Nature

มารยาทไทย

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป ใบสมัคร เยาวชนทั่วไป ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ใบสมัคร เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป

ใบสมัคร เยาวชนทั่วไป

ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ใบสมัคร เยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการสมัคร 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

Avatar

การไหว้ การกราบ การแสดงความเคารพ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)
Avatar

การยืน-การเดิน-การนั่ง

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ (ล่ามภาษามือ)

วิดีโอสาธิตมารยาทไทย

ค้นหาตารางการประกวด


ทำการค้นหา

ตารางการประกวด ระดับประถมศึกษาที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : momkeawkunkiad@gmail.com
1. อินทุภา ลุงจิ่ง
2. ปรเมณศ์ นายหลู่
3. หมวย
4. ชาย
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
2. ทีม #1 : krujoily@tzuchi.ac.th
1. รตนสินธุ์ กุณะจันทร์
2. ปัญจรัศมิ์ ถาวร
3. ชิษณุพงค์ ผิวบาง
4. กรชนก เสาโอ้น
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : arttv1@hotmail.com​
1. อภินัทธ์ ตันศรี
2. กตัญญุตา จันทร
3. สุวพิชญ์ พิมพ์พานิชย์
4. กัลยกร วรไหล
โรงเรียนสนามบิน
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : aruneep97@gmail.com
1. กนกนิภา หมอกใบคำ
2. อัญญาพร บัณฑิตษร
3. ชยพล ยูงรัมย์
4. พสิษฐ์ งามแม้น
โรงเรียนดรุณรัตน์
2. ทีม #1 : atenza.323i@gmail.com
1. ญัฐนันท์ นนทะสันต์
2. ปัทมพร เผ่ามงคล
3. กนกพล เนื่องแก้ว
4. อนาวิน แสงเพิ่ม
โรงเรียนบ้านหนองปากโลง(รัฐประชานุเคราะห์)
3. ทีม #1 : anantasakkruaof@gmail.com
1. คณิตศร บูชายันต์
2. เอกวิญญ์ วงภิรมย์
3. ชนภา สายบัว
4. จิรภัทร์ มนต์นทีทอง
โรงเรียนวัดดอกไม้
4. ทีม #1 : nooann38@gmail.com
1. ศุภกร เพชรคง
2. สุรชาติ เมลืองวงศ์
3. มุทิตา รอดทิม
4. พัณณ์ภัสร เกิดท้วม
โรงเรียนบ้านดอนทราย
5. ทีม #1 : wanaree38nuna@hotmail.com
1. จารุพิชญา จันมาค้อ
2. อรเทพิน ถิ่นตองโขบ
3. กนก พัฒมุข
4. ภูษณิศา แท้ไธสง
โรงเรียนบ้านวังผาลาด
6. ทีม #1 : Phattarasaya@dvpschool.com
1. สุกฤษฎิ์ ผาสุข
2. จรินทร์พร มีแต้ม
3. ปวิชญา แย้มบุญชุ่ม
4. วรอัปสร สมจิตต์
โรงเรียนดวงวิภา
ตารางการประกวดผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : Sukcai2533@gmail.com
1. กัญญาภัทร กุลพราหม
2. ธันวา ชูแก้วไม้
3. กัญญาลักษณ์ ด้วงหิรัญ
4. ณฐกร พวงเพ็ชร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
2. ทีม #1 : ืnoi_wasana10@hotmail.com
1. ชนสิทธิ์ จินะชัย
2. ฟ้าลดา นวลไธสง
3. ธีรภัทร ลาดเงิน
4. ชลธิชา สาระมณี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
3. ทีม #2 : suheesureerut1507@gmail.com
1. ภัครจิรา อินไชมาศ
2. จิรันธนิน พร้อมพิมพ์
3. อนุสรณ์ บุญมี
4. กัญญาณัฐ นาทอง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
4. ทีม #3 : Kotchanipa.k@hotmail.com
1. ธันวรัตม์ วิริยะพินิจสกุล
2. พุฒิพงศ์ เพชรนอก
3. ธนวัตร แจ่มแจ้ง
4. คุณานนต์ ไชยสัตย์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
5. ทีม #1 : tomato23112518@gmail.com
1. บุริศร์ ชำนาญ
2. ปิติธรรม จำปาแก้ว
3. วันวิษา วันทอง
4. ณัฐธยาน์ สร้อยโชติ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

