุษดี
3. ศิริโฉม แสนปัก
4. จิตรวรรณ นามยศ
โรงเรียนโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 18365 ทีม #1
1. ชมพูนุท สาธิมา
2. สหรัฐ พลเดช
3. ภัฏฐริณีย์ ขาวประเสริฐ
4. ธนากร มูลทองหลาง
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 18365 ทีม #2
1. หาญณรงค์ ตะสันเทียะ
2. วรรณวริณ แขโคกกรวด
3. ปลายตะวัน นิยมนา
4. เมธินี พวงเพชร
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 18365 ทีม #3
1. นภาวีย์ รักด่านกลาง
2. ศิวกร แหนกลาง
3. อรษา ซื่อสัตย์
4. นพฤทธิ์ ทรัพย์งาม
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 18245 ทีม #1
1. ธนากร ชื่นฉิมพลี
2. ฐปกร เต็งผักแว่น
3. วริศรา จันทร์อาภาส
4. พรรษกร วงศ์เกษมทรัพย์
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 18205 ทีม #1
1. ธไนศวรรย์ วินากร
2. วิภาดา มุลทากุล
3. ณัฐพงศ์ ศรีกระทุม
4. เพ็ญพิชชา หอมพรหมมา
โรงเรียนท่าลี่วิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 18169 ทีม #1
1. คามิน ชลิตอมรบุญ
2. ธนวัฒน์ ทอลมูล
3. นวนันท์ โกกอุ่น
4. พิชชาอร แสงสว่าง
โรงเรียนกัลยาณวัตร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 18169 ทีม #2
1. ฐาปกรณ์ สอนสุภาพ
2. ธดากร เหง้าโอสา
3. สุธาสินี กุดทา
4. สุรดา สมอฝาก
โรงเรียนกัลยาณวัตร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 18111 ทีม #1
1. พิมญาดา ชัยปราบ
2. ศิริประภา สายเพีย
3. รัตนา อิ่มสำราญรัชต์
4. ฐิติวรดา ปลื้มอารมณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 18063 ทีม #1
1. ศิริวัลย์ อินสร
2. ปาลิดา อ่วมกระโทก
3. ธีรภัทธ์ หลอมทองหล่อ
4. ณัฐพล บุญประคอง
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 18006 ทีม #1
1. ภรวัตร นนท์ซี
2. ธีรพัทธ์ ผิวขำ
3. อภิสิทธิ์ แสนสุภา
4. ฐิตินันท์ ผิวขำ
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 17974 ทีม #1
1. ทินภัทร ศรีเมือง
2. ศิริณญา ศรีเชียงสา
3. อภิญญา พากุล
4. ญาณิศา จันทะกา
โรงเรียนชุมแพศึกษา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 17967 ทีม #1
1. ศิวนาถ ชัยศิริ
2. สุพิชญา ศรีพันธบุตร
3. ณภัทร ชาญสุข
4. พลอยชมพู พิมพ์วีรกุล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 17967 ทีม #2
1. ตรีชฎา แม็คโดนัลด์
2. นพนันทน์ สุมาตรา
3. ปพิชญา สรรพศิลป์
4. บัณฑิต บุตน้อย
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 17946 ทีม #1
1. ธัญญา ศาลาสุข
2. พัชรพงษ์ แก้วหลวง
3. ธนกฤต ต่อน้อย
4. กันต์ฤทัย ศรีสันต์
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 17946 ทีม #2
1. พัชราภา สมพงษ์
2. ศิริวรรณ เถาว์ทวี
3. อารีวรรณ พลราษฎร์
4. ธัญญาธร ราชชมภู
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 17936 ทีม #1
1. อาภัสรา ทึมหวาย
2. วัฒน์ศิวะ พลที
3. จริยา สมาคม
4. ศุภัชญา พรมอ้วน
โรงเรียนสีดาวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 17936 ทีม #2
1. ศุภวรรณ อุ่นพรมมี
2. ฐิติวรดา กล้าหาญ
3. กฤษติกานต์ สาอุตม์
4. อรุณวรินทร์ กล้าหาญ
โรงเรียนสีดาวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 17853 ทีม #1
1. ธนัญญา สวัสดี
2. ปรียากมล ทองเมือง
3. อลิสรา เชื้อคำ
4. อภิษฎา ระวาดชิด
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 17853 ทีม #2
1. ภัคจิรา สุวรรณคร
2. อริสา อุดมขัย
3. สุจิตรา อ่ำฟัก
4. อนัตญา สีดาเจียม
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 17853 ทีม #3
1. วรัญญา ประเสริฐสัง
2. โสรยา พิมพ์สวัสดิ์
3. พิยดา อ่อนบุญ
4. ศศิกานต์ พาสันเทียะ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 17845 ทีม #1
1. จีระวัฒน์ เพียรภูเขา
2. ศิริธิดา รัตนพลแสน
3. ปฏิภาณ ทองออน
4. จตุพร สุขเสน
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 17836 ทีม #1
