Nature

อ่านฟังเสียง

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด

ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


ผลการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคเหนือ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กหญิงพิมพ์นารา ยืนนานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ242.00 (80.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2เด็กหญิงชลธิชา เขิ่งมลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ234.00 (78%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิดำรงค์โรงเรียนสตรีศรีน่าน231.00 (77%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4เด็กหญิงพัทธนันทร์ จันทร์หอมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่229.00 (76.33%)
5เด็กหญิงปุณยาพร หล่อวิมงคลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่227.00 (75.67%)
6เด็กหญิงสุพรรณษา คุณศิริโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน224.00 (74.67%)
7เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย222.00 (74%)
8เด็กหญิงสิริกร วงแก้วโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์220.00 (73.33%)
9เด็กหญิงจุฬารัตน์ พวงศรีโรงเรียนสตรีศรีน่าน219.00 (73%)
10เด็กหญิงรดา ไชยวรรณโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่217.00 (72.33%)
11เด็กหญิงชญานิศ หลวงนุชโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา215.00 (71.67%)
12เด็กหญิงจิดาภา ศรีอนุสรณ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 213.00 (71%)
13เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ประมวนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม213.00 (71%)
14เด็กหญิงดลหทัย กฤษณะวณิชโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย212.00 (70.67%)
15เด็กหญิงพัชรี ปานเอี่ยมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์211.00 (70.33%)
16นางสาวณิชกมล สุรีย์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่210.00 (70%)
17เด็กหญิงเบญจลักษณ์ แก้วธิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย210.00 (70%)
18เด็กหญิงนิชาภา เกษมรัศมิ์โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย210.00 (70%)
19เด็กหญิงกนกวรรณ ห้องเข้าโรงเรียนอุตรดิตถ์208.00 (69.33%)
20เด็กหญิงนภิสรา กลิ่นขจรโรงเรียนวารีเชียงใหม่208.00 (69.33%)
21นางสาวกาลัญญุตา อายะนันท์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่207.00 (69%)
22เด็กหญิงปิยวรรณ สายคำอ้าย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์207.00 (69%)
23เด็กหญิงนภาลัย ดีนาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม205.00 (68.33%)
24เด็กหญิงนริศราพร จอมจันทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคม205.00 (68.33%)
25เด็กหญิงศศิธร บัวระภาโรงเรียนเมตตาวิทยา205.00 (68.33%)
26เด็กหญิงไพลิน บัวทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคม204.00 (68%)
27เด็กหญิงณิสสรณ์ กิติคุณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย204.00 (68%)
28เด็กหญิงภัควิภา มาตย์คำมีโรงเรียนสตรีศรีน่าน203.00 (67.67%)
29เด็กหญิงลีลาวดี แก้วปาโรงเรียนสันทรายหลวง203.00 (67.67%)
30เด็กหญิงนันท์นภัส ใจวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม202.00 (67.33%)
31เด็กหญิงรัตนากร ชำนาญจุ้ยโรงเรียนอุดมดรุณี202.00 (67.33%)
32เด็กหญิงปิยธิดาพร เพชรกันหาโรงเรียนเมตตาวิทยา202.00 (67.33%)
33เด็กหญิงฟองแก้ว ภูผาผุยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม201.00 (67%)
34นางสาวนวรัตน์ กำเนิดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่201.00 (67%)
35เด็กหญิงสุปรียา เสนาเสถียรโรงเรียนสันทรายวิทยาคม201.00 (67%)
36นางสาวนันท์นภัส ทองดีโรงเรียนอุตรดิตถ์201.00 (67%)
37เด็กหญิงพรกมล อาจหาญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ201.00 (67%)
38เด็กหญิงมัญชุพร มูลกลางโรงเรียนวารีเชียงใหม่201.00 (67%)
39เด็กหญิงจัสมิน อิซาเบลลา แอ็กซ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม201.00 (67%)
40เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ คำมงคลโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย201.00 (67%)
41นางสาวธรา ด้วงทองโรงเรียนสตรีศรีน่าน200.00 (66.67%)
42เด็กหญิงสุชญา บะคะโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์200.00 (66.67%)
43เด็กหญิงศุภศิริ ทันละกิจโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม200.00 (66.67%)
44เด็กหญิงรสพร สารรัตนะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน200.00 (66.67%)
45เด็กหญิงชนาภา ปันกาศโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์200.00 (66.67%)
46เด็กหญิงเอวารินทร์ เพชรทองโรงเรียนวารีเชียงใหม่200.00 (66.67%)
47เด็กหญิงดารุนี พลกลางโรงเรียนเมตตาวิทยา200.00 (66.67%)
48นางสาวอรปรียา เพ็ญงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม199.00 (66.33%)
49เด็กหญิงกนกรัตน์ สว่างปัญญาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม199.00 (66.33%)
50เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อินแสงโรงเรียนสารภีพิทยาคม199.00 (66.33%)
51นางสาวกัญชลิกา ยิ่งศิริอำนวยโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน199.00 (66.33%)
52เด็กหญิงกนกวรรณ ทนามีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน199.00 (66.33%)
53เด็กหญิงอัญชัน ปิ่นแก้วโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน199.00 (66.33%)
54เด็กหญิงธัญจิรา นริศชาติโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์198.00 (66%)
55เด็กหญิงชนาภัทร เพชรพิพัฒน์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่198.00 (66%)
56นางสาวนภัสชนก สามภูศรีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา198.00 (66%)
57เด็กหญิงสุฐิตา สมนึกโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา198.00 (66%)
58เด็กหญิงโชติรส เจริญสุขโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน198.00 (66%)
59เด็กหญิงธัญจิรา ไชยยาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน198.00 (66%)
60เด็กหญิงชญานิช ใจยาสารโรงเรียนพินิจวิทยา197.00 (65.67%)
61นางสาวชญานิศ มีสุขโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา197.00 (65.67%)
62เด็กหญิงสุภชา จันปันขว้างโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน197.00 (65.67%)
63เด็กหญิงธรณิศร บุญยองศิริกูลโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์196.00 (65.33%)
64เด็กหญิงศรันย์ภัทร์ จันทร์ตาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม196.00 (65.33%)
65นางสาวสุชาดา เทศสินโรงเรียนพิชัย196.00 (65.33%)
66เด็กหญิงอริสรา อัชวากุลโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน196.00 (65.33%)
67เด็กหญิงเกศแก้ว สุภากุลโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม196.00 (65.33%)
68เด็กหญิงจิดาภา กาหลง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ195.00 (65%)
