Nature

อ่านฟังเสียง

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป

ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 


 


ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ผลการประกวด ทั่วไป เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กหญิงนุชวรา วัฒนศิริโรงเรียนศรีมหาโพธิ430.00 (86%)
ชนะเลิศ
2เด็กหญิงมนัสนันท์ เพียรทองโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง429.00 (85.8%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)428.50 (85.7%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิบูรณ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่424.00 (84.8%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5เด็กหญิงจิรประภา หล่ายข้ามโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่422.00 (84.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6เด็กหญิงนนธนกร วานิชโรงเรียนอุตรดิตถ์420.00 (84%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7เด็กหญิงสรัลชนา สีสอาดโรงเรียนสุขเจริญผล418.00 (83.6%)
8เด็กหญิงนวินดา ยีหมะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย417.00 (83.4%)
9เด็กหญิงจันทร์เจ้า ศศินันท์คำพุฒิโรงเรียนสตรีราชินูทิศ415.50 (83.1%)
10เด็กหญิงณพัทธ์ธรี เวชทัพโรงเรียนสารวิทยา413.00 (82.6%)
11เด็กหญิงณปภา สีทาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง410.00 (82%)
12นางสาวอารีวรรณ แก้วเกิดมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ405.00 (81%)
13เด็กหญิงวิชญาพร สุขเกษมโรงเรียนถาวรานุกูล405.00 (81%)
14นางสาวน้ำทิพย์ ทิพย์เจริญโรงเรียนร่องคำ398.00 (79.6%)
15นางสาวฐิติวรดา ทาจินาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ397.00 (79.4%)
16เด็กหญิงสิริตา คำบางปราชญ์โรงเรียนสตรีทุ่งสง395.00 (79%)
17เด็กหญิงรัตนมน บุญขันธ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย393.00 (78.6%)
18เด็กหญิงณชญา สีทาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง375.50 (75.1%)
ผลการประกวด ทั่วไป เพศชาย
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กชายภูริวัชญ์ สมานรัตนเสถียรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย431.00 (86.2%)
ชนะเลิศ
2เด็กชายปิติพงษ์ วรรณพัฒน์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี415.00 (83%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กชายธันวา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ414.00 (82.8%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายกิตติธัช เพียนอกโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ411.00 (82.2%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5เด็กชายพัทธนดนน์ กินตาวโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)408.00 (81.6%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6เด็กชายอุกฤษฏ์ ทิมาสารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล407.00 (81.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมจักร์โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์406.50 (81.3%)
8เด็กชายพิชญุตม์ คำพันธุ์นิพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)406.00 (81.2%)
9เด็กชายจิตรภณ ทองพั้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน402.00 (80.4%)
10เด็กชายกฤตบุญ ศิรินันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 400.00 (80%)
11เด็กชายศตวรรษ ศุภกรพงศ์สิริโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ400.00 (80%)
12เด็กชายภูมิพัฒน์ สินสิงห์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ399.00 (79.8%)
13เด็กชายสุภิวัฒน์ ลุนสาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย394.00 (78.8%)
14เด็กชายฉัตรนบพร มุนินทร์พิทักษ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย389.00 (77.8%)
15เด็กชายณฐพงศ์ ชิราพรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ388.00 (77.6%)
16เด็กชายนภทีป์ ปานเมืองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี388.00 (77.6%)
17เด็กชายฐิติพงศ์ มโนธรรมโรงเรียนปัญจดี375.00 (75%)
18เด็กชายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่โรงเรียนพัทลุง370.00 (74%)
ผลการประกวด ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวภคพร กวางแก้วโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่343.00 (85.75%)
ชนะเลิศ
2นางสาวภารดี คำสุขุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี338.00 (84.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวลลิตา ดวงศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่332.00 (83%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัติทจักร์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่323.00 (80.75%)
5เด็กหญิงสุชานาฏ งามสง่าโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี311.00 (77.75%)
6เด็กหญิงอาภัสรา โชคนิรมิตรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่311.00 (77.75%)
7เด็กหญิงมนัญชยา บำรุงศรีโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี310.00 (77.5%)
8นางสาวกนกพร กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่305.00 (76.25%)
9นางสาวสุภัสสร สุนประโคนวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น304.00 (76%)
10เด็กหญิงกฤตยา แตงอ่อนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี303.00 (75.75%)
ผลการประกวด ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพศชาย
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กชายณัฐนัย โพธิ์สอาดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย321.00 (80.25%)
ชนะเลิศ
2นายเกรียงไกร ปิยะโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่320.00 (80%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นายมงคล พิพัฒน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น318.00 (79.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายธนวัต กฤษณาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย316.00 (79%)
5นายศุภากร บุบผาวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น315.00 (78.75%)
6นายภัสกร กอเกียรติศิริโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่311.00 (77.75%)

