Nature

อ่านฟังเสียง

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป

ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


ค้นหาตารางการประกวด


ทำการค้นหา

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18503
1. เด็กชายตะวัน กันญาเดช
2. เด็กหญิงธัญทิพย์ ภักดี
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์ พิทักษ์มณีรัตน์
4. เด็กหญิงจัสมิน อิซาเบลลา แอ็กซ์
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
2. รหัสทีม 18499
1. เด็กหญิงภัทรภร วงษ์โพธิ์
โรงเรียนหนองไผ่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
3. รหัสทีม 18420
1. เด็กชายชวิน ขันธรรม
2. เด็กหญิงฐิติธันย์ คงสง
โรงเรียนดาราวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
4. รหัสทีม 18370
1. เด็กหญิงภัทรธิดา คงเเพ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
5. รหัสทีม 18362
1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงอรนลิน แก้วนา
3. เด็กชายสายชล ยอดกุศล
4. เด็กหญิงวรนันท์ บุญมี
โรงเรียนตากพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
6. รหัสทีม 18214
1. นางสาวโสภิดา ปราโมทย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดาพร เพชรกันหา
3. เด็กหญิงเจนจิรา กลั่นประเสริฐ
4. เด็กหญิงกุลนุช กายา
โรงเรียนเมตตาวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
7. รหัสทีม 18145
1. เด็กชายเมธานันท์ อินต๊ะ
2. เด็กหญิงอัญชัญ แซ่หยี
3. เด็กหญิงยศสินี ยองซอนยู
4. เด็กหญิงหม้วย ลุงโท๊ะ
โรงเรียนสันทรายหลวงทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
8. รหัสทีม 18036
1. เด็กชายวิชญ์รุจน์ ถามิกุล
2. เด็กหญิงนนธนกร วานิช
3. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต
4. เด็กหญิงชนกพร อยู่ยืด
โรงเรียนอุตรดิตถ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
9. รหัสทีม 17920
1. นางสาวสุปรียา เสนาเสถียร
2. เด็กหญิงไพลิน บัวทอง
3. เด็กหญิงรุ่งวรินทร์ ทรัพย์ธารทอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์ คำดี
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
10. รหัสทีม 17786
1. เด็กชายอมตะ กบิลศักดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีโต๊ะ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
11. รหัสทีม 17754
1. นางสาวชลนิสา บัวจันทร์
โรงเรียนสันกำแพงทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
12. รหัสทีม 17718
1. เด็กหญิงนริศราพร จอมจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุขยืน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์ เชื้อคำ
4. เด็กชายปิยะชาติ ดอนแก้ว
โรงเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
13. รหัสทีม 17696
1. เด็กหญิงปารียา เต๋จ๊ะมา
2. นายพงศภัค โพธิ์รักษา
3. เด็กหญิงโสนิตา ชวนประสงค์
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
14. รหัสทีม 17666
1. เด็กหญิงนลินนภา นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงบุญชนิต แซ่หยาง
3. เด็กหญิงนภาลัย ดีนา
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
15. รหัสทีม 17663
1. นางสาวปนัดดา แก้วกรมรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์ เมฆวัน
3. เด็กหญิงภูริชญา ลิมปนโรจน์
4. เด็กหญิงมาธิณี ตันภักดี
โรงเรียนบ้านตอรังทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
16. รหัสทีม 17654
1. เด็กหญิงมนัสนันท์ ตาปิง
2. นายชาวีร์ เขื่อนปัญญา
3. เด็กหญิงชลกร แก้วคำปัน
4. นายณัฐพัชร์ เรือนอินทร์
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
17. รหัสทีม 17651
1. เด็กชายธิติวุฒิ วงศ์สีสม
2. เด็กชายวรเมธ แปงใจ
3. เด็กหญิงพลอยนภัส โชคทวีสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองสอน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
18. รหัสทีม 17609
1. เด็กชายโชติมนต์ ภักแดงพันธ์
2. เด็กหญิงกชพร แย้มเจริญ
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
19. รหัสทีม 17563
1. เด็กหญิงญาณภัทร ยะสง่า
2. เด็กหญิงวรัญญา สมบุญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ คำศรี
4. นางสาวฐิติรัตน์ นาคสลัม
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
20. รหัสทีม 17560
1. เด็กหญิงณัชชาจารย์ สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพล โปธา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
21. รหัสทีม 17506
1. เด็กหญิงรินลดา ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงอาลิชาภัทร สิงห์ไข่มุกข์
โรงเรียนปล้องวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
22. รหัสทีม 17403
1. เด็กหญิงดลหทัย กฤษณะวณิช
2. เด็กหญิงณิสสรณ์ กิติคุณ
3. เด็กหญิงพรนัชชา ไชยเรืองศรี
4. เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ คำมงคล
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
23. รหัสทีม 17379
1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ มณี
2. เด็กชายเมธาพัฒน์ วรอัศวพันธ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
24. รหัสทีม 17300
1. เด็กหญิงฐิตาภา ยอดมิ่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา พงศ์วรินทร์
3. เด็กชายปวริศ ภาชนะวิจิต
4. เด็กหญิงขวัญหทัย ปิงเมือง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
25. รหัสทีม 17294
1. เด็กชายศุภกร ประไพพิศ
2. เด็กชายกฤษณุชา หน่อจีนา
3. เด็กหญิงชัญญา สายวุฒิกุล
4. เด็กหญิงศิรษา วงภักดี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
26. รหัสทีม 17259
1. เด็กชายจายส่าอ่อง
2. เด็กหญิงศุภกานต์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
27. รหัสทีม 17239
1. เด็กหญิงณัฐฏิยาพรรณ โปร่งแสง
2. เด็กชายวราวุฒิ ดีเพียร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรายทองธาร
4. เด็กหญิงกานต์นภัสร์ จงรัก
โรงเรียนพิชัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
28. รหัสทีม 17161
1. เด็กหญิงชนนิกานต์ วิเคียน
2. เด็กหญิงญาณินท์ อินใจ
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา คำมาวงค์
4. เด็กหญิงปุญญาดา สิงห์ไชย
โรงเรียนพินิจวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
29. รหัสทีม 17090
1. เด็กชายกฤต แตงกูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งตัว
3. เด็กชายปวเรศ ลือชาโคตร
4. เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงน้ำโท้ง
โรงเรียนลำปางกัลยาณีทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
30. รหัสทีม 16915
1. เด็กหญิงสรนันท์ สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร เปี่ยมมงคล
3. เด็กหญิงพัชรพร ขุมเพชร
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
31. รหัสทีม 16899
1. เด็กหญิงวนภา เรืองระยนต์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ลีรัตนชัยกุล
3. เด็กหญิงณัญชริกา แสงสุวรรณนภา
4. เด็กหญิงฐิรัชยา แสงสุวรรณนภา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
32. รหัสทีม 16895
1. เด็กหญิงณิชารีย์ จันทิมา
2. เด็กหญิงลภัสรดา บุญเรือง
3. เด็กชายศิวกร บุญก้ำ
4. เด็กชายรัชต์ธร คำยอดใจ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
33. รหัสทีม 16858
1. เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
34. รหัสทีม 16805
1. เด็กหญิงจิดาภา กาหลง
2. เด็กชายพิมพ์นารา ยืนนาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
35. รหัสทีม 16705
1. เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิดำรงค์
2. เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช
โรงเรียนสตรีศรีน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
36. รหัสทีม 16546
1. เด็กชายภูธาดา พันธุมสุต
2. เด็กชายถนอมเพชร ชูประจง
3. เด็กหญิงขวัญหล้า วิชัย
4. เด็กหญิงภัฑรวิภา ขาคำ
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
37. รหัสทีม 16462
1. เด็กชายเพลียวเพลียว จรัสรังษี
2. เด็กหญิงนิตินันท์ ธิติยศศักดิ์
โรงเรียนโมโกรวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
38. รหัสทีม 16406
1. เด็กหญิงวีรวรรณ กลีบบัว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา มุกเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรรณวรท ฤทธิ์สน
4. เด็กหญิงกชมน สุขจ่าง
โรงเรียนอุดมดรุณีทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
39. รหัสทีม 16289
1. เด็กหญิงนัทธ์นิตา เดชาชยวงษ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ถาวอน
3. เด็กชายกฤตบุญ ศิรินันท์
4. เด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
40. รหัสทีม 16284
1. เด็กชายวุฒิภัทร ช่วยเจริญ
2. เด็กหญิงอำพร ไชยวงค์
3. เด็กชายพัสกร มาลา
4. เด็กหญิงนันท์นภัสน์ ไชยวงศ์
โรงเรียนจิตราวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
41. รหัสทีม 16259
1. นางสาวเเพรวา กลิ่นนุ่ม
2. นางสาวณัฐชยา ยศปัญญา
3. เด็กชายนรภัทร ยิ้มน่วม
4. เด็กหญิงบุญนิสา สีมาวุธ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
42. รหัสทีม 16211
1. เด็กชายนิธิกร ไลศิริพันธุ์
2. เด็กหญิงณหทัย เกิ้งรัมย์
โรงเรียนจอมทองทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
43. รหัสทีม 16137
1. เด็กหญิงกิร​ณา​ ลี​
โรงเรียนบ้านเรียนกิรณาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
44. รหัสทีม 16130
1. เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน
2. เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยวงศ์
โรงเรียนรังษีวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
45. รหัสทีม 16127
1. เด็กชายพีร ทายะรังษี
2. เด็กหญิงอมลวรรณ หมอมูล
3. เด็กหญิงวรรณิศา วงศ์คำ
4. เด็กหญิงเกศญาภรณ์ ทิพย์เนตร
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
46. รหัสทีม 16050
1. เด็กหญิงจิรประภา หล่ายข้าม
2. เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิบูรณ์
3. เด็กชายณัฐภัทร ขอนพิกุล
4. เด็กชายกมลภพ หงษ์เจ็ด
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
47. รหัสทีม 16006
1. เด็กหญิงเบญจมาศ วันนะ
2. เด็กหญิงโชติกา ศรีเกษ
3. เด็กหญิงพัณณิตา พนาบัณฑิต
4. เด็กชายเสรีพิศุทธิ์ ยืนสุข
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
48. รหัสทีม 15936
1. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงชลกร ประทันยะ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
49. รหัสทีม 15810
1. เด็กหญิงกนกรัตน์ สว่างปัญญา
2. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์ จันทร์ตา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
50. รหัสทีม 15631
1. เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วหิน
2. เด็กหญิงจิรสุตา ศรีพัฒนาพรรักษ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา แก้วคำ
4. เด็กหญิงสรัญพร ดำรงรักษ์กิจดี
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
51. รหัสทีม 15625
1. นายณัฐธัญ กอนเจิง
2. นางสาวจันทร์ศรี กู้
3. เด็กหญิงกรกนก อินสอน
4. เด็กชายวันไตย ลุงน้อย
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
52. รหัสทีม 15555
1. เด็กหญิงณมาตา ยาสมุทร์
2. เด็กหญิงณัชชา ศรีโวทานัย
3. เด็กหญิงวรฤทัย สมชนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
53. รหัสทีม 15468
1. นางสาวนันท์นภัส ใจวงค์
2. นายวงศ์วริศ บูราณ
3. เด็กหญิงศิรินทร์ ไชยมงคล
4. เด็กชายธนภัทร ชุมภู
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
54. รหัสทีม 15398
1. เด็กหญิงไอลดา ชอบการไร่
2. เด็กหญิงศุภวรรณ วรนันท์ธนชาติ
3. เด็กหญิงจิดาภา ไร่เรือง
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
55. รหัสทีม 15366
1. เด็กหญิงพัทธมน วิชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงธันยชนก แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงพัชราภา ทาวาง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
56. รหัสทีม 15338
1. เด็กชายฉัตรวณิชย์ บุดดี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทาแกง
3. เด็กหญิงภัคภิรมย์ เกิดประสงค์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์ วงศ์บุญชัยเลิศ
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
57. รหัสทีม 15332
1. เด็กหญิงนรีกานต์ จีนะพันธุ์
2. เด็กหญิงอธิชา พรรณ์ศรี
โรงเรียนเถินวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00
58. รหัสทีม 14871
1. เด็กชายพชร เถื่อนถ้ำ
2. นางสาวณัฏฐิกา รอดกุน
3. นางสาวสุพิชชา ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์ เดือนเด่น
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
59. รหัสทีม 18503
1. เด็กชายตะวัน กันญาเดช
2. เด็กหญิงธัญทิพย์ ภักดี
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์ พิทักษ์มณีรัตน์
4. เด็กหญิงจัสมิน อิซาเบลลา แอ็กซ์
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
60. รหัสทีม 18420
1. เด็กชายชวิน ขันธรรม
2. เด็กหญิงฐิติธันย์ คงสง
โรงเรียนดาราวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
61. รหัสทีม 18362
1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงอรนลิน แก้วนา
3. เด็กชายสายชล ยอดกุศล
4. เด็กหญิงวรนันท์ บุญมี
โรงเรียนตากพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
62. รหัสทีม 18145
1. เด็กชายเมธานันท์ อินต๊ะ
2. เด็กหญิงอัญชัญ แซ่หยี
3. เด็กหญิงยศสินี ยองซอนยู
4. เด็กหญิงหม้วย ลุงโท๊ะ
โรงเรียนสันทรายหลวงทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
63. รหัสทีม 18036
1. เด็กชายวิชญ์รุจน์ ถามิกุล
2. เด็กหญิงนนธนกร วานิช
3. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต
4. เด็กหญิงชนกพร อยู่ยืด
โรงเรียนอุตรดิตถ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
64. รหัสทีม 17786
1. เด็กชายอมตะ กบิลศักดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีโต๊ะ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
65. รหัสทีม 17766
1. เด็กชายชัญญานุช สุทะ
โรงเรียนวชิราลัยทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
66. รหัสทีม 17718
1. เด็กหญิงนริศราพร จอมจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุขยืน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์ เชื้อคำ
4. เด็กชายปิยะชาติ ดอนแก้ว
โรงเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
67. รหัสทีม 17696
1. เด็กหญิงปารียา เต๋จ๊ะมา
2. นายพงศภัค โพธิ์รักษา
3. เด็กหญิงโสนิตา ชวนประสงค์
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
68. รหัสทีม 17654
1. เด็กหญิงมนัสนันท์ ตาปิง
2. นายชาวีร์ เขื่อนปัญญา
3. เด็กหญิงชลกร แก้วคำปัน
4. นายณัฐพัชร์ เรือนอินทร์
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
69. รหัสทีม 17651
1. เด็กชายธิติวุฒิ วงศ์สีสม
2. เด็กชายวรเมธ แปงใจ
3. เด็กหญิงพลอยนภัส โชคทวีสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองสอน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
70. รหัสทีม 17609
1. เด็กชายโชติมนต์ ภักแดงพันธ์
2. เด็กหญิงกชพร แย้มเจริญ
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
71. รหัสทีม 17560
1. เด็กหญิงณัชชาจารย์ สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพล โปธา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
72. รหัสทีม 17379
1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ มณี
2. เด็กชายเมธาพัฒน์ วรอัศวพันธ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
73. รหัสทีม 17300
1. เด็กหญิงฐิตาภา ยอดมิ่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา พงศ์วรินทร์
3. เด็กชายปวริศ ภาชนะวิจิต
4. เด็กหญิงขวัญหทัย ปิงเมือง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
74. รหัสทีม 17294
1. เด็กชายศุภกร ประไพพิศ
2. เด็กชายกฤษณุชา หน่อจีนา
3. เด็กหญิงชัญญา สายวุฒิกุล
4. เด็กหญิงศิรษา วงภักดี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
75. รหัสทีม 17259
1. เด็กชายจายส่าอ่อง
2. เด็กหญิงศุภกานต์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
76. รหัสทีม 17239
1. เด็กหญิงณัฐฏิยาพรรณ โปร่งแสง
2. เด็กชายวราวุฒิ ดีเพียร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรายทองธาร
4. เด็กหญิงกานต์นภัสร์ จงรัก
โรงเรียนพิชัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
77. รหัสทีม 17090
1. เด็กชายกฤต แตงกูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งตัว
3. เด็กชายปวเรศ ลือชาโคตร
4. เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงน้ำโท้ง
โรงเรียนลำปางกัลยาณีทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
78. รหัสทีม 16895
1. เด็กหญิงณิชารีย์ จันทิมา
2. เด็กหญิงลภัสรดา บุญเรือง
3. เด็กชายศิวกร บุญก้ำ
4. เด็กชายรัชต์ธร คำยอดใจ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
79. รหัสทีม 16805
1. เด็กหญิงจิดาภา กาหลง
2. เด็กชายพิมพ์นารา ยืนนาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
80. รหัสทีม 16546
1. เด็กชายภูธาดา พันธุมสุต
2. เด็กชายถนอมเพชร ชูประจง
3. เด็กหญิงขวัญหล้า วิชัย
4. เด็กหญิงภัฑรวิภา ขาคำ
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
81. รหัสทีม 16462
1. เด็กชายเพลียวเพลียว จรัสรังษี
2. เด็กหญิงนิตินันท์ ธิติยศศักดิ์
โรงเรียนโมโกรวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
82. รหัสทีม 16289
1. เด็กหญิงนัทธ์นิตา เดชาชยวงษ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ถาวอน
3. เด็กชายกฤตบุญ ศิรินันท์
4. เด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
83. รหัสทีม 16284
1. เด็กชายวุฒิภัทร ช่วยเจริญ
2. เด็กหญิงอำพร ไชยวงค์
3. เด็กชายพัสกร มาลา
4. เด็กหญิงนันท์นภัสน์ ไชยวงศ์
โรงเรียนจิตราวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
84. รหัสทีม 16259
1. นางสาวเเพรวา กลิ่นนุ่ม
2. นางสาวณัฐชยา ยศปัญญา
3. เด็กชายนรภัทร ยิ้มน่วม
4. เด็กหญิงบุญนิสา สีมาวุธ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
85. รหัสทีม 16257
1. เด็กชายภูริวัชญ์ สมานรัตนเสถียร
2. เด็กชายฉัตรนบพร มุนินทร์พิทักษ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
86. รหัสทีม 16211
1. เด็กชายนิธิกร ไลศิริพันธุ์
2. เด็กหญิงณหทัย เกิ้งรัมย์
โรงเรียนจอมทองทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
87. รหัสทีม 16130
1. เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน
2. เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยวงศ์
โรงเรียนรังษีวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
88. รหัสทีม 16127
1. เด็กชายพีร ทายะรังษี
2. เด็กหญิงอมลวรรณ หมอมูล
3. เด็กหญิงวรรณิศา วงศ์คำ
4. เด็กหญิงเกศญาภรณ์ ทิพย์เนตร
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
89. รหัสทีม 16050
1. เด็กหญิงจิรประภา หล่ายข้าม
2. เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิบูรณ์
3. เด็กชายณัฐภัทร ขอนพิกุล
4. เด็กชายกมลภพ หงษ์เจ็ด
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
90. รหัสทีม 16006
1. เด็กหญิงเบญจมาศ วันนะ
2. เด็กหญิงโชติกา ศรีเกษ
3. เด็กหญิงพัณณิตา พนาบัณฑิต
4. เด็กชายเสรีพิศุทธิ์ ยืนสุข
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
91. รหัสทีม 15625
1. นายณัฐธัญ กอนเจิง
2. นางสาวจันทร์ศรี กู้
3. เด็กหญิงกรกนก อินสอน
4. เด็กชายวันไตย ลุงน้อย
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
92. รหัสทีม 15468
1. นางสาวนันท์นภัส ใจวงค์
2. นายวงศ์วริศ บูราณ
3. เด็กหญิงศิรินทร์ ไชยมงคล
4. เด็กชายธนภัทร ชุมภู
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
93. รหัสทีม 15338
1. เด็กชายฉัตรวณิชย์ บุดดี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทาแกง
3. เด็กหญิงภัคภิรมย์ เกิดประสงค์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์ วงศ์บุญชัยเลิศ
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
94. รหัสทีม 15268
1. เด็กชายคฑาวุฒิ อุ่นเมือง
2. เด็กชายณัฐพล ตระกูลธนบูรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
95. รหัสทีม 14871
1. เด็กชายพชร เถื่อนถ้ำ
2. นางสาวณัฏฐิกา รอดกุน
3. นางสาวสุพิชชา ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์ เดือนเด่น
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 11:00- 13:00
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18595
1. นางสาวกัลยากร คุ้มภัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
2. รหัสทีม 18479
1. เด็กหญิงกุศลิน เวชยันต์
2. เด็กหญิงมนพัทธ์ ชุมคง
3. เด็กหญิงวารีทิพย์ ปัตตานี
4. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์ จงรักวิทย์
โรงเรียนสภาราชินี2ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
3. รหัสทีม 18385
1. เด็กหญิงนวินดา ยีหมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บำรุงชาติ
3. เด็กหญิงณิชมน ปานะพันธุ์
4. เด็กชายณฐกฤต สมรรคจันทร์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
4. รหัสทีม 18356
1. เด็กหญิงจิราพา ดำนุ้ย
2. นางสาววลัยลักษณ์ รักนิ่ม
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
5. รหัสทีม 18283
1. เด็กชายฉัตรพี แซ่เหวียน
2. นางสาวทิฆัมพร สุวรรณชนะ
โรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
6. รหัสทีม 18262
1. เด็กหญิงเจนจิรา จะชา
2. เด็กชายพีรวัส ช่วยแจ้ง
3. นายณัฐสิทธิ์ สุธาทองไทย
4. เด็กหญิงธนัชชา จำนงค์
โรงเรียนพรศิริกุลทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
7. รหัสทีม 18238
1. เด็กชายณฐวิชย์ จ่าถิ่น
2. เด็กหญิงพลอยนภา ขจรจารุกุล
3. เด็กหญิงสิริตา คำบางปราชญ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
8. รหัสทีม 18129
1. เด็กหญิงณิชารีย์ ปูชารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริยากร ไทยปาน
4. นายศุภณัฐ นามโภชน์
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
9. รหัสทีม 18104
1. นางสาวพิมพิศา มีชาวนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา ยอดระบำ
3. เด็กหญิงนภัสกร เรืองเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา ยิงคง
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
10. รหัสทีม 18068
1. เด็กหญิงภคพร อินทวีโรจน์
2. เด็กหญิงปราณวริน วัฒนธีรประสงค์
3. เด็กชายอรรถพล แซ่หลี
4. เด็กชายอธิวัชร์ เภอโส๊ะ
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
11. รหัสทีม 18033
1. เด็กหญิงนภสร อัณฑยานนท์
2. เด็กหญิงภาวิตา ศรีทองมา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา บุญสนิท
4. เด็กหญิงอภิญญา ขาวเผือก
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
12. รหัสทีม 17985
1. เด็กหญิงสวิตตา คุณชล
2. เด็กหญิงณัฏธิดา ขุมเงิน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
13. รหัสทีม 17856
1. เด็กหญิงชุติมา ชินช้าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์​ รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงนาตยา​ วงศ์ชนะ
4. เด็กชายภูทัศน์​ พราหมณ์​เอม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
14. รหัสทีม 17741
1. เด็กชายฟาดีส สามารถ
2. เด็กหญิงยุภาวลี แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงเขมนิจ หนูจันทร์
4. เด็กชายปรีชาวุฒิ สิงห์สงขลา
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
15. รหัสทีม 17703
1. เด็กชายพุทธิพงศ์ สังยวน
2. นายศิวกร วงศ์รัตนวัฒน์
3. นางสาวชนาภัทร แก้วเพ็ง
4. เด็กหญิงกชพรรณ บริพันธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
16. รหัสทีม 17683
1. เด็กชายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่
2. เด็กหญิงนภัสกร ยังสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพัตราภรณ์ สังนุ้ย
4. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชูหนู
โรงเรียนพัทลุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
17. รหัสทีม 17626
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สองเมือง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน เจริญกิจ
3. เด็กหญิงปริยากร กังหันทิพย์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
18. รหัสทีม 17621
1. เด็กชายภูริณัฐ โล่ห์ชัย
2. เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน บุญสร้าง
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
19. รหัสทีม 17617
1. เด็กหญิงนุชนาถ ไชยวรรณ
2. นางสาวฐิติวรดา ทาจินา
3. นางสาวจันทร์ษินี ปิติ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
20. รหัสทีม 17592
1. เด็กหญิงกฤติยานี ช้างเผือก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านตังกาเด็งทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
21. รหัสทีม 17571
1. นายชัยณรงค์ มากแก้ว
2. นางสาวสิรีธร ศรีนุ่น
3. เด็กหญิงศิริพร คามานันท์
4. เด็กหญิงอินทิรา คำดี
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
22. รหัสทีม 17516
1. เด็กหญิงปิยะภัทร์ อะเส็ม
2. เด็กหญิงกรกนก จิตเที่ยง
โรงเรียนกันตังพิทยากรทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
23. รหัสทีม 17135
1. เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงทักษอร อนันต์ถาวร
3. เด็กหญิงปทุมพร ทองเดช
4. เด็กหญิงพิชาพร ขำเจริญ
โรงเรียนเวียงสระทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
24. รหัสทีม 17097
1. เด็กหญิงกวินธิดา เบ้านุวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส สมศักดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร ไข่คง
4. เด็กหญิงพลอย มอออเท
โรงเรียนคลองแดนวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
25. รหัสทีม 16958
1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา
3. นายการันตี ชัยรัตน์
4. เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
26. รหัสทีม 16921
1. เด็กชายปัญญากร ไทรบุรี
2. เด็กหญิงภูริตา เมยขุนทด
3. นางสาวชลธิชา สงวนนาม
4. นางสาวอรนลิน สัจจบุตร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
27. รหัสทีม 16854
1. เด็กหญิงอุมาพร แสงเปล่งปลั่ง
2. เด็กหญิงปวีณา นิสภา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์เคลือบ
4. เด็กหญิงวีรวรรณ สูงหงษ์
โรงเรียนบ้านงาช้างทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
28. รหัสทีม 16759
1. นางสาวอาภาภัทร ดอนเเก้ว
โรงเรียนควนขนุนทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
29. รหัสทีม 16603
1. นางสาวสุมนต์รัตน์ ยิ้มแก้ว
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
30. รหัสทีม 16527
1. เด็กหญิงบัวบูชา เสนารักษ์
2. เด็กหญิงธมนชนก วิเศษสุวรรณภูมิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
31. รหัสทีม 16507
1. เด็กหญิงอาทิตย์ตา ศรีระสันต์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
32. รหัสทีม 16273
1. เด็กหญิงพัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์
2. เด็กชายโพธิพฤกษ์ กาลสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธนารีย์ อินขัน
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
33. รหัสทีม 16270
1. เด็กหญิงวรวลัญช์ วรดี
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ปานทอง
3. เด็กชายณฐพงศ์ ชิราพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
34. รหัสทีม 16064
1. เด็กหญิงเอื้องพรรณ แสงโสภณ
2. เด็กหญิงนันทกัญจน์ สินวร
3. เด็กหญิงคุณัญญา จันทับ
4. เด็กหญิงศศิพร แสงทอง
โรงเรียนกระบุรีวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
35. รหัสทีม 15978
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มากหวาน
2. เด็กหญิงอาทิมา แก้วขวัญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญถวัลยวัฒน์
4. เด็กชายศุภวิชญ์ สะแกคุ้ม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
36. รหัสทีม 15429
1. เด็กชายธวัชชัย รอดชุม
2. เด็กชายศรรวริศ แหละยุหีม
3. เด็กชายชิราวุธ ช่วยเส้ง
4. นางสาวบุณยานุช แก้วมรกต
โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
37. รหัสทีม 15350
1. เด็กหญิงมาริสา ปัสสาวะโก
2. เด็กหญิงรัตนสุดา เพอเหม
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
38. รหัสทีม 15305
1. เด็กชายจิตรภณ แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
39. รหัสทีม 15074
1. เด็กหญิงธฤดี แก้วหนู
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ แสงมณี
3. เด็กหญิงพลอยปภัส หิรัญวิริยะ
4. เด็กหญิงวารีกุล หนูคูขุด
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
40. รหัสทีม 15051
1. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริพร
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00
41. รหัสทีม 15038
1. นางสาวราธา เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายธนเดช ทองสร้าง
3. เด็กหญิงซีรีน ตนตลัง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
42. รหัสทีม 18385
1. เด็กหญิงนวินดา ยีหมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บำรุงชาติ
3. เด็กหญิงณิชมน ปานะพันธุ์
4. เด็กชายณฐกฤต สมรรคจันทร์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
43. รหัสทีม 18283
1. เด็กชายฉัตรพี แซ่เหวียน
2. นางสาวทิฆัมพร สุวรรณชนะ
โรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
44. รหัสทีม 18262
1. เด็กหญิงเจนจิรา จะชา
2. เด็กชายพีรวัส ช่วยแจ้ง
3. นายณัฐสิทธิ์ สุธาทองไทย
4. เด็กหญิงธนัชชา จำนงค์
โรงเรียนพรศิริกุลทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
45. รหัสทีม 18238
1. เด็กชายณฐวิชย์ จ่าถิ่น
2. เด็กหญิงพลอยนภา ขจรจารุกุล
3. เด็กหญิงสิริตา คำบางปราชญ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
46. รหัสทีม 18129
1. เด็กหญิงณิชารีย์ ปูชารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริยากร ไทยปาน
4. นายศุภณัฐ นามโภชน์
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
47. รหัสทีม 18068
1. เด็กหญิงภคพร อินทวีโรจน์
2. เด็กหญิงปราณวริน วัฒนธีรประสงค์
3. เด็กชายอรรถพล แซ่หลี
4. เด็กชายอธิวัชร์ เภอโส๊ะ
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
48. รหัสทีม 17856
1. เด็กหญิงชุติมา ชินช้าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์​ รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงนาตยา​ วงศ์ชนะ
4. เด็กชายภูทัศน์​ พราหมณ์​เอม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
49. รหัสทีม 17741
1. เด็กชายฟาดีส สามารถ
2. เด็กหญิงยุภาวลี แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงเขมนิจ หนูจันทร์
4. เด็กชายปรีชาวุฒิ สิงห์สงขลา
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
50. รหัสทีม 17703
1. เด็กชายพุทธิพงศ์ สังยวน
2. นายศิวกร วงศ์รัตนวัฒน์
3. นางสาวชนาภัทร แก้วเพ็ง
4. เด็กหญิงกชพรรณ บริพันธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
51. รหัสทีม 17683
1. เด็กชายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่
2. เด็กหญิงนภัสกร ยังสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพัตราภรณ์ สังนุ้ย
4. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชูหนู
โรงเรียนพัทลุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
52. รหัสทีม 17621
1. เด็กชายภูริณัฐ โล่ห์ชัย
2. เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน บุญสร้าง
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
53. รหัสทีม 17571
1. นายชัยณรงค์ มากแก้ว
2. นางสาวสิรีธร ศรีนุ่น
3. เด็กหญิงศิริพร คามานันท์
4. เด็กหญิงอินทิรา คำดี
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
54. รหัสทีม 17097
1. เด็กหญิงกวินธิดา เบ้านุวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส สมศักดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร ไข่คง
4. เด็กหญิงพลอย มอออเท
โรงเรียนคลองแดนวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
55. รหัสทีม 16958
1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา
3. นายการันตี ชัยรัตน์
4. เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
56. รหัสทีม 16921
1. เด็กชายปัญญากร ไทรบุรี
2. เด็กหญิงภูริตา เมยขุนทด
3. นางสาวชลธิชา สงวนนาม
4. นางสาวอรนลิน สัจจบุตร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
57. รหัสทีม 16273
1. เด็กหญิงพัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์
2. เด็กชายโพธิพฤกษ์ กาลสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธนารีย์ อินขัน
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
58. รหัสทีม 16270
1. เด็กหญิงวรวลัญช์ วรดี
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ปานทอง
3. เด็กชายณฐพงศ์ ชิราพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
59. รหัสทีม 15978
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มากหวาน
2. เด็กหญิงอาทิมา แก้วขวัญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญถวัลยวัฒน์
4. เด็กชายศุภวิชญ์ สะแกคุ้ม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
60. รหัสทีม 15429
1. เด็กชายธวัชชัย รอดชุม
2. เด็กชายศรรวริศ แหละยุหีม
3. เด็กชายชิราวุธ ช่วยเส้ง
4. นางสาวบุณยานุช แก้วมรกต
โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
61. รหัสทีม 15305
1. เด็กชายจิตรภณ แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
62. รหัสทีม 15038
1. นางสาวราธา เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายธนเดช ทองสร้าง
3. เด็กหญิงซีรีน ตนตลัง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 11:00- 13:00
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18673
1. เด็กหญิงภิชญาณี คุณล้าน
2. เด็กหญิงสุชาดา โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เพียรแก้ว
4. เด็กหญิงดวงฤทัย แสนคำ
โรงเรียนบ้านลอมคอมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
2. รหัสทีม 18600
1. เด็กหญิงธีราพร กู้กระสัง
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
3. รหัสทีม 18557
1. เด็กหญิงบุษรารักษ์ มารักษ์
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
4. รหัสทีม 18454
1. เด็กหญิงณัฐณิชา เครือแสง
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
5. รหัสทีม 18448
1. เด็กชายกนกพิชญ์ ธรรมบุตธนูกิต
2. นางสาวนิศราภรณ์ ภักดียุทธ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
6. รหัสทีม 18432
1. เด็กชายโชติรัฐพงศ์ พรหมอุดม
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา ภูมิ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา ทองขาว
4. เด็กหญิงนวพร ทิพย์สิงห์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
7. รหัสทีม 18406
1. เด็กหญิงวีรอร กุมปรุ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
8. รหัสทีม 18392
1. นางสาวสิรินภา การะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
9. รหัสทีม 18387
1. เด็กชายชัยพล ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงพิชาฎา กมลคร
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ ชัชวาลย์
โรงเรียนขามแก่นนครทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
10. รหัสทีม 18376
1. เด็กหญิงจิรัชยา แก่นเพชร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์ กกรัมย์
3. เด็กหญิงสรวิศา ดีตลอด
4. เด็กหญิงพิมพกานต์ กระชิรัมย์
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
11. รหัสทีม 18361
1. เด็กหญิงณภัทร เชื้อเจริญ
โรงเรียนสุรวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
12. รหัสทีม 18351
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทราช
โรงเรียนหนองคายวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
13. รหัสทีม 18347
1. เด็กหญิงอิงฟ้า อุปศรี
โรงเรียนค้อวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
14. รหัสทีม 18339
1. เด็กหญิงอภิชญา ภูแลนคู่
2. เด็กชายชลธี แสงหิรัญ
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
15. รหัสทีม 18326
1. นายพิทักษ์พงศ์ อินทร์ลี
2. เด็กหญิงรวิสรา คณะวาปี
3. เด็กชายสุรพัศ ภูบาลชื่น
โรงเรียนพรเจริญวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
16. รหัสทีม 18314
1. เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญกระโทก
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
17. รหัสทีม 18153
1. เด็กชายธีร ผิวอ่อนดี
2. เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ไพรดุก
3. เด็กหญิงกีรติญา ลีกระจ่าง
4. เด็กหญิง กัญญ์วรา หลวงชัยศรี
โรงเรียนเลยพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
18. รหัสทีม 18113
1. เด็กชายสหรัฐ สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี สายทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน ทิพมณี
4. เด็กชายศุกลวัฒน์ หาโคตร
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
19. รหัสทีม 18052
1. เด็กหญิงศิรดา จันทิมา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
20. รหัสทีม 17945
1. นางสาวรุ่งนภา คำสุโพธิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์ แสนสิ่ง
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
21. รหัสทีม 17937
1. นายสิทธิศักดิ์ ร่มรื่น
2. เด็กหญิงณัฐชา มัครมย์
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ คลังสมบัติ
โรงเรียนสีดาวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
22. รหัสทีม 17928
1. เด็กชายเต็มลักษณ์ รัตนเถรา
2. เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
3. เด็กหญิงชิดชนก สุขกำเนิด
4. เด็กหญิงณัฐธิกา ภูผานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
23. รหัสทีม 17916
1. เด็กชายถิรวัสส์ ณ สุนทร
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์ มังคละคีรี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์ วรุณดี
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาคมนต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
24. รหัสทีม 17827
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ จันดี
2. เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา ทองจัด
โรงเรียนเชียงคานทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
25. รหัสทีม 17824
1. เด็กหญิงทิพรัตน์ นิลเขียว
2. เด็กหญิงศุภานน มงคล
โรงเรียนบ้านหนองแวงทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
26. รหัสทีม 17822
1. เด็กชายธนกร ช่วยจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงศิริประภา ศักดิ์ซ้าย
4. เด็กหญิงเปมิกา ศรีมูลตรี
โรงเรียนนครขอนแก่นทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
27. รหัสทีม 17793
1. เด็กหญิงประภัสสร เนื้อนาค
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
28. รหัสทีม 17744
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ เอกทัศน์
2. เด็กหญิงจิดาภา สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนิรัชญาพร บุตรตะกาศ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
29. รหัสทีม 17681
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภูเงิน
2. เด็กชายธนกร สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงธีราพร มาตประสงค์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สีลาฤทธิ์
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
30. รหัสทีม 17678
1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิมพรรณ
2. เด็กหญิงธนัชพร หอมขุนทด
3. เด็กหญิงกนกอร พันธ์แน่น
4. เด็กหญิงปวิตรา สองศรี
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
31. รหัสทีม 17570
1. เด็กหญิงภัทรธิดา นามบุดดี
2. เด็กหญิงลดาวดี คำมูล
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
32. รหัสทีม 17529
1. เด็กหญิงชลรดา กุดขุนทด
2. นางสาวแพรทอง สุขรัง
3. นางสาวกุลธิดา ทองคำ
4. เด็กชายตันติทรง จันทาเกษกุล
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
33. รหัสทีม 17450
1. นายอัษฎา คณานันท์
2. นางสาวซาลีน่า ประทาน
โรงเรียนบ้านหมากแข้งทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
34. รหัสทีม 17438
1. นางสาวณิชานันท์ วงศ์แสงงาม
2. เด็กชายณัฐวัชต์ ภูริเศรษฐศักดิ์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
35. รหัสทีม 17434
1. เด็กชายธีรภัทร ลัดดาเสถียร
2. เด็กหญิงอโรชา จ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร ลายกลาง
4. เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีจันอัด
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
36. รหัสทีม 17430
1. เด็กหญิงสุภาวิณี สระกำ
2. เด็กหญิงณิชานันท์ กาญจนสาร
3. เด็กหญิงธัญพร สืบสุข
4. นายนัทธพงค์ ดวงพุฒ
โรงเรียนขุมคำวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
37. รหัสทีม 17404
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ญาติประชุม
2. เด็กหญิงจันทรัสม์ สิงห์บุญมี
3. เด็กหญิงพิชญาภักดิ์ เพชรจำนงค์
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
38. รหัสทีม 17383
1. เด็กชายสุภิวัฒน์ ลุนสา
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์ ไก่เขื่อง
3. เด็กหญิงภัสส์พิมล พันธ์แน่น
4. เด็กหญิงอินทุกร แฝงเมืองคุณ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
39. รหัสทีม 17370
1. เด็กหญิงสุจินันท์ ไชยโคตร
2. เด็กหญิงชนกนัณษภิ์ ลือขจร
3. เด็กหญิงเบญจพร ครองยุทธ
4. เด็กหญิงภิรัญญา บุญมาก
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
40. รหัสทีม 17348
1. เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิราช
2. เด็กหญิงปิยธิดา ภูพวก
3. เด็กชายปัณณวัฒน์ มีสีบู
4. นางสาวกุลจิรา ทองชุม
โรงเรียนกัลยาณวัตรทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
41. รหัสทีม 17298
1. เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงกระโทก
2. เด็กชายจักรภัทร โมธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
42. รหัสทีม 17257
1. นางสาววราพร ภูสาหัส
2. เด็กชายชนกานต์ เพชรเอี่ยม
โรงเรียนคำม่วงทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
43. รหัสทีม 17203
1. เด็กชายฐิติพงศ์ มโนธรรม
2. เด็กหญิงฐาปนีย์ หงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงบุณยอร สุนทรเพราะ
โรงเรียนปัญจดีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
44. รหัสทีม 17141
1. เด็กชายสุดปรีดา ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงพชรกมล ไชยเทพ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ มิกขุนทด
โรงเรียนเอกปัญญาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
45. รหัสทีม 17117
1. เด็กหญิงชฎาภร กวดนอก
2. เด็กหญิงสุกัญญา นามประเทือง
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
46. รหัสทีม 17039
1. นางสาวน้ำทิพย์ ทิพย์เจริญ
2. นางสาวรัตนาวลี ภูมณี
โรงเรียนร่องคำทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
47. รหัสทีม 16962
1. เด็กหญิงเกศินีกร นุขุนทด
โรงเรียนบ้านอีเลิศทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
48. รหัสทีม 16843
1. เด็กหญิงพรรณพร คุยพร
2. เด็กหญิงหฤทชนัน บุญกว้าง
โรงเรียนโนนสังวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
49. รหัสทีม 16838
1. เด็กชายเอกพล อาจฉกรรจ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์ อัฐนาค
3. เด็กหญิงสุวนันท์ ภูมิพันธ์
4. นางสาวภานิชยา เสนาพันธ์
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
50. รหัสทีม 16832
1. เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์ประชุม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา พรมยาลี
3. เด็กหญิงยลดา รูปดี
4. เด็กหญิงกนกวรรณ คนหาร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
51. รหัสทีม 16821
1. เด็กหญิงสิริธาร ศรีอุบล
2. เด็กหญิงหัชชพร ทุมา
3. เด็กหญิงกนกภร ภิรมกิจ
4. เด็กหญิงฐิติพร ศิลป์ระกอบ
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
52. รหัสทีม 16802
1. เด็กหญิงภารตา อามาตย์พล
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้อยคุณ
3. เด็กชายอิสระ นาสุริวงค์
4. นางสาววิลาวัลย์ ศรีแก้ว
โรงเรียนสารคามพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
53. รหัสทีม 16745
1. เด็กชายดลภพ การบรรจง
2. เด็กหญิงลักษมี ระสอน
3. เด็กหญิงณัฐพร ก้านเพ็ชร
โรงเรียนกำแพงทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
54. รหัสทีม 16739
1. เด็กหญิงณัฐธีรา โพธิ์เดช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
55. รหัสทีม 16724
1. เด็กหญิงวิภาวี แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงเหนือฝัน เสือเขียว
3. เด็กหญิงอัจฉรา ทองขาว
4. เด็กหญิงสุภัสสร สวัสดี
โรงเรียนสวายวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
56. รหัสทีม 16677
1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว เหล่าศรี
2. เด็กหญิงสิริวรรณ จำปาพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร จันต๊ะภา
4. เด็กหญิงเขมจิรา โพธิกุล
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
57. รหัสทีม 16551
1. เด็กหญิงศิวกานต์ บุพศิริ
2. เด็กชายภาคินัย อุปสุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขียวค้า
โรงเรียนอุเทนพัฒนาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
58. รหัสทีม 16535
1. นางสาวกมลวรรณ สุภาพ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์ ประแดงปุย
3. เด็กหญิงสิรินทรา มาจันทึก
4. เด็กชายชยากร สัพโส
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
59. รหัสทีม 16454
1. เด็กหญิงละอองดาว น้อยตำแย
โรงเรียนบ้านไผ่ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
60. รหัสทีม 16438
1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวแดง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา วิเศษสา
3. เด็กชายธนภณ น้องคนึง
4. เด็กหญิงธนัชพร หอมพันนา
โรงเรียนมัญจาศึกษาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
61. รหัสทีม 16375
1. เด็กหญิงวิยดา พิลาเทศ
2. เด็กชายธนศักดิ์ สีละออง
3. เด็กหญิงสุธนี ชนะสงคราม
4. เด็กหญิงพรรณทิรา เหล่าดี
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
62. รหัสทีม 16304
1. เด็กหญิงจริยา แก้ววงแสน
2. เด็กชายธนกร จันทร์จางวาง
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
63. รหัสทีม 16298
1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์ แสนกิ่ว
โรงเรียนหนองเรือวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
64. รหัสทีม 16297
1. เด็กชายธีระเดช โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงอัมพิกา พากเพียร
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
65. รหัสทีม 16250
1. เด็กหญิงดาราวรรณ เป็นสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โพธิ์คำ
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
66. รหัสทีม 16227
1. เด็กชายปิยะวัตร สายโกสุม
2. เด็กหญิงอัญชลิกา คนว่อง
3. เด็กหญิงธัญชนก จันทะวิชัย
4. เด็กหญิงธนัชพร ชมภูสว่าง
โรงเรียนสนามบินทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
67. รหัสทีม 16140
1. เด็กหญิงกรกนก สอนบุญมา
2. เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม
3. เด็กหญิงจารุพร นวลปิด
4. เด็กหญิงวรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
68. รหัสทีม 15993
1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
69. รหัสทีม 15934
1. เด็กหญิงศิริกัลญา แสนมา
2. เด็กหญิงณัฐลิกา มีเสน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
70. รหัสทีม 15930
1. เด็กหญิงปัณฑารีย์ พลทามูล
2. เด็กหญิงพิชชาพร บุญดี
3. เด็กชายทิวากรณ์ มียา
4. เด็กหญิงอภิญญา ชอบแก้วกลาง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
71. รหัสทีม 15899
1. เด็กหญิงพัชรพร พลรักษา
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
72. รหัสทีม 15728
1. เด็กหญิงลีลาวดี ศิลาภากุล
2. เด็กหญิงกันต์กนิฐ ทรัพย์สนุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา บุญปัญญา
4. เด็กชายชองโชค เสรีก่อแก้ว
โรงเรียนสิรินธรทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
73. รหัสทีม 15707
1. เด็กหญิงภัทรียา เจียรคุปต์
2. เด็กหญิงณัฐติญา พันชะโก
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
74. รหัสทีม 15680
1. เด็กหญิงภัทรพร รักษาราช
2. เด็กหญิงรมิตา รักษาราช
3. เด็กหญิงกชกร ริศรี
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
75. รหัสทีม 15665
1. เด็กชายจิตรภณ ทองพั้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา พจนา
3. เด็กหญิงศศิร์กร ทาร่อน
4. เด็กหญิงกมลพร ศรีทนษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
76. รหัสทีม 15473
1. เด็กหญิงนภสร ป้อมทะเล
2. เด็กหญิงสิริพักตร์ เงื่อนตะคุ
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
77. รหัสทีม 15436
1. นางสาวปิยพัชร ภูมิพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวีรยา วิศิษฎ์ชัยนนท์
3. เด็กหญิงพัชรพร เถาว์โมลา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
78. รหัสทีม 15377
1. เด็กหญิงเกสรา แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงพจรินทร์ ธรรมสอน
3. เด็กชายอภิรักษ์ เทียมไทย
4. เด็กชายพงศธร คุณทา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
79. รหัสทีม 15363
1. เด็กหญิงเนตรนภา ธรรมเกษา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
80. รหัสทีม 15313
1. เด็กหญิงปานดวงใจ จวงศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน สมบูรณ์
โรงเรียนนาจะหลวยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
81. รหัสทีม 15293
1. เด็กหญิงวลิตา พลธิราช
2. เด็กหญิงรัตนาพร ราชบัญดิษฐ์
3. เด็กหญิงวริศรา ศรีสงวน
4. เด็กหญิงธิดารัศมิ์ บุตรโคษา
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
82. รหัสทีม 15273
1. เด็กชายณัฐดนัย สระแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์ จันทร์หอม
โรงเรียนบ้านหมากแข้งทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
83. รหัสทีม 15106
1. เด็กหญิงปรีชญา โคตรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีกระสอน
3. เด็กชายวรรธนภัทร ผาเจริญ
4. เด็กชายธนาดุล ดอนลาดพันธ์
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
84. รหัสทีม 15079
1. เด็กหญิงกมลชนก สร้างสรรค์ยศ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
85. รหัสทีม 14994
1. เด็กชายจรูญศักดิ์ สำเภา
2. เด็กชายเหินฟ้า จาจี
3. เด็กหญิงน้ำเพชร สมณา
4. เด็กหญิงเกวลิน ทองสง่า
โรงเรียนธาตุพนมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
86. รหัสทีม 14941
1. เด็กหญิงกนกกร แก้วก่อง
2. นางสาวอารีวรรณ แก้วเกิดมี
3. เด็กหญิงจันทร์เจ้า ศศินันท์คำพุฒิ
4. เด็กหญิงปวิตรา พิกุลศรี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00
87. รหัสทีม 14875
1. เด็กชายภูริภัทร แสงมณี
2. เด็กชายผดุงวัฒน์ พันหล่อมโส
3. นางสาวสิดาพร พิลาพรม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
88. รหัสทีม 14869
1. นางสาวปฏิมากร หาญอาสา
2. นายจักริน นิยมวัน
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
89. รหัสทีม 14817
1. เด็กหญิงณัฐชา ประธาน
2. เด็กชายธนวัฒน์ หมาดหลู
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
90. รหัสทีม 18448
1. เด็กชายกนกพิชญ์ ธรรมบุตธนูกิต
2. นางสาวนิศราภรณ์ ภักดียุทธ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
91. รหัสทีม 18432
1. เด็กชายโชติรัฐพงศ์ พรหมอุดม
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา ภูมิ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา ทองขาว
4. เด็กหญิงนวพร ทิพย์สิงห์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
92. รหัสทีม 18387
1. เด็กชายชัยพล ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงพิชาฎา กมลคร
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ ชัชวาลย์
โรงเรียนขามแก่นนครทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
93. รหัสทีม 18339
1. เด็กหญิงอภิชญา ภูแลนคู่
2. เด็กชายชลธี แสงหิรัญ
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
94. รหัสทีม 18326
1. นายพิทักษ์พงศ์ อินทร์ลี
2. เด็กหญิงรวิสรา คณะวาปี
3. เด็กชายสุรพัศ ภูบาลชื่น
โรงเรียนพรเจริญวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
95. รหัสทีม 18153
1. เด็กชายธีร ผิวอ่อนดี
2. เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ไพรดุก
3. เด็กหญิงกีรติญา ลีกระจ่าง
4. เด็กหญิง กัญญ์วรา หลวงชัยศรี
โรงเรียนเลยพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
96. รหัสทีม 18113
1. เด็กชายสหรัฐ สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี สายทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน ทิพมณี
4. เด็กชายศุกลวัฒน์ หาโคตร
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
97. รหัสทีม 17945
1. นางสาวรุ่งนภา คำสุโพธิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์ แสนสิ่ง
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
98. รหัสทีม 17937
1. นายสิทธิศักดิ์ ร่มรื่น
2. เด็กหญิงณัฐชา มัครมย์
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ คลังสมบัติ
โรงเรียนสีดาวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
99. รหัสทีม 17928
1. เด็กชายเต็มลักษณ์ รัตนเถรา
2. เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
3. เด็กหญิงชิดชนก สุขกำเนิด
4. เด็กหญิงณัฐธิกา ภูผานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
100. รหัสทีม 17916
1. เด็กชายถิรวัสส์ ณ สุนทร
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์ มังคละคีรี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์ วรุณดี
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาคมนต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
101. รหัสทีม 17851
1. เด็กชายชิษณุพงศ์ สุดเต้
โรงเรียนพุทไธสงทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
102. รหัสทีม 17827
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ จันดี
2. เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา ทองจัด
โรงเรียนเชียงคานทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
103. รหัสทีม 17822
1. เด็กชายธนกร ช่วยจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงศิริประภา ศักดิ์ซ้าย
4. เด็กหญิงเปมิกา ศรีมูลตรี
โรงเรียนนครขอนแก่นทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
104. รหัสทีม 17681
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภูเงิน
2. เด็กชายธนกร สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงธีราพร มาตประสงค์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สีลาฤทธิ์
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
