Banner Bully


จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
หัวหน้าทีม (เยาวชน)
สำหรับส่งผลงาน

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
หัวหน้าทีม (เยาวชน)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ผลงานผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 1-2 โครงงาน "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่"

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


 


ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาที่ 1 - 3

ผลการประกวด
สถานศึกษา ชื่อผู้เข้าประกวด ชื่อโครงการ รางวัล
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทีมที่ 1
ชื่อทีม ก.ท ก็เท่ได้
1. เด็กชาย รฐนนท์ หล่อเกษมศานต์
2. เด็กชายธนกฤต เฉลิมวรรณ์
3. เด็กชายคุณากร เลาหสุวัฒนกุล
4. เด็กชายคุณัชญ์ เทียนไชย
5. เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองพิทักษ์ถาวร
6. เด็กชายสิริพงษ์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
7. เด็กชายณฐนน รัตรสาร
การบูลลี่ร้ายเเรง...กว่าที่คิดชนะเลิศ
โรงเรียนราชินีบนทีมที่ 5
ชื่อทีม RB stop bullying ราชินีบนร่วมใจต้านภัยบูลลี่
1. เด็กหญิงพชรวรรณ วิทยานนท์
2. เด็กหญิงปุญญฎา มองเพชร
3. เด็กหญิงรมิดา พัฒน์ชนะ
4. เด็กหญิงวิชญาพร ต่ายเพชร
5. เด็กหญิงปารมิตา บัวคีรี
เกมบทบาทสมมติ The Tale of Empathyรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนวัดวรุณดิตถารามทีมที่ 1
ชื่อทีม WARUN TEAM
1. เด็กหญิงเสาวรส แวงดี
2. นางสาวนฤมล ชาด
3. เด็กหญิงณัฐณิชา รักษาทรัพย์
4. เด็กหญิงชลธิชา สุนันท์
5. นางสาวลีน่า ชาย
6. เด็กชายจงรัก วรรณบล
7. เด็กหญิงภัทรธิดา เจริญสุข
วรุณรวมใจ เท่ได้ เพราะไม่บูลลี่รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ทีมที่ 1
ชื่อทีม Setsatian school for the deaf 1
1. เด็กชายศุภรากร คำลอย
2. เด็กชายยุทธพงศ์ แสงท้าว
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรวิวัฒน์สุข
4. เด็กหญิงนภิสา บุญสุข
5. เด็กหญิงนิวซัน ชาร์นเลีย
6. เด็กหญิงศศิมณฑน์ สายศรี
7. เด็กหญิงกุลนัฐ ขำปั้น
ให้บูลลี่จบที่รุ่นเรารองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนสรรพวิทยาคมทีมที่ 1
ชื่อทีม เยาวชนคนรักษ์แผ่นดินไทย 2
1. เด็กหญิงวรวลัญช์ จิรเลิศธนานนท์
2. เด็กหญิงศุภกานต์ เทมียะโก
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ กันผิวก๋า
4. เด็กหญิงธัญรดา ต๊ะอ้าย