69นางสาวพิชชาพร เจริญกุลธัญกรโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา195.00 (65%)
70เด็กหญิงปิยธาริน สิริเมืองโรงเรียนบ้านวังตาช่วย195.00 (65%)
71นางสาวณัฐปรียา อรหันต์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม194.00 (64.67%)
72เด็กหญิงวิลาสินี อาชองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม191.00 (63.67%)
73เด็กหญิงนันทกาญจ์ ด้วงทำโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม191.00 (63.67%)
74เด็กหญิงสุทธิกานต์ หน้อยบุญตันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม191.00 (63.67%)
75เด็กหญิงกันธิชา พฤษหอมโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม191.00 (63.67%)
76เด็กหญิงจิรัชญา อาญาเรือนโรงเรียนสารภีพิทยาคม190.00 (63.33%)
77เด็กหญิงกัญญาวีร์ หงษีทองโรงเรียนอุดมดรุณี189.00 (63%)
78เด็กหญิงสโรรักษ์ บุญเฮงโรงเรียนพินิจวิทยา189.00 (63%)
79เด็กหญิงจินะสึ คุวาบาระโรงเรียนวารีเชียงใหม่188.00 (62.67%)
80เด็กหญิงญาณิสา วารินทร์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา187.00 (62.33%)
81เด็กหญิงกิรณา ลีโรงเรียนบ้านเรียนกิรณา186.00 (62%)
82เด็กหญิงวราพร จันทะบูรณ์โรงเรียนบ้านวังตาช่วย186.00 (62%)
83เด็กหญิงกชพร แย้มเจริญโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม185.00 (61.67%)
84เด็กหญิงปาณิสรา โมกมันโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง180.00 (60%)
85เด็กหญิงรวิสรา ช่องขุนทดโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง174.00 (58%)
86เด็กหญิงวรินพร ศรีรักษาโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง173.00 (57.67%)
เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคใต้ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กหญิงฐิติวรดา ทาจินาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ245.00 (81.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2เด็กหญิงอาทิตย์ตา ศรีระสันต์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์236.00 (78.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3เด็กหญิงพิมพ์ระพี​ แร่ทองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง227.00 (75.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4นางสาวจันทร์จิรา ขำด้วงโรงเรียนคลองแดนวิทยา226.00 (75.33%)
5เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี225.00 (75%)
6เด็กหญิงเขมนิจ หนูจันทร์โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)222.00 (74%)
7เด็กหญิงยุภาวลี แซ่อึ้งโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)218.00 (72.67%)
8เด็กหญิงจิราพา ดำนุ้ยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง212.00 (70.67%)
9เด็กหญิงกวินธิดา เบ้านุวงศ์โรงเรียนคลองแดนวิทยา211.00 (70.33%)
10เด็กหญิงฉันฌ์สินี รักษ์จุลโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา210.00 (70%)
11นางสาวพินันทา เพราแดงโรงเรียนศรียาภัย209.00 (69.67%)
12เด็กหญิงธนิดา จันทกานษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี209.00 (69.67%)
13เด็กหญิงธนภรณ์ ภู่ไพบูลย์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง208.00 (69.33%)
14เด็กหญิงเจนจิรา จะชาโรงเรียนพรศิริกุล208.00 (69.33%)
15นางสาวสุธางศุ๋รัตน์ แก้วมรกฎโรงเรียนสตรีพังงา207.00 (69%)
16นางสาวชุติมา ทองยอดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา207.00 (69%)
17เด็กหญิงสุทธิกานต์ อินทมาศโรงเรียนเทพา206.00 (68.67%)
18เด็กหญิงกนกกาญจน์ กิจปกรณ์สันติโรงเรียนพรศิริกุล205.00 (68.33%)
19เด็กหญิงวลัยพรรณ จันทะโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา205.00 (68.33%)
20เด็กหญิงรุ่งไพริน ศรีวิลัยโรงเรียนสตรีพังงา204.00 (68%)
21เด็กหญิงธีร์พิชชา อาจหาญโรงเรียนศรียาภัย204.00 (68%)
22เด็กหญิงชนันสิริ หนูทองแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี204.00 (68%)
23เด็กหญิงอรปรียา ใจรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา203.00 (67.67%)
24เด็กหญิงคุนัญญา ประมุขโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช203.00 (67.67%)
25เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน บุญสร้าง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา202.00 (67.33%)
26เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริพรโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา200.00 (66.67%)
27เด็กหญิงบัวบูชา คงสุวรรณโรงเรียนศรียาภัย199.00 (66.33%)
28เด็กหญิงโสฬสินี อาชาเกื้อกูลโรงเรียนเขาพังไกร199.00 (66.33%)
29เด็กหญิงกชพร สอิ้งทองโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)199.00 (66.33%)
30เด็กหญิงรัชฎศิลป์ ดำรงศิลป์โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา198.00 (66%)
31เด็กหญิงชฎาพร สุขแก้วโรงเรียนเขาพังไกร197.00 (65.67%)
32เด็กหญิงญาณิศา แสงเกตุโรงเรียนสะเดา ""ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์""196.00 (65.33%)
33นางสาวคีตพัทธ์ จันทร์ศรีโรงเรียนเขาพังไกร196.00 (65.33%)
34เด็กหญิงบัณฑิตา เดชพินิจโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)195.00 (65%)
35นางสาวเพ็ชรดาว สังข์แก้ว โรงเรียนบันนังสตาวิทยา194.00 (64.67%)
36เด็กหญิงภคพร อินทวีโรจน์โรงเรียนสะเดา ""ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์""194.00 (64.67%)
37เด็กหญิงประภาพร ประชารักษ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต193.00 (64.33%)
38เด็กหญิงบุญยาพร กวดกิจการโรงเรียนสตรีพังงา192.00 (64%)
39เด็กหญิงณัฐนันท์ มั่นคงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง192.00 (64%)
40เด็กหญิงธาราทิพย์ ถาวรนุรักษ์โรงเรียนเขาพังไกร191.00 (63.67%)
41เด็กหญิงบุญภรณ์ ประสงค์ศิลป์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง189.00 (63%)
42เด็กหญิงสิรีธร ศรีนุ่นโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง189.00 (63%)
43เด็กหญิงกัญญาวิชญ์ แนมใสโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง187.00 (62.33%)
44เด็กหญิงกฤติยานี ช้างเผือกโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง185.00 (61.67%)
45เด็กหญิงอภิสรา จีนรามโรงเรียนบันนังสตาวิทยา182.00 (60.67%)
เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กหญิงณัฐกฤตา หิรัญวรรณโรงเรียนปัญจดี225.00 (75%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2เด็กหญิงชาคริยา นรสารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย222.00 (74%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3เด็กหญิงวิภาวี แป้นแก้วโรงเรียนสวายวิทยาคาร218.00 (72.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4เด็กหญิงสุชิรา ขาวจันทร์แย้มโรงเรียนโชคชัยสามัคคี217.00 (72.33%)
5นางสาวศิรินธร วงค์นามโรงเรียนสุรพินท์พิทยา215.00 (71.67%)
6เด็กหญิงศรัณย์พร สีสุระโรงเรียนกัลยาณวัตร212.00 (70.67%)
7เด็กหญิงธนพร บุญพาสิริสกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล211.00 (70.33%)
8เด็กหญิงจันทร์เจ้า ศศินันท์คำพุฒิโรงเรียนสตรีราชินูทิศ210.00 (70%)