105. รหัสทีม 17529
1. เด็กหญิงชลรดา กุดขุนทด
2. นางสาวแพรทอง สุขรัง
3. นางสาวกุลธิดา ทองคำ
4. เด็กชายตันติทรง จันทาเกษกุล
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
106. รหัสทีม 17450
1. นายอัษฎา คณานันท์
2. นางสาวซาลีน่า ประทาน
โรงเรียนบ้านหมากแข้งทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
107. รหัสทีม 17438
1. นางสาวณิชานันท์ วงศ์แสงงาม
2. เด็กชายณัฐวัชต์ ภูริเศรษฐศักดิ์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
108. รหัสทีม 17434
1. เด็กชายธีรภัทร ลัดดาเสถียร
2. เด็กหญิงอโรชา จ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร ลายกลาง
4. เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีจันอัด
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​ทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
109. รหัสทีม 17430
1. เด็กหญิงสุภาวิณี สระกำ
2. เด็กหญิงณิชานันท์ กาญจนสาร
3. เด็กหญิงธัญพร สืบสุข
4. นายนัทธพงค์ ดวงพุฒ
โรงเรียนขุมคำวิทยาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
110. รหัสทีม 17383
1. เด็กชายสุภิวัฒน์ ลุนสา
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์ ไก่เขื่อง
3. เด็กหญิงภัสส์พิมล พันธ์แน่น
4. เด็กหญิงอินทุกร แฝงเมืองคุณ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
111. รหัสทีม 17348
1. เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิราช
2. เด็กหญิงปิยธิดา ภูพวก
3. เด็กชายปัณณวัฒน์ มีสีบู
4. นางสาวกุลจิรา ทองชุม
โรงเรียนกัลยาณวัตรทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
112. รหัสทีม 17298
1. เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงกระโทก
2. เด็กชายจักรภัทร โมธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
113. รหัสทีม 17257
1. นางสาววราพร ภูสาหัส
2. เด็กชายชนกานต์ เพชรเอี่ยม
โรงเรียนคำม่วงทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
114. รหัสทีม 17203
1. เด็กชายฐิติพงศ์ มโนธรรม
2. เด็กหญิงฐาปนีย์ หงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงบุณยอร สุนทรเพราะ
โรงเรียนปัญจดีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
115. รหัสทีม 17141
1. เด็กชายสุดปรีดา ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงพชรกมล ไชยเทพ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ มิกขุนทด
โรงเรียนเอกปัญญาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
116. รหัสทีม 16838
1. เด็กชายเอกพล อาจฉกรรจ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์ อัฐนาค
3. เด็กหญิงสุวนันท์ ภูมิพันธ์
4. นางสาวภานิชยา เสนาพันธ์
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
117. รหัสทีม 16832
1. เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์ประชุม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา พรมยาลี
3. เด็กหญิงยลดา รูปดี
4. เด็กหญิงกนกวรรณ คนหาร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
118. รหัสทีม 16802
1. เด็กหญิงภารตา อามาตย์พล
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้อยคุณ
3. เด็กชายอิสระ นาสุริวงค์
4. นางสาววิลาวัลย์ ศรีแก้ว
โรงเรียนสารคามพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
119. รหัสทีม 16745
1. เด็กชายดลภพ การบรรจง
2. เด็กหญิงลักษมี ระสอน
3. เด็กหญิงณัฐพร ก้านเพ็ชร
โรงเรียนกำแพงทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
120. รหัสทีม 16551
1. เด็กหญิงศิวกานต์ บุพศิริ
2. เด็กชายภาคินัย อุปสุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขียวค้า
โรงเรียนอุเทนพัฒนาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
121. รหัสทีม 16535
1. นางสาวกมลวรรณ สุภาพ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์ ประแดงปุย
3. เด็กหญิงสิรินทรา มาจันทึก
4. เด็กชายชยากร สัพโส
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
122. รหัสทีม 16438
1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวแดง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา วิเศษสา
3. เด็กชายธนภณ น้องคนึง
4. เด็กหญิงธนัชพร หอมพันนา
โรงเรียนมัญจาศึกษาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
123. รหัสทีม 16375
1. เด็กหญิงวิยดา พิลาเทศ
2. เด็กชายธนศักดิ์ สีละออง
3. เด็กหญิงสุธนี ชนะสงคราม
4. เด็กหญิงพรรณทิรา เหล่าดี
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
124. รหัสทีม 16304
1. เด็กหญิงจริยา แก้ววงแสน
2. เด็กชายธนกร จันทร์จางวาง
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
125. รหัสทีม 16297
1. เด็กชายธีระเดช โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงอัมพิกา พากเพียร
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
126. รหัสทีม 16227
1. เด็กชายปิยะวัตร สายโกสุม
2. เด็กหญิงอัญชลิกา คนว่อง
3. เด็กหญิงธัญชนก จันทะวิชัย
4. เด็กหญิงธนัชพร ชมภูสว่าง
โรงเรียนสนามบินทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
127. รหัสทีม 16093
1. เด็กชายพิรญาณ
2. เด็กชายชยธร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
128. รหัสทีม 15930
1. เด็กหญิงปัณฑารีย์ พลทามูล
2. เด็กหญิงพิชชาพร บุญดี
3. เด็กชายทิวากรณ์ มียา
4. เด็กหญิงอภิญญา ชอบแก้วกลาง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
129. รหัสทีม 15728
1. เด็กหญิงลีลาวดี ศิลาภากุล
2. เด็กหญิงกันต์กนิฐ ทรัพย์สนุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา บุญปัญญา
4. เด็กชายชองโชค เสรีก่อแก้ว
โรงเรียนสิรินธรทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
130. รหัสทีม 15665
1. เด็กชายจิตรภณ ทองพั้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา พจนา
3. เด็กหญิงศศิร์กร ทาร่อน
4. เด็กหญิงกมลพร ศรีทนษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
131. รหัสทีม 15377
1. เด็กหญิงเกสรา แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงพจรินทร์ ธรรมสอน
3. เด็กชายอภิรักษ์ เทียมไทย
4. เด็กชายพงศธร คุณทา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
132. รหัสทีม 15273
1. เด็กชายณัฐดนัย สระแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์ จันทร์หอม
โรงเรียนบ้านหมากแข้งทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
133. รหัสทีม 15106
1. เด็กหญิงปรีชญา โคตรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีกระสอน
3. เด็กชายวรรธนภัทร ผาเจริญ
4. เด็กชายธนาดุล ดอนลาดพันธ์
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
134. รหัสทีม 14994
1. เด็กชายจรูญศักดิ์ สำเภา
2. เด็กชายเหินฟ้า จาจี
3. เด็กหญิงน้ำเพชร สมณา
4. เด็กหญิงเกวลิน ทองสง่า
โรงเรียนธาตุพนมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
135. รหัสทีม 14875
1. เด็กชายภูริภัทร แสงมณี
2. เด็กชายผดุงวัฒน์ พันหล่อมโส
3. นางสาวสิดาพร พิลาพรม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
136. รหัสทีม 14869
1. นางสาวปฏิมากร หาญอาสา
2. นายจักริน นิยมวัน
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
137. รหัสทีม 14817
1. เด็กหญิงณัฐชา ประธาน
2. เด็กชายธนวัฒน์ หมาดหลู
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมทดสอบ หญิง 5 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 5 ก.ย. 65 11:00- 13:00
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 17190
1. เด็กชายชานนท์ ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกฤตวรรณ อุ่นจิตติ
3. เด็กหญิงดารินทร์ เตมีรัสมี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
2. รหัสทีม 17177
1. เด็กชายธนกฤต ขอมีกลาง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ
3. เด็กหญิงวิรันทร์ตา ธนเดชากุล
โรงเรียนโยธินบูรณะทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
3. รหัสทีม 17171
1. เด็กหญิงณัฐนิชา ดอกไม้เทศ
2. เด็กหญิงปภาดา รัตนภาคิน
3. เด็กหญิงณิชาภา ลีฬหาพนากุล
4. เด็กหญิงณภัทร ศรีวารินทร์
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
4. รหัสทีม 17155
1. เด็กชายพีรบูรณ์ ภูริเริงภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตุรงค์เรือง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
5. รหัสทีม 17115
1. เด็กชายจารุกิตติ์ พูลผล
2. เด็กหญิงชามา รัตตศิริ
3. เด็กหญิงประกายเพชร ม่วงมี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
6. รหัสทีม 17109
1. เด็กชายธนภัทร ปานเก่า
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผึ่งแช่ม
3. เด็กชายวรรณ์วิชัย ผลทวี
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงสวัสดิ์
โรงเรียนวัดโฆสิทธารามทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
7. รหัสทีม 17104
1. เด็กหญิงธฤตวัน อบรมดี
2. เด็กชายศิริพงค์ ขุนทิพย์ลาย
3. เด็กชายณัฏฐากร ผิวขำ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
8. รหัสทีม 17103
1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร​ จันทร์​สงคราม​
2. เด็กชายพงศกร สอนเต็ม
3. เด็กหญิงปุณณภา คล้ายวงศ์
4. เด็กชายภัทรพล ประเสริฐธีรพงศ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
9. รหัสทีม 17084
1. เด็กหญิงศิรินทิพย์ แย้มอุ่ม
2. เด็กชายรณกร พร้อมสิ้น
3. เด็กหญิงฐิติมา กิ่งดี
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
10. รหัสทีม 17078
1. เด็กหญิงปุณยาพร โชติวรากร
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์ อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงเพชรลดา ทองยัอย
4. เด็กหญิงณัฐชยาน์ ขันทอง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
11. รหัสทีม 17063
1. เด็กหญิงณิชาลฎา ฉัตรธรรมธร
2. เด็กหญิงกุลภรณ์ ไชยคิรินทร์
โรงเรียนสตรีวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
12. รหัสทีม 17048
1. เด็กหญิงวิสสุตา บุรงค์
2. เด็กหญิงณภัทร มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว โพธิ์กระจ่าง
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
13. รหัสทีม 17023
1. เด็กหญิงอภิบดี ศริรินาม
2. เด็กหญิงการต์นรี เสือแซม
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
14. รหัสทีม 17016
1. นางสาววริศรา อมรสิริพงศ์
2. เด็กหญิงปวริศา เกิดแสง
3. นางสาวประภาพร จันทน์วิมล
4. นางสาวศศิพิมพ์พร เพิ่ม​พูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
15. รหัสทีม 17000
1. เด็กหญิงพรสวรรค์ สำราญเงิน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
16. รหัสทีม 16936
1. เด็กหญิงพรนภา พระเหมา
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
17. รหัสทีม 16825
1. เด็กหญิงวิชญาพร สุขเกษม
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เรืองสมบูรณ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์ เวียงแก้ว
4. เด็กหญิงวีรินทร์ หมื่นกันยา
โรงเรียนถาวรานุกูลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
18. รหัสทีม 16814
1. เด็กหญิงกรกัญญา อาบสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ เผียนสันเทียะ
3. เด็กหญิงณิชาณัฐ หัสดร
4. เด็กหญิงณัฐกมล ประสาทเขตรการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
19. รหัสทีม 16806
1. เด็กหญิงปริชญา อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์ ซื่อตรง
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
20. รหัสทีม 16798
1. เด็กหญิงสรัลชนา สีสอาด
2. นางสาวมณทิรา ริทัศน์โส
โรงเรียนสุขเจริญผลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
21. รหัสทีม 16778
1. เด็กชายธามธันชนน ชูมณี
2. เด็กชายยงยศ มีศรียงศ์
3. เด็กหญิงปณิตา จ๋วนเจนกิจ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไร่สงวน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
22. รหัสทีม 16695
1. เด็กหญิงภัทราวดี ไตรรส
2. เด็กหญิงสวรรยา วงษ์ฟู
3. เด็กชายชยางกูร จันทร์นวล
4. เด็กหญิงพลอยพัชชา บริบูรณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
23. รหัสทีม 16680
1. เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา ฮะสูน
2. เด็กหญิงบุญนุรี เทพทับทิม
3. เด็กหญิงเขมิกา มุ่งเกลี่ยวกลาง
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
24. รหัสทีม 16656
1. เด็กหญิงทิพาภร มีแสง
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
25. รหัสทีม 16651
1. เด็กชายปฏิวัติ ลาภใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนมน บุญขันธ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา พิลาชัย
4. เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
26. รหัสทีม 16636
1. เด็กหญิงปวริศา ศรีเดช
2. เด็กหญิงจินดามณี อุ่นวงค์
3. เด็กหญิงณัฏชญา ลิ้มพิสูจน์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญมี
โรงเรียนสิริรัตนาธรทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
27. รหัสทีม 16624
1. เด็กหญิงนราวดี เกินชัย
2. เด็กชายพชรวิชญ์ ไพบูลย์
3. เด็กหญิงภานุมาศ พอเณร
4. เด็กชายนครินทร์ กิติสากล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
28. รหัสทีม 16594
1. เด็กหญิงบุษรา ปัตถาชัย
2. เด็กหญิงอิสรีย์ กิจกอบชัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
29. รหัสทีม 16578
1. เด็กชายวชิรวิทย์ อภิรักษ์นันท์ชัย
2. เด็กชายนำชัย คลองน้อย
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์ กลมบางพลี
4. เด็กหญิงพรพระพุทธ หอสว่างวงศ์
โรงเรียนศรัทธาสมุทรทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
30. รหัสทีม 16576
1. เด็กหญิงเบญจภาภรณ์ ผลภักดี
โรงเรียนวัดบวรมงคลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
31. รหัสทีม 16574
1. เด็กหญิงสุวภัทร ตู้บรรเทิง
2. เด็กหญิงธัญชนก โกเมท
3. เด็กชายธีรศักดิ์ จินาบุญ
4. เด็กหญิงภารดี สิทธิสาร
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
32. รหัสทีม 16552
1. เด็กหญิงพิมพกานต์ พลศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา ลอยอิ่ม
3. เด็กหญิงชญานิน สียางนอก
4. เด็กหญิงวรกานต์ กอวงษ์
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
33. รหัสทีม 16532
1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์ เอี่ยมพุก
2. เด็กหญิงภัทรมน บุญประเสริฐ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
34. รหัสทีม 16513
1. เด็กหญิงสิรามล เสมาทอง
2. เด็กหญิงสุทธิ์ธารา คงสถิตย์
3. เด็กหญิงวศภรณ์ ไชยมี
4. เด็กหญิงอาภากร ศรีอุทัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
35. รหัสทีม 16503
1. เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมี
2. เด็กหญิงน้ำค้าง
3. เด็กหญิงศิริญาณ์ บุญชื่น
4. เด็กหญิงอุบลวรรณา ทศพลอุดมพงศ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
36. รหัสทีม 16501
1. เด็กชายพีรณัฐฎ์ บุญอิ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรา
3. เด็กชายนิติภูมิ ปิ่นมุข
4. เด็กหญิงวีรวรรณ เชี่ยวชำนาญ
โรงเรียนวัดสุวรรณทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
37. รหัสทีม 16449
1. เด็กหญิงกันฐิมา หมื่นรินทร์
2. เด็กหญิงแทนฤทัย พันธุมณิ
โรงเรียนราชินีบนทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
38. รหัสทีม 16423
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
3. เด็กหญิงนิลุบล เดชอนันต์
4. เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
39. รหัสทีม 16402
1. เด็กชายกวิน ยศวิชา
2. เด็กชายกรวิชญ์ พงศ์เดชอมร
3. เด็กหญิงปนัดดา มณีนาถ
4. เด็กหญิงเพียงฉัตร ศิริวรฉัตร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
40. รหัสทีม 16383
1. นางสาววันเพ็ญ คำแสง
โรงเรียนแหลมบัววิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
41. รหัสทีม 16368
1. เด็กชายฉัตรชัย
2. เด็กหญิงธฏชคล ด้านเนาลา
3. เด็กชายจีรชัย การวิชัย
4. เด็กหญิงภัทราพร ดีสมแสง
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
42. รหัสทีม 16342
1. เด็กหญิงกฤติมา แซ่ฉั่ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
43. รหัสทีม 16200
1. เด็กชายสนั่น จอ
2. เด็กหญิงณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงหทัยชนก โมธรรม
4. เด็กหญิงกัญจณ์ณิกข์ ต่อรัตนวัฒนา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
44. รหัสทีม 16190
1. เด็กหญิงณปภา สีเทา
2. เด็กหญิงณชญา สีเทา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์ เพียรทอง
4. เด็กหญิงชามา พุกบ้านยาง
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
45. รหัสทีม 16151
1. เด็กหญิงฐิติชญาน์ มะลิขาว
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สกุลสุรเอกพงศ์
3. เด็กหญิงชุติรดา เหลืองพิพัฒน์สร
โรงเรียนราชินีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
46. รหัสทีม 16132
1. เด็กหญิงศิรินพร บุญเรือง
2. เด็กหญิงพรนภา บุญรอด
3. นางสาวนก -
โรงเรียนบ้านดินโสทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
47. รหัสทีม 16101
1. นางสาววริศา แซ่ลิ้ม
2. นายวีระ แสนกล้า
3. นายธนกร เส็งเล็ก
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
48. รหัสทีม 16099
1. เด็กหญิงชาลิสา ชูรัตน์
2. เด็กหญิงจริยาธรรม คำปลิว
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
49. รหัสทีม 15971
1. เด็กหญิงพรชนะ กิ่มยิ่งยศ
2. เด็กหญิงเขมสรณ์ บริดอน
3. เด็กชายไชยรัตน์ แสงแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
50. รหัสทีม 15957
1. เด็กหญิงแก้วแกมพลอย สิงห์กล้า
2. เด็กหญิงสุธาสินี ธนะมิตร
3. เด็กหญิงชนาภัทร จันทราเทพ
4. เด็กหญิงพิชชาพร ปัญญานนท์
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
51. รหัสทีม 15944
1. นางสาวสิริวิมล จันโสภา
2. เด็กหญิงพลอยแหวน เขียนพนม
3. นายพงศกร จริงจิตต์
4. เด็กหญิงปสุดา เกลอสูงเนิน
โรงเรียนบูรณะศึกษาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
52. รหัสทีม 15882
1. เด็กชายธนวิชญ์ สัตบุตร
2. เด็กชายวัณชัย ขำมี
3. เด็กชายรชต ถ้วยทอง
4. เด็กหญิงชลิตา ลูกบัว
โรงเรียนพระนารายณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
53. รหัสทีม 15878
1. เด็กหญิงกนกพร ใจร่วม
2. เด็กหญิงคริสเตียนา เฟบิรี
3. เด็กหญิงภัคจีรา อ่อนน้อม
4. เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมจักร์
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
54. รหัสทีม 15870
1. เด็กชายกิตติธัช เพียนนอก
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์ ทวีเพชรรัตน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
55. รหัสทีม 15820
1. เด็กชายชนินทร์ หมายถมกลาง
2. เด็กหญิงทัศนีภรณ์ กังน้อย
3. เด็กหญิงกชกร ทองขาว
โรงเรียนคงทองวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
56. รหัสทีม 15750
1. เด็กชายชยานนท์ ทัศประไพร
2. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล
3. เด็กหญิงศุภารัตน์ แก้วสาคร
4. เด็กหญิงปุณญิสา จิ๋วรี
โรงเรียนหอวังทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
57. รหัสทีม 15726
1. เด็กหญิงปานเนตร วิทูเจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงอัจจิมา ย่ามไธสง
3. เด็กหญิงธนวันต์ คนขยัน
4. เด็กหญิงสรสิชา จันทร์ขอนแก่น
โรงเรียนราชดำริทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
58. รหัสทีม 15628
1. เด็กชายก้องกิดากร ปั้นเจริญ
2. เด็กหญิงภิธิดา ผ่องศรี
3. เด็กหญิงจิตรตรา เดชสุภา
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
59. รหัสทีม 15606
1. เด็กชายพสุ อนัตวงษ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน มีแคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนาญกุล
4. เด็กหญิงจิรฐา มะหะหมัด
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
60. รหัสทีม 15601
1. เด็กหญิงรุ่งนภา อาดำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา สืบมาก
3. เด็กหญิงณัชชวีร์ ผิวขาว
อื่นอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
61. รหัสทีม 15502
1. เด็กหญิงฐิติวรดา รอดแก้ว
2. เด็กหญิงมุกลินลวา เพ็งมณี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
62. รหัสทีม 15413
1. เด็กหญิงณัฐนิษฐา พลอยประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลำพันธ์ุ
3. เด็กชายกฤตเมธ จันทจร
4. เด็กชายอภิชาติ พูลเพิ่ม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
63. รหัสทีม 15303
1. เด็กหญิงจีรนันท์ เทพอุบล
2. เด็กหญิงสุพัชชา ชื่นนอก
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ ด้วงทอง
4. เด็กหญิงภัควดี ภาคเนตร์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
64. รหัสทีม 15257
1. เด็กหญิงอัญชิษฐา วารีหลั่ง
2. เด็กหญิงธัญชนก พรหมมงคล
3. เด็กหญิงกรชนก ภูนานม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
65. รหัสทีม 15221
1. เด็กหญิงเพชรปฐมพร อินทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา สุนทรชัย
3. เด็กหญิงอศัลยา จันทร์แสง
4. นางสาวชนัญชิดา ณ ถลาง
โรงเรียนนิคมวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
66. รหัสทีม 15219
1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผลทิะย์ย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา กรอบทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงจินดา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์ รวยดี
โรงเรียนสงวนหญิงทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
67. รหัสทีม 15099
1. เด็กหญิงจิราภา มณีวิหค
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุแสนศรี
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
68. รหัสทีม 15058
1. เด็กชายโย เมา
2. เด็กหญิงสุวรรณภา สระโกสุม
3. เด็กหญิงธมกร มหาเเก้ว
4. เด็กหญิงวัลย์ฤดี สังข์ทอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
69. รหัสทีม 14902
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ สินสิงห์
2. เด็กหญิงบุญสุดา พิมหนองโพน
3. เด็กหญิงณัชชา นาคอุดม
4. เด็กหญิงรินลณี กิตติมาศักดิ์วงษ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
70. รหัสทีม 14836
1. เด็กชายสหรัถ ฤทธิ์สำเร็จ
2. เด็กหญิงกวินธิดา อัฐภิญญาธร
3. นางสาวเกศรา อดิศักดิ์สกุล
4. เด็กชายพัฒธนพล ตอติดรัมย์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
71. รหัสทีม 14828
1. เด็กหญิงเปรมิกา ทุมมา
โรงเรียนบางบัวทองทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00
72. รหัสทีม 18684
1. เด็กหญิงมินตรา สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยกร ศรีสุราช
3. เด็กหญิงณฐมน เกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
73. รหัสทีม 18670
1. เด็กหญิงภัทรจิตร พีระสมบัติ
2. เด็กหญิงอาทิตยา วิมลพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร ปลื้มสนธิ์
4. เด็กหญิงศิรประภา มีแก้ว
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
74. รหัสทีม 18630
1. เด็กหญิงกชนันท์ ธัมมา
2. เด็กหญิงปัทมา แสงสว่าง
3. เด็กหญิงชนมณี จันทนาเวช
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
75. รหัสทีม 18613
1. เด็กหญิงนทรนันทน์ ศรีปาน
2. เด็กหญิงดาฑิกา บุณยนิตย์
3. เด็กหญิงแพรวา เพ็ญคุณาพร
4. เด็กหญิงพรอุมา บุณยนิตย์
โรงเรียนโรงเรียนเลิศหล้าทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
76. รหัสทีม 18598
1. เด็กหญิงปริยากร ตระกูลวารี
2. เด็กหญิงพนัชกร พ่วงกลัด
3. เด็กชายกันตวัฒน์ ทัศนกุลพันธ์
4. เด็กชายพิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
77. รหัสทีม 18581
1. เด็กหญิงฐิติชญา พึงสมบุญ
2. เด็กชายพิชาภพ แก้วคุณ
3. เด็กหญิงนนท์นลิน รุ่งภักดีสวัสดิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
78. รหัสทีม 18563
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา คันซอทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์ เจดีย์พราหม์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
79. รหัสทีม 18562
1. เด็กหญิงอรปรียา ตาลอ่อน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
80. รหัสทีม 18551
1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญจอง
โรงเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
81. รหัสทีม 18527
1. เด็กหญิงวรรณรัตน์ วรเดชากุล
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประัชาสงเคราะห์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
82. รหัสทีม 18522
1. เด็กหญิงวนัสนันท์ รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงพิชญธิดา เอกจีน
3. เด็กหญิงปริยากร เสาวรส
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ โพธิ์ทอง
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
83. รหัสทีม 18490
1. เด็กหญิงขวัญจิรา เชิดชู
2. เด็กหญิงอนิสา แก้วนพรัตน์
3. เด็กหญิงนันท์นัภัส รูปสูง
4. เด็กหญิงสุชัญษา เที่ยวประสงค์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
84. รหัสทีม 18484
1. นางสาวเเก้วกาญจนา นามวงค์พรหม
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
85. รหัสทีม 18473
1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา แตงทอง
2. เด็กหญิงณัฐชุดา แก้วเรือง
3. เด็กหญิงปุณณา สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
86. รหัสทีม 18469
1. เด็กหญิงอัยลดา มูฮัมหมัด
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
87. รหัสทีม 18456
1. นางสาวอโรชา สวัสดิ์ช่วย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
88. รหัสทีม 18413
1. เด็กหญิงณิชาภัทร แดงเพลิง
2. เด็กหญิงธารารัตน์ ประภาพันธ์
3. เด็กหญิงนิรุชา สุขเรือน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัญญาจันทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
89. รหัสทีม 18389
1. เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
90. รหัสทีม 18328
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง
2. นวพรรษ มองศิริ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
91. รหัสทีม 18302
1. เด็กหญิงวริชาพร ปันหอม
2. เด็กชายวิศาล ปานกลับ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
92. รหัสทีม 18288
1. เด็กหญิงดวงดาว กิริยา
2. นายสรกฤช รื่นภิรมย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
93. รหัสทีม 18279
1. เด็กหญิงปฐมาวดี จันทนะวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา​ ทรัพย์เเตง
3. เด็กชายเก่งกาจ สุทธิโชติ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
94. รหัสทีม 18170
1. เด็กหญิงวรรณรัตน์ กูดคล้าย
2. เด็กหญิงจริยา คุดผิว
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
95. รหัสทีม 18162
1. เด็กหญิงรมิดา วิชาพร
2. เด็กชายกษาปณ์ โกฎถาด
3. เด็กหญิงศุภศุตรา สะมะถะเขตรการณ์
4. เด็กชายธนากร พงษ์พัฒ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
96. รหัสทีม 18160
1. เด็กหญิงปิยนุช ฮีมหมัด
2. เด็กหญิงกนิษฐา อุไทยธุราทร
3. เด็กหญิงวรัญญา พุ่มอิ่ม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก จริมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
97. รหัสทีม 18148
1. เด็กหญิงเบญญาภา ทรงเจริญ
2. เด็กหญิงชัชชนก เวชชเศรษฐนนท์
3. เด็กชายชยพล ศรีชาเยช
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
98. รหัสทีม 18139
1. นางสาวอรอุมา สุภาพ
2. เด็กหญิงพีรดา สังข์ทอง
3. เด็กหญิงมุกดาวรรณ ทุมแก้ว
4. เด็กหญิงมาลิสา บุญขาว
โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