ตารางการประกวด ระดับประถมศึกษาที่ ๔ - ๖

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : nikom@tzuchi.ac.th
1. ปวรปรัชญ์ ถาวร
2. ฐิติกาญจน์ ถานา
3. หฎฐกร กองชัย
4. จันทนา แซ่ห่อ
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : thatsathonpee@gmail.com
1. ภัทรดนัย กุลเพชรกำธร
2. ธัญชนก บุญแก้ววัน
3. ณัฐกรณ์ คงตุก
4. ณภัศราภา ถนนแก้ว
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : call.me.nataphat@gmail.com
1. ธัญเทพ มหาโยธี
2. ภัทรธิดา โพธิผล
3. ดวงสมร สบายสุข
4. ปวริศา แก่นกงพาน
โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา ๓)
2. ทีม #1 : miwsirikorn.xoxo@gmail.com
1. ปรเมศวร์ ยศจิต
2. พชรคุณ ม่วงกระโทก
3. ฑิฆัมพร แก้วกุลธร
4. อิสฎาอร ศรีดอน
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : daruneech7@gmail.com
1. อัยรดา รักดี
2. ศศิชา รอดแก่นทรัพย์
3. กวินท์ หินซุย
4. อนุรักษ์ อุดมดี
โรงเรียนดรุณรัตน์
2. ทีม #1 : nooann38@gmail.com
1. ธนกร เพชรคง
2. กิตกิศักดิ์ คำเกิ่ง
3. บุญสิริย์ แข็งยุทย์
4. ศิรินภา พรหมมา
โรงเรียนบ้านดอนทราย
3. ทีม #1 : wanaree38nuna@hotmail.com
1. ธิดาวรรณ สุขเกษม
2. เกตนิภา ทุคหิต
3. รัชชานนท์ เขียวสนั่น
4. กิตติชัย เชิดโฉม
โรงเรียนบ้านวังผาลาด
4. ทีม #1 : Pornnapa@dvpschool.com
1. ธิติยา พลหาญ
2. วันปิติ แก่นจันทร์
3. ปุณรดา ปัทมกุลชัย
4. นราวุธ มีชัยอุดมเดช
โรงเรียนดวงวิภา
5. ทีม #1 : kanjanasanapituks@gmail.com
1. สกลพัฒน์ หงอสกุล
2. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์
3. อริสรา พึ่งธรรม
4. ณัฏฐธิดา สุขพงษ์
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
6. ทีม #1 : Kirana.ruan@gmail.com
1. พีรวัส บัวพา
2. ณัฐนันท์ ช้างด้วง
3. เจตมงคล ชินวงค์
4. ปรายฟ้า แพงดี
โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส (พหลราษฎร์อุทิศ)
7. ทีม #1 : patcharida.ak@gmail.com
1. ปวริษฐ์ รื่นโกสุม
2. พิมลภรณ์ พนิกรณ์
3. ภคพร ทองอ้ม
4. ณัฏฐวรรณ รื่นสักขี
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
8. ทีม #1 : litaphngspheng@gmail.com
1. สรวิชญ์ ทองอยู่
2. กวินพัฒน์ ภาสุอังสุมาลย์
3. ปาณิสรา ใหญ่ยิ่ง
4. อริสรา มนต์คุ้มครอง
โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
9. ทีม #1 : 9999.pook.pooky@gmail.com
1. จูไลโม -
2. ณัฐนิชา โพธิ์ใหญ่
3. ทิฐินันท์ วุทธิโช
4. แจน -
โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง)