1. อาภรณ์ กุลาสี
2. สุวลักษณ์ บุญปอด
3. นพพล ไทยกุล
4. ปัณณวัชญ์ ข่อยุ่น
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 17836 ทีม #2
1. กรชพรรณ พฤกจันทร์
2. ปัทมา สมภาร
3. สุดาลักษณ์ บุญปอด
4. สราวุธ สายอุราช
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 17567 ทีม #1
1. ณัฐมน กลิ่นหอม
2. อรวี มณีจันทร์
3. วิลัยภรณ์ แฝงเดช
4. วัชรชัย สายสิงห์
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 17324 ทีม #1
1. นฤมล หนูยอด
2. วรัญญา ลมคำภา
3. อุบลทิพย์ ทองสัมฤทธิ์
4. เมธังกร นิลธรรมรัตน์
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 17120 ทีม #1
1. ธีรพล บุตรงาม
2. ธีฆัมพร จันทร์ไทย
3. ปณพร เนียมเทศ
4. วิมลมณี แสงสุวรรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
41. รหัสใบสมัคร 17120 ทีม #2
1. ปริยฉัตร ดุจจานุทัศน์
2. ญาอัฐฉรา พลเรือง
3. สุตนันท์ ตุยาใส
4. วริศรา ปิ่นสันเทียะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
42. รหัสใบสมัคร 17111 ทีม #1
1. ณัฐชัย โคษา
2. วรเมธ ผ่านพินิจ
3. จันทิมาพร หนองหว้า
4. ปิยะธิดาวัลย์ อุดมสมุทรหิรัญ
โรงเรียนปรางค์กู่ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
43. รหัสใบสมัคร 17111 ทีม #2
1. ยสินทร คำเสียง
2. วชิรวิทย์ พงษ์ธนู
3. ธนพร เย็นสุข
4. อัคษราภัค รัตนวัน
โรงเรียนปรางค์กู่ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
44. รหัสใบสมัคร 17081 ทีม #1
1. นาฏญา พรามจร
2. ขนิษฐา ธิสงค์
3. ธนากร อยู่คง
4. จารุกิจ ไล้เลิศ
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
45. รหัสใบสมัคร 17011 ทีม #1
1. ปรมัตถ์ หรสิทธิ
2. วรากร มนตรีภักดี
3. อภิวิชญ์ นนท์กระโทก
4. สุจิตตรา พลหินกอง
โรงเรียนขามแก่นนคร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
46. รหัสใบสมัคร 16932 ทีม #1
1. ธนาธิป ศิริสำราญ
2. ณภัทร ศิริโสม
3. วรินญา คำมุก
4. ณิชาภัทร ประเสริฐโส
โรงเรียนวาปีปทุม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
47. รหัสใบสมัคร 16906 ทีม #1
1. ธัญญาธร แก้วโรจน์
2. จรินทิพย์ ไพรีสุตา
3. บุญญาพร สาระโว
4. เปรมกมล ดอนปิยงค์
โรงเรียนขามแก่นนคร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
48. รหัสใบสมัคร 16881 ทีม #1
1. ธนารีย์ ยนพันธ์
2. ทิพวรรณ สีอังรัตน์
3. ภานุวัฒน์ คำควร
4. อรปรียา ศรีเครือดง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
49. รหัสใบสมัคร 16881 ทีม #2
1. อารียา แสนศรีแก้ว
2. พินทุอร โพธิ์สาราช
3. สุภัชญา สุวรรณชัยรบ
4. วีรพัฒน์ รัตนศรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 09:00- 11:00
50. รหัสใบสมัคร 16872 ทีม #1
1. พัชราภา คงหาญ
2. อรปรียา สระแก้ว
3. ศศิกา เที่ยงทอง
4. กีรตยา กั้วพิศมัย
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
51. รหัสใบสมัคร 16872 ทีม #2
1. บุษกร สายกระสุน
2. ดวงกมล มีแก้ว
3. อรวรา ใจกล้า
4. ศศิธร อินทร์สำราญ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
52. รหัสใบสมัคร 16842 ทีม #1
1. ภานุวิทย์ ทุมโคตร
2. ชิษณุพงษ์ เตจ๊ะสุภา
3. กัญญาณัฐ เมืองซอง
4. รัฐญา ลีทหาร
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
53. รหัสใบสมัคร 16834 ทีม #1
1. พีรพัฒน์ แรมพิมาย
2. จตุพร รักภักดี
3. ปวีณ์กร ศรีบุญเรือง
4. นภัสสร สุขเกษม
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
54. รหัสใบสมัคร 16834 ทีม #2
1. ปรียวัฒน์ สอนสกุล
2. เชษฐา หลอดทอง
3. เสาวภา ระหาญนอก
4. อรวรรณ เตียงตั้งรัมย์
โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
55. รหัสใบสมัคร 16714 ทีม #1
1. จิราพร วงศ์ละ
2. ชญาดา คุ้มไพทูรย์
3. ปรัศนวดี แสงสีราช
4. นิชกานต์ นรินท์
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