99. รหัสทีม 18077
1. เด็กหญิงอัมภิกา อ่างเฮ้า
2. เด็กหญิงปนิตา ธรรมกุลางกูร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
100. รหัสทีม 18058
1. เด็กชายธันวา ภู่โพสนธิ์
2. เด็กหญิงเมธาพร โอฬารรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงทฤฒมน กุลพงษ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
101. รหัสทีม 18055
1. เด็กชายขวัญชล ลิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร จอมสังข์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ
4. เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
102. รหัสทีม 18054
1. เด็กหญิงธีราพร โมงคาม
2. เด็กชายปิติพงษ์ วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงนริศรา กันหลง
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
103. รหัสทีม 18051
1. เด็กหญิงดุจเพชร ยินดีธรรม
2. เด็กหญิงลวิตรา ใหญ่คำมา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
104. รหัสทีม 18045
1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. เด็กหญิงกรวรินทร์ มูลละออง
3. เด็กหญิงศุภกานต์ วัชชวงษ์
4. เด็กหญิงกนกวรรณ สุขมาก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
105. รหัสทีม 18018
1. เด็กหญิงอนุธิดา ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ฉ่ำแฉล้ม
3. เด็กชายโฟโต้ นรากร
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
106. รหัสทีม 18017
1. เด็กหญิงจิราภา สอนมาลา
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
107. รหัสทีม 18013
1. นางสาวณัฐริกา แป้นขุนทด
2. เด็กหญิงปพิชญา อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงเหมยฟ้า บุญเทพ
4. เด็กหญิงศุภาวดี หาขุนทด
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
108. รหัสทีม 18008
1. เด็กหญิงณัฐธิดา มะลิปล้อง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์คำภา
3. เด็กหญิงธันยนิษฐ์ กองกุล
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
109. รหัสทีม 17995
1. เด็กหญิงปรัชญาวีร์ ไพศาลนิชากร
โรงเรียนศรีมหาโพธิทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
110. รหัสทีม 17933
1. เด็กหญิงชลิดา ชายแก้ว
2. เด็กหญิงณปภาภร ผาติธรรมกุล
3. นางสาวสาวิตรี สุขศรี
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
111. รหัสทีม 17890
1. นายฐะภานน อังคษร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค เพราะทะ
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
112. รหัสทีม 17881
1. เด็กหญิงนรัชญ์พัณ กำลัง
2. เด็กหญิงอัยรดา ยิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงภริดา มิตรสมาน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
113. รหัสทีม 17876
1. เด็กหญิงปริยาภัทร ไทรงาม
2. เด็กหญิงพรวรินทร์ ธาราพิพัฒนกุล
3. เด็กหญิงวรรณิกา จารุสกุล
4. เด็กหญิงกชพร ผัสสะผล
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
114. รหัสทีม 17870
1. เด็กหญิงสุพิชชา เสมาทอง
โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
115. รหัสทีม 17862
1. เด็กหญิงวันวิสา พ่วงแจ่ม
โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
116. รหัสทีม 17820
1. เด็กหญิงณัฐธยาน์ อัครเรืองกุล
2. เด็กหญิงอรธันยา ธารณธรรม
3. เด็กหญิงรวิสรา วรวงษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
117. รหัสทีม 17813
1. เด็กหญิงโสภิสา โชคนิติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฐิดายุ กมลเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
118. รหัสทีม 17804
1. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
2. เด็กชายณัฏฐ์ พันธุ์ภูนิธิกุล
3. เด็กชายศรรวริศ ค้าไม้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
119. รหัสทีม 17798
1. เด็กหญิงมนัญญาพร พิมน้อย
2. เด็กชายอุกฤษฏ์ ทิมาสาร
3. เด็กหญิงญาณิศา รอดปาน
4. เด็กหญิงโชภิตา หอมจีน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
120. รหัสทีม 17768
1. เด็กหญิงวาริณี หอยจับ
2. เด็กหญิงวริษฐา อ่อนกัน
3. เด็กหญิงธวรรณรัตน์ สุริยงค์
4. เด็กหญิงกนต์ระพี จันทรศิริ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
121. รหัสทีม 17742
1. เด็กหญิงจิรชยา สืบเทพ
2. เด็กหญิงนิชานันท์ เเซวจันทึก
3. เด็กหญิงชนิดา บูชาพันธ์
4. เด็กหญิงสุชาดา หนูช้างเผือก
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
122. รหัสทีม 17729
1. เด็กหญิงรินรดา กัลวงษ์
2. เด็กหญิงสุภสร ระหว่างงาน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์ บวรอุดมเกษม
4. เด็กหญิงนิภาพร วรฐากูร
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
123. รหัสทีม 17686
1. เด็กหญิงดวงพร กล้วยหอม
2. เด็กหญิงเทพีพร พงษ์ไพบูลย์
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
124. รหัสทีม 17672
1. เด็กหญิงศศิกานต์ จันทราศรี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์ กุลอนรรฆพันธู์
3. เด็กหญิงนาตยา พลบุตร
4. เด็กชายสุธีร์ แจ่มทิม
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
125. รหัสทีม 17659
1. เด็กหญิงเปรมมิกา พิบูลย์ศักดิ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐนฎา หะยีฟุต
3. เด็กชายอภิชาติ ลังกาวงศ์
4. เด็กหญิงอรนันท์ สมุนันต์
โรงเรียนวัดปากบ่อทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
126. รหัสทีม 17648
1. เด็กหญิงกิตติญาภร เสือคำราม
2. เด็กหญิงสโรชา ศรีเพ็ชร์
3. เด็กชายภัทรพงษ์ เนินไธสง
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
127. รหัสทีม 17643
1. เด็กชายเมธาวิน ชาวไร่นาค
2. เด็กหญิงชนกนันท์ เกตุบุญลือ
3. เด็กหญิงพิชญาย์ มากเปรมบุญ
4. เด็กหญิงณัฐิญา บุณยเลขา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
128. รหัสทีม 17635
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ โมลี
2. เด็กหญิงสุดา จิรัตติกานนท์
3. เด็กชายพัฒย์ธวัฒน์ ประดับญาติ
โรงเรียนตันตรารักษ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
129. รหัสทีม 17608
1. เด็กชายศตวรรษ ศุภกรพงศ์ศิริ
2. เด็กชายสุริย สาธุ
3. เด็กหญิงขจีวรรณ จันพูล
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
130. รหัสทีม 17587
1. เด็กหญิงนภัสนันท์ รณเกียรติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
131. รหัสทีม 17584
1. เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม
2. เด็กชายเตมีย์ ทองดี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
132. รหัสทีม 17551
1. เด็กหญิงพัณณิตา คำวัน
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทองทาลักษณ์
3. เด็กหญิงอุมากร เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงผกามาศ นึกถึง
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
133. รหัสทีม 17532
1. เด็กหญิงเขมจิรา ธนาฤทธิกุล
2. เด็กหญิงธนอร เริงโอสถ
3. เด็กหญิงกานพู แก้วประไพ
4. เด็กหญิงสาวิกา ไชยรังษี
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
134. รหัสทีม 17489
1. เด็กหญิงปวริศา ฮั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนสิชา ทำนิล
3. เด็กหญิงศศิวิมล ไทรจันทร์
4. เด็กหญิงกมลวรรณ ทวีทรัพย์ทวีสุข
โรงเรียนนารีวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
135. รหัสทีม 17448
1. เด็กชายยุคันธร เสาวนิตย์
2. เด็กหญิงกมลวดี ทิพยรัตน์
3. เด็กหญิงนงนภัส สุวรรณ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
136. รหัสทีม 17446
1. เด็กหญิงนุชวรา วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ แซ่จง
โรงเรียนศรีมหาโพธิทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
137. รหัสทีม 17442
1. นางสาวอรวรรณ ตรีเวก
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี สุจิตธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์
4. เด็กชายพัทธนดนน์ กินตาว
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
138. รหัสทีม 17377
1. เด็กชายกฤตภาส มณีรัตน์
2. เด็กหญิงรมณ แสนเมือง
3. เด็กหญิงปราณปรียา พุทธศาสน์ศรัทธา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
139. รหัสทีม 17375
1. เด็กหญิงชลิดา แก้วมาคูณ
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
140. รหัสทีม 17354
1. เด็กหญิงณพัทธ์ธรี เวชทัพ
2. เด็กหญิงพิญญรักศ์ เพชรเรืองภพ
3. เด็กหญิงรมิดา มิดสันเทียะ
4. เด็กชายธนพัฒน์ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนสารวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
141. รหัสทีม 17338
1. นางสาววนิดา นะศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส จูชาวนา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
142. รหัสทีม 17334
1. เด็กหญิงอรวรรณ จัตุรงค์แสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ตัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
143. รหัสทีม 17266
1. เด็กหญิงญาดา ศรีภูโรจน์
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
144. รหัสทีม 17242
1. เด็กหญิงเมย์ริษา แสนบูราณ
2. เด็กหญิงปวิชญา บุญคุ้มครอง
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
145. รหัสทีม 17229
1. เด็กหญิงพัทธนันท์ พ่อค้า
2. เด็กหญิงปุณยาวี หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงโสรญา แก้วบัวดี
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00
146. รหัสทีม 17211
1. เด็กหญิงชนาภา พรหมธิดา
2. เด็กชายกรภัทร์ จันจินดา
3. เด็กหญิงวิชกาญจน์ อินปัญญา
4. เด็กหญิงบุญนิสา ทับคล้าย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
147. รหัสทีม 17206
1. เด็กหญิงเนตรกมล นมแสง
2. เด็กชายนัฐพล ไม่แพ้
โรงเรียนวัดท่าเสาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
148. รหัสทีม 18607
1. เด็กชายธนชัย พานเฟือง
2. เด็กชายพิสิฎฎ์พล จุลลนันท์
3. เด็กชายปัญณ์ พันธุวิชิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
149. รหัสทีม 18598
1. เด็กหญิงปริยากร ตระกูลวารี
2. เด็กหญิงพนัชกร พ่วงกลัด
3. เด็กชายกันตวัฒน์ ทัศนกุลพันธ์
4. เด็กชายพิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
150. รหัสทีม 18581
1. เด็กหญิงฐิติชญา พึงสมบุญ
2. เด็กชายพิชาภพ แก้วคุณ
3. เด็กหญิงนนท์นลิน รุ่งภักดีสวัสดิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
151. รหัสทีม 18563
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา คันซอทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์ เจดีย์พราหม์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
152. รหัสทีม 18500
1. เด็กชายภัทรพล แสงสวย
2. เด็กชายณราเมศ หาระสาร
3. เด็กชายธนาทร พุ่มพวง
4. เด็กชายธราธร หุ่นสม
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
153. รหัสทีม 18328
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง
2. นวพรรษ มองศิริ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
154. รหัสทีม 18323
1. เด็กชายจิรภัทร สงทอง
2. เด็กชายชิตวัน เธียรเอี่ยมอนันต์
3. นายพันวิทย์ กิติศรีปัญญา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
155. รหัสทีม 18302
1. เด็กหญิงวริชาพร ปันหอม
2. เด็กชายวิศาล ปานกลับ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
156. รหัสทีม 18288
1. เด็กหญิงดวงดาว กิริยา
2. นายสรกฤช รื่นภิรมย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
157. รหัสทีม 18279
1. เด็กหญิงปฐมาวดี จันทนะวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา​ ทรัพย์เเตง
3. เด็กชายเก่งกาจ สุทธิโชติ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
158. รหัสทีม 18162
1. เด็กหญิงรมิดา วิชาพร
2. เด็กชายกษาปณ์ โกฎถาด
3. เด็กหญิงศุภศุตรา สะมะถะเขตรการณ์
4. เด็กชายธนากร พงษ์พัฒ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
159. รหัสทีม 18148
1. เด็กหญิงเบญญาภา ทรงเจริญ
2. เด็กหญิงชัชชนก เวชชเศรษฐนนท์
3. เด็กชายชยพล ศรีชาเยช
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
160. รหัสทีม 18098
1. เด็กชายปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์
2. เด็กชายณัฐพัชร เนาวรัตนจำเนียร
3. เด็กชายคนมงคล จันทร์มรกต
4. เด็กชายสมิทธิ กิลรอย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
161. รหัสทีม 18058
1. เด็กชายธันวา ภู่โพสนธิ์
2. เด็กหญิงเมธาพร โอฬารรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงทฤฒมน กุลพงษ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
162. รหัสทีม 18055
1. เด็กชายขวัญชล ลิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร จอมสังข์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ
4. เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
163. รหัสทีม 18054
1. เด็กหญิงธีราพร โมงคาม
2. เด็กชายปิติพงษ์ วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงนริศรา กันหลง
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
164. รหัสทีม 18018
1. เด็กหญิงอนุธิดา ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ฉ่ำแฉล้ม
3. เด็กชายโฟโต้ นรากร
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
165. รหัสทีม 17890
1. นายฐะภานน อังคษร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค เพราะทะ
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
166. รหัสทีม 17804
1. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
2. เด็กชายณัฏฐ์ พันธุ์ภูนิธิกุล
3. เด็กชายศรรวริศ ค้าไม้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
167. รหัสทีม 17798
1. เด็กหญิงมนัญญาพร พิมน้อย
2. เด็กชายอุกฤษฏ์ ทิมาสาร
3. เด็กหญิงญาณิศา รอดปาน
4. เด็กหญิงโชภิตา หอมจีน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
168. รหัสทีม 17773
1. เด็กชายโมกขทรัพย์ ทองดอนเกรื่อง
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
169. รหัสทีม 17723
1. เด็กชายสุรศักดิ์ จิตอารีย์
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
170. รหัสทีม 17672
1. เด็กหญิงศศิกานต์ จันทราศรี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์ กุลอนรรฆพันธู์
3. เด็กหญิงนาตยา พลบุตร
4. เด็กชายสุธีร์ แจ่มทิม
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
171. รหัสทีม 17659
1. เด็กหญิงเปรมมิกา พิบูลย์ศักดิ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐนฎา หะยีฟุต
3. เด็กชายอภิชาติ ลังกาวงศ์
4. เด็กหญิงอรนันท์ สมุนันต์
โรงเรียนวัดปากบ่อทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
172. รหัสทีม 17648
1. เด็กหญิงกิตติญาภร เสือคำราม
2. เด็กหญิงสโรชา ศรีเพ็ชร์
3. เด็กชายภัทรพงษ์ เนินไธสง
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
173. รหัสทีม 17643
1. เด็กชายเมธาวิน ชาวไร่นาค
2. เด็กหญิงชนกนันท์ เกตุบุญลือ
3. เด็กหญิงพิชญาย์ มากเปรมบุญ
4. เด็กหญิงณัฐิญา บุณยเลขา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
174. รหัสทีม 17635
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ โมลี
2. เด็กหญิงสุดา จิรัตติกานนท์
3. เด็กชายพัฒย์ธวัฒน์ ประดับญาติ
โรงเรียนตันตรารักษ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
175. รหัสทีม 17608
1. เด็กชายศตวรรษ ศุภกรพงศ์ศิริ
2. เด็กชายสุริย สาธุ
3. เด็กหญิงขจีวรรณ จันพูล
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
176. รหัสทีม 17584
1. เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม
2. เด็กชายเตมีย์ ทองดี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
177. รหัสทีม 17448
1. เด็กชายยุคันธร เสาวนิตย์
2. เด็กหญิงกมลวดี ทิพยรัตน์
3. เด็กหญิงนงนภัส สุวรรณ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
178. รหัสทีม 17442
1. นางสาวอรวรรณ ตรีเวก
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี สุจิตธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์
4. เด็กชายพัทธนดนน์ กินตาว
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
179. รหัสทีม 17377
1. เด็กชายกฤตภาส มณีรัตน์
2. เด็กหญิงรมณ แสนเมือง
3. เด็กหญิงปราณปรียา พุทธศาสน์ศรัทธา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
180. รหัสทีม 17354
1. เด็กหญิงณพัทธ์ธรี เวชทัพ
2. เด็กหญิงพิญญรักศ์ เพชรเรืองภพ
3. เด็กหญิงรมิดา มิดสันเทียะ
4. เด็กชายธนพัฒน์ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนสารวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
181. รหัสทีม 17211
1. เด็กหญิงชนาภา พรหมธิดา
2. เด็กชายกรภัทร์ จันจินดา
3. เด็กหญิงวิชกาญจน์ อินปัญญา
4. เด็กหญิงบุญนิสา ทับคล้าย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
182. รหัสทีม 17206
1. เด็กหญิงเนตรกมล นมแสง
2. เด็กชายนัฐพล ไม่แพ้
โรงเรียนวัดท่าเสาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
183. รหัสทีม 17190
1. เด็กชายชานนท์ ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกฤตวรรณ อุ่นจิตติ
3. เด็กหญิงดารินทร์ เตมีรัสมี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
184. รหัสทีม 17177
1. เด็กชายธนกฤต ขอมีกลาง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ
3. เด็กหญิงวิรันทร์ตา ธนเดชากุล
โรงเรียนโยธินบูรณะทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
185. รหัสทีม 17158
1. เด็กชายจิตติพัฒน์ พูนวิรุฬห์
2. เด็กชายภีมะณัฐ ภุมมา
3. เด็กชายกิตตินันท์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. เด็กชายธุวพัส ชาญณรงค์
โรงเรียนทวีธาภิเศกทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
186. รหัสทีม 17155
1. เด็กชายพีรบูรณ์ ภูริเริงภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตุรงค์เรือง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
187. รหัสทีม 17115
1. เด็กชายจารุกิตติ์ พูลผล
2. เด็กหญิงชามา รัตตศิริ
3. เด็กหญิงประกายเพชร ม่วงมี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
188. รหัสทีม 17109
1. เด็กชายธนภัทร ปานเก่า
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผึ่งแช่ม
3. เด็กชายวรรณ์วิชัย ผลทวี
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงสวัสดิ์
โรงเรียนวัดโฆสิทธารามทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
189. รหัสทีม 17104
1. เด็กหญิงธฤตวัน อบรมดี
2. เด็กชายศิริพงค์ ขุนทิพย์ลาย
3. เด็กชายณัฏฐากร ผิวขำ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
190. รหัสทีม 17103
1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร​ จันทร์​สงคราม​
2. เด็กชายพงศกร สอนเต็ม
3. เด็กหญิงปุณณภา คล้ายวงศ์
4. เด็กชายภัทรพล ประเสริฐธีรพงศ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
191. รหัสทีม 17084
1. เด็กหญิงศิรินทิพย์ แย้มอุ่ม
2. เด็กชายรณกร พร้อมสิ้น
3. เด็กหญิงฐิติมา กิ่งดี
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
192. รหัสทีม 16918
1. ฌินมนต์ บุญประคอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
193. รหัสทีม 16778
1. เด็กชายธามธันชนน ชูมณี
2. เด็กชายยงยศ มีศรียงศ์
3. เด็กหญิงปณิตา จ๋วนเจนกิจ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไร่สงวน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
194. รหัสทีม 16727
1. เด็กชายกนกพล ขุนพิทักษ์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
195. รหัสทีม 16709
1. เด็กชายพีรศักดิ์ วีจันทร์
โรงเรียนสุวรรณราชหงษ์ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
196. รหัสทีม 16695
1. เด็กหญิงภัทราวดี ไตรรส
2. เด็กหญิงสวรรยา วงษ์ฟู
3. เด็กชายชยางกูร จันทร์นวล
4. เด็กหญิงพลอยพัชชา บริบูรณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
197. รหัสทีม 16651
1. เด็กชายปฏิวัติ ลาภใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนมน บุญขันธ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา พิลาชัย
4. เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
198. รหัสทีม 16638
1. เด็กชายกันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์ เตชะศรีมงคล
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
199. รหัสทีม 16624
1. เด็กหญิงนราวดี เกินชัย
2. เด็กชายพชรวิชญ์ ไพบูลย์
3. เด็กหญิงภานุมาศ พอเณร
4. เด็กชายนครินทร์ กิติสากล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
200. รหัสทีม 16578
1. เด็กชายวชิรวิทย์ อภิรักษ์นันท์ชัย
2. เด็กชายนำชัย คลองน้อย
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์ กลมบางพลี
4. เด็กหญิงพรพระพุทธ หอสว่างวงศ์
โรงเรียนศรัทธาสมุทรทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
201. รหัสทีม 16574
1. เด็กหญิงสุวภัทร ตู้บรรเทิง
2. เด็กหญิงธัญชนก โกเมท
3. เด็กชายธีรศักดิ์ จินาบุญ
4. เด็กหญิงภารดี สิทธิสาร
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
202. รหัสทีม 16503
1. เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมี
2. เด็กหญิงน้ำค้าง
3. เด็กหญิงศิริญาณ์ บุญชื่น
4. เด็กหญิงอุบลวรรณา ทศพลอุดมพงศ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
203. รหัสทีม 16501
1. เด็กชายพีรณัฐฎ์ บุญอิ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรา
3. เด็กชายนิติภูมิ ปิ่นมุข
4. เด็กหญิงวีรวรรณ เชี่ยวชำนาญ
โรงเรียนวัดสุวรรณทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
204. รหัสทีม 16423
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
3. เด็กหญิงนิลุบล เดชอนันต์
4. เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
205. รหัสทีม 16404
1. เด็กชายกันตธี เฉิน
2. เด็กชายอชิระวิชญ์ ตั้งจิตพานิชกุล
3. เด็กชายปุญญพัฒน์ อริยวุฒิพงษ์
4. เด็กชายณรงค์รัชช์ เจริญวัฒนมงคล
โรงเรียนเลิศหล้าทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
206. รหัสทีม 16402
1. เด็กชายกวิน ยศวิชา
2. เด็กชายกรวิชญ์ พงศ์เดชอมร
3. เด็กหญิงปนัดดา มณีนาถ
4. เด็กหญิงเพียงฉัตร ศิริวรฉัตร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
207. รหัสทีม 16368
1. เด็กชายฉัตรชัย
2. เด็กหญิงธฏชคล ด้านเนาลา
3. เด็กชายจีรชัย การวิชัย
4. เด็กหญิงภัทราพร ดีสมแสง
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
208. รหัสทีม 16200
1. เด็กชายสนั่น จอ
2. เด็กหญิงณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงหทัยชนก โมธรรม
4. เด็กหญิงกัญจณ์ณิกข์ ต่อรัตนวัฒนา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
209. รหัสทีม 16115
1. เด็กชายวรันธร แสงแก้ว
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
210. รหัสทีม 16101
1. นางสาววริศา แซ่ลิ้ม
2. นายวีระ แสนกล้า
3. นายธนกร เส็งเล็ก
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
211. รหัสทีม 15971
1. เด็กหญิงพรชนะ กิ่มยิ่งยศ
2. เด็กหญิงเขมสรณ์ บริดอน
3. เด็กชายไชยรัตน์ แสงแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
212. รหัสทีม 15944
1. นางสาวสิริวิมล จันโสภา
2. เด็กหญิงพลอยแหวน เขียนพนม
3. นายพงศกร จริงจิตต์
4. เด็กหญิงปสุดา เกลอสูงเนิน
โรงเรียนบูรณะศึกษาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
213. รหัสทีม 15882
1. เด็กชายธนวิชญ์ สัตบุตร
2. เด็กชายวัณชัย ขำมี
3. เด็กชายรชต ถ้วยทอง
4. เด็กหญิงชลิตา ลูกบัว
โรงเรียนพระนารายณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
214. รหัสทีม 15878
1. เด็กหญิงกนกพร ใจร่วม
2. เด็กหญิงคริสเตียนา เฟบิรี
3. เด็กหญิงภัคจีรา อ่อนน้อม
4. เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมจักร์
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
215. รหัสทีม 15870
1. เด็กชายกิตติธัช เพียนนอก
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์ ทวีเพชรรัตน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
216. รหัสทีม 15820
1. เด็กชายชนินทร์ หมายถมกลาง
2. เด็กหญิงทัศนีภรณ์ กังน้อย
3. เด็กหญิงกชกร ทองขาว
โรงเรียนคงทองวิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
217. รหัสทีม 15750
1. เด็กชายชยานนท์ ทัศประไพร
2. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล
3. เด็กหญิงศุภารัตน์ แก้วสาคร
4. เด็กหญิงปุณญิสา จิ๋วรี
โรงเรียนหอวังทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
218. รหัสทีม 15628
1. เด็กชายก้องกิดากร ปั้นเจริญ
2. เด็กหญิงภิธิดา ผ่องศรี
3. เด็กหญิงจิตรตรา เดชสุภา
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
219. รหัสทีม 15606
1. เด็กชายพสุ อนัตวงษ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน มีแคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนาญกุล
4. เด็กหญิงจิรฐา มะหะหมัด
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
220. รหัสทีม 15552
1. เด็กชายนันทภพ จัดเพชร
2. เด็กชายสุรเดช ทิมสิน
3. เด็กชายเอกภพ จัดเพชร
4. เด็กชายนพวรรณ เพชรัตน์
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
221. รหัสทีม 15413
1. เด็กหญิงณัฐนิษฐา พลอยประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลำพันธ์ุ
3. เด็กชายกฤตเมธ จันทจร
4. เด็กชายอภิชาติ พูลเพิ่ม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5ทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
222. รหัสทีม 15167
1. เด็กชายพีรพัฒน์ สุขแจ่ม
2. เด็กชายธนาฆิม ความหมั่น
โรงเรียนยางรากวิทยาทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
223. รหัสทีม 15137
1. คุณัชญ์ จ่างสี
2. ชนาเมธ ลี้สธนกุล
3. ภาคิน จินดาสมุทร์
4. กันต์ธรณ์ ขรรค์วิไลกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
224. รหัสทีม 15058
1. เด็กชายโย เมา
2. เด็กหญิงสุวรรณภา สระโกสุม
3. เด็กหญิงธมกร มหาเเก้ว
4. เด็กหญิงวัลย์ฤดี สังข์ทอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
225. รหัสทีม 14902
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ สินสิงห์
2. เด็กหญิงบุญสุดา พิมหนองโพน
3. เด็กหญิงณัชชา นาคอุดม
4. เด็กหญิงรินลณี กิตติมาศักดิ์วงษ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
226. รหัสทีม 14836
1. เด็กชายสหรัถ ฤทธิ์สำเร็จ
2. เด็กหญิงกวินธิดา อัฐภิญญาธร
3. นางสาวเกศรา อดิศักดิ์สกุล
4. เด็กชายพัฒธนพล ตอติดรัมย์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมทดสอบ หญิง 7 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 7 ก.ย. 65 13:30- 15:30
ตารางการประกวดผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. เด็กหญิงกฤษณา หมั่นงาน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ คุณวนิช
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
3. เด็กชายณัฐนัย โพธิ์สอาด
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
4. เด็กชายธนวัต กฤษณา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
5. นางสาวอิศรา กุลลลตา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
6. นางสาวพรรวษา ศรีกุณะ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
7. นางสาวกนกพร กล่อมเกลี้ยง
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
8. เด็กหญิงกฤติกา สิริกุลกิจไพศาล
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
9. นายเกรียงไกร ปิยะ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
10. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัติทจักร์
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
11. เด็กหญิงอาภัสรา โชคนิรมิตร
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
12. เด็กหญิงกฤตยา แตงอ่อน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
