Nature

เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่

ประเภทการประกวด

มารยาทไทย

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติโดยส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนได้ศึกษาและทำการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >
อ่านฟังเสียง

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วาดภาพดิจิทัล

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประวัติโครงการ

...กว่า ๕๐ ปี ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นส่งเสริม เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ธนาคารฯมีความภาคภูมิใจ ใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านประวัติเพิ่มเติม

ประเภทการประกวด

มารยาทไทย

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติโดยส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนได้ศึกษาและทำการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >
อ่านฟังเสียง

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติโดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วาดภาพดิจิทัล

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

ประวัติโครงการ

...กว่า ๕๐ ปี ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นส่งเสริม เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ธนาคารฯมีความภาคภูมิใจ ใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956