9เด็กหญิงเก็จแก้ว บุญกอโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม209.00 (69.67%)
10เด็กหญิงอรศิริ ศรีจุมพลโรงเรียนกัลยาณวัตร208.00 (69.33%)
11เด็กหญิงทักษอร เสมารัมย์โรงเรียนสวายวิทยาคาร207.00 (69%)
12เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญกอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล207.00 (69%)
13เด็กหญิงชลดา พุทธชัยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม207.00 (69%)
14เด็กหญิงวรนุช ไชยวงษ์โรงเรียนกัลยาณวัตร207.00 (69%)
15เด็กหญิงจตุพร เกิดไทยโรงเรียนบ้านหมากแข้ง206.00 (68.67%)
16เด็กหญิงวรัทยา อยู่เย็นโรงเรียนสิรินธร206.00 (68.67%)
17เด็กหญิงกลิ่นเกสร ศรีทองโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล206.00 (68.67%)
18เด็กหญิงดาราวรรณ เป็นสุขโรงเรียนสวายวิทยาคาร205.00 (68.33%)
19เด็กหญิงศิรดา จันทิมาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม205.00 (68.33%)
20เด็กหญิงธัญญรัตน์ วรุณดีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย204.00 (68%)
21เด็กหญิงพิชญาภา อินบุญญาโรงเรียนกัลยาณวัตร203.00 (67.67%)
22เด็กหญิงกุลปริยา สุวรรณไตรย์โรงเรียนภู่วิทยา202.00 (67.33%)
23นางสาวจิรประภา ชนะพันธ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด201.00 (67%)
24เด็กหญิงทิพธัญญพร ทองเกลี้ยงโรงเรียนสิรินธร201.00 (67%)
25เด็กหญิงรัญชิดา สาโรจน์โรงเรียนนาจะหลวย200.00 (66.67%)
26นางสาวพสุธิดา สำราญสุขโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ200.00 (66.67%)
27เด็กหญิงภรณ์ชนก ภูชนิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)200.00 (66.67%)
28เด็กหญิงอิสรียาภรณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา200.00 (66.67%)
29เด็กหญิงศุภาวรรณ สุภาพันธ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด199.00 (66.33%)
30เด็กหญิงจิราพร เพียปลัดโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์199.00 (66.33%)
31นางสาวจันทร์จิรา ดาษดาโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร198.00 (66%)
32เด็กหญิงอัจจารีญา กุนไธสงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์198.00 (66%)
33เด็กหญิงณัฐธิดา พินิจกิจโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด198.00 (66%)
34เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทราชโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร197.00 (65.67%)
35เด็กหญิงสมิตตา ไทยตรงโรงเรียนสิรินธร197.00 (65.67%)
36เด็กหญิงกุลนิดา ศรีเชียงหวางบ้านนามั่ง197.00 (65.67%)
37เด็กหญิงอภิชญา ภูแลนคู่โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด197.00 (65.67%)
38นางสาวธัญลักษณ์ สุรินทร์โรงเรียนเอกปัญญา196.00 (65.33%)
39เด็กหญิงวนิดา วระบุตรโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร195.00 (65%)
40เด็กหญิงธัญชนก บำเรอสงฆ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย195.00 (65%)
41เด็กหญิงภานิชยา เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ195.00 (65%)
42เด็กหญิงบุษยมาส บุตรปราบโรงเรียนกำแพง195.00 (65%)
43เด็กหญิงจิราภา สีพาโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย194.00 (64.67%)
44เด็กหญิง สุวนันท์ ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ194.00 (64.67%)
45เด็กหญิงธวัลรัตน์ อุดมพรวัฒนะโรงเรียนบ้านหมากแข้ง193.00 (64.33%)
46เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีเผือกโรงเรียนสารคามพิทยาคม193.00 (64.33%)
47เด็กหญิงอาริยา จิตตะปัญญาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย193.00 (64.33%)
48เด็กหญิงอัญญารัตน์ อุประถาโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา192.00 (64%)
49เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน สมบูรณ์ โรงเรียนนาจะหลวย192.00 (64%)
50นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสะอาดโรงเรียนนาจะหลวย192.00 (64%)
51เด็กหญิงวณันท์ธรษ์ ฉัตรชมชื่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย192.00 (64%)
52นางสาวนฤมล พรมสอนโรงเรียนขามแก่นนคร192.00 (64%)
53เด็กหญิงวรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)191.00 (63.67%)
54เด็กหญิงชนานันท์ บุญไชยดุ้งโรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา190.00 (63.33%)
55นางสาวอมิตา แก้วคำกองโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด190.00 (63.33%)
56เด็กหญิงณฐิกา บุญชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา190.00 (63.33%)
57เด็กหญิงณิชาดา ฐานะมีโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม190.00 (63.33%)
58เด็กหญิงอภิสมัย บุญล้ำโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม190.00 (63.33%)
59เด็กหญิงโสภิตา เกิดหนองสังข์โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย188.00 (62.67%)
60เด็กหญิงวรกานต์ ลักขณาสมบัติโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม187.00 (62.33%)
61เด็กหญิงอรสา เสริมสร้างโรงเรียนนาจะหลวย186.00 (62%)
62เด็กหญิงปทิตตา วรชมพูโรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​186.00 (62%)
63เด็กหญิงอรปรียา หล้าพรหมโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย186.00 (62%)
64เด็กหญิงกนกพร แสงวงค์โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย186.00 (62%)
65เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมชัยโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ185.00 (61.67%)
66เด็กหญิงนันทิชา เดือนกลางโรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​182.00 (60.67%)
67เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ตันสอาดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม182.00 (60.67%)
68เด็กหญิงธนัชพร คำใจโรงเรียนพลพัฒนศึกษา177.00 (59%)
69เด็กหญิงน้ำทิพย์ อธิราชเทวินทร์โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​169.00 (56.33%)
เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กหญิงนราวดี เกินชัยวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง253.00 (84.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรืองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี252.50 (84.17%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3เด็กหญิงภัทรธิดา เดชวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา251.50 (83.83%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา ฮะสูนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์251.00 (83.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
5เด็กหญิงจุฑามาศ โคยามาโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต248.00 (82.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
6นางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม247.50 (82.5%)
ผ่านรอบคัดเลือก
7นางสาวจุฑารัตน์ ธนพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี245.50 (81.83%)
ผ่านรอบคัดเลือก