13. เด็กหญิงสุชานาฏ งามสง่า
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
14. นางสาวภารดี คำสุขุม
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
15. เด็กหญิงมนัญชยา บำรุงศรี
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
16. นางสาวอังคนา หมัดยูโก๊บ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
17. นางสาวพิมพ์ชนก เต็มใจ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
18. นางสาวศศิชา สิงห์เปรม
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
19. นางสาวลลิตา ดวงศรี
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
20. นางสาวภคพร กวางแก้ว
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
21. นายภัสกร กอเกียรติศิริ
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
22. นางสาววรรณพร สาระสนธิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
23. นางสาวสุภัสสร สุนประโคน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
24. นายอศดิณ อิ่มจิตต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
25. นายมงคล พิพัฒน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00
26. นายศุภากร บุบผา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ทดสอบ 18 ส.ค. 65 14:00- 16:00คัดเลือก 00:00- 00:00

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18681
1. นายพลเจริญ ใจชื่น
2. นางสาวอรสา ยั่วยวน
โรงเรียนปล้องวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
2. รหัสทีม 18411
1. นายธีรเทพ คำแก้ว
2. นางสาวศิริพร พงษ์คำ
โรงเรียนติ้ววิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
3. รหัสทีม 18384
1. นางสาวกุลกันยา เลาย้าง
2. นางสาวณัฏฐ์รดา สืบวงศ์ดี
3. นางสาววรัญญา ศรีสุวรรณ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
4. รหัสทีม 18363
1. นายธนิสร ดำนิล
2. นางสาวภัทชา บัวน้อย
โรงเรียนตากพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
5. รหัสทีม 18306
1. นางสาววราพร แสนสอาด
โรงเรียนหนองไผ่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
6. รหัสทีม 18250
1. นายนวพล พุทธชัย
2. นางสาวศศินิภา สมบัติรัตนากร
3. นายธารรินทร์ วงค์ศรีสุข
โรงเรียนรังษีวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
7. รหัสทีม 18215
1. นางสาวดารุนี พลกลาง
2. นางสาวศิริลักษณ์ มุ่งขาว
โรงเรียนเมตตาวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
8. รหัสทีม 18067
1. นางสาวกมลภัทร เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. นางสาววิไลพร ลายเฮือง
3. นางสาวรัตติกาล สีดวง
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
9. รหัสทีม 18037
1. นายธนาติภู จีนหน่อ
2. นายพีรวิชญ์ มั่นเจ็ก
3. นางสาวกนกวรรณ ห้องเข้า
4. นางสาวณัฐณิชา แสงทอง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
10. รหัสทีม 17840
1. นายณัฐกิตติ์ จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวศิวนาถ คันทะมูล
3. นางสาวกชพร มหาวัน
4. นายยุทธวีร์ สุทธหลวง
โรงเรียนปัวทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
11. รหัสทีม 17787
1. นายรัฐภูมิ กระแสธุ์ค้ำจุน
2. นางสาวปรียาภรณ์ กำมังละการ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
12. รหัสทีม 17775
1. นายสิรวิชญ์ พรหมอักษร
2. นายธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล
3. นายปราชญ์ธนบดี คนไว
4. นางสาวธัญญาเรศ กันทาเดช
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
13. รหัสทีม 17767
1. นางสาวโสภิตา สุขจันทร์
โรงเรียนวชิราลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
14. รหัสทีม 17735
1. นางสาวศิริกาญจน์ ช้างบุญ
2. นางสาวพิมพ์บุญญา ศรีบูระเดช
โรงเรียนสันกำแพงทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
15. รหัสทีม 17719
1. นางสาวปริตตา ก๋งเกษม
2. นางสาวมณีรัตน์ กาญจนาพิทักษ์
3. นางสาวไอริณ ด้วงสวัสดิ์
4. นางสาวมยุรา นายดี
โรงเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
16. รหัสทีม 17694
1. นางสาวกัลยา จุมเกตุ
2. นางสาวอรณิช สิมศรี
3. นางสาวปภาวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
4. นายสรรัตน์ สันทาลุนัย
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
17. รหัสทีม 17667
1. นางสาวฟองแก้ว ภูผาผุย
2. นางสาวลินดา ลุงติ
3. นางสาวสุภาวดี แซ่ลี้
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
18. รหัสทีม 17655
1. นางสาวธัญพิชชา โนจา
2. นางสาวชลาลัย แก้วเพชรรัตน์
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
19. รหัสทีม 17652
1. นายเตชินท์ ธรรมานุวงศ์
2. นายณัฐนนท์ ต๊ะดี
3. นางสาวเขมิกา ดอนกาวิน
4. นางสาวกฤตินันท์ ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
20. รหัสทีม 17561
1. นายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม
2. นางสาวรพีพรรณ ศรีสด
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
21. รหัสทีม 17513
1. นายณัฐรัตน์ ผ่องผุด
2. นายดลวัฒน์ วิเศษ
3. นางสาวปัทมพร ลือไชย
4. นางสาวภัทรพร รอบรู้เจริญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
22. รหัสทีม 17461
1. นายจอมพล สมศักดิ์
2. นางสาวพิงค์พร จันทร์วงศ์
3. นางสาวจิรนันท์ มะโนคำ
4. นางสาวรพีพร หล่ามละ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
23. รหัสทีม 17451
1. นายญาณาธร ยอดมิ่ง
2. นางสาวลภัสรดา ฟองฟู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
24. รหัสทีม 17406
1. นางสาวปิรัญชญา ลำคำ
2. นายนัฐวัฒน์ นันทวรรณ์
โรงเรียนสตรีศรีน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
25. รหัสทีม 17380
1. นายวิทยา วงศ์ต๋าคำ
2. นางสาวชลธิชา เขิ่งมล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
26. รหัสทีม 17295
1. นายทรอย วินน์ ฮอร์ตัน
2. นายปพน วีระสมัย
3. นางสาวฮิคารุ มาซุดะ
4. นางสาวพัชรพร นิมานนท์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
27. รหัสทีม 17260
1. นางสาวปิยวรรณ สายคำอ้าย
2. นางสาวคำขิ่น ลุงตาล
3. นายอุทัย มะริม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
28. รหัสทีม 17240
1. นางสาวสุชาดา เทศสิน
2. นางสาวธารพลอย สละใจ
3. นายเกียรติศักดิ์ อินทรสุริยวงษ์
4. นายรพีภัทร ภูเมฆ
โรงเรียนพิชัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
29. รหัสทีม 17225
1. นางสาวกมลฉัตร อุ่นอานนท์
2. นางสาวกัญญาณีย์ ชาวพะเยาว์
3. นายกิตตินันท์ นันทพิศาล
โรงเรียนเถินวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
30. รหัสทีม 17091
1. นายธนพล เทพพรมวงค์
2. นายธีร์วรา สาลี
3. นางสาวณัฐนรินทร์ ชัยวิสุทธิ์
4. นางสาวนันทนัช พูลชะนะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณีทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
31. รหัสทีม 17082
1. นางสาวปราณปริยา ปะวะภูสะโก
2. นางสาววริณรำไพ พันธ์ผง
3. นายธนชล อยู่แย้ม
4. นายณัธก้อง แสนใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
32. รหัสทีม 16961
1. นางสาวอารยา บุญมา
2. นางสาวดารุณี วังศรี
3. นางสาวพรแสง ลุงจาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
33. รหัสทีม 16916
1. นายมิ่งขวัญ ทองมีมา
2. นายลัทธพงศ์ จันทร์นา
3. นางสาวพัทธดา คำคอน
4. นางสาวจิรภิญญา อินแย้ม
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
34. รหัสทีม 16896
1. นางสาวภัคจิรา ประสงค์จีน
2. นางสาวจิรัชญา ไทยมี
3. นายติณณภพ เดชบูรณ์
4. นายจักรธร ดวงจิตร์
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
35. รหัสทีม 16893
1. นายทัพพสาร อิ่มใจ
2. นางสาววีรันดา ดาร์มาวาน
3. นางสาวนพจิรา นาดี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
36. รหัสทีม 16859
1. นางสาวนัทธมน พึ่งพุ่ม
2. นางสาวกัลยรัตน์ ยาน้อย
3. นางสาวฐิตารีย์ สัจจามาตย์
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
37. รหัสทีม 16846
1. นางสาวดีน่า ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์ อิ่มเขียว
3. นางสาวนวรัตน์ สุขศรีเมือง
4. นางสาวพิชามญชุ์ รุ่งเจริญกิจ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
38. รหัสทีม 16742
1. นางสาวพัชราวรรณ อนันตภูมิ
2. นางสาวพิมชนก หมื่นสุรินทร์
3. นางสาวชุติวรรณ์ หนูอินทร์
4. นางสาวกฤตวยา สีหะบุตร
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
39. รหัสทีม 16663
1. นางสาวฐิติพร ศรีปาน
2. นางสาวนริศรา มาแแก้ว
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
40. รหัสทีม 16642
1. นางสาวพิม อุสาหะ
2. นายเจษฎาภรณ์ มุ่งวิริยะ
3. นายธีรพงศ์ แขกแก้ว
4. นางสาวพรหมพร มหาวรรณ
โรงเรียนดาราวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
41. รหัสทีม 16547
1. นางสาวชญานิศ ถาติ๊บ
2. นางสาวอินอาม อดิศัยสกุล
3. นางสาวหฤษฎ์ ลุงปาน
4. นางสาวพวย จะหา
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
42. รหัสทีม 16407
1. นางสาวพิมพ์ลดา ศรีแสนสุด
2. นางสาวสราญรส แย้มทุ่ง
3. นางสาวพรกมล รอดประเสริฐ
4. นางสาวทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
โรงเรียนอุดมดรุณีทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
43. รหัสทีม 16260
1. นางสาวปาจรีย์ ชมมี
2. นางสาวจิรชิตา สีรัง
3. นางสาวกานต์สินี วิกรมประสิทธิ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
44. รหัสทีม 16258
1. นายสิริราช ยานะ
2. นายวรภิชาติ มินประพาฬ
3. นางสาวสาวรักษ์ เลาว้าง
4. นางสาวพอเพียง จองปุ๊ก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
45. รหัสทีม 16239
1. นางสาวธนัชพร มณีทอง
2. นางสาวธัญจิรา ไชยยา
3. นายธนภัทร รุ่งโรจน์
4. นางสาวเปรมสินี มีอนันต์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
46. รหัสทีม 16212
1. นายนภัทรสกร ปัญญามี
2. นางสาวธัญชนก ลีละทีป
โรงเรียนจอมทองทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
47. รหัสทีม 16044
1. นางสาวณิชกมล สุรีย์
2. นางสาวกฤตพร มรกต
3. นางสาวชลธิชา ศรีวิลัย
4. นางสาวจันทกานต์ ทองถิ่น
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
48. รหัสทีม 15896
1. นายยุทธการ ไทยเจริญ
2. นางสาวนันท์นลิน กันทะคำ
3. นางสาวพันธิตรา กลิ่นอำพล
4. นางสาวพรนภา จิตสุข
โรงเรียนฮอดพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
49. รหัสทีม 15811
1. นางสาวณัฐธิดา ไพศาลวณิชสกุล
2. นางสาวณัฐริกา ไชยเมืองชื่น
3. นางสาวคณานันท์ เครืออินทร์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
50. รหัสทีม 15762
1. นางสาวสุพิชชา สุพัฒนกิตติ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
51. รหัสทีม 15632
1. นายอภิชัย เงินตุ้ย
2. นางสาวกัญญาณัฐ กรรณิกา
3. นางสาวอรวรา กุลเสวต
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
52. รหัสทีม 15556
1. นายชณธร พุทธหน่อแก้ว
2. นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม
3. นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล
4. นายภณดิษฐ นาคโพธิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
53. รหัสทีม 15445
1. นางสาวณัฐณิชา เรือนทุ่ง
2. นางสาวสุมิตตรา อุ่นคำ
3. นางสาวพรไพลิน ตุ่มรังษี
โรงเรียนพร้าววิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
54. รหัสทีม 15347
1. นายสิทธิกันต์ โกชุม
2. นายขวัญชัย ไกลถิ่น
3. นางสาวธรัสพร แซ่เติ๋น
4. นางสาวณัฐชยา เทพสิงห์
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
55. รหัสทีม 15269
1. นายธนพนธ์ พินสาย
2. นางสาวเขมิกา ขันคำตั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
56. รหัสทีม 15111
1. นางสาวอรทัย นามสุข
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
57. รหัสทีม 14878
1. นางสาวสุภาพิชญ์ ปัญญาแดง
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30
58. รหัสทีม 14872
1. นายอัครพล แช่มชื่น
2. นางสาวพิชามญชุ์ มีทรัพย์
3. นางสาวชญานิศ หลวงนุช
4. นางสาวปทิตตา อินเจือจันทร์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
59. รหัสทีม 18681
1. นายพลเจริญ ใจชื่น
2. นางสาวอรสา ยั่วยวน
โรงเรียนปล้องวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
60. รหัสทีม 18590
1. นายสรวิชญ์ แก้วเบี่ยง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
61. รหัสทีม 18411
1. นายธีรเทพ คำแก้ว
2. นางสาวศิริพร พงษ์คำ
โรงเรียนติ้ววิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
62. รหัสทีม 18363
1. นายธนิสร ดำนิล
2. นางสาวภัทชา บัวน้อย
โรงเรียนตากพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
63. รหัสทีม 18250
1. นายนวพล พุทธชัย
2. นางสาวศศินิภา สมบัติรัตนากร
3. นายธารรินทร์ วงค์ศรีสุข
โรงเรียนรังษีวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
64. รหัสทีม 18037
1. นายธนาติภู จีนหน่อ
2. นายพีรวิชญ์ มั่นเจ็ก
3. นางสาวกนกวรรณ ห้องเข้า
4. นางสาวณัฐณิชา แสงทอง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
65. รหัสทีม 17840
1. นายณัฐกิตติ์ จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวศิวนาถ คันทะมูล
3. นางสาวกชพร มหาวัน
4. นายยุทธวีร์ สุทธหลวง
โรงเรียนปัวทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
66. รหัสทีม 17787
1. นายรัฐภูมิ กระแสธุ์ค้ำจุน
2. นางสาวปรียาภรณ์ กำมังละการ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
67. รหัสทีม 17777
1. นายภาณุวัฒน์ ธิแก้ว
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
68. รหัสทีม 17775
1. นายสิรวิชญ์ พรหมอักษร
2. นายธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล
3. นายปราชญ์ธนบดี คนไว
4. นางสาวธัญญาเรศ กันทาเดช
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
69. รหัสทีม 17694
1. นางสาวกัลยา จุมเกตุ
2. นางสาวอรณิช สิมศรี
3. นางสาวปภาวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
4. นายสรรัตน์ สันทาลุนัย
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
70. รหัสทีม 17652
1. นายเตชินท์ ธรรมานุวงศ์
2. นายณัฐนนท์ ต๊ะดี
3. นางสาวเขมิกา ดอนกาวิน
4. นางสาวกฤตินันท์ ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
71. รหัสทีม 17561
1. นายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม
2. นางสาวรพีพรรณ ศรีสด
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
72. รหัสทีม 17513
1. นายณัฐรัตน์ ผ่องผุด
2. นายดลวัฒน์ วิเศษ
3. นางสาวปัทมพร ลือไชย
4. นางสาวภัทรพร รอบรู้เจริญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
73. รหัสทีม 17461
1. นายจอมพล สมศักดิ์
2. นางสาวพิงค์พร จันทร์วงศ์
3. นางสาวจิรนันท์ มะโนคำ
4. นางสาวรพีพร หล่ามละ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
74. รหัสทีม 17451
1. นายญาณาธร ยอดมิ่ง
2. นางสาวลภัสรดา ฟองฟู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
75. รหัสทีม 17406
1. นางสาวปิรัญชญา ลำคำ
2. นายนัฐวัฒน์ นันทวรรณ์
โรงเรียนสตรีศรีน่านทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
76. รหัสทีม 17380
1. นายวิทยา วงศ์ต๋าคำ
2. นางสาวชลธิชา เขิ่งมล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
77. รหัสทีม 17295
1. นายทรอย วินน์ ฮอร์ตัน
2. นายปพน วีระสมัย
3. นางสาวฮิคารุ มาซุดะ
4. นางสาวพัชรพร นิมานนท์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
78. รหัสทีม 17260
1. นางสาวปิยวรรณ สายคำอ้าย
2. นางสาวคำขิ่น ลุงตาล
3. นายอุทัย มะริม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
79. รหัสทีม 17240
1. นางสาวสุชาดา เทศสิน
2. นางสาวธารพลอย สละใจ
3. นายเกียรติศักดิ์ อินทรสุริยวงษ์
4. นายรพีภัทร ภูเมฆ
โรงเรียนพิชัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
80. รหัสทีม 17225
1. นางสาวกมลฉัตร อุ่นอานนท์
2. นางสาวกัญญาณีย์ ชาวพะเยาว์
3. นายกิตตินันท์ นันทพิศาล
โรงเรียนเถินวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
81. รหัสทีม 17091
1. นายธนพล เทพพรมวงค์
2. นายธีร์วรา สาลี
3. นางสาวณัฐนรินทร์ ชัยวิสุทธิ์
4. นางสาวนันทนัช พูลชะนะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณีทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
82. รหัสทีม 17082
1. นางสาวปราณปริยา ปะวะภูสะโก
2. นางสาววริณรำไพ พันธ์ผง
3. นายธนชล อยู่แย้ม
4. นายณัธก้อง แสนใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
83. รหัสทีม 16916
1. นายมิ่งขวัญ ทองมีมา
2. นายลัทธพงศ์ จันทร์นา
3. นางสาวพัทธดา คำคอน
4. นางสาวจิรภิญญา อินแย้ม
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
84. รหัสทีม 16896
1. นางสาวภัคจิรา ประสงค์จีน
2. นางสาวจิรัชญา ไทยมี
3. นายติณณภพ เดชบูรณ์
4. นายจักรธร ดวงจิตร์
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
85. รหัสทีม 16893
1. นายทัพพสาร อิ่มใจ
2. นางสาววีรันดา ดาร์มาวาน
3. นางสาวนพจิรา นาดี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
86. รหัสทีม 16642
1. นางสาวพิม อุสาหะ
2. นายเจษฎาภรณ์ มุ่งวิริยะ
3. นายธีรพงศ์ แขกแก้ว
4. นางสาวพรหมพร มหาวรรณ
โรงเรียนดาราวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
87. รหัสทีม 16281
1. นายภาสกร สมบูรณ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
88. รหัสทีม 16258
1. นายสิริราช ยานะ
2. นายวรภิชาติ มินประพาฬ
3. นางสาวสาวรักษ์ เลาว้าง
4. นางสาวพอเพียง จองปุ๊ก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
89. รหัสทีม 16239
1. นางสาวธนัชพร มณีทอง
2. นางสาวธัญจิรา ไชยยา
3. นายธนภัทร รุ่งโรจน์
4. นางสาวเปรมสินี มีอนันต์
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
90. รหัสทีม 16212
1. นายนภัทรสกร ปัญญามี
2. นางสาวธัญชนก ลีละทีป
โรงเรียนจอมทองทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
91. รหัสทีม 15896
1. นายยุทธการ ไทยเจริญ
2. นางสาวนันท์นลิน กันทะคำ
3. นางสาวพันธิตรา กลิ่นอำพล
4. นางสาวพรนภา จิตสุข
โรงเรียนฮอดพิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
92. รหัสทีม 15632
1. นายอภิชัย เงินตุ้ย
2. นางสาวกัญญาณัฐ กรรณิกา
3. นางสาวอรวรา กุลเสวต
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
93. รหัสทีม 15556
1. นายชณธร พุทธหน่อแก้ว
2. นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม
3. นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล
4. นายภณดิษฐ นาคโพธิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
94. รหัสทีม 15469
1. นายธราเทพ พรมสุวรรณ์
2. นายศุภณัฐ ศรีโวย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
95. รหัสทีม 15347
1. นายสิทธิกันต์ โกชุม
2. นายขวัญชัย ไกลถิ่น
3. นางสาวธรัสพร แซ่เติ๋น
4. นางสาวณัฐชยา เทพสิงห์
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
96. รหัสทีม 15269
1. นายธนพนธ์ พินสาย
2. นางสาวเขมิกา ขันคำตั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
97. รหัสทีม 14872
1. นายอัครพล แช่มชื่น
2. นางสาวพิชามญชุ์ มีทรัพย์
3. นางสาวชญานิศ หลวงนุช
4. นางสาวปทิตตา อินเจือจันทร์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาทดสอบ หญิง 3 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 3 ก.ย. 65 15:30- 17:30
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18687
1. นายณภัทร สืบสาย
2. นายคริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ
3. นางสาวนันทวัน รัจรัญ
4. นางสาววันวิสา บุญคง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
2. รหัสทีม 18528
1. นางสาวพัฒน์นรี รุ่งเรือง
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
3. รหัสทีม 18480
1. นางสาวพิชญาภัค สีแก้ว
2. นางสาวภัทรวดี ไกรเทพ
3. นางสาวปราณปริยา พานิชกุล
โรงเรียนสภาราชินี2ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
4. รหัสทีม 18425
1. นายปรเมษฐ์ ขุนเจริญ
2. นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว
3. นางสาววนาลี ทองศรีจันทร์
4. นางสาวเยาวภา ปลอดแก่นทอง
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
5. รหัสทีม 18386
1. นางสาวอรสา ด้วงครุฑ
2. นางสาวชนกานต์ คังคะโร
3. นางสาวอัคริมา ใจสมุทร
4. นางสาวดียาน่า เหมหีม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
6. รหัสทีม 18239
1. นายณัฐภัทร เสนดำ
2. นายอริย์ธัช กัณห์อุไร
3. นางสาวมิลินดา รังษีธรรม
โรงเรียนสตรีทุ่งสงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
7. รหัสทีม 18069
1. นางสาวญาณิศา แสงเกตุ
2. นางสาวณฐกานต์ วานิชพัชพันธุ์
3. นายธีรยุทธ ศิริ
4. นายพงศธร ใหมจันทร์
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
8. รหัสทีม 18034
1. นายอธิวัชร์ นกขาว
2. นางสาวจินัฐตา ศรีเทพ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
9. รหัสทีม 17986
1. นางสาวชฎาพร วิจิตรเวชการ
2. นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลาย
3. นายจิรกมล โสพิกุล
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
10. รหัสทีม 17950
1. นายภูวิศ ทองเจิม
2. นางสาวอัจฉริยา ศรีอ่อน
3. นางสาวพิมพ์ฉาย สันติสกุลวงศ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
11. รหัสทีม 17908
1. นายธีรพงศ์ ชมจันทร์
2. นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร
3. นางสาวพันธุ์ฤดี พรหมเดช
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
12. รหัสทีม 17857
1. นางสาวนฤมล ปราบนารายณ์
2. นายพรรควัฒน์ แซ่เหย่า
3. นางสาวนภสร นาคอุบล
4. นางสาวฟ้าใส เเสงมณี
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
13. รหัสทีม 17704
1. นายปัณณธร สินธุ์อ่อน
2. นายชลการ พูนรัตน์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา ใยยอง
4. นางสาวณัฐวดี มีเดช
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
14. รหัสทีม 17699
1. นายรัชพล ยิ้มย่อง
2. นางสาวสิรีนดา ภูเเพ็ชร์
โรงเรียนระโนดวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
15. รหัสทีม 17627
1. นางสาวณิชาภัทร ยุทธชัย
2. นางสาวพิมพ์ลภัส อินณรงค์
3. นางสาวพิชชากร เกาะกลาง
4. นายวรากร สังข์ทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
16. รหัสทีม 17622
1. นายปุณวิทย์ ไชยกูล
2. นายยศกร ช่วยชาตรี
3. นางสาวกัณฐิกา ณะแก้ว
4. นางสาวณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
17. รหัสทีม 17618
1. นางสาวเจนตินา ตีบสุวรรณ
2. นางสาวกนกวลัย จันทรัตนา
3. นายสุทธิชัย ปานทอง
4. นางสาวนริศรา จันทผล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
18. รหัสทีม 17572
1. นางสาวณกัญญา สินไชย
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
19. รหัสทีม 17523
1. นางสาวปิยาพัชร ศิริบูรณ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วสมพงค์
3. นางสาวกุลชญา พิราชัย
โรงเรียนมัธยมจิตจัณทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
20. รหัสทีม 17304
1. นางสาวณัฐธิดา ชนะจิตต์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
21. รหัสทีม 17196
1. นางสาวเสาวรัตน์ ออนสา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
22. รหัสทีม 17098
1. นายสราวุธ มีจั่นเพชร
2. นางสาวจันทร์จิรา ขำด้วง
3. นางสาวโสภาพิศ สังข์แก้ว
4. นางสาวสุภิชญา คงเขียว
โรงเรียนคลองแดนวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
23. รหัสทีม 16970
1. นางสาวนภัสสร ณรงค์ฤทธิ์
โรงเรียนปากพนังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
24. รหัสทีม 16960
1. นางสาวฐิติวรดา​ ขุนทิพย์มาก
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
25. รหัสทีม 16959
1. นางสาวญาณิศา ภู่วัฒนา
2. นางสาวปุณยาพร พรหมมาศ
3. นางสาวทรรณรต มณีรัตน์
4. นายณัฐกฤษ เลี่ยนกัตวา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
26. รหัสทีม 16760
1. นางสาวศิริรัตน์ ฉิมรักษ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา นวลเเก้ว
โรงเรียนควนขนุนทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
27. รหัสทีม 16691
1. นางสาวศุภกานต์ หนูทอง
2. นางสาวภีรพร อัคฮาด
3. นางสาวจันทิมาภรณ์ สิทธิพันธ์
4. นายพงศภัค หย่าหลง
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
28. รหัสทีม 16604
1. นายชนะสิทธิ์ สิทธิรักษ์
2. นางสาวภัชรชิดา สมภักดี
3. นางสาวชนิกานต์ ศรีชะอุ่ม
4. นางสาวปิยวรรณ สำลีนิล
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
29. รหัสทีม 16528
1. นางสาวอามานีนา เจะหะ
2. นางสาวรุสนี ลาโยด
3. นางสาวอุมารินทร์ อนุุชาญ
4. นางสาวนูอัยม์ บนีอะหมัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
30. รหัสทีม 16508
1. นางสาวพิมพ์ณัฐชา อุทัยหอม
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
31. รหัสทีม 16338
1. นางสาวสุจิรา แก้วเรือง
2. นางสาวปัณชญา คนคล่อง
3. นางสาวชนกนันท์ มาศจำรัส
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
32. รหัสทีม 16322
1. นางสาวญาณิศา นวลแสง
โรงเรียนชะอวดทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
33. รหัสทีม 16271
1. นางสาวประภัสสร อินทร์สังข์
2. นายปฏิพล วรรณวาส
3. นางสาวธัญวชนก วิเชียรคณิต
โรงเรียนเบญจมราชูทิศทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
34. รหัสทีม 16174
1. นางสาวสู่ขวัญ จิตเนียม
2. นางสาวธัญสร ทองสังข์
3. นางสาววรรณรดา บุญมณี
4. นางสาวแพรวรรณ คงทองแก้ว
โรงเรียนพัทลุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
35. รหัสทีม 16053
1. นายนฤสรณ์ นุ่นชูผล
2. นางสาวพิมพ์ระพี​ แร่ทอง
3. นางสาวมัทธาธิยาห์ ใจศรีตระกูล
4. นางสาวกชมน เหนือคลอง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
36. รหัสทีม 15979
1. นายลภัส ชุมแก้ว
2. นางสาวอรุโณทัย สายวงษ์
3. นางสาวสุเมธินี เดชทองจันทร์
4. นางสาวพรพรรณ ตันพานิชกุล
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
37. รหัสทีม 15966
1. นางสาวอัญชิษฐา ชูหนู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
38. รหัสทีม 15306
1. นายอุกฤษฏ์ แดงแต้
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสงดำ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
39. รหัสทีม 15238
1. นางสาวเขมิกา สมบัติมาก
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนอินทร์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
40. รหัสทีม 15205
1. นางสาวกอเเก้ว จันทรปาน
2. นายจอมพล สุขทอง
3. นายภูมินันท์ จันมณี
4. นางสาวประภานิน สารบัน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
41. รหัสทีม 15039
1. นางสาวกุลธิดา เลิศกาญจนา
2. นางสาวรฐพร งานภิญโญ
3. นางสาวปัณฑารีย์ บุญสนิท
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30
42. รหัสทีม 18687
1. นายณภัทร สืบสาย
2. นายคริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ
3. นางสาวนันทวัน รัจรัญ
4. นางสาววันวิสา บุญคง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
43. รหัสทีม 18425
1. นายปรเมษฐ์ ขุนเจริญ
2. นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว
3. นางสาววนาลี ทองศรีจันทร์
4. นางสาวเยาวภา ปลอดแก่นทอง
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
44. รหัสทีม 18239
1. นายณัฐภัทร เสนดำ
2. นายอริย์ธัช กัณห์อุไร
3. นางสาวมิลินดา รังษีธรรม
โรงเรียนสตรีทุ่งสงทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
45. รหัสทีม 18106
1. นายศุภกิตต์ หมีทอง
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
46. รหัสทีม 18069
1. นางสาวญาณิศา แสงเกตุ
2. นางสาวณฐกานต์ วานิชพัชพันธุ์
3. นายธีรยุทธ ศิริ
4. นายพงศธร ใหมจันทร์