56. รหัสใบสมัคร 16714 ทีม #2
1. กิตติ์ธัญญา พานิล
2. ณัฐวดี ลิพา
3. ญาดา แจ้งจันทร์
4. เม โซเวอร์บี้
โรงเรียนเซนต์เมรี่ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
57. รหัสใบสมัคร 16710 ทีม #1
1. ศักดิ์ดา วิชัยผิน
2. อัครพนธ์ โชติประเดิม
3. อริศรา สมบัติ
4. สุชาดา ศรีจันทร์
โรงเรียนกมลาไสย ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
58. รหัสใบสมัคร 16689 ทีม #1
1. นางสาวสายธาร สุบินรัมย์
2. นายเพชรน้อย ประทีปชัชวาลย์
3. นายวิรัช หนึ่งใจ
4. นางสาวกมลพรรณ แก้รัมย์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
59. รหัสใบสมัคร 16622 ทีม #1
1. สุภาพร กายะชาติ
2. ยุวดี ปิดตะคุ
3. ณัฐพล สาลีหอม
4. รุ้งนภัฏ มณีวงศ์
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
60. รหัสใบสมัคร 16560 ทีม #1
1. ณัฐธยาน์ จิตรักสินธ์
2. กนกวรรณ บัวศรี
3. ศตพร ทองนาค
4. อาทิมา ทองนาเพียง
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
61. รหัสใบสมัคร 16544 ทีม #1
1. เกียรติชัย ทองใบ
2. กัมปนาท พรมฤิทธิ์
3. รัชดามาส บรรเทา
4. สุชาดา ชุมทอก
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
62. รหัสใบสมัคร 16411 ทีม #1
1. ศิริพร ศรีปาน
2. วนิดา พรหมพุทธา
3. ปราถนา พรหมวงศา
4. ขวัญฤดี ชัยภูมี
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
63. รหัสใบสมัคร 16411 ทีม #2
1. สิรามล ผิวเหลือง
2. อรพิน บุบผา
3. ภัทรภรณ์ มิทานนท์
4. ณัฐวุฒิ โพธิสัตย์
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
64. รหัสใบสมัคร 16059 ทีม #1
1. อภิรักษ์ ดลเอี่ยม
2. ธณวัฒน์ รักพร้า
3. ญาณิศา สืบบุญ
4. เบญจสิริ พละกรต
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
65. รหัสใบสมัคร 16019 ทีม #1
1. วราภรณ์ เหล่าอัน
2. ศิริกร นาคาแก้ว
3. สุธิตา เคนโพธิ์
4. หยดดาว ลีตานา
โรงเรียนมัญจาศึกษา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
66. รหัสใบสมัคร 16018 ทีม #1
1. รัญชิดา กัมนัส
2. วรรณภา กาละพันธ์
3. สุภัสสรา ประวันเณย์
4. บวรภัค พิณรัตน์
โรงเรียนมัญจาศึกษา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
67. รหัสใบสมัคร 15970 ทีม #1
1. นัชรีญา มีเพียร
2. วรัญญา เนหล้า
3. ปภัสสร มลศิลป์
4. รัตษฎาภร ศรีนาม
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
68. รหัสใบสมัคร 15970 ทีม #2
1. สุพรรณวิษา เยาวะสี
2. เอ็มมิกา พนอมสาส
3. รักษ์ชนก สายสุวรรณ
4. ปวีณา ดรสีโยเพชร
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
69. รหัสใบสมัคร 15952 ทีม #1
1. สุวนันท์ แซ่ลิ้ม
2. อัจฉรา ฟองสมุทร
3. อภิชญา ศรีชัย
4. ณฐกร จงสำราญ
โรงเรียนร่องคำ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
70. รหัสใบสมัคร 15932 ทีม #1
1. พิพัฒน์ บงแก้ว
2. รัตนาวดี สุขเนตร
3. อภิรักษ์ ลำพะบุตร
4. ศกลวรรณ พรทิพย์
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
71. รหัสใบสมัคร 15910 ทีม #1
1. เครสมาริน หน่อแก้ว
2. ณัฏฐณิชา ซ้ายกระโทก
3. ศศินภา ทิศกระโทก
4. จิดาภา พิรักษา
โรงเรียนจักราชวิทยา ทดสอบ 00:00- 00:00
72. รหัสใบสมัคร 15910 ทีม #2
1. กวิสรา รัตน์วินทกร
2. ศิริกานต์ หยวกกลาง
3. เกวลิน ทัดวงค์
4. นางสาววีรยา งอบโคกกรวด
โรงเรียนจักราชวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
73. รหัสใบสมัคร 15898 ทีม #1
1. พัชธิดา จำปาทิ
2. พีรพัฒน์ เวียนนอก
3. ศิลาลักษณ์ สมบัติหอม
4. วิชิตพงษ์ เพียจันทร์
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
74. รหัสใบสมัคร 15889 ทีม #1
1. ภัทรตรีย์ บุญบรรลุ
2. วุฒิชัย เฮืองหล้า
3. พิกุลแก้ว จิตรจักร์
4. ภาณุวัฒน์ ปัญหาผล
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
75. รหัสใบสมัคร 15889 ทีม #2
1. ศศิธร ไชยา
2. ราเชน งามแสง
3. จีระวัฒน์ จูมศรีสิงห์