8เด็กหญิงณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ245.50 (81.83%)
ผ่านรอบคัดเลือก
9เด็กหญิงสร้อยสกล กาเผือกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 245.00 (81.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
10เด็กหญิงสาริศา พรหมมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์244.50 (81.5%)
11เด็กหญิงพิมพ์วิภา​ ทรัพย์เเตงโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี242.00 (80.67%)
12เด็กหญิงพรนภา แสงอนันต์โรงเรียนนารีวิทยา241.00 (80.33%)
13เด็กหญิงพิชญานันท์ เกตุเตียนโรงเรียนนารีวิทยา240.50 (80.17%)
14เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดสมบูรณ์โรงเรียนศรัทธาสมุทร240.50 (80.17%)
15เด็กหญิงอภิชญา พรหมแก้วโรงเรียนราชดำริ238.00 (79.33%)
16เด็กหญิงธนพร รวยทรัพย์โรงเรียนพระนารายณ์237.00 (79%)
17เด็กหญิงสุชัญญาวีณ์ ลิมพลญาณโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย237.00 (79%)
18เด็กหญิงอาทิตยา วิมลพันธ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี236.50 (78.83%)
19เด็กหญิงนิรุชา สุขเรือนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี235.00 (78.33%)
20เด็กหญิงดุจเพชร ยินดีธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี235.00 (78.33%)
21เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทรโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส234.50 (78.17%)
22เด็กหญิงปาลิดา วงษ์ลครโรงเรียนพระนารายณ์234.00 (78%)
23เด็กหญิงนันทกานต์ คำมาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว233.50 (77.83%)
24เด็กหญิงปฐมาวดี จันทนะวรรณ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี233.50 (77.83%)
25เด็กหญิงนภัสสร ปลื้มสนธิ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี233.00 (77.67%)
26เด็กหญิงชนมณี จันทนาเวชโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี233.00 (77.67%)
27เด็กหญิงพรชนก เพราะประโคนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ232.00 (77.33%)
28เด็กหญิงนภัสสร ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดสะแกงาม232.00 (77.33%)
29เด็กหญิงศิรประภา มีแก้วโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี232.00 (77.33%)
30เด็กหญิงวิชกาญจน์ อินปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ232.00 (77.33%)
31เด็กหญิงกุลพัชร ดุรงค์ธรรมโรงเรียนศรัทธาสมุทร231.00 (77%)
32เด็กหญิงอภิบดี ศิรินามโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา231.00 (77%)
33เด็กหญิงปริยากร ตระกูลวารีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)230.50 (76.83%)
34เด็กหญิงนภัสนันท์ ฉายศรีพงษ์กุลโรงเรียนสารวิทยา230.50 (76.83%)
35เด็กหญิงพิมพิศา สัตย์พันธ์ไพบูลย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง230.50 (76.83%)
36เด็กหญิงชวินธร โกมลวณิชโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย230.50 (76.83%)
37เด็กหญิงภาเกตุ นิมมานเหมินท์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย230.50 (76.83%)
38เด็กหญิงกานต์นรี หอสกุลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา229.50 (76.5%)
39เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ นิ่มอนุสสรณ์กุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี228.00 (76%)
40นางสาวชนิกานต์ เสาสะลัยโรงเรียนดรุณาราชบุรี228.00 (76%)
41เด็กหญิงพรธิมา วาภพโรงเรียนแกลง ""วิทยสถาวร""227.00 (75.67%)
42เด็กหญิงณัฐวรา อุดมรัชตวนิชย์โรงเรียนดรุณสิกขาลัย227.00 (75.67%)
43นางสาวเกื้อกมณ กลมกล่อมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร226.50 (75.5%)
44เด็กหญิงรชยา เดชาธรวรพลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)226.00 (75.33%)
45เด็กหญิงฐาปณี ขันธ์มั่นโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี225.50 (75.17%)
46เด็กหญิงพรจิรา นิโรงเรียนถาวรานุกูล225.50 (75.17%)
47เด็กหญิงปาณิศา แก้ววิชิตโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี225.00 (75%)
48เด็กหญิงวริษฐา อ่อนกันโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ225.00 (75%)
49เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ อารีจิตเสถียรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการกา225.00 (75%)
50เด็กหญิงวรางคณา ประสมโรงเรียนสตรีวิทยา224.50 (74.83%)
51เด็กหญิงธัญทิพ แตงเล็กโรงเรียนราชดำริ224.00 (74.67%)
52เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภรภัทรภวิษย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา224.00 (74.67%)
53เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนนารีวิทยา223.50 (74.5%)
54เด็กหญิงลวิตรา ใหญ่คำมาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี223.50 (74.5%)
55เด็กหญิงญาณิน กสิโอฬารโรงเรียนถาวรานุกูล223.50 (74.5%)
56เด็กหญิงภัทรจิตร พีระสมบัติโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี223.00 (74.33%)
57เด็กหญิงณัฏฐ์ธนัน เหลืองอ่อนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว223.00 (74.33%)
58เด็กหญิงปุณณดา อัศวไกรกิจโรงเรียนสตรีวิทยา222.50 (74.17%)
59เด็กหญิงกุลภรณ์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนสตรีวิทยา222.50 (74.17%)
60เด็กหญิงรัญชน์ รัตนพงศ์เลิศโรงเรียนศรัทธาสมุทร222.50 (74.17%)
61เด็กหญิงณัฐมน เจ็งสิบสันต์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย222.50 (74.17%)
62เด็กหญิงกัญญาณัฐ บ่อสุวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม222.00 (74%)
63เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ สืบมาโรงเรียนสตรีวิทยา221.00 (73.67%)
64เด็กหญิงภัทราวดี ไตรรสโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ220.50 (73.5%)
65เด็กหญิงกนกวรรณ สุขมากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี220.00 (73.33%)
66เด็กหญิงโสฐิดา ร่ำเทียนทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี220.00 (73.33%)
67เด็กหญิงรติภัค ธนพิรุณธรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการกา220.00 (73.33%)
68เด็กหญิงพิชชานันท์ ประแดงปุยโรงเรียนพระนารายณ์219.50 (73.17%)
69เด็กหญิงณภัทร จันทร์มงคลทิพโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว219.00 (73%)
70เด็กหญิงธันยนิษฐ์ กองกุลโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์218.50 (72.83%)
71เด็กหญิงนันท์นภัส รูปสูงโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต218.50 (72.83%)
72เด็กหญิงปนิตา ธรรมกุลางกูรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี218.00 (72.67%)
73เด็กหญิงณภัทร วรสง่าศิลป์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการกา218.00 (72.67%)
74เด็กหญิงแทนฤทัย เพชรศรีกองโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์217.50 (72.5%)
75เด็กหญิงวาราตรี จาดฤทธิ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ217.50 (72.5%)
76เด็กหญิงวรกัญญา สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม217.50 (72.5%)