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
47. รหัสทีม 18034
1. นายอธิวัชร์ นกขาว
2. นางสาวจินัฐตา ศรีเทพ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
48. รหัสทีม 17986
1. นางสาวชฎาพร วิจิตรเวชการ
2. นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลาย
3. นายจิรกมล โสพิกุล
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
49. รหัสทีม 17950
1. นายภูวิศ ทองเจิม
2. นางสาวอัจฉริยา ศรีอ่อน
3. นางสาวพิมพ์ฉาย สันติสกุลวงศ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
50. รหัสทีม 17908
1. นายธีรพงศ์ ชมจันทร์
2. นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร
3. นางสาวพันธุ์ฤดี พรหมเดช
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
51. รหัสทีม 17857
1. นางสาวนฤมล ปราบนารายณ์
2. นายพรรควัฒน์ แซ่เหย่า
3. นางสาวนภสร นาคอุบล
4. นางสาวฟ้าใส เเสงมณี
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
52. รหัสทีม 17704
1. นายปัณณธร สินธุ์อ่อน
2. นายชลการ พูนรัตน์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา ใยยอง
4. นางสาวณัฐวดี มีเดช
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
53. รหัสทีม 17699
1. นายรัชพล ยิ้มย่อง
2. นางสาวสิรีนดา ภูเเพ็ชร์
โรงเรียนระโนดวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
54. รหัสทีม 17627
1. นางสาวณิชาภัทร ยุทธชัย
2. นางสาวพิมพ์ลภัส อินณรงค์
3. นางสาวพิชชากร เกาะกลาง
4. นายวรากร สังข์ทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
55. รหัสทีม 17622
1. นายปุณวิทย์ ไชยกูล
2. นายยศกร ช่วยชาตรี
3. นางสาวกัณฐิกา ณะแก้ว
4. นางสาวณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
56. รหัสทีม 17618
1. นางสาวเจนตินา ตีบสุวรรณ
2. นางสาวกนกวลัย จันทรัตนา
3. นายสุทธิชัย ปานทอง
4. นางสาวนริศรา จันทผล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
57. รหัสทีม 17136
1. นายอนุพงษ์ เพชรมุข
2. นายไวยวัฒน์ ศรีสุขแก้ว
3. นายกฤษณะ ชูศรีหะรันย์
4. นายอรุโณทัย หนูสุข
โรงเรียนเวียงสระทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
58. รหัสทีม 17098
1. นายสราวุธ มีจั่นเพชร
2. นางสาวจันทร์จิรา ขำด้วง
3. นางสาวโสภาพิศ สังข์แก้ว
4. นางสาวสุภิชญา คงเขียว
โรงเรียนคลองแดนวิทยาทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
59. รหัสทีม 16959
1. นางสาวญาณิศา ภู่วัฒนา
2. นางสาวปุณยาพร พรหมมาศ
3. นางสาวทรรณรต มณีรัตน์
4. นายณัฐกฤษ เลี่ยนกัตวา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
60. รหัสทีม 16691
1. นางสาวศุภกานต์ หนูทอง
2. นางสาวภีรพร อัคฮาด
3. นางสาวจันทิมาภรณ์ สิทธิพันธ์
4. นายพงศภัค หย่าหลง
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
61. รหัสทีม 16604
1. นายชนะสิทธิ์ สิทธิรักษ์
2. นางสาวภัชรชิดา สมภักดี
3. นางสาวชนิกานต์ ศรีชะอุ่ม
4. นางสาวปิยวรรณ สำลีนิล
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
62. รหัสทีม 16271
1. นางสาวประภัสสร อินทร์สังข์
2. นายปฏิพล วรรณวาส
3. นางสาวธัญวชนก วิเชียรคณิต
โรงเรียนเบญจมราชูทิศทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
63. รหัสทีม 16053
1. นายนฤสรณ์ นุ่นชูผล
2. นางสาวพิมพ์ระพี​ แร่ทอง
3. นางสาวมัทธาธิยาห์ ใจศรีตระกูล
4. นางสาวกชมน เหนือคลอง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
64. รหัสทีม 15979
1. นายลภัส ชุมแก้ว
2. นางสาวอรุโณทัย สายวงษ์
3. นางสาวสุเมธินี เดชทองจันทร์
4. นางสาวพรพรรณ ตันพานิชกุล
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)ทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
65. รหัสทีม 15306
1. นายอุกฤษฏ์ แดงแต้
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสงดำ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
66. รหัสทีม 15205
1. นางสาวกอเเก้ว จันทรปาน
2. นายจอมพล สุขทอง
3. นายภูมินันท์ จันมณี
4. นางสาวประภานิน สารบัน
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมทดสอบ หญิง 2 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 2 ก.ย. 65 15:30- 17:30
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18672
1. นายภูผา เฮียงราช
2. นางสาวนฑมล ถามะพันธ์
3. นางสาวมนชยา คำราศรี
4. นางสาวพิทยาภรณ์ ผลบุตร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
2. รหัสทีม 18649
1. นางสาวภัทราพา ทายิดา
2. นายธนภัทร ปาละจูม
3. นายวีระพล วังแพน
โรงเรียนขามแก่นนครทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
3. รหัสทีม 18609
1. นายปวริศ ละดาวัลย์
2. นางสาวเขมมิการ์ สิงห์ทอง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
4. รหัสทีม 18461
1. นางสาวคริฑชญา ธารากรพรชัย
2. นางสาวรัชนก แสงไฟ
3. นางสาวพรพิมล สิมหลวง
4. นางสาวณัฐนิชา แสนเพ็งเคน
โรงเรียนนครขอนแก่นทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
5. รหัสทีม 18455
1. นางสาวพัลลภา เข่งโต้ว
2. นางสาวศิริญากร สุวะพรหม
3. นางสาวดวงตะวัน ขันคำ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
6. รหัสทีม 18433
1. นางสาวปภาวดี ศรีบัวเทพ
2. นางสาวจิรัชญา วงศ์ษร
3. นางสาวสุนันทา อยู่เกิด
4. นายนันธกานต์ สกุลแพง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
7. รหัสทีม 18407
1. นางสาวภัทรวดี ปัททุมมา
2. นายธันวาราช จันนอก
3. นางสาวภัทรวดี บุญคำมุง
4. นางสาวคุณัญญา ทองพันชั่ง
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
8. รหัสทีม 18397
1. นายพัทธดนย์ ดงเจริญ
2. นางสาวมนฤดี อ่อนละออ
3. นางสาวชินาธิป พรมชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
9. รหัสทีม 18360
1. นายเมธัส โพธิ์จันทร์
2. นางสาวกรองทอง บัดแก้ว
3. นางสาวสุนิสา มังศรี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
10. รหัสทีม 18352
1. นายปิยวัฒน์ ภูมิเทศ
2. นางสาวฐิตินันท์ ชื่นนอก
โรงเรียนหนองคายวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
11. รหัสทีม 18348
1. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์
2. พัณณิตา จำปา
3. ลลิดา โครตคำ
โรงเรียนค้อวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
12. รหัสทีม 18327
1. นายวรากร มูลมาตร
2. นางสาววิภาวี ศรีพรหม
โรงเรียนพรเจริญวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
13. รหัสทีม 18286
1. นางสาวธัญญามาศ เกริกเบญจธรรม
2. นายอนวัช กองเกิด
3. นายนภัส สมสวัสดิ์
4. นางสาวสิริกานต์ ทัพหงษา
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
14. รหัสทีม 18256
1. นายทักษิณ ชินวงษ์
2. นางสาววิภาวี กลมไธสง
3. นางสาวสิริยากร รังโคตร
4. นายจีรศักดิ์ เหลือผล
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
15. รหัสทีม 18247
1. นางสาวชญานิษฐ์ภัค สินสุข
2. นางสาววรีภรณ์ แดงพัด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
16. รหัสทีม 18230
1. นางสาวศุภาวรรณ สุภาพันธ์
โรงเรียนสตรีศึกษาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
17. รหัสทีม 18147
1. นางสาวปรีย์วรา แก้วพะไล
2. นางสาวปภาวรินท์ จันทร์ชุ่ม
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
18. รหัสทีม 18143
1. นางสาวเกสรา โคตรชัย
2. นางสาวฐิติมา ชัยเนตร
3. นางสาวญาดา สรสินธ์
4. นายศุภากร กตารัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
19. รหัสทีม 18114
1. นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมรักแก้ว
2. นางสาวปัญจรัตน์ เทพบุตร์
3. นายชัยวัฒน์ ขำคม
4. นายธนศักดิ์ วรรณสุทธิ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
20. รหัสทีม 18007
1. นางสาวอริศรา สุวรรณไตรย์
2. นางสาวปภาวรินทร์ จตุรพิธพรพิเศษ
3. นางสาวศศิธร จำปาทอง
4. นางสาวธิราวรรณ วังคะฮาต
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
21. รหัสทีม 17947
1. นายอภิวัฒน์ นามปัญญา
2. นางสาววราลักษณ์ แร่ทอง
3. นางสาวนริดา พลเภา
4. นางสาวจิราภรณ์ พุทธช่วย
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
22. รหัสทีม 17938
1. นางสาวพรชนก เดชไธสง
2. นายรัชพล ดงหิ่ง
3. นางสาวจุธากร ประจิตร
โรงเรียนสีดาวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
23. รหัสทีม 17929
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ธงศรี
2. นางสาวนิชาภา มงคลศิริ
3. นายพงศกร ศรีสารคาม
4. นางสาวเพ็ญพิชชา ลากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
24. รหัสทีม 17852
1. นางสาวนัฏฐา เปิมไธสง
2. นายภูชิต ภูบาลชื่น
3. นางสาวศิริประภา ชอนไธสง
โรงเรียนพุทไธสงทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
25. รหัสทีม 17839
1. นางสาวปิติพร กุลรัตน์
2. นางสาวปัทมาวรรณ ทาจันทร์ดี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
26. รหัสทีม 17828
1. นางสาวศิริญญา พลดี
2. นางสาวทิตยาภา สาวะรก
3. นายศิรวิทย์ ดีแก้ว
โรงเรียนเชียงคานทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
27. รหัสทีม 17817
1. นางสาวณัฐณิชา กันภัย
2. นางสาวรัตนกานต์ ทุมวัน
3. นางสาวจิราภรณ์ สาครเจริญ
4. นางสาววชิรญาณ์ คำพรหม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
28. รหัสทีม 17794
1. นางสาวศิรินารี เพ็งศรี
2. นางสาวเกษรินทร์ เป็นพิมาย
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
29. รหัสทีม 17745
1. นางสาวธนพร ศรีชื่น
2. นางสาวณัฐฐินันท์ ไชยยศ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
30. รหัสทีม 17682
1. นางสาวชมพูนุช เจริญราช
2. นางสาวสโรชา มูลศรี
3. นายธีรภัทร ฉายจรัส
4. นายณัฐพงศ์ บุญหล้า
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
31. รหัสทีม 17679
1. นายอธิภัทร โลสันเทียะ
2. นางสาวนาราภัทร สมศรี
3. นางสาวแพรวา ลีทหาร
4. นางสาววราภรณ์ ตุปันนา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
32. รหัสทีม 17575
1. นายณัฐภัทร เขียวอ่อน
2. นางสาววรจิรา อาจวิชัย
3. นางสาวณัฐฐินันท์ บรรเทิง
4. นางสาวคณิศร กลางประพันธ์
โรงเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
33. รหัสทีม 17554
1. นางสาวชนัญชิดา บุญสันเทียะ
2. นางสาวปณิตา คล่องจิต
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
34. รหัสทีม 17530
1. นางสาวฐิตา สาแดง
2. นายปริภัทร ยุติธรรม
3. นายจุลจักร สิมลี
4. นางสาวกัลยกร คำตา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
35. รหัสทีม 17465
1. นางสาวคลอเดียร์ มาเรีย ซิปปาจโล
2. นางสาวแพรวา หาญนึก
3. นายชญธนัน สายยศ
4. นางสาวนิชนันท์ แปลงดี
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
36. รหัสทีม 17459
1. นางสาวอาทิติยา สีหานาม
2. นางสาวปภาวี ศรีละพันธ์
3. นายภาณุกร โสมนวัตร
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
37. รหัสทีม 17437
1. นายวิชชากร พุทธดี
2. นายนิพพิชฌน์ แก้วดี
3. นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
38. รหัสทีม 17435
1. นายอดิเทพ เดิ่นกลาง
2. นางสาวสุพรรษา ร่มเริง
3. นางสาวจิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง
4. นางสาวนันทิชา เดือนกลาง
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
39. รหัสทีม 17431
1. นางสาวจันทร์จิรา ดาษดา
2. นางสาวสุนิสา สระกำ
3. นางสาวณัฐมน กลิ่นหอม
4. นางสาวกรรณ์ธิมา บุญเรือง
โรงเรียนขุมคำวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
40. รหัสทีม 17408
1. นางสาวศิริโสภา นันประโคน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
41. รหัสทีม 17405
1. นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
2. นายกิตติศักดิ์ ธุระทำ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์เพชร
4. นางสาวธนาภรณ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
42. รหัสทีม 17384
1. นายวัฒนา สิงห์ศร
2. นายทีฆายุ พลศรีเมือง
3. นางสาวเบญญาภา แสนสุรินทร์
4. นายกิตติภพ แสงวิชัย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
43. รหัสทีม 17371
1. นายภัทรพล มณีนิล
2. นายกฤษณ์ นนทะวงษ์
3. นางสาวกฤติมา เกษแก้ว
4. นายชลสิทธิ์ สีหบัณฑ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
44. รหัสทีม 17349
1. นางสาวกมลชนก ปัทถาพงษ์
2. นายนัฐพล ดวงวันทอง
3. นายนัฐภูมิ นามวันดี
4. นางสาวอารีรัตน์ กิตวิวัฒน์
โรงเรียนกัลยาณวัตรทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
45. รหัสทีม 17308
1. นางสาวอนุธิดา บุตรหา
2. นางสาวสาธิยา ทาร่อน
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
46. รหัสทีม 17299
1. นายณัฐศุกิตติ์ เกษกุล
2. นางสาวทิพย์อาภรณ์ บุตรชัยภูมิ
3. นางสาวกมลทิพพ์ ลีทนทา
4. นางสาวจิราภรณ์ บุญโสม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
47. รหัสทีม 17265
1. นางสาวพรภิรมย์ คงถาวร
2. นางสาวพิชญาภัคฑ์ สีสอาด
3. นายกฤษฏิ์ บานแย้ม
4. นายณรงค์ฤทธิ์ คำผาลา
โรงเรียนอำนาจเจริญทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
48. รหัสทีม 17258
1. นายพิทักษ์โชค กิริกัน
2. นางสาวรักลดา รักชาติ
โรงเรียนคำม่วงทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
49. รหัสทีม 17246
1. นายสถิตคุณ ทุยพุดพูนทรัพย์
2. นางสาวสุธาสินี ศรีชัยมูล
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
50. รหัสทีม 17204
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรชัยกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา หิรัญวรรณ์
3. นางสาวชนัญญา สุนทรเพราะ
4. นางสาวพิมพ์มาดา ขันชัยภูมิ
โรงเรียนปัญจดีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
51. รหัสทีม 17192
1. นายอภิเชษ ทุมมะลา
2. นางสาวอุ่นรัก ครุนันท์
โรงเรียนเลยพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
52. รหัสทีม 17173
1. นางสาวพิชชาภา ชาติไทย
2. นายวิชิต โกศัลวิตร
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
53. รหัสทีม 17132
1. นางสาวธัญลักษณ์ สุรินทร์
โรงเรียนเอกปัญญาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
54. รหัสทีม 17079
1. นายธนภัทร อารีย์
2. นางสาววรัชยา ยุบลเขต
โรงเรียนกมลาไสยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
55. รหัสทีม 17040
1. นางสาวรัชดาภรณ์ กมลช่วง
2. นางสาวลลิดา ธนะชัย
โรงเรียนร่องคำทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
56. รหัสทีม 16949
1. นางสาวจิราภา ช่างเหล็ก
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
57. รหัสทีม 16929
1. นางสาวณิศรา เหล่าวงษ์ศรี
2. นางสาวพัฑฒิดา ภูม้ายพรหม
3. นางสาวน้ำฝน เหิกขุนทด
4. นายธีรพันธ์ ชาติสม
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
58. รหัสทีม 16869
1. นายธีรบูลย์ ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเชิญขวัญ อาธรรมระชะ
โรงเรียนเลยพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
59. รหัสทีม 16848
1. นายปิยพงษ์ โสดาจันทร์
2. นางสาวกันยกร สะแกกลาง
3. นายปิยะพัฒน์ ดรก่าน
4. นางสาวเนตรนภา ป้อมเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านหมากแข้งทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
60. รหัสทีม 16844
1. นางสาวกัญจนพร ทองอ่อน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
61. รหัสทีม 16822
1. นางสาวหทัยวรรณ กระโจมทอง
2. นางสาวผริตา กองเกิด
3. นางสาวปทุมมาสย์ ชะใบรัมย์
4. นางสาวจิรนันท์ ทองโสม
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
62. รหัสทีม 16803
1. นางสาวกุลนัฐ นักภักดี
2. นางสาวธนพร บุญอินทร์
3. นายนัสรุจน์ มณีกัญย์
4. นายพลากร วงษาสืบ
โรงเรียนสารคามพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
63. รหัสทีม 16746
1. นายชลัมพล มั่นคง
2. นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ
3. นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ
โรงเรียนกำแพงทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
64. รหัสทีม 16744
1. นางสาวปัญญารัตน์ อภัยโส
2. นายปรีชาพร สุขสมบูรณ์
3. นายปารินทร์ธรณ์ จีนพงษ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
65. รหัสทีม 16725
1. นางสาวรุ้งลาวัณย์ ชอบใจ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวพิญาดา นิจิรัมย์
4. นางสาวรุ่งวารี พุดชวา
โรงเรียนสวายวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
66. รหัสทีม 16716
1. นายสุเมธ โสดาดี
2. นางสาวฐานิกา เหล่าจันทร์
3. นางสาวจิตธนา ยาศิริ
4. นายธนากร วงศ์ภูธร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
67. รหัสทีม 16644
1. นายจักรพรรณ วันนา
2. นางสาวเบญจมาศ โพนเมืองหล้า
3. นางสาวปิยธิดา จันทะเรศ
4. นางสาวสุดารัตน์ วินทะไชย
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
68. รหัสทีม 16589
1. นายณัฐวุฒิ แสนสามารถ
2. นายพรเพชร คำคนซื่อ
3. นางสาวภัคจิรา ภูหัวไร่
4. นางสาวชุติกาญจน์ บัวบานงาม
โรงเรียนนาแกสามัคคีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
69. รหัสทีม 16539
1. นางสาวพรรวษา ภูมิชัย
2. นางสาวพิชญธิดา อ้วนอินทร์
3. นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์
4. นางสาวสโรชา อนันต์
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
70. รหัสทีม 16453
1. นางสาวชลธิชา พูลจำปา
2. นางสาวมณัสนันท์ น้อยตำแย
3. นายสมัชชา ดวงปาโคตร
โรงเรียนบ้านไผ่ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
71. รหัสทีม 16439
1. นางสาวช่อฟ้า รัตนัย
2. นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์นาหล้า
3. นางสาวสุทธิดา ปัถพี
4. นางสาวณิชาภัทร พึ่งพุทธ
โรงเรียนมัญจาศึกษาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
72. รหัสทีม 16417
1. นางสาวระพีพรรณ ใจลิน
2. นางสาวลักษณพร สีหงษ์สอน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
73. รหัสทีม 16299
1. นางสาวอมรทิพย์ ทองดี
2. นายรัฐวุฒิ พาสุวรรณ
3. นายพงศภัค เจียงภูเขียว
โรงเรียนหนองเรือวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
74. รหัสทีม 16141
1. นางสาวจิรภิญญา ปักกาเวสา
2. นางสาวกานต์กมล โชติการณ์
3. นางสาวปานชนก จงศิริ
4. นางสาวชลิดา ทิวสระแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
75. รหัสทีม 16094
1. นางสาวปริยาภัทร
2. นางสาวพิชามญชุ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
76. รหัสทีม 16085
1. นายณภัทร ซ้ายกลาง
2. นายธีรภัทร์ บุญเหลา
3. นางสาวมณฑิรา ไตริน
4. นางสาวชลิตา เสือเอ๋ง
โรงเรียนอุเทนพัฒนาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
77. รหัสทีม 16040
1. นางสาวชุติกาญจน์ หวังผล
2. นางสาวดวงกมล มีแก้ว
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
78. รหัสทีม 15994
1. นายภูพิรัฐ เชิงกระโทก
2. นางสาวอารยา กกทองหลาง
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
79. รหัสทีม 15942
1. นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ
2. นางสาวนันชนันท์ เทียมโฮม
3. นายณัฐพงษ์ อุ่นโล
4. นายพรณรงค์ ลันทูน
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
80. รหัสทีม 15931
1. นางสาวสุจิรา สงวนรัมย์
2. นางสาวพัฒนาวดี สุวรรณปักษ์
3. นางสาวธิดาพร หลงศรีภูมิ
4. นางสาวจินดาพร นาแก้ว
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
81. รหัสทีม 15900
1. นางสาวสายธาร ศรีกล่อม
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
82. รหัสทีม 15729
1. นายมหิทธิฤทธิ์ ชูสง่า
2. นางสาวทิพธัญญพร ทองเกลี้ยง
3. นางสาวพลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์
4. นางสาวฌัชชา ศรีทับทิม
โรงเรียนสิรินธรทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
83. รหัสทีม 15682
1. นางสาวกนกวรรณ พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู ชัยแสง
3. นายพุทธสิทธิ์ รัตนหน
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
84. รหัสทีม 15637
1. นายธนธร สุกิมานิล
2. นายชนันธร พระงาม
3. นางสาววันแรม ศรีละออ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ วงชารี
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
85. รหัสทีม 15465
1. นายอภิวัฒน์ ภูจอมคา
2. นางสาวพรนัชชา กุลสุทธิ์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
86. รหัสทีม 15437
1. นางสาวกานติมา สุวรรณรงค์
2. นางสาวจิรัชญา เลืองยวี
3. นายธนกฤษ มังศรี
4. นางสาวอรจิรา บังจันทร์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
87. รหัสทีม 15392
1. นายธเนศ แก้วอร่าม
2. นางสาวโสมภัสสร สารจันทร์
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
88. รหัสทีม 15378
1. นางสาวอภิญญา เบ้านาค
2. นายจรณินท์ เอี่ยมสงวน
3. นายนนทพัทธ์ อรัญมาลา
4. นางสาววิชญาดา จันทร์โสม
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
89. รหัสทีม 15358
1. นางสาวศันศนีย์ ภูสมดี
2. นางสาวสาธิดา ประภาสโนบล
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ชำนาญ
4. นางสาวบุณยาพร แสงอรุณ
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
90. รหัสทีม 15314
1. นายพิริยากร อารีกุล
2. นายธนายศ เสียงดี
3. นางสาวจิรชยา บุญเกิ่ง
4. นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา สมบูรณ์
โรงเรียนนาจะหลวยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
91. รหัสทีม 15312
1. นางสาวสุชิรา ขาวจันทร์แย้ม
2. นางสาวนันทนา บุ้งกระโทก
3. นายธนะรัชต์ คชรักษ์
4. นายพิชญะ ก่ำกระโทก
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
92. รหัสทีม 15170
1. นางสาวมนลดา ฤกษ์ดี
โรงเรียนสุรวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
93. รหัสทีม 15117
1. นางสาวสุพรรณนิการ์ จงแพทย์
2. นายเริงฤทธิ์ ขันวัง
3. นายพุฒิพงษ์ แสวงวงษ์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
94. รหัสทีม 15080
1. นางสาวพรรธน์ชนัน ทิพชัยวรภัทร์
2. นายภูเบศน์ สมสุข
3. นางสาวธนพร บุญพาสิริสกุล
4. นางสาวธนพร สุวรรณโคตร
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
95. รหัสทีม 15070
1. นายอรันธรรม แข็งแรง
2. นายสุจินดา เชื้อบ้านไร่
3. นางสาวปาริชาติ ต้นฝาง
4. นางสาววันเพ็ญ อุดด้วง
โรงเรียนท่าบ่อทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
96. รหัสทีม 15007
1. นางสาวชลดา พรมเดื่อ
2. นางสาววีรญา เกียรติศักดิ์ศิริ
3. นางสาวเพรียวพิศ เหง้ากอก
4. นางสาววิราวรรณ ทัดทาน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
97. รหัสทีม 14995
1. นายเพชรทวี สุวรรณเพชร
2. นายพงศ์วิทย์ บาคำ
3. นางสาวแพรวา แสงไชย
4. นางสาวสิริลักษณ์ ธนเฮือง
โรงเรียนธาตุพนมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
98. รหัสทีม 14870
1. นางสาวชุติมา แก้วดี
2. นางสาวศศิวิมล พรมโคตุ
3. นางสาวณัฐธิดา ดาบสมเด็จ
4. นางสาวสุธารส พลเยี่ยม
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
99. รหัสทีม 14835
1. นางสาวอริสา โพหะมาตร
2. นางสาวภาวิดา ไม่แพ้
3. นางสาวพรรัตน์ คันธี
4. นางสาวปรียากมล ทองเมือง
โรงเรียนสตรีราชินูทิศทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30
100. รหัสทีม 14818
1. นางสาวชลดา พุทธชัย
2. นายธนบูลย์ โสสุทธิ์
3. นางสาวเกศรา พานาดี
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
101. รหัสทีม 18672
1. นายภูผา เฮียงราช
2. นางสาวนฑมล ถามะพันธ์
3. นางสาวมนชยา คำราศรี
4. นางสาวพิทยาภรณ์ ผลบุตร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
102. รหัสทีม 18649
1. นางสาวภัทราพา ทายิดา
2. นายธนภัทร ปาละจูม
3. นายวีระพล วังแพน
โรงเรียนขามแก่นนครทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
103. รหัสทีม 18609
1. นายปวริศ ละดาวัลย์
2. นางสาวเขมมิการ์ สิงห์ทอง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
104. รหัสทีม 18601
1. นายพชร ณรงค์นอก
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
105. รหัสทีม 18433
1. นางสาวปภาวดี ศรีบัวเทพ
2. นางสาวจิรัชญา วงศ์ษร
3. นางสาวสุนันทา อยู่เกิด
4. นายนันธกานต์ สกุลแพง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
106. รหัสทีม 18407
1. นางสาวภัทรวดี ปัททุมมา
2. นายธันวาราช จันนอก
3. นางสาวภัทรวดี บุญคำมุง
4. นางสาวคุณัญญา ทองพันชั่ง
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
107. รหัสทีม 18397
1. นายพัทธดนย์ ดงเจริญ
2. นางสาวมนฤดี อ่อนละออ
3. นางสาวชินาธิป พรมชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
108. รหัสทีม 18360
1. นายเมธัส โพธิ์จันทร์
2. นางสาวกรองทอง บัดแก้ว
3. นางสาวสุนิสา มังศรี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
109. รหัสทีม 18352
1. นายปิยวัฒน์ ภูมิเทศ
2. นางสาวฐิตินันท์ ชื่นนอก
โรงเรียนหนองคายวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
110. รหัสทีม 18348
1. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์
2. พัณณิตา จำปา
3. ลลิดา โครตคำ
โรงเรียนค้อวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
111. รหัสทีม 18327
1. นายวรากร มูลมาตร
2. นางสาววิภาวี ศรีพรหม
โรงเรียนพรเจริญวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
112. รหัสทีม 18286
1. นางสาวธัญญามาศ เกริกเบญจธรรม
2. นายอนวัช กองเกิด
3. นายนภัส สมสวัสดิ์
4. นางสาวสิริกานต์ ทัพหงษา
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
113. รหัสทีม 18256
1. นายทักษิณ ชินวงษ์
2. นางสาววิภาวี กลมไธสง
3. นางสาวสิริยากร รังโคตร
4. นายจีรศักดิ์ เหลือผล
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
114. รหัสทีม 18143
1. นางสาวเกสรา โคตรชัย
2. นางสาวฐิติมา ชัยเนตร
3. นางสาวญาดา สรสินธ์
4. นายศุภากร กตารัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
115. รหัสทีม 18114
1. นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมรักแก้ว
2. นางสาวปัญจรัตน์ เทพบุตร์
3. นายชัยวัฒน์ ขำคม
4. นายธนศักดิ์ วรรณสุทธิ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
116. รหัสทีม 18053
1. นายสุขรินทร์ พลงาม
2. นายสิรวิชญ์ คำดอนหัน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
117. รหัสทีม 17947
1. นายอภิวัฒน์ นามปัญญา
2. นางสาววราลักษณ์ แร่ทอง
3. นางสาวนริดา พลเภา
4. นางสาวจิราภรณ์ พุทธช่วย
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
118. รหัสทีม 17938
1. นางสาวพรชนก เดชไธสง
2. นายรัชพล ดงหิ่ง
3. นางสาวจุธากร ประจิตร
โรงเรียนสีดาวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
119. รหัสทีม 17929
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ธงศรี
2. นางสาวนิชาภา มงคลศิริ
3. นายพงศกร ศรีสารคาม
4. นางสาวเพ็ญพิชชา ลากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
120. รหัสทีม 17852
1. นางสาวนัฏฐา เปิมไธสง
2. นายภูชิต ภูบาลชื่น
3. นางสาวศิริประภา ชอนไธสง
โรงเรียนพุทไธสงทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
121. รหัสทีม 17828
1. นางสาวศิริญญา พลดี
2. นางสาวทิตยาภา สาวะรก
3. นายศิรวิทย์ ดีแก้ว
โรงเรียนเชียงคานทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
122. รหัสทีม 17682
1. นางสาวชมพูนุช เจริญราช
2. นางสาวสโรชา มูลศรี
3. นายธีรภัทร ฉายจรัส
4. นายณัฐพงศ์ บุญหล้า
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
123. รหัสทีม 17679
1. นายอธิภัทร โลสันเทียะ
2. นางสาวนาราภัทร สมศรี
3. นางสาวแพรวา ลีทหาร
4. นางสาววราภรณ์ ตุปันนา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
124. รหัสทีม 17575
1. นายณัฐภัทร เขียวอ่อน
2. นางสาววรจิรา อาจวิชัย
3. นางสาวณัฐฐินันท์ บรรเทิง
4. นางสาวคณิศร กลางประพันธ์
โรงเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
125. รหัสทีม 17530
1. นางสาวฐิตา สาแดง
2. นายปริภัทร ยุติธรรม
3. นายจุลจักร สิมลี