4. วิลาสินี ไตรมีแสง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
76. รหัสใบสมัคร 15841 ทีม #1
1. ศิริโชค พาณิชชัยยันต์
2. จันทร์ทิพย์ ประจิมทิศ
3. รุ่งศักดิ์ อินไชยา
4. ณัฐฑพร โคตะวัน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
77. รหัสใบสมัคร 15837 ทีม #1
1. นฤมล ลังด่านจาก
2. อนวัช เปรมศิริวงศ์
3. ธรรมสรณ์ พรมสายออ
4. ธนาคาร สีนอก
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
78. รหัสใบสมัคร 15804 ทีม #1
1. ศตวรรษ โสภาพ
2. ภานุวัฒน์ ชุมพล
3. กันต์ติญา ศรีฉายา
4. อาฐิษา แก้วพัฒน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
79. รหัสใบสมัคร 15795 ทีม #1
1. ณัชชา แสงจันทร์
2. จิณณวัตร ศรีตื้อ
3. อภิชน ทองมาก
4. รัชวุฒิ ทองจบ
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
80. รหัสใบสมัคร 15794 ทีม #1
1. ศราวุฒิ หาญกุดเลาะ
2. ธีริสรา แซงกระโทก
3. ณัฐพงษ์ ยิ้มเสงี่ยม
4. ศราวดี ขวัญปาก
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
81. รหัสใบสมัคร 15794 ทีม #2
1. สิทธิชัย หมวดเมืองกลาง
2. บุหนัน มาบ้านโซ้ง
3. เอกวินิจ สุขดา
4. นนทิยา ประชานัง
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
82. รหัสใบสมัคร 15744 ทีม #1
1. ชาญวิทย์ มาลา
2. วราพร บัวเขียว
3. กิตติศักดิ์ ลาธุลี
4. ชฎาภา ถิระโคตร
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
83. รหัสใบสมัคร 15744 ทีม #2
1. บารมี กิตติวงศ์ศิริ
2. ปัทมาพร คำแสงดี
3. พงศธร พรคำเดช
4. อัฐณิธิชา พันธ์มะปราง
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
84. รหัสใบสมัคร 15698 ทีม #1
1. จิรัชญา สมบูรณ์รุจน์
2. พิมลพรรณ วีระนันทาเวทย์
3. คนัญญา พรมนอก
4. ภิรญา นาคช่วย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
85. รหัสใบสมัคร 15696 ทีม #1
1. พิมพ์นิภา ผดุงเวียง
2. ณัฐวรา มหาผล
3. ศิรภัสสร ฐานมั่น
4. พัทธ์ธีรา ภัทรพรทวีวัฒน์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
86. รหัสใบสมัคร 15681 ทีม #1
1. มนัสกร ด้วงเงิน
2. จันทร์จิรา ด้วงเงิน
3. สุวิมล เมืองกลาง
4. พิริยา อุณวงศ์
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
87. รหัสใบสมัคร 15656 ทีม #1
1. ชุติกาญจน์ พลเยี่ยม
2. ญานิกา บูรณ์เจริญ
3. ญาณิศา บูรณ์เจริญ
4. อรุณวิภา หงษ์ศรี
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
88. รหัสใบสมัคร 15656 ทีม #2
1. กรัณฑรัตน์ ทองมี
2. ธนพร เพ็ชรอำไพ
3. ศุทราทิพย์ ถินวิชัย
4. รวิปรียา ทิพมูล
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
89. รหัสใบสมัคร 15656 ทีม #3
1. ณัฐสุดา นาคพันธ์
2. ปัทมาลยา วงค์ราษฎร์
3. กมลชนก แสงกล้า
4. ประกายดาว สีนาหอม
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
90. รหัสใบสมัคร 15654 ทีม #1
1. แมทธิว เลยอนส์ เกเทนบี้
2. สิรินภา ลาภารัตน์
3. ฐาปกรณ์ มูลตรี
4. เจนจิรา โนนศรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
91. รหัสใบสมัคร 15537 ทีม #1
1. เจษฎาพร หงษ์คำ
2. วริสา สุขสร้อย
3. รัฐภูมิ แสงสว่าง
4. ยศพันธ์ ยศรุ่งเรือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
92. รหัสใบสมัคร 15277 ทีม #1
1. ศักดินนท์ ธาตุชัย
2. ปรารถนา ชาวป่า
3. ณัฐชยา ชนชิด
4. ภัทรียา ผาทอง
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
93. รหัสใบสมัคร 15185 ทีม #1
1. ดนุเดช ศรีสุราช
2. ภูริทัต ดวงภักดี
3. พัณณิชา วงษ์ทองน้อย
4. พิรญาณ์ กงสถิตย์
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
94. รหัสใบสมัคร 14825 ทีม #1
1. จิรนันท์ วันงาม
2. ศศิกานต์ โคตรแสง
3. ฉัตริยา จันทร์วิเศษ
4. โศภิตา ศรีษะ
โรงเรียนมัญจาศึกษา ทดสอบ 26 ส.ค. 65 13:30- 15:30
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสใบสมัคร 15677 ทีม #1
1. รัฐศาสตร์ เกษมศิลป์