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

ผลการประกวด ทั่วไป เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวพรรธน์ชนัน ทิพชัยวรภัทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล432.00 (86.4%)
ชนะเลิศ
2นางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลางโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม430.00 (86%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวกนกวลัย จันทรัตนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ426.00 (85.2%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง425.00 (85%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒423.00 (84.6%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6นางสาวพิมพ์มาดา ทองเทือกโรงเรียนราชินี422.50 (84.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7นางสาวชลธิชา ศรีวิลัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่421.50 (84.3%)
8นางสาวชลาลัย แก้วเพชรรัตน์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา419.00 (83.8%)
9นางสาวธนพร ศรีชื่นโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย419.00 (83.8%)
10นางสาวดวงกมล ศรีมงคลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔417.00 (83.4%)
11นางสาวกิตติยา แก่นจันทร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน416.00 (83.2%)
12นางสาวปรียาภรณ์ กำมังละการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม415.00 (83%)
13นางสาวสุกัญญา ศรีหงษ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"414.00 (82.8%)
14นางสาววันวิสา บุญคงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช414.00 (82.8%)
15นางสาวชิยากร นิลโพธิ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์413.00 (82.6%)
16นางสาวสิตานัน เจริญเชื้อโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ411.00 (82.2%)
17นางสาวจรรยพร ปิยางสุโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี400.00 (80%)
18นางสาวสุจาริณี สิมมาแก้วโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ398.00 (79.6%)
ผลการประกวด ทั่วไป เพศชาย
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นายทรอย วินน์ ฮอร์ตันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย433.00 (86.6%)
ชนะเลิศ
2นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน432.00 (86.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)427.00 (85.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4นายวรพัฒณ์ บุญชูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม421.50 (84.3%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5นายศิษฎิเจฏฐ์ สี่พยัคฆ์โรงเรียนเทพศิรินทร์418.00 (83.6%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6นายภูวิศ ทองเจิมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง418.00 (83.6%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7นายปุณณวิช เตียวประเสริฐโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน417.50 (83.5%)
8นายธนพล เทพพรมวงค์โรงเรียนลำปางกัลยาณี417.00 (83.4%)
9นายภัทรกูล คำสะอาดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา416.00 (83.2%)
10นายกิตตินันท์ พรหมเสนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ414.00 (82.8%)
11นายณฐนนท์ แตงอ่อนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์410.00 (82%)
12นายศุภกรณ์ชัย ทองรวยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์408.00 (81.6%)
13นายศักย์ศรณ์ ปูนพันธ์ฉายโรงเรียนอัสสัมชัญ407.00 (81.4%)
14นายกฤตภาส อภินันท์กูลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม405.50 (81.1%)
15นายนฤสรณ์ นุ่นชูผลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง405.00 (81%)
16นายสุขรินทร์ พลงามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม404.00 (80.8%)
17นายดลวัฒน์ วิเศษโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ396.00 (79.2%)
18นายสรวิชญ์ ด้วงปรางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช396.00 (79.2%)