4. นางสาวกัลยกร คำตา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
126. รหัสทีม 17465
1. นางสาวคลอเดียร์ มาเรีย ซิปปาจโล
2. นางสาวแพรวา หาญนึก
3. นายชญธนัน สายยศ
4. นางสาวนิชนันท์ แปลงดี
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
127. รหัสทีม 17459
1. นางสาวอาทิติยา สีหานาม
2. นางสาวปภาวี ศรีละพันธ์
3. นายภาณุกร โสมนวัตร
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
128. รหัสทีม 17437
1. นายวิชชากร พุทธดี
2. นายนิพพิชฌน์ แก้วดี
3. นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
129. รหัสทีม 17435
1. นายอดิเทพ เดิ่นกลาง
2. นางสาวสุพรรษา ร่มเริง
3. นางสาวจิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง
4. นางสาวนันทิชา เดือนกลาง
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
130. รหัสทีม 17405
1. นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
2. นายกิตติศักดิ์ ธุระทำ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์เพชร
4. นางสาวธนาภรณ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
131. รหัสทีม 17384
1. นายวัฒนา สิงห์ศร
2. นายทีฆายุ พลศรีเมือง
3. นางสาวเบญญาภา แสนสุรินทร์
4. นายกิตติภพ แสงวิชัย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
132. รหัสทีม 17371
1. นายภัทรพล มณีนิล
2. นายกฤษณ์ นนทะวงษ์
3. นางสาวกฤติมา เกษแก้ว
4. นายชลสิทธิ์ สีหบัณฑ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
133. รหัสทีม 17349
1. นางสาวกมลชนก ปัทถาพงษ์
2. นายนัฐพล ดวงวันทอง
3. นายนัฐภูมิ นามวันดี
4. นางสาวอารีรัตน์ กิตวิวัฒน์
โรงเรียนกัลยาณวัตรทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
134. รหัสทีม 17299
1. นายณัฐศุกิตติ์ เกษกุล
2. นางสาวทิพย์อาภรณ์ บุตรชัยภูมิ
3. นางสาวกมลทิพพ์ ลีทนทา
4. นางสาวจิราภรณ์ บุญโสม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
135. รหัสทีม 17265
1. นางสาวพรภิรมย์ คงถาวร
2. นางสาวพิชญาภัคฑ์ สีสอาด
3. นายกฤษฏิ์ บานแย้ม
4. นายณรงค์ฤทธิ์ คำผาลา
โรงเรียนอำนาจเจริญทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
136. รหัสทีม 17258
1. นายพิทักษ์โชค กิริกัน
2. นางสาวรักลดา รักชาติ
โรงเรียนคำม่วงทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
137. รหัสทีม 17246
1. นายสถิตคุณ ทุยพุดพูนทรัพย์
2. นางสาวสุธาสินี ศรีชัยมูล
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
138. รหัสทีม 17192
1. นายอภิเชษ ทุมมะลา
2. นางสาวอุ่นรัก ครุนันท์
โรงเรียนเลยพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
139. รหัสทีม 17173
1. นางสาวพิชชาภา ชาติไทย
2. นายวิชิต โกศัลวิตร
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
140. รหัสทีม 17079
1. นายธนภัทร อารีย์
2. นางสาววรัชยา ยุบลเขต
โรงเรียนกมลาไสยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
141. รหัสทีม 17068
1. นายธนพล แสนสีคำม้วน
2. นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์
3. นายชนาธิป วันอาทิตย์
4. นายปุณณวิช เตียวประเสริฐ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
142. รหัสทีม 17054
1. ณัฐชญา แผ่นผา
โรงเรียนหนองเรือวิทยาทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
143. รหัสทีม 16929
1. นางสาวณิศรา เหล่าวงษ์ศรี
2. นางสาวพัฑฒิดา ภูม้ายพรหม
3. นางสาวน้ำฝน เหิกขุนทด
4. นายธีรพันธ์ ชาติสม
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
144. รหัสทีม 16869
1. นายธีรบูลย์ ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเชิญขวัญ อาธรรมระชะ
โรงเรียนเลยพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
145. รหัสทีม 16848
1. นายปิยพงษ์ โสดาจันทร์
2. นางสาวกันยกร สะแกกลาง
3. นายปิยะพัฒน์ ดรก่าน
4. นางสาวเนตรนภา ป้อมเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านหมากแข้งทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
146. รหัสทีม 16803
1. นางสาวกุลนัฐ นักภักดี
2. นางสาวธนพร บุญอินทร์
3. นายนัสรุจน์ มณีกัญย์
4. นายพลากร วงษาสืบ
โรงเรียนสารคามพิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
147. รหัสทีม 16746
1. นายชลัมพล มั่นคง
2. นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ
3. นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ
โรงเรียนกำแพงทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
148. รหัสทีม 16744
1. นางสาวปัญญารัตน์ อภัยโส
2. นายปรีชาพร สุขสมบูรณ์
3. นายปารินทร์ธรณ์ จีนพงษ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
149. รหัสทีม 16725
1. นางสาวรุ้งลาวัณย์ ชอบใจ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวพิญาดา นิจิรัมย์
4. นางสาวรุ่งวารี พุดชวา
โรงเรียนสวายวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
150. รหัสทีม 16716
1. นายสุเมธ โสดาดี
2. นางสาวฐานิกา เหล่าจันทร์
3. นางสาวจิตธนา ยาศิริ
4. นายธนากร วงศ์ภูธร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
151. รหัสทีม 16644
1. นายจักรพรรณ วันนา
2. นางสาวเบญจมาศ โพนเมืองหล้า
3. นางสาวปิยธิดา จันทะเรศ
4. นางสาวสุดารัตน์ วินทะไชย
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
152. รหัสทีม 16589
1. นายณัฐวุฒิ แสนสามารถ
2. นายพรเพชร คำคนซื่อ
3. นางสาวภัคจิรา ภูหัวไร่
4. นางสาวชุติกาญจน์ บัวบานงาม
โรงเรียนนาแกสามัคคีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
153. รหัสทีม 16453
1. นางสาวชลธิชา พูลจำปา
2. นางสาวมณัสนันท์ น้อยตำแย
3. นายสมัชชา ดวงปาโคตร
โรงเรียนบ้านไผ่ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
154. รหัสทีม 16299
1. นางสาวอมรทิพย์ ทองดี
2. นายรัฐวุฒิ พาสุวรรณ
3. นายพงศภัค เจียงภูเขียว
โรงเรียนหนองเรือวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
155. รหัสทีม 16085
1. นายณภัทร ซ้ายกลาง
2. นายธีรภัทร์ บุญเหลา
3. นางสาวมณฑิรา ไตริน
4. นางสาวชลิตา เสือเอ๋ง
โรงเรียนอุเทนพัฒนาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
156. รหัสทีม 15994
1. นายภูพิรัฐ เชิงกระโทก
2. นางสาวอารยา กกทองหลาง
โรงเรียนบุญวัฒนาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
157. รหัสทีม 15942
1. นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ
2. นางสาวนันชนันท์ เทียมโฮม
3. นายณัฐพงษ์ อุ่นโล
4. นายพรณรงค์ ลันทูน
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
158. รหัสทีม 15938
1. นายอักขราทร แก้วอาษา
2. นายเนมิราช พานเงิน
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
159. รหัสทีม 15796
1. นายอภิชน ทองมาก
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
160. รหัสทีม 15729
1. นายมหิทธิฤทธิ์ ชูสง่า
2. นางสาวทิพธัญญพร ทองเกลี้ยง
3. นางสาวพลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์
4. นางสาวฌัชชา ศรีทับทิม
โรงเรียนสิรินธรทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
161. รหัสทีม 15682
1. นางสาวกนกวรรณ พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู ชัยแสง
3. นายพุทธสิทธิ์ รัตนหน
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
162. รหัสทีม 15637
1. นายธนธร สุกิมานิล
2. นายชนันธร พระงาม
3. นางสาววันแรม ศรีละออ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ วงชารี
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
163. รหัสทีม 15465
1. นายอภิวัฒน์ ภูจอมคา
2. นางสาวพรนัชชา กุลสุทธิ์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
164. รหัสทีม 15437
1. นางสาวกานติมา สุวรรณรงค์
2. นางสาวจิรัชญา เลืองยวี
3. นายธนกฤษ มังศรี
4. นางสาวอรจิรา บังจันทร์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
165. รหัสทีม 15392
1. นายธเนศ แก้วอร่าม
2. นางสาวโสมภัสสร สารจันทร์
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
166. รหัสทีม 15378
1. นางสาวอภิญญา เบ้านาค
2. นายจรณินท์ เอี่ยมสงวน
3. นายนนทพัทธ์ อรัญมาลา
4. นางสาววิชญาดา จันทร์โสม
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
167. รหัสทีม 15314
1. นายพิริยากร อารีกุล
2. นายธนายศ เสียงดี
3. นางสาวจิรชยา บุญเกิ่ง
4. นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา สมบูรณ์
โรงเรียนนาจะหลวยทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
168. รหัสทีม 15312
1. นางสาวสุชิรา ขาวจันทร์แย้ม
2. นางสาวนันทนา บุ้งกระโทก
3. นายธนะรัชต์ คชรักษ์
4. นายพิชญะ ก่ำกระโทก
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
169. รหัสทีม 15117
1. นางสาวสุพรรณนิการ์ จงแพทย์
2. นายเริงฤทธิ์ ขันวัง
3. นายพุฒิพงษ์ แสวงวงษ์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
170. รหัสทีม 15080
1. นางสาวพรรธน์ชนัน ทิพชัยวรภัทร์
2. นายภูเบศน์ สมสุข
3. นางสาวธนพร บุญพาสิริสกุล
4. นางสาวธนพร สุวรรณโคตร
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
171. รหัสทีม 15070
1. นายอรันธรรม แข็งแรง
2. นายสุจินดา เชื้อบ้านไร่
3. นางสาวปาริชาติ ต้นฝาง
4. นางสาววันเพ็ญ อุดด้วง
โรงเรียนท่าบ่อทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
172. รหัสทีม 14995
1. นายเพชรทวี สุวรรณเพชร
2. นายพงศ์วิทย์ บาคำ
3. นางสาวแพรวา แสงไชย
4. นางสาวสิริลักษณ์ ธนเฮือง
โรงเรียนธาตุพนมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
173. รหัสทีม 14818
1. นางสาวชลดา พุทธชัย
2. นายธนบูลย์ โสสุทธิ์
3. นางสาวเกศรา พานาดี
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมทดสอบ หญิง 6 ก.ย. 65 13:30- 15:30

ทดสอบ ชาย 6 ก.ย. 65 15:30- 17:30
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 17116
1. นางสาวสัณห์สิตา เลิศวิจิตรานนท์
2. นางสาวปริยากร วศินบรรเจิด
3. นางสาวมายา คลื่นบรรเลง
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
2. รหัสทีม 17105
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ภรภัทรภวิษย์
2. นายจตุรภุช ดวงแก้ว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
3. รหัสทีม 17085
1. นางสาวพัชร์ลดา ประกอบผล
2. นายธนพล พรหมประเสริฐ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
4. รหัสทีม 17071
1. นางสาวเมทิกา พงศ์วัชร์
2. นางสาวปาริชาติ ประดิษฐ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
5. รหัสทีม 17064
1. นางสาวปิ่นปินัทธ์ สืบมา
2. นางสาวชุติกาญจน์ ตั้งสุขวัฒนวงศ์
3. นางสาวเจตนิพิฐ สืบมา
โรงเรียนสตรีวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
6. รหัสทีม 17055
1. นางสาวกันยาณัฐ วงศ์ดานี
โรงเรียนตราษตระการคุณทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
7. รหัสทีม 17049
1. นายพสุภาคย์ พิลาธรรม
2. นายปภาวิน มะกรูดอินทร์
3. นางสาวสุจิตตรา ศรีทอง
4. นางสาวณิชนันท์ ปทุมานนท์
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
8. รหัสทีม 17041
1. นางสาวอัยรินทร์ ธนกรณ์ไพศาล
2. นางสาวธวัลพร ทองปรุง
3. นางสาวปาริชาติ พรมศรี
4. นางสาวสิริประภา สุทธิประภา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
9. รหัสทีม 17024
1. นางสาวทัศนนันท์ อังศานาม
2. นางสาวธันว์ชญาอร โพธิบางหวาย
3. นางสาววริศรา เทียมเดช
4. นางสาวจิรพรรณ สนนาค
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
10. รหัสทีม 17017
1. นางสาวพิชามญชุ์ สุภาศาสตร์
2. นางสาวสุพัดชา สวัสดิ์ชัย
3. นางสาวปานตะวัน ละเริง
4. นายวิชญะ เผดิมรอด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
11. รหัสทีม 17001
1. นางสาวมัชฌิมา สุภาพิมพ์
2. นางสาวสุดารัตน์ ประสมทรัพย์
3. นางสาววริศรา พงษ์อุดมปัญญา
4. นายเทพสิรินทร์ มีพัด
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
12. รหัสทีม 16963
1. นางสาวพลอยชมพู พรรณราย
2. นางสาวพูลสิริ ฤกษ์ยาม
3. นายสรรค์ธนัท วังประเสริฐ
4. นายสิทธา ศรีรัตนพงษ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
13. รหัสทีม 16935
1. นางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์
2. นางสาวณิชชาภัทร ชอบอธิป
3. นางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง
4. นางสาวจิรณิชา จิโรจน์จิรายุส
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
14. รหัสทีม 16919
1. นางสาวสาริศา พรหมมาก
2. นายศุภสัณห์ ทัศนาธร
3. นางสาวฐิติชญา เฉลยวาเรศ
4. นางสาวณัฐชนันท์ มงคลมะไฟ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
15. รหัสทีม 16826
1. นางสาวญาณสุภา ภักดี
2. นางสาวญาณิน กสิโอฬาร
3. นายสุทธิชัย ทศไทสนธิ
4. นายุศุภกร ธูปประทีป
โรงเรียนถาวรานุกูลทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
16. รหัสทีม 16815
1. นางสาวดวงกมล ศรีมงคล
2. นางสาวสุกัญญา นาคประกอบ
3. นางสาวอนัตตา หวังอับดุลเลาะห์
4. นางสาววัชริตา เมธีปัญญากุล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
17. รหัสทีม 16807
1. นางสาวนันทัชพร อักษรณรงค์
2. นางสาวปุณณภา หาผลกล้า
3. นางสาวพลอยนวล บุญละม้าย
4. นางสาวมีสุข แสงเพ็ชร
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
18. รหัสทีม 16801
1. นายพันเลิศ คิดเพาะ
2. นายทนาพร ชิตนาภรณ์
3. นางสาวปรางค์วลัย โศภารักษ์
4. นางสาวสุพรรษา เฮ้าทา
โรงเรียนสมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
19. รหัสทีม 16779
1. นายสุชาครีย์ เพ็งเผา
2. นายกรดนัย มหาวัจน์
3. นางสาวลลิตา ศวัสศุภร
4. นางสาวเพชรลดา วัชรเกตุ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
20. รหัสทีม 16719
1. นางสาวหทัยทิพย์ ปุดป้อ
2. นางสาวชนัชญา วิลากุล
3. นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
21. รหัสทีม 16697
1. นางสาวนภิสา คำวงษา
2. นางสาวศศิชา หารยุทธ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
22. รหัสทีม 16657
1. นางสาวอรฤดี ชินวงค์
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
23. รหัสทีม 16652
1. นางสาวศศิกานตร์ พวงพิกุล
2. นายธงชัย คล้ายฉ่ำ
3. นางสาวกันต์ฤทัย โอภาสสุริยัน
4. นางสาวฐาปณี ขันธ์มั่น
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
24. รหัสทีม 16625
1. นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณ
2. นางสาววิภาวี พันธ์ชัยภูมิ
3. นางสาวศศิธร โต๊ะจงมล
4. นายภาวัต กลิ่นผล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
25. รหัสทีม 16618
1. นางสาวสัณหณัฐ เตือนภักดิ์
2. นางสาวอภิสรา รุ่งเรือง
3. นางสาวนัทธนันท์ ลือคำหาญ
4. นางสาวศิริภัทรา ยิ่งกำเเหง
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
26. รหัสทีม 16595
1. นางสาวกัลยา อภิบาลปฐมรัฐ
2. นางสาวกุลธิดา มาลัยแก้ว
3. นางสาวมนต์สรารี จิระสกุลไทย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
27. รหัสทีม 16577
1. นางสาวพรรษา ปาละแดน
โรงเรียนวัดบวรมงคลทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
28. รหัสทีม 16575
1. นางสาวพรรณนารา บริเวธานันทน์
2. นางสาวทิพธัญญา ธัญญรักษ์
3. นางสาวภัทรนัน สุขสมปอง
4. นางสาวธนัชพร พุทรักษา
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
29. รหัสทีม 16553
1. นางสาวรวีวรรณ พันเพ็ชร
2. นางสาวพรหมพร พันทะสา
3. นางสาวอุ้มบุญ วิมุุตติ
4. นางสาวลลิตา อินทรคง
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
30. รหัสทีม 16504
1. นางสาวพินพาดา ตุมรสุนทร
2. นางสาวมนัสนันท์ พรมสิทธิ์
3. นางสาวพรนภา โพธิ์เย็น
4. นางสาวอนุสรา วงษ์มี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
31. รหัสทีม 16426
1. นายวงค์วรัชญ์ ภักดีสุข
2. นางสาวสุภัชชา พาพันธ์
3. นางสาวณปภา เป้กล้า
4. นางสาวธมลวรรณ แสนยินดี
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
32. รหัสทีม 16424
1. นางสาวณัฐปภัสร์ กิติกุล
2. นางสาวชาลิสา เกียรติ์พงษ์ลาภ
3. นางสาวณัฐนพิน เฉลิมพงศ์ภากร
4. นางสาวภูมิพัฒน์ ชื่นรัตนกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
33. รหัสทีม 16403
1. นายภูรินทร์ อุ่นเดช
2. นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
3. นางสาวณิชารีย์ ฉากพุดซา
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
34. รหัสทีม 16369
1. นางสาวรติกร งามแม้น
2. นางสาวชนิภา ชุมพล ณ อยุธยา
3. นางสาวณภัสนันท์ ไตรศักดิ์ศรี
4. นายณฐนนท์ แตงอ่อน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
35. รหัสทีม 16358
1. นายคมทัต ปั้นลาย
2. นางสาวสุริวิภา วงศ์จินดาบล
3. นางสาวณัฏฐ์นารี กลัดสมบูรณ์
4. นางสาวทอฝัน พัฒนาการพนิช
โรงเรียนศรัทธาสมุทรทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
36. รหัสทีม 16343
1. นายธนา ปราณีชาติ
2. นายนายวีรชน ชื่นบาน
3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
37. รหัสทีม 16283
1. นางสาวศรุภา ทวีอุดมโชติ
โรงเรียนสงวนหญิงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
38. รหัสทีม 16237
1. นางสาวชนกนันท์ วงษ์พานิช
2. นายธีระศักดิ์ ประดับวัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
39. รหัสทีม 16233
1. นายภูริภัทร เมียงอารมณ์
2. นางสาวเมธิดา ปิยะกุล
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
40. รหัสทีม 16204
1. นางสาวอัจฉรา ธุวะชาวสวน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
41. รหัสทีม 16191
1. นางสาวมาริสา จางวาง
2. นางสาวภัทรวรรณ ปิริติ
3. นางสาวสาธิดา เชาว์เฉียบ
4. นางสาวจิตรดา บวรเมธา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
42. รหัสทีม 16152
1. นางสาวภิญญาดา พันธ์เจริญ
2. นางสาวพิมพ์มาดา ทองเทือก
โรงเรียนราชินีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
43. รหัสทีม 16125
1. นางสาวณัฐญาดา ขำปาน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
44. รหัสทีม 16102
1. นางสาวกัญญานัธฐ์ ธัชศิรินิรัชกุล
2. นายวิชยุตม์ มงคลมหาลาภ
3. นายมงคล ภัคปฤงคพ
4. นางสาวกันยากร คำพิทูล
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
45. รหัสทีม 16100
1. นางสาวสิริกร ชวนชม
2. นายศุภกร อินทร์สุวรรณ์
3. นางสาววิราสินี ประเสริฐสัง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
46. รหัสทีม 16067
1. นางสาวอมาลีนา เตี่ยไพบูลย์
2. นางสาวชนัฏนันท์ ประกอบกุล
3. นางสาวพิณลฎา ชูปรีชา
4. นางสาวณรัญญา มันดา
โรงเรียนเซนต์เทเรซาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
47. รหัสทีม 16049
1. นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์
2. นางสาวฐิติยา นิโกรธา
3. นายนายบุญญฤทธิ ทรัพย์เงิน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
48. รหัสทีม 15972
1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ย้า
2. นายสุทัศน์ อำพรศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวมนัสนันท์ ชาตรูประชีวิน
4. นางสาวมัณฑิตา แก่นแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
49. รหัสทีม 15958
1. นางสาวบุณย์สุดา ขุนเณร
2. นายพลกฤต ว่องประดิษฐ์
3. นางสาวฐาปนี คำพันธ์
4. นางสาวปัญญดา นนทะวงษ์
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
50. รหัสทีม 15902
1. นางสาวพบพร สภาพักตร์
2. นางสาววรัทยา สมศรี
3. นายอนันดา โจตีย์
4. นายธนกาญจน์ นาคปนคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
51. รหัสทีม 15893
1. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญจิตร
2. นางสาวดวงฤดี รอดทอง
3. นางสาวณัฐธิดา ชำนาญ
4. นางสาววิรากร เล็กเลิศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
52. รหัสทีม 15883
1. นางสาววรัณญา ปลากัดทอง
2. นายกิตติพงษ์ ทรัพย์คั่ง
โรงเรียนพระนารายณ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
53. รหัสทีม 15871
1. นายสิวิกรมณ์ โนคำ
2. นายพชร วรวงศานุกูล
3. นางสาววัชโรธร สุภาพ
4. นางสาวนิรชา นวสิมัยนาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
54. รหัสทีม 15821
1. นายเจษฎากรณ์ เสมาวัตร
2. นางสาวสุธีรา บุญรอด
3. นางสาวขวัญแก้ว อุ่นศิริ
4. นางสาวรมิตา สมศรี
โรงเรียนคงทองวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
55. รหัสทีม 15809
1. นางสาวกวิสรา ยมจินดา
2. นางสาวอินทร ต่ำต้อ
3. นางสาวภัทรพร สาตแฟง
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจSBACทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
56. รหัสทีม 15751
1. นางสาวณัฐณิชา โตประดิษฐ์
2. นางสาวจุฑามณี เสือเพชร
3. นางสาวกัญญาภัค ดีคล้ายเผ่า
4. นางสาวเนตรลดา อภิญญานนท์
โรงเรียนหอวังทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
57. รหัสทีม 15727
1. นางสาวอภิชญา พรหมแก้ว
2. นางสาวชนิสรา คนิตานนท์
3. นางสาวกรกนก สมลา
4. นายโกวิท​ ช้างสีสุก​
โรงเรียนราชดำริทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
58. รหัสทีม 15709
1. นางสาวสิตานัน ภูพวก
2. นางสาวเปมิกา สุทธิชลสกุล
3. นางสาวพวงทอง เหลาคม
4. นางสาวชญานิน ยนต์ตระการกูล
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
59. รหัสทีม 15629
1. นางสาวทิพวรรณ ถาวรสาลี
2. นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง
3. นางสาววนิดา ประเสริฐศรี
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
60. รหัสทีม 15534
1. นางสาวเฉลิมเกตุ พิมสุภาพ
2. นางสาวรัตนธาร ด้วงทอง
โรงเรียนวังไกลกีงวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มัธยมศึกษา)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
61. รหัสทีม 15414
1. นางสาวภานุมาส ฟ้าหวั่น
2. นางสาวรุ่งอรุณ มีกำปัง
3. ไปรยา คล้ายโพธิ์ทอง
4. ศิริวรรณ แก้วมีศรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
62. รหัสทีม 15396
1. นายศุภวิชญ์ สอนดี
2. นางสาวอาทิตยา อั้นคง
3. นางสาวจารุวรรณ กำเหนิด
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
63. รหัสทีม 15386
1. นายกฤฒิ นวมจริต
2. นางสาวกนกภรณ์ พันธุพฤทธิพงศ์
3. นางสาวนันท์นภัส มะโนมั่น
4. นางสาวภาดาวัน โชติหิรัญคงวุฒิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
64. รหัสทีม 15345
1. นางสาวศศิมล น้อยสนิท
2. นางสาวกนกวรรณ พรหมทอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
65. รหัสทีม 15304
1. นายอภิวัฒน์ ภู่ทอง
2. นางสาวนภัสสร อรุณรัศมี
3. นางสาวจีรนันท์ เนื่องบุญมา
4. นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
66. รหัสทีม 15222
1. นางสาวกรกนก อริยะจารุสินขจร
2. นางสาวธัญชนก จันทร์มหา
3. นางสาวภัทราพร กลั่นแพร
4. นางสาวรชารักษ์ เพชรกิจ
โรงเรียนนิคมวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
67. รหัสทีม 15220
1. นางสาวประภาดา สุวรรณบุญฤทธิ์
2. นางสาวสุจิตรา พลเสน
3. นางสาวพัชรินทร์ ตั้งเกษราพรรณ
โรงเรียนสงวนหญิงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
68. รหัสทีม 15122
1. นางสาวอุไรอร ภู่ทอง
2. นางสาวอภิญญา พรมสายบัว
3. นางสาวจารุวรรณ เพียนอก
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
69. รหัสทีม 15071
1. นางสาวกัญญาพัชร โยธา
2. นางสาวญาณิศา เดขุนทด
3. นางสาวอภิรดี กันยาประสิทธิ์
4. นางสาวญาดา โรจน์ฤทัย
โรงเรียนสตรีวัดระฆังทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
70. รหัสทีม 14903
1. นายชัชพล เรืองนารายณ์
2. นายคณนาถ ปุเลนเต
3. นางสาวพรพรหม พรมมา
4. นางสาวพรชนก เพราะประโคน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
71. รหัสทีม 14837
1. นายจีรภัทฆ์ ใจเป็นใหญ่
2. นายพีรเดช อนุภาพยุทธชัย
3. นายวรพัฒณ์ บุญชู
4. นางสาวฐิติภา ปัตตาเทสัง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
72. รหัสทีม 14829
1. นางสาวพนัชกร แผ้วจำรัส
2. นางสาวบุญญิสา บุญยงค์
โรงเรียนบางบัวทองทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00
73. รหัสทีม 14769
1. นายจอมทัพ สุริยานันท์
2. นางสาวสิตานัน เจริญเชื้อ
3. นางสาวสุจาริณี สิมมาแก้ว
4. นายธนวัฒน์ อ่อนสอาด
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
74. รหัสทีม 18682
1. นางสาวพัทธ์ธีรา อิฏฐะพงศ์
โรงเรียนไทยคริสเตียนทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
75. รหัสทีม 18671
1. นางสาวสุพิชชา แจ่มเล็ก
2. นางสาวมณฑิรา ศรีบุตรตา
3. นางสาวศศิพิมล จันทะโพธิ์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
76. รหัสทีม 18654
1. นางสาววันทนา พิมจินดา
2. นางสาวณัทญาภร สมตัว
โรงเรียนบ้านนา ""นายกพิทยากร""ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
77. รหัสทีม 18631
1. นางสาววศิรตา คชพันธ์
2. นางสาวปรียากร ศรีเมือง
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
78. รหัสทีม 18618
1. นางสาวพรปวีณ์ เหล่ารัตนเรืองชัย
2. นางสาวเตชินี ฉันทศักดิ์มงคล
3. นางสาวกรณิศ บุญเพ็ชร
4. นางสาวธนัชพร พิศาลบรรเจิดกุล
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
79. รหัสทีม 18608
1. นางสาวโชติกา แอนโก
2. นายธนกฤต สุวาท
3. นางสาวสมนกร คำชัย
4. นางสาวดลพร โควังชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
80. รหัสทีม 18599
1. นางสาวอลีณา ฉายเนตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
81. รหัสทีม 18567
1. นางสาวจุฬารัตน ศิลปวงศ์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
82. รหัสทีม 18523
1. นายพชรพล โพธิ์เงิน
2. นางสาวพร้อมขวัญ วุฒิอรุณสิทธิ์
3. นางสาวพรธิมา วาภพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหงษ์
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
83. รหัสทีม 18495
1. นางสาววรรณวิสา จิตรชื่น
2. นายญาณกวี อภิรัตนาโกศล
3. นายนันทพัทธ์ ชุ่มชาติ
4. นางสาวอัญชลี ยำยวน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
84. รหัสทีม 18486
1. นางสาวณัฐรินทร์ โรจนทวีศักดิ์
วิทยาลัยช่างศิลปทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
85. รหัสทีม 18414
1. นางสาวโอภารินทร์ คันทา
2. นางสาววรนุช กุลพันธ์
3. นางสาวชลธิชา ศิริศิลป์
4. นางสาววรรณประภา เดชชาญชัย
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
86. รหัสทีม 18388
1. นางสาวดาน่า เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางสาวกชกร อารมณ์
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
87. รหัสทีม 18357
1. นายวิชชากร สิทธิไกร
2. นางสาวดาวิกา บุญเรือง
3. นายชัยยาเชษฐ์ ฮวดอำไพ
4. นางสาวสาวิตรี กล้าเขตวิทย์
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
88. รหัสทีม 18317
1. นางสาวประภาวรินทร์ ยิ้มระย้า
2. นางสาวแพรวา ทองโสภา
3. นางสาวปริชานุช สว่างศรี
4. นางสาวศิริลักษณ์ ฉ่ำสดใส
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
89. รหัสทีม 18316
1. นายธนบดี เตชะกสิวัฒนา
2. นายเทวภัทร แก้วเขียว
3. นายพรภพ ปานแก้ว
4. นางสาวปกาสัย เหมือนแก้ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
90. รหัสทีม 18305
1. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วสว่าง
2. นางสาวรัฐติการต์ แก้วบุรี
3. นายมงคลวุฒิ คงเคว็จ
4. นายนับฝัน อัศดรประเสริฐ
โรงเรียนวัดพุทธบูชาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
91. รหัสทีม 18303
1. นางสาววริศรา ผันภิภักดิ์์
2. นายนิติวัฒน์ เกลียววงค์
3. นางสาวเปมิกา ชีพพัฒนาสุข
4. นางสาวศุภลักษณ์ เทพวัลย์
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
92. รหัสทีม 18290
1. นางสาวฐิติสุดา ปู่แตงอ่อน
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
93. รหัสทีม 18280
1. นางสาวเขมิกา เสริฐศรี
2. นางสาวจรรยพร ปิยางสุ
3. นางสาวภควรรณ ทองรักษ์
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
94. รหัสทีม 18268
1. นางสาวตันหยง สนหละหวังอารีย์
2. นายฐปนวัฒน์ ตรีพันธุ์
3. นายพีรภัทร เปลี่ยนทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
95. รหัสทีม 18241