ตารางการประกวด ระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : krukamonlucktuynuy@gmail.com
1. พชรดนัย แสงบุญ
2. เมือง นายเฮือน
3. แสงไต ลุงหนุ่ม
4. กรกนก อินสอน
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : sakunrataum@gmail.com
1. นิศาชล ไกรยะวรรณ
2. ฐิตาพร ทองคำบุตร
3. เมธาธัญ ศิริมงคล
4. วรภัทร แจ่มบุญมา
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : Kruaod1979@gmail.com
1. ชันยพร รอดนิล
2. สันริศา เสาร์แก้ว
3. กนกรัตน์ ปิ่นทอง
4. กนกพร ลำเพยพล
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
2. ทีม #1 : Kruporeiei2530@gmail.com
1. จิรวัฒน์ วรทัตนิธิโรจน์
2. สรณ แสงพิรุณ
3. ศิโรลักษณ์ พนาวาส
4. สิริวันทา ภู่ระยับ
โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ตารางการประกวดผู้บกพร่องทางการได้ยิน
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน

ตารางการประกวด ระดับมัธยมศึกษาที่ ๔ - ๖

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : ajarndee@hotmail.com
1. เจษฎาพร หงษ์คำ
2. วริสา สุขสร้อย
3. รัฐภูมิ แสงสว่าง
4. ยศพันธ์ ยศรุ่งเรือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. ทีม #1 : chayathip9037@gmail.com
1. พรเทพ เหรียญสุกาญจน์
2. นัฐพงษ์ ใจซื่อ
3. พัณณิชา วงษ์ทองน้อย
4. มาริษา มุ่งหมาย
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. ทีม #1 : sujittrasinthusaeng@gmail.com
1. สุวีรยา ชูตานนท์
2. ณัฐชยา เอมสมุทร
3. วาสิตา สุขสำอางค์
4. อชิรญา ไชโย
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