77เด็กหญิงวีรานันท์ แป้นทองรองโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี217.50 (72.5%)
78นางสาวชามา อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม216.50 (72.17%)
79เด็กหญิงศิรินทิพย์ กลมบางพลีโรงเรียนศรัทธาสมุทร216.00 (72%)
80เด็กหญิงมัลศิตา ชุปวา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ216.00 (72%)
81เด็กหญิงปราณปรียาภา สาวงศ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล215.50 (71.83%)
82เด็กหญิงกชพร ชาญชัยเดชาชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย215.50 (71.83%)
83เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุลโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์215.50 (71.83%)
84เด็กหญิงชุลิตา ม่าวไทยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ215.50 (71.83%)
85เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดาดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา215.50 (71.83%)
86เด็กหญิงอนันยชา ประจันทร์นวลโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา215.00 (71.67%)
87เด็กหญิงยุพาพร นิ่มปานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ215.00 (71.67%)
88เด็กหญิงณฐนนท์ นาคชมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ215.00 (71.67%)
89เด็กหญิงน้องใหม่ นูมหันต์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี214.50 (71.5%)
90เด็กหญิงสรัญรัตน์ เต่าทองโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม214.00 (71.33%)
91เด็กหญิงฉัตรภัสร์ เกษสกุล ชุมสมุทรโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์214.00 (71.33%)
92เด็กหญิงฟาติมะ เอี่ยมมีชัยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์214.00 (71.33%)
93เด็กหญิงณัฏฐา ฤกษ์เวียงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์213.50 (71.17%)
94เด็กหญิงญาดา ปิลันธนรัตน์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา213.00 (71%)
95เด็กหญิงมนัสนัน ธรรมสุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการ213.00 (71%)
96เด็กหญิงสิริกร คำนุโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส213.00 (71%)
97เด็กหญิงฐิตาพร ศูนย์พลอยวิสุทธรังษี213.00 (71%)
98เด็กหญิงธัญญภัคย์ สิริปุณยาดิรัชต์โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์212.50 (70.83%)
99เด็กหญิงมัสลิล กาลเนาวกุลโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์212.50 (70.83%)
100เด็กหญิงณญาณิษา กาสีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โครงการกา212.50 (70.83%)
101เด็กหญิงปรียากร ศรีเมืองโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี212.00 (70.67%)
102เด็กหญิงปภัสสรางค์ สุคนธเขตร์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์211.50 (70.5%)
103เด็กหญิงกุลรดา ริยะบุตรโรงเรียนวัดปากบ่อ211.50 (70.5%)
104เด็กหญิงพฤกษประภัสสร สังคีรีโรงเรียนห้วยยางวิทยา211.50 (70.5%)
105เด็กหญิงวรรณวิศา อินทบัณฑิตร์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ211.50 (70.5%)
106เด็กหญิงศุภกานต์ วัชชวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี211.00 (70.33%)
107เด็กหญิงธนภรณ์ ชุติพลาดิศัยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ211.00 (70.33%)
108นางสาวกนกวรรณพร แสงพลโรงเรียนสมุทรปราการ211.00 (70.33%)
109เด็กหญิงเมธาพร ทรัพย์กมลวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง211.00 (70.33%)
110เด็กหญิงวิราสินี ประเสริญสังโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง210.50 (70.17%)
111เด็กหญิงเนตรนภา ผิวหนองอ่างโรงเรียนวัดสะแกงาม210.50 (70.17%)
112เด็กหญิงแพรวนภา แจ่มจำรัสโรงเรียนเสนา ""เสนาประสิทธิ์""210.50 (70.17%)
113นางสาวทรรศนันท์ เหลือศิริโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต210.50 (70.17%)
114เด็กหญิงสุทธิกานต์ ไกรอนุรักษ์โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา210.00 (70%)
115เด็กหญิงสมิตาภัสร์ มณฑีรรัตน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย210.00 (70%)
116เด็กหญิงอชิรญา แก้วทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์209.50 (69.83%)
117เด็กหญิงปวริศา ศรีเดชโรงเรียนสิริรัตนาธร209.00 (69.67%)
118เด็กหญิงปานเนตร วิทูเจริญยิ่งโรงเรียนราชดำริ209.00 (69.67%)
119เด็กหญิงรวิภาส เชิดเกียรติสกุลโรงเรียนวัดราชโอรส209.00 (69.67%)
120เด็กหญิงเขมจิรา คิ้วสกุลกาญจน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์207.50 (69.17%)
121เด็กหญิงพิชานันท์ นิยบุญโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี207.00 (69%)
122เด็กหญิงวรัสญา พูลเงินโรงเรียนห้วยยางวิทยา207.00 (69%)
123เด็กหญิงนาตยา พลบุตรโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี207.00 (69%)
124เด็กหญิงสวรรยา วงษ์ฟูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ206.00 (68.67%)
125เด็กหญิงปัทมา แสงสว่างโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี206.00 (68.67%)
126เด็กหญิงปุณยนุช ยอดใหญ่โรงเรียนวัดหนองหอย205.50 (68.5%)
127เด็กหญิงศุภณัฏฐ์ ปิณฑะชัยวัฒน์โรงเรียนโยธินบูรณะ205.50 (68.5%)
128เด็กหญิงณัฐริกา โสมนัสโรงเรียนสมุทรปราการ205.00 (68.33%)
129เด็กหญิงสิรามล ทรัพย์ทราบโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ205.00 (68.33%)
130เด็กหญิงปิยาภรณ์ หนูเล็กโรงเรียนวัดหนองหอย205.00 (68.33%)
131เด็กหญิงเกวลี อินแก้วหน้อยโรงเรียนวัดปากบ่อ204.50 (68.17%)
132เด็กหญิงชวัลนุช ปัดทุมโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ204.00 (68%)
133เด็กหญิงมณีวรรณ ทองชิงโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา204.00 (68%)
134เด็กหญิงโสภิสา โชคนิติสวัสดิ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี204.00 (68%)
135เด็กหญิงชนิตา แทนศรีโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ204.00 (68%)
136เด็กหญิงรุ้งฟ้า ชัยรัตน์สุวรรณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒204.00 (68%)
137เด็กหญิงอัมภิกา อ่างเฮ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี204.00 (68%)
138เด็กหญิงตุ๊กตา ปิ่นทองโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์203.50 (67.83%)
139เด็กหญิงกุลนิภา สุวอโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว203.50 (67.83%)
140เด็กหญิงพิชญวดี บัวพรโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)203.50 (67.83%)
141นางสาวศิริวรรณ ดีสุขโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑203.00 (67.67%)
142เด็กหญิงชญานิศ สำเริงเรืองโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑202.50 (67.5%)
143เด็กหญิงธนวันต์ คนขยันโรงเรียนราชดำริ202.50 (67.5%)
144เด็กหญิงอภิชญา คะตะวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี202.00 (67.33%)
145เด็กหญิงวรรณิสา โสภาโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)201.50 (67.17%)
146เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายาศูนย์การเรียน201.00 (67%)
