Nature

ประวัติโครงการ

ภาพการเข้าเฝ้าฯ วันที่ 8 มีนาคม 2567

work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail


work-thumbnail
work-thumbnail


💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทผู้บกพร่อง โรงเรียนเศรษฐเสธียร

work-thumbnail
work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมต้น โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์

work-thumbnail
work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมปลาย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

work-thumbnail
work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมต้น โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนศรียานุสรณ์

work-thumbnail
work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น ผู้หญิง โรงเรียนศรีมหาโพธิ์

work-thumbnail
work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น ผู้ชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมปลาย ผู้หญิง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมปลาย ผู้ชาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพดิจิทัล ระดับมัธยมต้น โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพดิจิทัล ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยผู้บกพร่อง โรงเรียนเศรษฐเสธียร

work-thumbnail
work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียงผู้บกพร่อง ผู้หญิง โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา

work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียงผู้บกพร่อง ผู้ชาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

work-thumbnail
work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่ ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสภาราชินี

work-thumbnail
work-thumbnail
work-thumbnail

ภาพการเข้าเฝ้าฯ วันที่ 8 มีนาคม 2567

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทผู้บกพร่อง โรงเรียนเศรษฐเสธียร

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมต้น โรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับประถมปลาย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมต้น โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนศรียานุสรณ์

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น ผู้หญิง โรงเรียนศรีมหาโพธิ์

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น ผู้ชาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมปลาย ผู้หญิง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมปลาย ผู้ชาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพดิจิทัล ระดับมัธยมต้น โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพดิจิทัล ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา💙รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยผู้บกพร่อง โรงเรียนเศรษฐเสธียร

🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียงผู้บกพร่อง ผู้หญิง โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา🧡รางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียงผู้บกพร่อง ผู้ชาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่ ระดับมัธยมต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

💙รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่ ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสภาราชินีอุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956