5. เด็กหญิงไปรยา พรมวิหาร
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์หินกอง
7. เด็กหญิงพาขวัญ ลือชัย
โครงงานเท่ได้ต้องไม่บูลลี่ เริ่มที่เราช่วยดูแลกันรองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นทีมที่ 1
ชื่อทีม ABC (Anti - Bully - Club)
1. เด็กหญิงยวิษฐา ไพยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุวรรณา ศรีบำรุง
3. เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี รัตนวิหค
4. เด็กหญิงเป๊กริต้า เจีย
5. เด็กหญิงทยิดา พลเงิน
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์ บึงกลาง
7. เด็กหญิงณัฐวดี คล้ายสี
เจ็บปวดจากการถูกบูลลี่ ยังมีบัดดี้คอยยาใจ (Bully hearts - Buddies heal)รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยมทีมที่ 1
ชื่อทีม Future Board SNRRU
1. เด็กหญิงรมย์ธีรา เที่ยงขันธ์
2. เด็กหญิงมารินา แบร์ช
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์ สุวรรณทา
4. เด็กหญิงจรรยวรรธน์ พรอมตตระกูล
5. เด็กหญิงภัทรวดี ขอพลอยกลาง
6. เด็กหญิงตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณ
7. เด็กหญิงวิชญาณี เขมวิวิธ
เท่ได้ต้องไม่บูลลี่ Game Let’s think to goalรองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาทีมที่ 1
ชื่อทีม เด็กวัด....ขจัดบูลลี่ (Bully)
1. เด็กหญิงวรัชกร ประมูลจักรโก
2. เด็กหญิงพรปวีณ์ จึงศรีรัตนสกุล
3. เด็กหญิงมลฑิรัตน์ พิณเนียม
4. เด็กหญิงพัชรพร สุขสงวน
5. เด็กชายอภิรุจ ไทรเกตุ
6. เด็กหญิงมานิตา เยอะประโคน
7. เด็กหญิงศุภัชญา รักษ์เมือง
ตื่นรู้...สู้บูลลี่ แบบไทยเท่รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทีมที่ 1
ชื่อทีม SKR ONZON ANTI BULLY
1. เด็กหญิงปนัดดา ทาวะรัตน์
2. เด็กหญิงอุมาพร พิมพ์มีลาย
3. นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณ
4. เด็กชายโฆษิต ฤทธิ์ศรีบุญ
5. เด็กหญิงณัฐรุจา เก้งโทน
6. เด็กชายสุภณัฐ คะสุดใจ
7. เด็กชายพลาธิป พยุหะ
การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม 5 ONZON เพื่อป้องกันปัญหาการข่มเหงรังแก (bully) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนวัดปากบึงทีมที่ 1
ชื่อทีม PB สวัสดีค่ะ
1. เด็กหญิงอังริสา ทองพรรณนา
2. เด็กหญิงสร้อยทอง สามา
3. เด็กหญิงปัณฑิตา สมใยแย้ม
4. เด็กหญิงนวพร เขียวไพรี
5. เด็กชายกันตพงศ์ จำปาน้อย
6. เด็กหญิงนัณธิชา มูลพันธ์
7. เด็กหญิงขวัญชนก สมนาม
ปากบึง..เท่อย่างไทย..ไม่บูลลี่รองชนะเลิศอันดับ 3