147เด็กหญิงภีชฎา โพธิ์ศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี201.00 (67%)
148เด็กหญิงณัฏฐา นิมมานโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี201.00 (67%)
149เด็กหญิงเนตรกมล นมแสงโรงเรียนวัดท่าเสา200.50 (66.83%)
150เด็กหญิงศุจินทรา เล็กรัตน์โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ200.50 (66.83%)
151เด็กหญิงวันวิสา เดชประเสริฐโรงเรียนวัดเกาะกา200.50 (66.83%)
152เด็กหญิงสวภัทร ไชยทองรัตน์โรงเรียนวัดเกาะกา200.00 (66.67%)
153เด็กหญิงพัณณชิตา บัวไขโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา199.50 (66.5%)
154เด็กหญิงกัลยกร จีระพรเฉิดศรีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก199.00 (66.33%)
155เด็กหญิงสิราวรรณ ทรัพย์ทราบโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ198.50 (66.17%)
156เด็กหญิงกิตตินภา สังข์จตุรงค์วิสุทธรังษี198.50 (66.17%)
157เด็กหญิงกชนันท์ ธัมมาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี198.50 (66.17%)
158เด็กหญิงศศิประภา หล้าพรหมโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี198.50 (66.17%)
159นางสาวรัตนาภรณ์ มินพิมายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย198.00 (66%)
160เด็กหญิงมุกธิดา บุญใสโรงเรียนบางลี่วิทยา198.00 (66%)
161เด็กหญิงทานตะวัน อุ่นสุดโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก194.50 (64.83%)
162เด็กหญิงสุจิตรา พลเสนโรงเรียนสงวนหญิง193.50 (64.5%)
163เด็กหญิงสาริศา จำรัสประเสริฐโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)191.50 (63.83%)
164เด็กหญิงชนิสรา ภู่เกษรโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต190.50 (63.5%)
165เด็กหญิงจันทิมา มาโตโรงเรียนบางลี่วิทยา185.50 (61.83%)
เพศหญิง / เพศชาย
ผลการประกวดผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาววรรณพร สาระสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น196.00 (81.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2นางสาวชนกนันท์ สิทธิศรโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ176.00 (73.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3นางสาวพิมพ์ชนก เต็มใจโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ176.00 (73.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4นางสาวภารดี คำสุขุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ173.00 (72.08%)
ผ่านรอบคัดเลือก
5นางสาวพิชชาภา จากน่านโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ171.00 (71.25%)
ผ่านรอบคัดเลือก
6เด็กหญิงสุชานาฏ งามสง่าโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ171.00 (71.25%)
ผ่านรอบคัดเลือก
7นางสาวสุพรรณษา วรรณโกษฐโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ170.00 (70.83%)
ผ่านรอบคัดเลือก
8นางสาวภคพร กวางแก้ว โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่165.00 (68.75%)
ผ่านรอบคัดเลือก
9นางสาวปาริฉัตร เวียงวงศ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น163.00 (67.92%)
ผ่านรอบคัดเลือก
10นางสาวกนกแก้ว มงกุฎ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่160.00 (66.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
11นางสาวสุภัสสร สุนประโคนวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น157.00 (65.42%)
12เด็กหญิงศศิชา สิงห์เปรมโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่150.00 (62.5%)

ผลการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคเหนือ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวกัลยรัตน์ พอก๊ะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย241.00 (80.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2นางสาวชลธิชา ศรีวิลัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่234.00 (78%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3นางสาวจันทกานต์ ทองถิ่นโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่223.00 (74.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่222.00 (74%)
5นางสาวพิมพ์พจี วิบุลกิติ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย221.00 (73.67%)
6นางสาวพิชามญชุ์ มีทรัพย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา211.00 (70.33%)
7นางสาวชลาลัย แก้วเพชรรัตน์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา211.00 (70.33%)
8นางสาวธัญจิรา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน211.00 (70.33%)
9นางสาวปิรัญชญา ลำคำโรงเรียนสตรีศรีน่าน210.00 (70%)
10นางสาวทานตะวัน กิตติปรียากรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ210.00 (70%)
11นางสาวเนตรนภา โพธิวิพุฒโรงเรียนอุดมดรุณี210.00 (70%)
12นางสาวสุธินี ฤกษ์สุภาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่209.00 (69.67%)
13นางสาวสุกฤตา บัวสุขโรงเรียนอุตรดิตถ์209.00 (69.67%)
14นางสาวศรุตา ไทยใหญ่โรงเรียนสารภีพิทยาคม209.00 (69.67%)
15นางสาวณัฏฐณิชา ยอดใจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ208.00 (69.33%)
16นางสาวกมลชนก วงศ์โดยหวังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา208.00 (69.33%)
17นางสาวศิริรัตน์ ปานเอี่ยมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์207.00 (69%)
18นางสาวนลินนิภา สิทธิขันแก้วโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่207.00 (69%)
19นางสาววิสุทธิ์ศิริ พิมสารโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่206.00 (68.67%)
20นางสาววิวรรณ วิชิตสงครามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย206.00 (68.67%)
21นางสาวภัทรนันท์ สรรพทับกริชโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม205.00 (68.33%)
22นางสาวพงษ์ภารัตน์ เชาว์เลขาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน205.00 (68.33%)
23นางสาวสุภาวดี แซ่ลี้โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม204.00 (68%)
24นางสาวรุ้งทิพย์ เจริญเจ้าสกุลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม204.00 (68%)
25นางสาวณัฐริกา ไชยเมืองชื่นโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม204.00 (68%)
26นางสาวธนัชพร มณีทองโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน204.00 (68%)
27นางสาวปราณา พานารถโรงเรียนวารีเชียงใหม่203.00 (67.67%)
28นางสาวจันทิมา คำมั่นโรงเรียนสารภีพิทยาคม203.00 (67.67%)
29นางสาวเมธาวี ปรมัตถ์ภัทรกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน203.00 (67.67%)
30นางสาวเบณจวรรณ กองรัตน์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม202.00 (67.33%)
31นางสาวจิรนันท์ มะโนคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคม202.00 (67.33%)
32นางสาวณัฐณิชา ดิษสายโรงเรียนอุดมดรุณี201.00 (67%)
33นางสาวกนกจันทร์ ธรรมกิติวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ201.00 (67%)
34นางสาวรพีพร หล่ามละโรงเรียนสันทรายวิทยาคม201.00 (67%)
35นางสาวสิรภัทร กูมุดาโรงเรียนสันกำแพง201.00 (67%)
36นางสาวน้ำฝน กันพรหมโรงเรียนอุตรดิตถ์201.00 (67%)