2. วสันต์ ทาตุการ
3. ฐิติพร เลียงผา
4. พัสเกณฑ์ ส่งศิริพันธ์
โรงเรียนอุทัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 13:30- 15:30
2. รหัสใบสมัคร 15677 ทีม #2
1. นัธมล ปั้นทิม
2. หนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์
3. จิราวัฒน์ วารีวงษ์
4. ปรเมศวร์ หวังจิตร์
โรงเรียนอุทัย ทดสอบ 00:00- 00:00
3. รหัสใบสมัคร 18661 ทีม #1
1. หลักเขตต์ อ่องสุภารมณ์
2. รัฐธีร์ ธนาพลปริพัฒน์
3. กัลยา กันยาทอง
4. ณัฐพร ปานหิรัญ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
4. รหัสใบสมัคร 18661 ทีม #2
1. ก้องภพ วงศจันทร์
2. วีรภัทร ปัญญาวงค์
3. ศิริปรียา กุลจู
4. อรชพร วุฒิวิชญานันต์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
5. รหัสใบสมัคร 18661 ทีม #3
1. รัฐภูมิ รุ่งกิจสถาพร
2. ก้องเกียรติ นัยลี
3. เพียงอัมพร บุญพันธ์
4. จิดาภา สว่างวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
6. รหัสใบสมัคร 18640 ทีม #1
1. กัลยกร สุวรรณสิงห์
2. วีรดา โทไข่ษร
3. อิสระ เอ็นดอนประดู่
4. ปรเมศวร์ ฤกษ์นิยม
โรงเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
7. รหัสใบสมัคร 18606 ทีม #1
1. ปาฏิหาร ปิ่นทอง
2. ภูธเนศ ธนลาภประเสริฐ
3. ธัญพิชชา สุขแสง
4. กมลชนก ทองสำริต
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
8. รหัสใบสมัคร 18597 ทีม #1
1. กุลจิรา แก้วนาคพ่อง
2. จุฬาลักษณ์ อิ่มสีนาค
3. อภิชาติ คำผง
4. พุทธรักษา บัววงษ์
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
9. รหัสใบสมัคร 18588 ทีม #1
1. ทักษิณา อันยะ
2. โศธิดา คงกุทอง
3. ศิริมาศ ทองมาน
4. สุภาพร โคตรวงทอง
โรงเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
10. รหัสใบสมัคร 18584 ทีม #1
1. อภิรักษ์ ชูเขียว
2. ภคพร เทียนทอง
3. พรชนก สุยะทา
4. มานิตา อิงคะวะระ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
11. รหัสใบสมัคร 18546 ทีม #1
1. มนัสนันท์ กุดหอม
2. ปุณยวรรธน์ สุขวงค์
3. สุภารัตน์ อยู่ศรีเจริญ
4. บัณฑิตา การภักดี
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
12. รหัสใบสมัคร 18545 ทีม #1
1. วีรกร สุวธรรมานนท์
2. ปารมี ทรัพย์สำอางค์
3. รมัณยา จันทร์ชนะ
4. ณัฐมน ทับเอี่ยม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
13. รหัสใบสมัคร 18497 ทีม #1
1. นิราภร นาคสถิตย์
2. ญาตาวี เจียมตน
3. มาศมณี สว่างสุวรรณ์
4. ปรเมษฐ์ อ่วมกลัด
โรงเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
14. รหัสใบสมัคร 18494 ทีม #1
1. นัฐพร เนินสนิท
2. กัญญานัท ดอกไม้
3. สุพิชชา จิตตะสิงห์
4. กฤตพร กล่ำเครืองาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
15. รหัสใบสมัคร 18437 ทีม #1
1. น้ำทิพย ์ หวังผล
2. เปมิกา เชิงงาม
3. ภาสวัต ตันตระกูล
4. ศิรายุ วะชุม
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
16. รหัสใบสมัคร 18437 ทีม #2
1. วัชระ อบภิรมย์
2. นราธิป คลังบริบูรณ์
3. อมรวดี ไตรวิลาวัณย์
4. กุลธิดา พงษ์ไกรกิตติ
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
17. รหัสใบสมัคร 18405 ทีม #1
1. กวีพงศ์ แพงพันธุ์
2. พศิน สายะเวส
3. ณัฐนันท์ ซังปาน
4. น้ำทิพย์ สุขสำราญ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
18. รหัสใบสมัคร 18401 ทีม #1
1. รพีพัฒน์ แก้วมณี
2. พรพรรณ จิตรสุภาพ
3. ณิชาภา กล่อมเภรี
4. คุณานนท์ จงจิตร
โรงเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
19. รหัสใบสมัคร 18399 ทีม #1
1. อันดามัน สีแตง
2. คงทวีศักดิ์ วงษ์นิ่ม
3. ปรัชญารัตน์ พานพรม
4. ปัทมพร ภูวนารถ
สตรีนครสวรรค์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
20. รหัสใบสมัคร 18354 ทีม #1
1. กัญญาวีร์ ศรีสุข
2. ภัทราภา นาลา
3. วริศรา เลิศสงคราม
4. ฟ้ารุ่ง ขันธรูจี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