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาที่ 4 - 6

ผลการประกวด
สถานศึกษา ชื่อผู้เข้าประกวด ชื่อโครงการ รางวัล
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังทีมที่ 1
ชื่อทีม Illumination of hart
1. นายวรภพ คงศรี
2. นายฐานวัฒน์ ไชยกาล
3. นายศุภโชค ป้อมสกุล
4. นางสาววิภาวี ศรีจันทร์ทอง
5. นางสาวปิยะมาศ ช่วยทอง
6. นางสาวธนพร คงประสม
7. นางสาววนันต์ภัทร ศักดิ์ชินบุตร
วันสุดท้าย ก่อน Bye Bully โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังชนะเลิศ
โรงเรียนหนองไผ่ทีมที่ 1
ชื่อทีม ร่วมใจไผ่ทอง
1. นางสาววราพร แสนสอาด
2. นางสาวณัชชา เพ็งสว่าง
3. นางสาวบุษบาบรรณ ใยเพชร
4. นางสาวปภาพร สนิทบุรุษ
5. นางสาวสิรภัทร คลังระหัด
6. นางสาวโสภิตา หมู่หมื่นศรี
STOP BULLY START WIHT US รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาทีมที่ 1
ชื่อทีม ซับนกซับใจ ไม่บูลลี่
1. นางสาววนิดา ประเสริฐศรี
2. นางสาววิมลภรณ์ อ่อนหวาน
3. นางสาวเจนจิรา พรมศรี
4. นางสาวปิยวรรณ โสดาราม
5. นางสาวสุชาดา ฉิมมาแก้ว
6. นางสาวณัฐทิชา สังเเก้ว
7. นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง
สถานีซับใจ ปลอดภัยในซับนกรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยทีมที่ 1
ชื่อทีม MMARKPEEMAPER
1. นายจิรกฤต บัวศรี
2. นางสาวดลยา นุชระป้อม
3. นางสาวชโลธาร สุขแพทย์
4. นางสาวทยา สีแดงก่ำ
5. นางสาวณิชาภัทร จบมลุม
ลูกบึงพระยา หัวใจไร้บูลลี่รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)ทีมที่ 1
ชื่อทีม Avengers KP2
1. นางสาวชลดา ขาวเชื้อ
2. นางสาวจันทพัชร์ อัคคะจีนาพันธุ์
3. นางสาวธัญพิชญ์ฌา แสนรัง
4. นางสาวปภาวรินทร์ หล้อศรี
5. นายธนภัทร เชื้อกุล
6. นายปัณณวิชญ์ แซ่โล้ว
7. นายสิรภพ สินไชย
โครงงาน Best friend เท่ได้ต้องไม่บูลลี่รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทีมที่ 1
ชื่อทีม YOUTOPIA
1. นายพชรกร สวัสดี
2. นางสาวชาคริยา อนุทรงศักดิ์
3. นางสาวปนัณญา สังข์แก้ว
4. นางสาวภูริชญา พรพาณิชพันธุ์
5. นางสาววิภาวี มะโนนัย
เธอโทเปีย : ถ้าได้ย้อนเวลากลับไปอีกครั้งรองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนวิเชียรมาตุทีมที่ 1
ชื่อทีม The EMPATHY
1. นายกฤตยชญ์ ลันดา
2. นายณัฐพล รัตนชู
3. นายธันยากร จันแก้ว
4. นายชินาธิป ฤทธิ์หมุน
5. นางสาวปาณิสรา รักษ์ขาว
6. นางสาวพัชรวรรณ เหล่าลิ้ม
7. นางสาวชญานิศ ด้วงนุ้ย
WHY BULLY...?รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทีมที่ 1
ชื่อทีม SP film
1. นางสาวณัฐธยาน์ วิชญะวิลาส
2. นางสาวมาลิลิลญ์ ดุงแก้ว
3. นางสาวพลอยพิชชา หาญสิทธิสุนทร
4. นางสาวภิรัญญา จงจิตร์
5. นางสาวพิชนาฎ ฤตชยางกูล
6. นางสาวเพียวเพ็ญลิน แจ่มจันทร์
เด็กไทยเท่...SAY NO BULLYรองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลทีมที่ 1
ชื่อทีม Saint Gabriel's College
1. นาย ชโยธร เมฆสวัสดิชัย
2. นาย ปกรณ์เกียรติ ปลอดเหล็ก
3. นาย จอมชยุตม์ ศรีรัตนประทีป
4. นาย ปรีดา สรรสุนทรเทพ
5. นาย ภัทรทัย จินตนาถาวร
6. เด็กชายณัฐดนย์ ศิริธนพรพงษ์
SG Young Stop Bullying: เด็กเซนต์ใจใส เท่ได้ไม่ต้องบูลลี่รองชนะเลิศอันดับ 3
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ทีมที่ 1
ชื่อทีม YRS New Gen พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อ V1
1. นางสาวฐิติวรดา ขุนทิพย์มาก
2. นางสาวดุจตะวัน กาญจนะศิริ
3. นางสาวพัฒน์นรี รองสวัสดิ์
4. นางสาวสุภัสสรา ยกฉวี
5. นายธนากร แก้วสมบูรณ์
พลังคนรุ่นใหม่ Stop bullying our รองชนะเลิศอันดับ 3


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@ttbfoundation.org

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956