37นางสาวพรชนก ใฝ่ใจโรงเรียนอุตรดิตถ์201.00 (67%)
38นางสาวเขมิกา ดอนกาวินโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน201.00 (67%)
39นางสาวณัฐวดี ลุงตันโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์201.00 (67%)
40นางสาวนงคราญ สุขในนิเวศโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์201.00 (67%)
41นางสาวตรีนภา หอมอาจโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน201.00 (67%)
42นางสาวศิรประภา ชัยยาโรงเรียนอุดมดรุณี200.00 (66.67%)
43นางสาวเพ็ญพิชชา สอาดล้วนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม200.00 (66.67%)
44นางสาวสายน้ำผึ้ง อยู่ดีโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม200.00 (66.67%)
45นางสาวนันท์นภัส เชื้อหงษ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน200.00 (66.67%)
46นางสาวดีน่า ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์199.00 (66.33%)
47นางสาวสุธารัตน์ ทรายลิยาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา199.00 (66.33%)
48นางสาวบัณพร ดวงดีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม199.00 (66.33%)
49นางสาวนารา ชีพนิรันดร์โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา199.00 (66.33%)
50นางสาวภัทรวดี จิรสินการินโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย199.00 (66.33%)
51นางสาวปราณปริยา ปะวะภูสะโกวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ198.00 (66%)
52นางสาวมยุรา นายดีโรงเรียนสารภีพิทยาคม198.00 (66%)
53นางสาวกัลยาณัฐ บรรญวาลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ198.00 (66%)
54นางสาวชุติกาญจน์ อิ่มเขียวโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์197.00 (65.67%)
55นางสาวทิพาวรรณ พรมตันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม197.00 (65.67%)
56นางสาวนันทิชา อินชาญโรงเรียนอุดมดรุณี197.00 (65.67%)
57นางสาวธัญญานันท์ ชัยวรรณาโรงเรียนสารภีพิทยาคม196.00 (65.33%)
58นางสาวธัญพิชชา โนจาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา196.00 (65.33%)
59นางสาวสุจารี สามหน่อวงศ์โรงเรียนรังษีวิทยา195.00 (65%)
60นางสาวจรัสรวี จันทร์เรือนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน195.00 (65%)
61นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมืองโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย195.00 (65%)
62นางสาวขวัญจิรา แซ่หลี่โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม194.00 (64.67%)
63นางสาวพิงค์พร จันทร์วงศ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม194.00 (64.67%)
64นางสาวลัลน์ลลิต แอ่นปัญญาโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย194.00 (64.67%)
65นางสาวตรีพิสุทธิ์ ทองเกาะโรงเรียนพิชัย193.00 (64.33%)
66นางสาวธีรดา บกบ่องโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม193.00 (64.33%)
67นางสาวพุทธรักษา พรนภากุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน193.00 (64.33%)
68นางสาวญาณิศา บุญต่อโรงเรียนศรีนคร192.00 (64%)
69นางสาวจีรนันท์ เทพพะใจโรงเรียนรังษีวิทยา192.00 (64%)
70นางสาววรนุช ทองคำโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี191.00 (63.67%)
71นางสาวพรลภัส จ่างคำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน191.00 (63.67%)
72นางสาวภัทรพร รอบรู้เจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ189.00 (63%)
73นางสาวนารีรัตน์ บุญเตียมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน187.00 (62.33%)
74นางสาวศิริลักษณ์ มุ่งขาวโรงเรียนเมตตาวิทยา187.00 (62.33%)
75นางสาวปาริฉัตร์ โพธิ์ศรีโรงเรียนเมตตาวิทยา186.00 (62%)
76นางสาวธนนันท์ ลำแพนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน186.00 (62%)
77นางสาวนิลฉัตร วงค์อนุโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม185.00 (61.67%)
78นางสาวปิยฉัตร เตจ๊ะพิงค์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน185.00 (61.67%)
79นางสาวคำขิ่น ลุงตาลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์184.00 (61.33%)
80นางสาววิไลวรรณ ดิปุโรงเรียนฮอดพิทยาคม176.00 (58.67%)
เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคใต้ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวรุจิรัตน์ รัตนกาญจน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒238.00 (79.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2นางสาวนันทวัน รัจรัญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช225.00 (75%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3นางสาวทิพย์สุดา เพชรปานกันโรงเรียนสะเดา ""ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์""224.00 (74.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4นางสาวกนกวลัย จันทรัตนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ219.00 (73%)
5นางสาวอังคณา พรมทองโรงเรียนสะเดา ""ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์""219.00 (73%)
6นางสาวทรรณรต มณีรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี217.00 (72.33%)
7นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยวโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา215.00 (71.67%)
8นางสาวเบญจวรรณ อัคฮาดโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)214.00 (71.33%)
9นางสาวปุณยาพร พรหมมาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี214.00 (71.33%)
10นางสาวสุจิรา แก้วเรืองโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา214.00 (71.33%)
11นางสาวมนัสนันท์ ปานเส้งโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา212.00 (70.67%)
12นางสาวปฏิณยาภร เกตุบุญนาคโรงเรียนพรศิริกุล211.00 (70.33%)
13นางสาวปาณิสรา น้อยสำลีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์211.00 (70.33%)
14นางสาวสุภิชญา คงเขียวโรงเรียนคลองแดนวิทยา210.00 (70%)
15นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒210.00 (70%)
16นางสาวศิริวรรณ สุระกาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา210.00 (70%)
17นางสาวพัชรนันท์ อุยพัฒน์โรงเรียนเวียงสระ210.00 (70%)
18นางสาวณัฐวดี มีเดชโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)209.00 (69.67%)
19นางสาวชาลิสา ขุมนาคโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒208.00 (69.33%)
20นางสาวศิริเพ็ญ พันธ์เพ็งโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)208.00 (69.33%)
21นางสาวพิชญธิดา พรหมชาติโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช208.00 (69.33%)
22นางสาววรรณพร สัตบุตรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง206.00 (68.67%)
23นางสาวเหมือนฝัน หลวงศรีชนาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์206.00 (68.67%)
24นางสาวศสิหงษา กิ้มเซียะ โรงเรียนศรียาภัย206.00 (68.67%)
25นางสาวป.ณัฎฐฑิฏา พรหมนิลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช206.00 (68.67%)
26นางสาวสุภามาศ เผดิมผลโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)206.00 (68.67%)