21. รหัสใบสมัคร 18350 ทีม #1
1. กาญจนาภา ผลพงา
2. จริยาพร เพิ่มพูล
3. นันทนิชา สิทธิเจริญชัย
4. ศศิกานต์ พลอาจ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
22. รหัสใบสมัคร 18291 ทีม #1
1. ศุภกานต์ เปี่ยมอยู่สุข
2. จีรัณ เทพกาญจนา
3. พิมดาว ประยูรรัตน์
4. ชูติญา แก้วกุลศรี
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
23. รหัสใบสมัคร 18278 ทีม #1
1. พัทธนันท์ สุขพันธ์
2. อภิรักษ์ เกิดกลิ่น
3. นันทิพัฒน์ จุ้ยกระยาง
4. ปุญญพัฒน์ จุ้ยกระยาง
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
24. รหัสใบสมัคร 18278 ทีม #2
1. ณัฏฐกมล ก้อนพันธ์
2. ชัญญานุช ธรรมมุนี
3. ศรุตยา นิ่มสำราญ
4. เกษรินทร์ รอดเกตุ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
25. รหัสใบสมัคร 18274 ทีม #1
1. พิริษา ขาวสอาด
2. กรัณย์ สนธิทิม
3. ณัฐภัทร สุดาเกียรติสกุล
4. ภคพล รีเปลี่ยนวิติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
26. รหัสใบสมัคร 18274 ทีม #2
1. เตชิษฎ์ ภุมรินทร์
2. ปัญญวัฒน์ ศรีอรุณลักษณ์
3. สุริตา ฟุ้งเกียรติคุณ
4. อภิญญา บุญประกอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
27. รหัสใบสมัคร 18270 ทีม #1
1. ชามา อินทร์พิทักษ์
2. วรินทร โชคอัมพรทรัพย์
3. ธนพร ชาตรี
4. พัชริญา ฤทธิ์คำรพ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
28. รหัสใบสมัคร 18198 ทีม #1
1. จาริยา เพชรสกุล
2. ซีระภัส ชมถู
3. สาริศา จองสุข
4. ศิริลักษณ์ ทูลธรรม
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
29. รหัสใบสมัคร 18193 ทีม #1
1. กศิกานต์ มั่นเขตร์กรณ์
2. ชณิตา แฟงรักษ์
3. จารุภัทร แย้มแสง
4. ปาลิตา สาลีพัฒนผล
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
30. รหัสใบสมัคร 18189 ทีม #1
1. จีระชัย ถิ่นทวี
2. กมลเนตร ครองชื่น
3. เปรมิกา เหลืองงาม
4. ไชยวัฒน์ กลอนสุด
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
31. รหัสใบสมัคร 18177 ทีม #1
1. ภาณุทัต วิชิตบุญลือ
2. บุษยามาส สวัสดิ์จันทร์
3. ชลฤทัย นามประจด
4. พราวฟ้า เมืองศรี
โรงเรียนกบินทร์วิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
32. รหัสใบสมัคร 18132 ทีม #1
1. ชนัญญา กัณฑะษา
2. จีระนันท์ ยอดยิ่ง
3. ภัทริกา ไชยเมืองคูณ
4. ชานนท์ บุญเสริม
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
33. รหัสใบสมัคร 18121 ทีม #1
1. กรพงษ์ น้อยทิพย์
2. ธนวัฒน์ พิมพ์ทอง
3. กิตติคุณ สองใหม่
4. รัชพล ทานมาตย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
34. รหัสใบสมัคร 18105 ทีม #1
1. จุฑามณี วงษ์ท่าข้าม
2. ศิริวิมล พันธ์นาดี
3. สุธิตา อุปถัมภ์
4. พร รุ่งเรือง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
35. รหัสใบสมัคร 18075 ทีม #1
1. กุลธิดา มลใสกุล
2. อุรชา วงศ์ธีรเมธ
3. พรปวีณ์ แดงขาว
4. จิรายุ มณีเลิศ
โรงเรียนธัญรัตน์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
36. รหัสใบสมัคร 18075 ทีม #2
1. ฐิติรัตน์ จิระสถิตย์กุล
2. พัชรพร พงษ์พันธ์เลิศ
3. ณัฐริกา เสาว์ราช
4. กนกรดา อนุกูลชัยสกุล
โรงเรียนธัญรัตน์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
37. รหัสใบสมัคร 18075 ทีม #3
1. พีรพัฒน์ คงอยู่ดี
2. รชต คงคา
3. สุชาดา จันทร์จิตร
4. ณัฐธิดา ศรีเพ็ชร์
โรงเรียนธัญรัตน์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
38. รหัสใบสมัคร 18060 ทีม #1
1. สุทาสิริ แน่นหนา
2. สมฤดี ใจเย็น
3. นิพลพันธ์ พิมพ์ดี
4. คนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
39. รหัสใบสมัคร 18027 ทีม #1
1. พัชราภรณ์ ยศตะโคตร
2. นพรัตน์ บุญเลิศ
3. ชาคริต พูลพิพัฒน์
4. ฉัตรมงคล เหมือนเพ็ชร
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
40. รหัสใบสมัคร 18025 ทีม #1
1. สิริชัย เผ่าจินดา