คำถามที่พบบ่อย

1. เมื่อเข้า Zoom แล้ว เริ่มทำการประกวดได้เลยใช่ไหมค่ะ
เมื่อผู้ประกวดหรือครูผู้ช่วยบันทึกภาพเข้า Zoom แล้วนับ 1-5 แล้วเริ่มทำการประกวดได้เลย กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนการสอบตามลำดับหมายเลขในระบบอัตโนมัติในภายหลังท่านทำการประกวดเสร็จ
2. ตัวแทนปฏิบัติท่าบังคับการกราบเบญจางคประดิษฐ์กี่คน ต้องเป็นนักเรียนชาย หรือ นักเรียนหญิง
ปฏิบัติเพียง ๑ คน จากทีม ๔ คน จะเป็นนักเรียนชาย หรือนักเรียนหญิงก็ได้ โดยผู้เข้าประกวดที่ทำท่ากราบเบญจางคประดิษฐ์จะต้องรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนเท่านั้น
3. ในวันประกวดครูผู้สอนและผู้ประกวดต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง
๑ ครูผู้สอนจัดเตรียมป้ายบทบาทสมมุติทั้ง ๔ ตัวละคร ตามที่โจทย์กำหนดและติดให้กรรมการเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียน เพื่อนนักเรียน คุณพ่อ (คุณแม่) คุณครู (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่โจทย์กำหนด) กรณีที่โจทย์กำหนดบทบาทสมมุติมาว่า คุณพ่อ (คุณแม่) ลุง (ป้า) ตา (ยาย) ปู่ (ย่า) ให้ผู้เข้าประกวดเลือกตามเพศสภาพหรือตามความเหมาะสมของผู้เข้าประกวดได้เลย โดยครูจะทราบในเวลาประกาศโจทย์การประกวดและมีเวลาจัดเตรียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
๒. ครูผู้สอนจัดเตรียมอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น สมุดการบ้าน กระเป๋านักเรียน ถุงของฝาก พานทรงสูง ถ้วยรางวัล แก้วน้ำ เหยือกน้ำ โต๊ะ หรือเก้าอี้ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการประกวดตามโจทย์ที่ได้รับ (ทางทีมเข้าประกวดไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง หรูหรา ขอให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เข้าประกวด หรือถ้าหาไม่ได้ก็สามารถเขียนป้ายกำกับว่าสมมุติว่าสิ่งนั้นๆ คืออุปกรณ์อะไรให้กรรมการเห็นได้อย่างชัดเจน เช่นถ้าโจทย์กำหนดให้มีพวงมาลัย แต่ขณะที่ทำการบันทึกภาพไม่มีพวงมาลัย ก็ใช้กระดาษเขียนว่าพวงมาลัย ทางโครงการฯ ก็อนุโลมให้ได้)
4. ในวันประกวดครูผู้สอนและผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
๑ ขั้นตอนก่อนการประกวด
๑.๑ เข้าระบบผ่าน www.เท่อย่างไทย.com แล้ว Log in เข้าระบบ ทั้งครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ช่วยบันทึกภาพ
๑.๒ เมื่อถึงเวลาประกวด ระบบจะอนุญาตให้พิมพ์โจทย์ข้อสอบตามรุ่นที่ส่งนักเรียนเข้าประกวด + ครูช่วยเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ตามที่โจทย์กำหนด
๒ ขั้นตอนการฝึกซ้อม
ฝึกซ้อมโจทย์ข้อสอบที่ได้รับ สำหรับการประกวดมารยาทไทย ดังนี้
๒.๑ ระดับประถมต้น ป.๑ - ป.๓ ครูผู้สอนสามารถอยู่ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมได้ (ใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่เกิน ๑๐ นาที)
๒.๒ ระดับประถมปลาย ป.๔ - ป.๖ ผู้ประกวดจะต้องปรึกษาและฝึกซ้อมร่วมกันเองในทีม โดยไม่มีครูผู้สอนให้คำแนะนำ (ใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่เกิน ๑๐ นาที)
หมายเหตุสำคัญมาก
**ผู้เข้าประกวดที่จะปฎิบัติท่ากราบเบญจางคประดิษฐ์ จะต้องรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนเท่านั้น ส่วนสมาชิกที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันเองในทีม**

๓ ขั้นตอนการประกวด โดยแต่ละทีมเข้าประกวดจะมีเวลาการประกวด ๔ นาที ในการประกวดเท่านั้น
๓.๑ ผู้เข้าประกวดยืนเรียงหน้ากระดานโดยผู้เข้าประกวดที่รับบาทสมมุติที่เป็น นักเรียน จะอยู่คนแรกด้านซ้ายสุดของแถว
๓.๒ ทีมเข้าประกวดทำความเคารพคณะกรรมการด้วย ท่าไหว้แบบชายและแบบหญิง (ไม่ต้องกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ) เป็นการทักทายคณะกรรมการ
๓.๓ หัวหน้าทีมที่รับบทบาทสมมุติเป็น นักเรียน ก้าวออกมาด้านหน้า ๑ ก้าว และขวาหันหรือซ้ายหัน ๑ ครั้ง เพื่อหันด้านข้างให้กรรมการ หลังจากนั้นให้ปฏิบัติท่าบังคับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เมื่อเสร็จแล้วให้กลับไปยืนเข้าแถวในตำแหน่งเดิมร่วมกับสมาชิกในทีม ขอให้ครูผู้ช่วยบันทึกภาพทำการบันทึกภาพอย่างชัดเจน
๓.๔ เมื่อหัวหน้าทีมกลับเข้ามายืนประจำแถวร่วมกับสมาชิกแล้ว ให้ทีมเข้าประกวดปฏิบัติตามเหตุการณ์สมมุติตามที่โจทย์กำหนดให้แล้วเสร็จ โดยใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาที
๓.๕ เมื่อทีมเข้าประกวดปฏิบัติเหตุการณ์สมมุติแล้วเสร็จ ให้ทีมเข้าประกวดกลับมายืนเรียงแถวหน้ากระดานเช่นเดิม แล้วทำท่าไหว้แบบชายและแบบหญิง (ไม่ต้องกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ) เพื่อเป็นการลาคณะกรรมการอีกครั้ง เป็นการเสร็จสิ้นการประกวด
5. การตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะต้องตั้งอย่างไรในวันประกวด

ตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพให้พร้อมในแนวนอนเท่านั้น ในระยะภาพที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างชัดเจน เมื่อผู้เข้าประกวดพร้อมจะทำการประกวดแล้ว ครูผู้ช่วยบันทึกภาพถึงจะกดเข้าโปรแกรม Zoom เท่านั้น หลังจากคลิกเข้าสู่ลิงค์โปรแกรม Zoom ในการประกวด แนะนำให้คลิกเลือก Wifi or Cellular Data เพื่อเปิดการใช้เสียง
6. เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้นจะต้องปิดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) อย่างไร
ให้ปุ่มกด “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น ทางโครงการฯ จะจัดพิมพ์และส่งใบประกาศนียบัตรไปยังสถานศึกษาของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเพียงครั้งเดียว) หรือหากพิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิดสามารถแก้ไขใบประกาศนียบัตร โดยการ Login เข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสของสมาชิก ทำการแก้ไขและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
7. ครูสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
8. รอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การประกวดในรอบชิงชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบต่อไป
9. ไม่มั่นใจว่าจะเข้าและใช้ระบบในการประกวดได้อย่างถูกต้อง
๑ ทางโครงการฯ คำนึงถึงเรื่องการเข้าระบบและการใช้ระบบได้อย่างคุ้นเคย จึงได้จัดให้ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ และนักเรียนได้ทดสอบระบบ ระยะการบันทึกภาพ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนวันประกวดจริง โดยแบ่งวันทดสอบระบบตามภูมิภาค ตามวันที่ประกาศในระเบียบการและสามารถตรวจสอบอีกครั้งในการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด
๒ ในรอบทดสอบระบบทางโครงการฯ จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ได้ทดสอบ เพื่อให้ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ และผู้เข้าประกวด ได้ทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนการประกวด รวมถึงการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ได้อย่างถูกต้อง โครงการฯ อนุญาตให้ ครู ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ สามารถตรวจสอบคลิปการทดสอบของตนเองได้ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เช่นเดิม
***หมายเหตุ การประกวดรอบคัดเลือก ทีมเข้าประกวดจะไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
10. ถ้าอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างการประกวดต้องทำอย่างไร
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด สามารถคลิกลิงค์เดิมเพื่อเข้าประกวดอีกครั้งได้ ภายในเวลาที่ระบบกำหนด
11. ถ้าเข้าประกวดในเวลาที่กำหนดไม่ทัน สามารถประกวดใหม่ได้หรือไม่
ไม่สามารถเข้าประกวดใหม่ได้ เนื่องจากเกินเวลาที่ระบบกำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์
12. ในกรณีที่ใช้อีเมลเดียวกัน ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด เข้าลิงค์ประกวดผิดคน สามารถออกและเข้าประกวดในลิงค์ที่ถูกต้องได้หรือไม่ และเข้าผิดตอนแรกควรจะต้องทำอย่างไร
สามารถออกจากห้องที่ผิดและเข้าลิงค์ใหม่ในห้องที่ถูกต้องได้
13. ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าลิงค์ประกวดถูกต้องหรือไม่ ควรทำอย่างไร
ควรจะออกและเข้าใหม่ในลิงค์ที่มั่นใจว่าถูกต้อง
14. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสำหรับการประกวดควรใช้อุปกรณ์อะไร
การบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถจัดมุมกล้องได้ง่ายและให้คุณภาพการบันทึกวิดีโอที่เพียงพอ หรือหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์เสริมในการบันทึกภาพ


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956