คำถามที่พบบ่อย

1. รูปแบบการประกวดอ่านฟังเสียงในปี ๒๕๖๕ นี้เป็นอย่างไร
โครงการฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของครูและผู้เข้าประกวด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ได้มีประสบการณ์การประกวดที่สะดวกขึ้น จึงจัดประกวดอ่านฟังเสียงรอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนสามารถเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบอ่านฟังเสียง ตามวันเวลาที่กำหนด โดยทำการเข้าระบบ บันทึกคลิปอ่านบทข้อสอบ ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยสามารถบันทึกคลิปได้ที่โรงเรียน หรือ สถานที่ที่ปลอดภัย ตามลำพัง
2. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดการประกวดอ่านฟังเสียง กี่ระดับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดการประกวดอ่านฟังเสียง ๒ ระดับมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.) สำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น มีการประกวด ๑ ระดับคือ ระดับมัธยม (ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.)
3. ในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนสามารถส่งผู้ประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย ได้ระดับละกี่คน
สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้เข้าประกวดในนามตัวแทนสถาบันการศึกษาได้ระดับละ ๔ คน (จากเดิม ๒ คน) และการประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น (ระดับมัธยม ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.) สามารถส่งได้ ๖ คน (จากเดิม ๔ คน)
4. การสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งประกวดเพียงวิธีเดียวใช่หรือไม่
การสมัครเข้าร่วมประกวดทุกประเภท ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษา เท่านั้น นักเรียนไม่สามารถสมัครเข้าประกวดเองได้ โครงการฯ ได้ขยายโอกาสโดยเพิ่มจำนวนตัวแทนสถาบันการศึกษาเข้าประกวดแต่ละประเภทแล้ว
5. ถ้าครู-อาจารย์ที่เคยส่งนักเรียนผู้เข้าประกวดคนเดิม จำเป็นต้องส่งใบสมัครในปี ๒๕๖๕ ใหม่หรือไม่
จำเป็นต้องส่งใบสมัครที่มีผู้ปกครองนักเรียนลงนามใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการส่งใบสมัครปีต่อปี
6. วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวด อ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น - มัธยมปลาย
7. ถ้าครู-อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
ให้กรอกอีเมลในช่องสมัครสมาชิกใหม่ ถ้าอีเมลนั้นครู-อาจารย์เคยใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วอัตโนมัติ
8. ลืม Password ต้องทำอย่างไร
กรอกอีเมล ครู-อาจารย์ ที่เคยสมัครเป็นสมาชิก -> กดลืม Password -> ระบบจะทำการส่ง Password ไปยังอีเมลของท่าน และครู-อาจารย์สามารถกดลิงค์เข้าสู่ระบบแล้วแก้ Password ใหม่อีกครั้ง
9. หากต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวดและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต้องทำอย่างไร
ครูสามารถทำได้เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดแก้ไขใบสมัคร ->เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อ -> กดบันทึก
10. หากสมัครผิดรุ่นหรือผิดประเภทต้องทำอย่างไร
เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดยกเลิกสมัครและทำการกรอกใบสมัครใหม่
11. สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ในรอบคัดเลือกจะได้รับข้อสอบอักษรเบลล์ทางใด
ทางโครงการฯ จะจัดส่งข้อสอบอ่านฟังเสียงอักษรเบลล์ หลายชุดตามจำนวนผู้ประกวดให้ครู-อาจารย์ โดยจัดส่งที่สถาบันการศึกษาก่อนวันประกวดรอบคัดเลือก และในวันประกวดรอบคัดเลือก จะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ว่าจะใช้ข้อสอบชุดใด
12. ครูและนักเรียนที่เข้าประกวดถึงแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับอะไรบ้าง
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทุกท่านนอกจากจะได้ประสบการณ์การประกวดแล้ว ยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้เองหลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว
13. ใครเป็นเจ้าของโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี
มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี โดยดำเนินโครงการต่อมาจากโครงการ ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้จัดเป็นครั้งที่ ๕๐ แล้ว
14. สาเหตุที่ไม่มีการประกวดระดับอุดมศึกษา
ด้วยมูลนิธิทีทีบี มุ่งจุดประกายให้เยาวชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา อายุ ๖ - ๑๘ ปี เป็นเยาวชนกลุ่มหลักเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างฐานของกลุ่มนี้ให้ได้มากขึ้น โครงการฯ ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจ ทั้งนี้หากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956