2. วรเมธ เขียวชอุ่ม
3. ธนวรรณ หาญวงศ์
4. อริยา พราหมณ์ชื่น
โรงเรียนอรุณประดิษฐเพชรบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
41. รหัสใบสมัคร 18016 ทีม #1
1. สิทธิเดช อ่อนสันเทียะ
2. ชดาพร กลิ่นหอม
3. ณัฐกิตติ์ เหม็นเณร
4. รุ้งลาวัลย์ เถาเอี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
42. รหัสใบสมัคร 17991 ทีม #1
1. ธนัท บรรณจิรกุล
2. นัทธ์หทัย นุ่มวงษ์
3. ธีรภัทร์ สุขใจ
4. ธวัลรัตน์ บรรณจิรกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
43. รหัสใบสมัคร 17973 ทีม #1
1. จิรัชญา นวลอนันต์
2. บัณฑิตา สีหาปัญญา
3. อนุภัทร เสถียร
4. กณกพล อนุลิขิตกุล
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
44. รหัสใบสมัคร 17963 ทีม #1
1. พุฒิพงษ์ สุโพธิ์
2. ยงยุทธ อ่วมน้อย
3. จันธิมา วงษ์กิ่งแก้ว
4. นันทิชา นัทธีทอง
โรงเรียนปากเกร็ด ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
45. รหัสใบสมัคร 17923 ทีม #1
1. ธัญเทพ สุรงค์ปรีชา
2. รมณียา วังประชุม
3. ภคภัทร พุทธสิงห์
4. บวรลักษณ์ ตันติสันถวพงศ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
46. รหัสใบสมัคร 17897 ทีม #1
1. อภิรัตน์ เทืองน้อย
2. วาสนา แป้นแหลม
3. ชลธาร สอนหุ่น
4. มนูญศักดิ์ มีทอง
โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
47. รหัสใบสมัคร 17863 ทีม #1
1. อิสรา รุ่งเรืองมณีรัตน์
2. จินดาโชติ สว่างอารมย์
3. พิมพิศา อัศววิโรจน์กุล
4. ศนิวาร์ หมวดดี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 09:00- 11:00
48. รหัสใบสมัคร 17724 ทีม #1
1. สโรชา พานทอง
2. อังคณา ณ บางช้าง
3. นิภาภัทร พิมพ์ศรี
4. สุรดิษ ถนอมรัก
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
49. รหัสใบสมัคร 17697 ทีม #1
1. นัชกัลยา อภิวัฒนวรรณ
2. ปฐมาวดี คามเขตต์
3. ชนวีร์ ชาวเมือง
4. พีรดา ศรศึก
โรงเรียนมารีวิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
50. รหัสใบสมัคร 17662 ทีม #1
1. พชรพล เพียรทำดี
2. รัตนพล พิมพร
3. ปุณต์ ไกรกลอง
4. ดนัยณัฐ ทีภูเวียง
โรงเรียนปทุมคงคา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
51. รหัสใบสมัคร 17653 ทีม #1
1. กนกอร สระทองแป้น
2. ณัฏฐณิชา ธานินทร์ธราธาร
3. อรุณรัตน์ อิทธิวิทยาธร
4. ณัฐพัชร ชูสวัสดิ์จารูเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
52. รหัสใบสมัคร 17647 ทีม #1
1. รัชพล ชวดชุม
2. เอกพงษ์ ขุนวิเศษ
3. เบ็ญจภรณ์ ภวะคงบุญ
4. เบ็ญจวรรณ ภวะคงบุญ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
53. รหัสใบสมัคร 17631 ทีม #1
1. พลวริษฐ์ วัฒนเหมรัตน์
2. กนกพล นนท์ศรีเมือง
3. ชนกนันท์ วงศ์กนกสิน
4. สาริศา ศรีธนานพ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
54. รหัสใบสมัคร 17629 ทีม #1
1. กณิศา ธงสุวรรณ
2. ภัทรธิดา หงษ์ศรี
3. วีรภัทร นิธิธนเศรษฐ์
4. ชัยวัฒน์ บุษบก
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
55. รหัสใบสมัคร 17616 ทีม #1
1. ณัฐณิชา แสงจันทรา
2. สิริมาดา หมอจีด
3. กนกพล โสดาโคตร
4. อดิศักดิ์ เริ่มน้อย
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
56. รหัสใบสมัคร 17594 ทีม #1
1. กฤตภัทร โรจน์ณุภา
2. ยูตะ ทซืทซือิ
3. ปาริชาต ธรรมศักดิ์จินดา
4. มีสุข บุญมั่งมี
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
57. รหัสใบสมัคร 17559 ทีม #1
1. ศักดิ์ดา โฉสูงเนิน
2. พิมพ์ชนก แสงสกุล
3. จรรณธร เถื่อนทัศน์
4. นภัสสราภรณ์ วงค์เพ็ง
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
58. รหัสใบสมัคร 17517 ทีม #1
1. เวชพิสิฐ สุนทรวิภาค
2. อภิสิทธิ์ สระทองซัง
3. กมลพร พันธุ์อยู่
4. อัจฉรา เผือกขาวผ่อง
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
59. รหัสใบสมัคร 17510 ทีม #1
1. ธมลวรรณ ทิรานนทวิทย์
2. ณัฐณิชา วัชชวงค์