1. นายณัฐพงศ์ ประเสริฐศรี
2. นางสาวพริริสา มินสี
3. นางสาวเดียน่า โต๊ะกู
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
96. รหัสทีม 18237
1. นางสาวรมย์ธีรา สำเร็จ
2. นายอนุภัทร์ อิบรอเฮม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
97. รหัสทีม 18202
1. นางสาวจินต์จุฑา ค้าทันเจริญ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
98. รหัสทีม 18191
1. นางสาวณัฐริกา แก่นทน
2. นางสาวจริยา มาเมือง
3. นางสาวธันย์ชนก แถวถึก
4. นางสาวศิริภัสสร ดงหิงษ์
โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
99. รหัสทีม 18161
1. นางสาวสุชานาถ เวียงสมุทร
2. นางสาวเขมจิรา มินมูซา
3. นางสาวอาทิตยา เพียงพร
4. นางสาวสุรางค์พิมล ทรงมี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
100. รหัสทีม 18149
1. นายอนันตวิทย์ เลียงมงคลการ
2. นายรุ่งกวิน สมสาย
3. นางสาวพิศลยา สอดสูงเนิน
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
101. รหัสทีม 18144
1. นางสาวนุวดี มีโชคชัย
2. นางสาวนภสร รอดพันธุ์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
102. รหัสทีม 18130
1. นายศรัณย์ โรจวิรัตน์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ จีวร
3. นางสาวปฏิมาพร ดวงพุฒ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
103. รหัสทีม 18127
1. นายชยพัฒน์ โอสนานนท์
2. นางสาวจุฑารัตน์ ธนพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
104. รหัสทีม 18126
1. นางสาววนัชพร ปรึกษา
2. นายเอกภพ อนุสิทธิ์วรกุล
3. นายกฤติภูมิ สุดแสวง
4. นางสาวสุธิหญิง ศิริธนโยธิน
โรงเรียนวัดราชโอรสทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
105. รหัสทีม 18099
1. นายกิตตินันท์ พรหมเสนา
2. นางสาวรุ้งนภาพร ภาคศิริ
3. นางสาววรารัตน์ สาเกตุ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
106. รหัสทีม 18083
1. นายทรงพล ดอกคำ
2. นางสาวมลัยพร ยาทอง
3. นางสาวเพ็ชรนรินทร์ ศรีบุตร
4. นางสาวครินยา โพธิสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
107. รหัสทีม 18078
1. นางสาวสุนิสา อิ่มสะอาด
2. นางสาวโสฐิดา ร่ำเทียนทอง
3. นางสาววริศา สมบัติคโณปการ
4. นายเมธาสิทธิ์ สีสันต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
108. รหัสทีม 18056
1. นายวราชัย มูลต้น
2. นายพีรภาส ภุมมาลี
3. นางสาวตะวัน เปรมมุณี
4. นางสาวชามา อินทร์พิทักษ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
109. รหัสทีม 18010
1. นางสาวพิชามญชุ์ สอทิพย์
2. นางสาวชุติกาญจน์ เทียนเจริญกุล
3. นางสาวญาณิศา ประทุมโถม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยแทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
110. รหัสทีม 18009
1. นางสาวธนพร เขียวตราด
2. นางสาวชินพรรธน์ เฉลิมธนะวงศ์
3. นางสาวฮวย ชัย
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
111. รหัสทีม 17998
1. นายถิรนันท์ มูลวัน
2. นางสาวธัญมน พงษ์วีระพัฒน์
3. นางสาวนะนะโกะ การเสนารักษ์
4. นางสาวบงกมณ เอี่ยมพ่วง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
112. รหัสทีม 17942
1. นางสาวแพร ศรีหรั่งไพโรจน์
โรงเรียนโรงเรียนสารวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
113. รหัสทีม 17935
1. นายพัชรพล มานะทน
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฮ้า
3. นางสาวณัฎฐณิชา แก้ววันนา
โรงเรียนนนทรีวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
114. รหัสทีม 17934
1. นางสาวธันพริมา มานะพงษ์
2. นางสาวสุทธิดา คงอนันต์ทรัพย์
3. นางสาวณัฐธยาน์ ชนะภัย
4. นางสาวกัญญาพัชร มะหะหมัด
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
115. รหัสทีม 17919
1. นางสาวจิราธร โพธิ์เย็น
2. นายภัทรกูล คำสะอาด
3. นางสาวธรินธร นรเดชานนท์
4. นายนิปุณ สิงธพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
116. รหัสทีม 17907
1. นางสาวณัฐริกา แสนศรี
โรงเรียนยางรากวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
117. รหัสทีม 17891
1. นายทัตดนัย อินมิทิน
2. นางสาวเลิศลัดดา ชุนาศรี
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
118. รหัสทีม 17879
1. นางสาวอภิชญา ศรีอ่วม
โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
119. รหัสทีม 17877
1. นางสาวญาณิศา อินทร์มีสุข
2. นางสาวพิไลวรรณ นิลทัย
3. นางสาวลภัสรดา ศรีอรุณกิจจา
4. นางสาวจีรดา ไพโรจน์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
120. รหัสทีม 17861
1. นางสาวรอวีญาณีย์ บูโย๊ะ
2. นางสาววีนัส ซูเลมาน
อื่นอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
121. รหัสทีม 17821
1. นายสุวิจักขณ์ พรรโณภาศ
2. นางสาวพิมพ์วิภา ณัฐวุฒิ
3. นางสาวบัณฑิตา อุ่นกสิเวช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
122. รหัสทีม 17819
1. นายอารยะ สินสุพรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา ศรีบัวระบาล
3. นายชุติพนธ์ วงศ์วาน
4. นางสาวสาธิตา ชัยรถ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
123. รหัสทีม 17799
1. นางสาวบัวบุษบา โพธิ์ศรี
2. นางสาวเกวลิน สินธุเจริญ
3. นางสาวกนกวรรณศิริ ดีรอด
4. นางสาวเอ้ยคำพร ชัยยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
124. รหัสทีม 17790
1. นางสาวณิชตา ธนัตพรกุล
2. นายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
125. รหัสทีม 17774
1. นางสาวโสภิตา ทองบุญหา
2. นางสาวสุชาดา สามน้อยงาม
3. นายคุณากร อุยเกตุ
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
126. รหัสทีม 17740
1. นางสาวสิริยากร บุญทวีกุล
2. นางสาวณัชชา บุญประกาศิต
3. นางสาวณัฐสิณี ระวิพงษ์
4. นางสาวจิตรชญา หิรัญศรี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
127. รหัสทีม 17730
1. นางสาวนภัสวรรณ ธรรมอยู่
2. นางสาวศยามล หงสาวดี
3. นายวรวิช ฝางคำ
4. นายนนท์ ซานา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
128. รหัสทีม 17673
1. นางสาวชลิตา บือทู
2. นางสาวเกวลิน ธาราวนา
3. นางสาวธนาภรณ์ พงษ์สุวรรณ
4. นางสาวบัณฑิตา ว่องอัครพล
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
129. รหัสทีม 17636
1. นางสาวเคทลิน ไกรฤกษ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ คู กิตติวรวุฒินันท์
3. นายชัยศิริ ลือสันเทียะ
โรงเรียนตันตรารักษ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
130. รหัสทีม 17591
1. นางสาวณิชกานต์ แสงสร
2. นายภูภัค บุศย์จันทร์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
131. รหัสทีม 17588
1. นางสาวโสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
2. นางสาวปุณยนุช นิยมไทย
3. นายกฤตภาส อภินันท์กูล
4. นายวิชญ์ โกมลมิศร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
132. รหัสทีม 17583
1. นางสาวชิยากร นิลโพธิ์
2. นางสาวเขมจิรา คิ้วสกุลกาญจน์
3. นายเศรษฐพงศ์ ภู่ระหงษ์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
133. รหัสทีม 17552
1. นางสาวณัฐพร กำดำ
2. นางสาวจริยาพร หนองบัว
3. นางสาวเมธาวี พวงเงิน
4. นายยอดตระการ พูลจวง
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
134. รหัสทีม 17490
1. นางสาวพิชญานันท์ เกตุเตียน
2. นางสาวอรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
3. นางสาวเกษมณี หาดทราย
4. นางสาวพรนภา แสงอนันต์
โรงเรียนนารีวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
135. รหัสทีม 17443
1. นางสาวฑิตญา ผ่องสกุล
2. นางสาวธัญนุช ศรีศิริทรงไทย
3. นางสาวภริตา ยายอด
4. นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
136. รหัสทีม 17423
1. นางสาววัลลภา ชินวัฒนา
โรงเรียนอัมพรไพลศาลทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
137. รหัสทีม 17393
1. นางสาวสร้อยสกล กาเผือก
2. นางสาวสุดารัตน์ ดีชื่น
3. นางสาวอุ้มบุญ ไพรศรี
4. นายศรีปริยัติ ทองชาวนา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
138. รหัสทีม 17378
1. นางสาวศรุดา ยงวัฒนสุนทร
2. นางสาวเกศินี จึงเกรียงไกร
3. นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
139. รหัสทีม 17361
1. นางสาวชิษณุชา บุญถนอม
โรงเรียนดรุณพัฒน์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
140. รหัสทีม 17343
1. นางสาวอภิสรา คำเชียง
2. นางสาวสุรภา ปัญจภักดี
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
141. รหัสทีม 17276
1. นางสาวสุรภา คุ้มวิริยะ
2. นางสาวจิณภัค วิทูภวัฒน์
3. นางสาวกัญญารัตน์ วานิชย์
4. นายฉัตรชัย ธรรมใจ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
142. รหัสทีม 17267
1. นางสาวฟอรดา ประสงค์
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
143. รหัสทีม 17263
1. นายปัณณวิชญ์ ลิ้มฐิติศักดิ์
2. นางสาวปวันรัตน์ นาคเนียม
3. นางสาวพลอย จอมบุญ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มินพิมาย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
144. รหัสทีม 17243
1. นางสาวกมลนิตย์ ศรีมา
2. นางสาววิด๊าด วงค์เกษร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
145. รหัสทีม 17234
1. นางสาววราภรณ์ ทองนาค
2. นางสาวจิราภรณ์ ตั้งมั่น
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
146. รหัสทีม 17233
1. นางสาววันสิริ จันทร์ใจดี
2. นางสาวอรพรรณ พันธ์หนองบัว
3. นางสาวพนิดา มีปัญญา
4. นางสาวสุจิตรา ช่างเรือนกุล
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
147. รหัสทีม 17227
1. นายโกสินทร์ พินิจ
2. นางสาวณัฐธิดา อุไรรักษ์
โรงเรียนดรุณราชบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
148. รหัสทีม 17208
1. นางสาวศิริประภา หล้าพรม
2. นางสาวอัสมา หอสุวรรณ
3. นางสาวปรารถนา นารายะวาณิช
4. นายยศวริศ แบนไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี SBACทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
149. รหัสทีม 17191
1. นายศิลา หนูเทศ
2. นายธนกร บุญสอน
3. นางสาวอนันต์ชนา สรงมงคล
4. เยาวเรศ แย้มเกษร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
150. รหัสทีม 17182
1. นางสาวอิศราวรรณ โพธิพิพิธธนากร
2. นางสาววันพบพร พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
3. นางสาวปวริศา รักขิตเลขา
4. นางสาวสุเรนธร สมบูรณ์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
151. รหัสทีม 17172
1. นางสาวกรกัญญา นรกุลวัฒน์
2. นางสาวณัฐณิชา นาคสังข์
3. นางสาวกาญจนาภา ผลพงา
4. นางสาวกาญจนรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
152. รหัสทีม 17164
1. นางสาวพัทธ์ธีรา สรรวานิช
2. นางสาวเนตรนภา ธาดาธิติพงศ์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
153. รหัสทีม 17156
1. นายสุจินดา คงคาเขต
2. นางสาวดลพร สำเร็จสุข
3. นางสาวอรยา ปานนุ้ย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
154. รหัสทีม 17140
1. นางสาวพุทธธิดา รัมมะนพ
2. นางสาวรักษณาลี ธารีรักษ์
3. นางสาวณัฐพร ทานจิตต์
4. นางสาวธนภรณ์ สาระแพทย์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00
155. รหัสทีม 18608
1. นางสาวโชติกา แอนโก
2. นายธนกฤต สุวาท
3. นางสาวสมนกร คำชัย
4. นางสาวดลพร โควังชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
156. รหัสทีม 18552
1. นายภัทรนันท์ เพียรหาศิลป์
โรงเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
157. รหัสทีม 18523
1. นายพชรพล โพธิ์เงิน
2. นางสาวพร้อมขวัญ วุฒิอรุณสิทธิ์
3. นางสาวพรธิมา วาภพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหงษ์
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
158. รหัสทีม 18501
1. นายปภังกร พิกุลแย้ม
2. นายเวสารัช ขจรประศาสน์
3. นายศุภกรณ์ชัย ทองรวย
4. นายภัทรวุฒิ แสงเฟือง
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
159. รหัสทีม 18495
1. นางสาววรรณวิสา จิตรชื่น
2. นายญาณกวี อภิรัตนาโกศล
3. นายนันทพัทธ์ ชุ่มชาติ
4. นางสาวอัญชลี ยำยวน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
160. รหัสทีม 18357
1. นายวิชชากร สิทธิไกร
2. นางสาวดาวิกา บุญเรือง
3. นายชัยยาเชษฐ์ ฮวดอำไพ
4. นางสาวสาวิตรี กล้าเขตวิทย์
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
161. รหัสทีม 18324
1. นายนิธิพัฒน์ สันตะวงค์
2. นายนิธิวิชญ ภาคภากร
3. นายปรานต์ น้อยวัฒน์
4. เด็กชายอนาวิล จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
162. รหัสทีม 18316
1. นายธนบดี เตชะกสิวัฒนา
2. นายเทวภัทร แก้วเขียว
3. นายพรภพ ปานแก้ว
4. นางสาวปกาสัย เหมือนแก้ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
163. รหัสทีม 18305
1. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วสว่าง
2. นางสาวรัฐติการต์ แก้วบุรี
3. นายมงคลวุฒิ คงเคว็จ
4. นายนับฝัน อัศดรประเสริฐ
โรงเรียนวัดพุทธบูชาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
164. รหัสทีม 18303
1. นางสาววริศรา ผันภิภักดิ์์
2. นายนิติวัฒน์ เกลียววงค์
3. นางสาวเปมิกา ชีพพัฒนาสุข
4. นางสาวศุภลักษณ์ เทพวัลย์
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
165. รหัสทีม 18268
1. นางสาวตันหยง สนหละหวังอารีย์
2. นายฐปนวัฒน์ ตรีพันธุ์
3. นายพีรภัทร เปลี่ยนทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
166. รหัสทีม 18241
1. นายณัฐพงศ์ ประเสริฐศรี
2. นางสาวพริริสา มินสี
3. นางสาวเดียน่า โต๊ะกู
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
167. รหัสทีม 18237
1. นางสาวรมย์ธีรา สำเร็จ
2. นายอนุภัทร์ อิบรอเฮม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
168. รหัสทีม 18149
1. นายอนันตวิทย์ เลียงมงคลการ
2. นายรุ่งกวิน สมสาย
3. นางสาวพิศลยา สอดสูงเนิน
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
169. รหัสทีม 18130
1. นายศรัณย์ โรจวิรัตน์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ จีวร
3. นางสาวปฏิมาพร ดวงพุฒ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
170. รหัสทีม 18127
1. นายชยพัฒน์ โอสนานนท์
2. นางสาวจุฑารัตน์ ธนพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
171. รหัสทีม 18126
1. นางสาววนัชพร ปรึกษา
2. นายเอกภพ อนุสิทธิ์วรกุล
3. นายกฤติภูมิ สุดแสวง
4. นางสาวสุธิหญิง ศิริธนโยธิน
โรงเรียนวัดราชโอรสทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
172. รหัสทีม 18099
1. นายกิตตินันท์ พรหมเสนา
2. นางสาวรุ้งนภาพร ภาคศิริ
3. นางสาววรารัตน์ สาเกตุ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
173. รหัสทีม 18095
1. นายณัฐพงศ์กร ตรังคานุวัฒน์
2. นายจิรภัทร อิ่มใจ
3. นายสวิตต์ เอี่ยมจรัส
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
174. รหัสทีม 18083
1. นายทรงพล ดอกคำ
2. นางสาวมลัยพร ยาทอง
3. นางสาวเพ็ชรนรินทร์ ศรีบุตร
4. นางสาวครินยา โพธิสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
175. รหัสทีม 18078
1. นางสาวสุนิสา อิ่มสะอาด
2. นางสาวโสฐิดา ร่ำเทียนทอง
3. นางสาววริศา สมบัติคโณปการ
4. นายเมธาสิทธิ์ สีสันต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
176. รหัสทีม 18056
1. นายวราชัย มูลต้น
2. นายพีรภาส ภุมมาลี
3. นางสาวตะวัน เปรมมุณี
4. นางสาวชามา อินทร์พิทักษ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
177. รหัสทีม 17998
1. นายถิรนันท์ มูลวัน
2. นางสาวธัญมน พงษ์วีระพัฒน์
3. นางสาวนะนะโกะ การเสนารักษ์
4. นางสาวบงกมณ เอี่ยมพ่วง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
178. รหัสทีม 17935
1. นายพัชรพล มานะทน
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฮ้า
3. นางสาวณัฎฐณิชา แก้ววันนา
โรงเรียนนนทรีวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
179. รหัสทีม 17919
1. นางสาวจิราธร โพธิ์เย็น
2. นายภัทรกูล คำสะอาด
3. นางสาวธรินธร นรเดชานนท์
4. นายนิปุณ สิงธพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
180. รหัสทีม 17891
1. นายทัตดนัย อินมิทิน
2. นางสาวเลิศลัดดา ชุนาศรี
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
181. รหัสทีม 17821
1. นายสุวิจักขณ์ พรรโณภาศ
2. นางสาวพิมพ์วิภา ณัฐวุฒิ
3. นางสาวบัณฑิตา อุ่นกสิเวช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
182. รหัสทีม 17819
1. นายอารยะ สินสุพรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา ศรีบัวระบาล
3. นายชุติพนธ์ วงศ์วาน
4. นางสาวสาธิตา ชัยรถ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
183. รหัสทีม 17790
1. นางสาวณิชตา ธนัตพรกุล
2. นายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
184. รหัสทีม 17774
1. นางสาวโสภิตา ทองบุญหา
2. นางสาวสุชาดา สามน้อยงาม
3. นายคุณากร อุยเกตุ
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
185. รหัสทีม 17730
1. นางสาวนภัสวรรณ ธรรมอยู่
2. นางสาวศยามล หงสาวดี
3. นายวรวิช ฝางคำ
4. นายนนท์ ซานา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
186. รหัสทีม 17661
1. นายชยุต ภูวพุทธโชติ
โรงเรียนสิงห์สมุทรทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
187. รหัสทีม 17646
1. นายธีพงศ์ สาดแจ่ม
2. นายนครินทร์ ทรงพร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
188. รหัสทีม 17636
1. นางสาวเคทลิน ไกรฤกษ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ คู กิตติวรวุฒินันท์
3. นายชัยศิริ ลือสันเทียะ
โรงเรียนตันตรารักษ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
189. รหัสทีม 17591
1. นางสาวณิชกานต์ แสงสร
2. นายภูภัค บุศย์จันทร์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
190. รหัสทีม 17588
1. นางสาวโสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
2. นางสาวปุณยนุช นิยมไทย
3. นายกฤตภาส อภินันท์กูล
4. นายวิชญ์ โกมลมิศร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
191. รหัสทีม 17583
1. นางสาวชิยากร นิลโพธิ์
2. นางสาวเขมจิรา คิ้วสกุลกาญจน์
3. นายเศรษฐพงศ์ ภู่ระหงษ์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
192. รหัสทีม 17578
1. เด็กชายภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์
2. นายธัชพล คเชนทร์ไพศาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
193. รหัสทีม 17552
1. นางสาวณัฐพร กำดำ
2. นางสาวจริยาพร หนองบัว
3. นางสาวเมธาวี พวงเงิน
4. นายยอดตระการ พูลจวง
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
194. รหัสทีม 17449
1. นายชัฏฎาวุฒิ ธรรมแสง
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
195. รหัสทีม 17443
1. นางสาวฑิตญา ผ่องสกุล
2. นางสาวธัญนุช ศรีศิริทรงไทย
3. นางสาวภริตา ยายอด
4. นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
196. รหัสทีม 17393
1. นางสาวสร้อยสกล กาเผือก
2. นางสาวสุดารัตน์ ดีชื่น
3. นางสาวอุ้มบุญ ไพรศรี
4. นายศรีปริยัติ ทองชาวนา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
197. รหัสทีม 17276
1. นางสาวสุรภา คุ้มวิริยะ
2. นางสาวจิณภัค วิทูภวัฒน์
3. นางสาวกัญญารัตน์ วานิชย์
4. นายฉัตรชัย ธรรมใจ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
198. รหัสทีม 17263
1. นายปัณณวิชญ์ ลิ้มฐิติศักดิ์
2. นางสาวปวันรัตน์ นาคเนียม
3. นางสาวพลอย จอมบุญ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มินพิมาย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
199. รหัสทีม 17227
1. นายโกสินทร์ พินิจ
2. นางสาวณัฐธิดา อุไรรักษ์
โรงเรียนดรุณราชบุรีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
200. รหัสทีม 17208
1. นางสาวศิริประภา หล้าพรม
2. นางสาวอัสมา หอสุวรรณ
3. นางสาวปรารถนา นารายะวาณิช
4. นายยศวริศ แบนไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี SBACทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
201. รหัสทีม 17191
1. นายศิลา หนูเทศ
2. นายธนกร บุญสอน
3. นางสาวอนันต์ชนา สรงมงคล
4. เยาวเรศ แย้มเกษร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
202. รหัสทีม 17178
1. นายนพรุจ นันทกิจ
2. นายกิตติพัศ เกิดเรณู
โรงเรียนโยธินบูรณะทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
203. รหัสทีม 17159
1. นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช
2. นายัชัยมงคล วณิชวัฒนานันท์
3. นายเกษมลาภมงคล มวนออม
โรงเรียนทวีธาภิเศกทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
204. รหัสทีม 17156
1. นายสุจินดา คงคาเขต
2. นางสาวดลพร สำเร็จสุข
3. นางสาวอรยา ปานนุ้ย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 11:00- 13:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
205. รหัสทีม 17105
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ภรภัทรภวิษย์
2. นายจตุรภุช ดวงแก้ว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
206. รหัสทีม 17085
1. นางสาวพัชร์ลดา ประกอบผล
2. นายธนพล พรหมประเสริฐ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
207. รหัสทีม 17049
1. นายพสุภาคย์ พิลาธรรม
2. นายปภาวิน มะกรูดอินทร์
3. นางสาวสุจิตตรา ศรีทอง
4. นางสาวณิชนันท์ ปทุมานนท์
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
208. รหัสทีม 17017
1. นางสาวพิชามญชุ์ สุภาศาสตร์
2. นางสาวสุพัดชา สวัสดิ์ชัย
3. นางสาวปานตะวัน ละเริง
4. นายวิชญะ เผดิมรอด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
209. รหัสทีม 17001
1. นางสาวมัชฌิมา สุภาพิมพ์
2. นางสาวสุดารัตน์ ประสมทรัพย์
3. นางสาววริศรา พงษ์อุดมปัญญา
4. นายเทพสิรินทร์ มีพัด
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
210. รหัสทีม 16963
1. นางสาวพลอยชมพู พรรณราย
2. นางสาวพูลสิริ ฤกษ์ยาม
3. นายสรรค์ธนัท วังประเสริฐ
4. นายสิทธา ศรีรัตนพงษ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
211. รหัสทีม 16919
1. นางสาวสาริศา พรหมมาก
2. นายศุภสัณห์ ทัศนาธร
3. นางสาวฐิติชญา เฉลยวาเรศ
4. นางสาวณัฐชนันท์ มงคลมะไฟ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
212. รหัสทีม 16826
1. นางสาวญาณสุภา ภักดี
2. นางสาวญาณิน กสิโอฬาร
3. นายสุทธิชัย ทศไทสนธิ
4. นายุศุภกร ธูปประทีป
โรงเรียนถาวรานุกูลทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
213. รหัสทีม 16801
1. นายพันเลิศ คิดเพาะ
2. นายทนาพร ชิตนาภรณ์
3. นางสาวปรางค์วลัย โศภารักษ์
4. นางสาวสุพรรษา เฮ้าทา
โรงเรียนสมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
214. รหัสทีม 16779
1. นายสุชาครีย์ เพ็งเผา
2. นายกรดนัย มหาวัจน์
3. นางสาวลลิตา ศวัสศุภร
4. นางสาวเพชรลดา วัชรเกตุ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
215. รหัสทีม 16728
1. นายภากร วงศ์ภูมิวิชชุ์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
216. รหัสทีม 16652
1. นางสาวศศิกานตร์ พวงพิกุล
2. นายธงชัย คล้ายฉ่ำ
3. นางสาวกันต์ฤทัย โอภาสสุริยัน
4. นางสาวฐาปณี ขันธ์มั่น
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
217. รหัสทีม 16639
1. นายชัชพล สมิทธิพงษ์นันท์
2. นายศุภกร เสวตะธนเดช
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
218. รหัสทีม 16637
1. นายสรวิศ กาฬกาญจน์
2. นายยศวริศ แนวดง
3. นายกิตติชัย แก้วใส
4. นายปฏิภาณ เขียนสายออ
โรงเรียนสิริรัตนาธรทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
219. รหัสทีม 16625
1. นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณ
2. นางสาววิภาวี พันธ์ชัยภูมิ
3. นางสาวศศิธร โต๊ะจงมล
4. นายภาวัต กลิ่นผล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
220. รหัสทีม 16514
1. นายปุณยวัฒน์ พรริศักดิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
221. รหัสทีม 16426
1. นายวงค์วรัชญ์ ภักดีสุข
2. นางสาวสุภัชชา พาพันธ์
3. นางสาวณปภา เป้กล้า
4. นางสาวธมลวรรณ แสนยินดี
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
222. รหัสทีม 16403
1. นายภูรินทร์ อุ่นเดช
2. นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
3. นางสาวณิชารีย์ ฉากพุดซา
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
223. รหัสทีม 16369
1. นางสาวรติกร งามแม้น
2. นางสาวชนิภา ชุมพล ณ อยุธยา
3. นางสาวณภัสนันท์ ไตรศักดิ์ศรี
4. นายณฐนนท์ แตงอ่อน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
224. รหัสทีม 16358
1. นายคมทัต ปั้นลาย
2. นางสาวสุริวิภา วงศ์จินดาบล
3. นางสาวณัฏฐ์นารี กลัดสมบูรณ์
4. นางสาวทอฝัน พัฒนาการพนิช
โรงเรียนศรัทธาสมุทรทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
225. รหัสทีม 16343
1. นายธนา ปราณีชาติ
2. นายนายวีรชน ชื่นบาน
3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
226. รหัสทีม 16331
1. นายนราธิป แสสินธ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
227. รหัสทีม 16237
1. นางสาวชนกนันท์ วงษ์พานิช
2. นายธีระศักดิ์ ประดับวัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
228. รหัสทีม 16233
1. นายภูริภัทร เมียงอารมณ์
2. นางสาวเมธิดา ปิยะกุล
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
229. รหัสทีม 16201
1. นายวิชยุตม์ เย็นใจ
2. นายพงศ์เกียรติ รัตนสังข์
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
230. รหัสทีม 16186
1. ประกายมาศ​ ทิศอาจ
โรงเรียนบางกะปิทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
231. รหัสทีม 16102
1. นางสาวกัญญานัธฐ์ ธัชศิรินิรัชกุล
2. นายวิชยุตม์ มงคลมหาลาภ
3. นายมงคล ภัคปฤงคพ
4. นางสาวกันยากร คำพิทูล
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
232. รหัสทีม 16100
1. นางสาวสิริกร ชวนชม
2. นายศุภกร อินทร์สุวรรณ์
3. นางสาววิราสินี ประเสริฐสัง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
233. รหัสทีม 16086
1. นายศุภณัฐ ชาญศิขริน
2. นายศิษฎิเจฏฐ์ สี่พยัคฆ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
234. รหัสทีม 16049
1. นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์
2. นางสาวฐิติยา นิโกรธา
3. นายนายบุญญฤทธิ ทรัพย์เงิน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
235. รหัสทีม 15972
1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ย้า
2. นายสุทัศน์ อำพรศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวมนัสนันท์ ชาตรูประชีวิน
4. นางสาวมัณฑิตา แก่นแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
236. รหัสทีม 15958
1. นางสาวบุณย์สุดา ขุนเณร
2. นายพลกฤต ว่องประดิษฐ์
3. นางสาวฐาปนี คำพันธ์
4. นางสาวปัญญดา นนทะวงษ์
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
237. รหัสทีม 15902
1. นางสาวพบพร สภาพักตร์
2. นางสาววรัทยา สมศรี
3. นายอนันดา โจตีย์
4. นายธนกาญจน์ นาคปนคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
238. รหัสทีม 15883
1. นางสาววรัณญา ปลากัดทอง
2. นายกิตติพงษ์ ทรัพย์คั่ง
โรงเรียนพระนารายณ์ทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
239. รหัสทีม 15871
1. นายสิวิกรมณ์ โนคำ
2. นายพชร วรวงศานุกูล
3. นางสาววัชโรธร สุภาพ
4. นางสาวนิรชา นวสิมัยนาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
240. รหัสทีม 15821
1. นายเจษฎากรณ์ เสมาวัตร
2. นางสาวสุธีรา บุญรอด
3. นางสาวขวัญแก้ว อุ่นศิริ
4. นางสาวรมิตา สมศรี
โรงเรียนคงทองวิทยาทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
241. รหัสทีม 15787
1. นายอนพัทย์ พันธุ์โพธิ์
โรงเรียนเลาขวัญ​ราษฎร์​บำรุง​ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
242. รหัสทีม 15727
1. นางสาวอภิชญา พรหมแก้ว
2. นางสาวชนิสรา คนิตานนท์
3. นางสาวกรกนก สมลา
4. นายโกวิท​ ช้างสีสุก​
โรงเรียนราชดำริทดสอบ หญิง 8 ก.ย. 65 09:00- 11:00

ทดสอบ ชาย 8 ก.ย. 65 13:30- 15:30
243. รหัสทีม 15629
1. นางสาวทิพวรรณ ถาวรสาลี
2. นาย