3. จักริน ตรุษจา
4. แสงชัย แก่นจันทร์
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
60. รหัสใบสมัคร 17488 ทีม #1
1. พิชญานันท์ เกตุเตียน
2. อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
3. เกษมณี หาดทราย
4. พรนภา แสงอนันต์
โรงเรียนนารีวิทยา ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
61. รหัสใบสมัคร 17481 ทีม #1
1. นภัสสร แก้วไพ
2. กรกมล แสงเทศ
3. จิราภร พลับพลี
4. ธนวรรณ กล้าหาญ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
62. รหัสใบสมัคร 17469 ทีม #1
1. ณฐมน วงษ์สวัสดิ์
2. พุทธิตา เรืองธนันต์รักษ์
3. นภัสวรรณ บุญสงค์
4. นิรนารา ศรีสอาด
โรงเรียนชลกันยานุกูล ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
63. รหัสใบสมัคร 17421 ทีม #1
1. กุหลาบ
2. ภควัต พรมสว่าง
3. บงกช จิ๋วนุช
4. วิเชียร แซ่โซ้ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
64. รหัสใบสมัคร 17360 ทีม #1
1. ณัฐวุฒิ พงษ์จินดา
2. ภานุ มานัด
3. รัญธิดา งาสิทธิ์
4. ชลธิชา อ่อนนิ่ม
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
65. รหัสใบสมัคร 17312 ทีม #1
1. ณภัทร ลิ้มตรีรัตนา
2. นภัสนันท์ สุขเจริญ
3. วิรัลพัชร ญาณกรจิรทรัพย์
4. วรชัย แย้มประยูร
โรงเรียนถาวรานุกูล ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
66. รหัสใบสมัคร 17312 ทีม #2
1. จิราวรรณ โชคไพศาลนุกูล
2. พัชริญา ฤทธิ์เดช
3. สุทธิกานต์ กลางลัน
4. วัชรพล เอื้อสกุล
โรงเรียนถาวรานุกูล ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
67. รหัสใบสมัคร 17245 ทีม #1
1. พรนภัส เปรมชนม์
2. ณัฐธิดา อินทร์สวาท
3. ณิชากานต์ สีดา
4. ภัครภรณ์ ผ้าขาว
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
68. รหัสใบสมัคร 17245 ทีม #2
1. ภัทรกร พินทอง
2. อุมาภรณ์ บุดดา
3. สุธาสินี มุกดารัตน์
4. ไอริณ พาวงษ์
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
69. รหัสใบสมัคร 17245 ทีม #3
1. โยษิตา สุทธาคาม
2. ศิริรัตน์ บัวดี
3. ภิรญา แทนนิกร
4. ศุภรดา ปภาวีร์
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
70. รหัสใบสมัคร 17218 ทีม #1
1. อนันดา เล็กมณี
2. กัญญาวีร์ สวัสดิผล
3. ปริยากร พวงหิรัญ
4. เบญจพร สังขมงคล
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
71. รหัสใบสมัคร 17169 ทีม #1
1. ภัคพงศ์ คงศรี
2. แพรชมภู เจริญคุณ
3. ศุภกานต์ อินทร์ชื่น
4. วรพิชชา สังข์ยิ้มพันธ์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
72. รหัสใบสมัคร 17126 ทีม #1
1. นุชวรา ยินดีฉัตร
2. ปัทมาพร วรวุธ
3. วุฒิภัทร พูลเพิ่ม
4. คุณวุฒิ ไชยสัตย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
73. รหัสใบสมัคร 17126 ทีม #2
1. นพรัตน์ ทวายตาคำ
2. ปรมะ แก้วเงิน
3. ศิริสธร ภูประไพ
4. ณัชชนก ครองไตรรัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
74. รหัสใบสมัคร 17106 ทีม #1
1. วรภาส โอภาสพินิจ
2. ทิพย์สุดา ยอดเพ็ชร
3. สกุณา สุคันธตุล
4. ณัฐชนนท์ คำเกตุ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
75. รหัสใบสมัคร 17106 ทีม #2
1. ชนิดาภา บุญณะ
2. ภูริช สาทสินธุ์
3. พรินศ์ทร ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
4. ปริชาติ สิงห์สุพรรณ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
76. รหัสใบสมัคร 17102 ทีม #1
1. รมย์ณัฐธีรา ว่องกิจพูลผล
2. กานดาวดี อะนุค กูสสันส์
3. แพรวอัมพรรณ เพ็ชรตะกั่ว
4. นราวิชญ์ แยงเพชร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
77. รหัสใบสมัคร 17089 ทีม #1
1. สุชาดา เดชะผล
2. พีระดา ทันประโยชน์
3. ประภาสิริ แพวัฒนเลิศ
4. จักรพรรดิ์ ทองฤทธิ์
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ทดสอบ 1 ก.ย. 65 11:00- 13:00
78. รหัสใบสมัคร 17061 ทีม #1
1. เปรม นวลรัตนตระกูล
2. วิศวา ม