27นางสาวกุมภารัตน์ หนูรอดโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์205.00 (68.33%)
28นางสาวอันนา แก้วบำรุงโรงเรียนสตรีภูเก็ต205.00 (68.33%)
29นางสาวบัวชมพู ลิ่มสกุลโรงเรียนสตรีภูเก็ต204.00 (68%)
30นางสาววัฒนพรรณ ห้องโสภาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา204.00 (68%)
31นางสาววันวิสา บุญคงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช204.00 (68%)
32นางสาวสุพิชชา โชติพานิชโรงเรียนศรียาภัย203.00 (67.67%)
33นางสาวปัณฐิตา ยุทธชัยโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา203.00 (67.67%)
34นางสาวนพรัตน์ เรืองกูลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์201.00 (67%)
35นางสาวสุชาวดี กังแฮโรงเรียนพรศิริกุล201.00 (67%)
36นางสาวปราณวรรณกาญจน์ โยมเนียมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา201.00 (67%)
37นางสาวกันยารัตน์ ดวงดีโรงเรียนเขาพังไกร201.00 (67%)
38นางสาวอริสา มีเสนโรงเรียนเขาพังไกร201.00 (67%)
39นางสาวฐิติกานต์ ลือนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่201.00 (67%)
40นางสาวปวีณา เรืองคงโรงเรียนเขาพังไกร200.00 (66.67%)
41นางสาวพรรธิชา ทองจิตต์โรงเรียนสตรีภูเก็ต200.00 (66.67%)
42นางสาวภัทรนันท์ เสริมสินโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่200.00 (66.67%)
43นางสาวเอกกฤติมา พรหมทองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง199.00 (66.33%)
44นางสาวฐิติชญา เอ้งฉ้วนโรงเรียนพรศิริกุล199.00 (66.33%)
45นางสาวจุติกานต์ จันทร์สมมิตรโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)198.00 (66%)
46นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้วโรงเรียนเขาพังไกร198.00 (66%)
47นางสาวปิยะธิดา ชอบแต่งโรงเรียนมัธยมจิตจัณ198.00 (66%)
48นางสาวกนกพร ขุนชุมโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง198.00 (66%)
49นางสาวจิราวรรณ สงพัฒน์แก้วโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช197.00 (65.67%)
50นางสาวอินทิรา ชอบผลโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)195.00 (65%)
51นางสาวเขมิกา สมบัติมากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง194.00 (64.67%)
52นางสาวเบญญาภา เบญจจริยาภรณ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่194.00 (64.67%)
53นางสาวกิตชินี ลอยจิ้วโรงเรียนมัธยมจิตจัณ193.00 (64.33%)
54นางสาวณกัญญา สินไชยโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง193.00 (64.33%)
55นางสาวธัญญารัตน์ เสือฉ้วนโรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง188.00 (62.67%)
56นางสาวชนากานต์ แซ่ชินโรงเรียนมัธยมจิตจัณ185.00 (61.67%)
57นางสาวณัฐธิดา หาญณรงค์โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง180.00 (60%)
เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวพรรธน์ชนัน ทิพชัยวรภัทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล251.00 (83.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2นางสาวแก้วมณี ไชชะนวนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา249.50 (83.17%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3นางสาวพิมพ์มาดา ขันชัยภูมิโรงเรียนปัญจดี246.50 (82.17%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4นางสาวปัญจรัตน์ เทพบุตร์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด244.00 (81.33%)
5นางสาวนภสร บุญสุทธิสิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)241.50 (80.5%)
6นางสาวอริยา สุขนาแซงโรงเรียนปัญจดี240.00 (80%)
7นางสาวภัทรวดี ปัดทุมมาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา237.50 (79.17%)
8นางสาวเกศศิรินทร์ พิมพ์นนท์โรงเรียนกำแพง237.00 (79%)
9นางสาวศิโรรัตน์ แก้วทองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย236.00 (78.67%)
10นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล236.00 (78.67%)
11นางสาวเพชรมณี พงพนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร236.00 (78.67%)
12นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์โรงเรียนค้อวิทยาคม236.00 (78.67%)
13นางสาวกัญญาณัฐ เมฆมนต์โรงเรียนขามแก่นนคร235.50 (78.5%)
14นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา สมบูรณ์โรงเรียนนาจะหลวย233.00 (77.67%)
15นางสาวชลิดา ทิวสระแก้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)232.50 (77.5%)
16นางสาวสุนารี กิลาวิทย์โรงเรียนพังโคนวิทยาคม231.00 (77%)
17นางสาวนภสร อุนิลคำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล231.00 (77%)
18นางสาวเกสรา โคตรชัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย231.00 (77%)
19นางสาวธนพร โคตรสมบัติโรงเรียนกำแพง230.50 (76.83%)
20นางสาวจิรชยา บุญเกิ่งโรงเรียนนาจะหลวย230.50 (76.83%)
21นางสาวสุภาพัฒน์ ดีนารัมย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี230.50 (76.83%)
22นางสาวนลินยา โสมศรีโรงเรียนอุเทนพัฒนา229.50 (76.5%)
23นางสาวนรินทร โมลาศน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ229.50 (76.5%)
24นางสาวพลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์โรงเรียนสิรินธร229.00 (76.33%)
25นางสาวธนาภรณ์ ศรีเนตรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร229.00 (76.33%)
26นางสาวรุ้งลาวัณย์ ชอบใจโรงเรียนสวายวิทยาคาร228.50 (76.17%)
27นางสาวภัทรวดี บุญคำมุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา228.50 (76.17%)
28นางสาวชัญญา สาวิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)228.00 (76%)
29นางสาวสกุลรัตน์ ไกรเพชรโรงเรียนพุทไธสง228.00 (76%)
30นางสาวอรยา พรมลีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร227.50 (75.83%)
31นางสาวโชติมา อรัญชัยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์227.00 (75.67%)
32นางสาวณฤดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)227.00 (75.67%)
33นางสาวกนกวรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม226.50 (75.5%)
34นางสาววทันยา จั่นแก้วโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร226.50 (75.5%)
35นางสาวพิระดา ชารินทร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)226.00 (75.33%)
36นางสาวพัชรนันท์ จันทร์สอนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน226.00 (75.33%)
37นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศโรงเรียนกำแพง225.50 (75.17%)
38นางสาวกานต์หทัยชนก ขอผลกลางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา224.50 (74.83%)
39นางสาววารินทร์ทิพย์ ศรีนนท์โรงเรียนกัลยาณวัตร223.00 (74.33%)
40นางสาวกัลยกร ปลั่งกลางโรงเรียนสวายวิทยาคาร223.00 (74.33%)
41นางสาวศิริพร อยู่พูนโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา222.50 (74.17%)
42นางสาวพิชชากร ศรีเวียงโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร222.00 (74%)
43นางสาวมินทร์ธาดา พรมนิลโรงเรียนท่าบ่อ222.00 (74%)
44นางสาวทิพลักษณ์ ตั้งจิตเพียรโชคโรงเรียนสิรินธร222.00 (74%)
45นางสาวกนกอร ศุภเสถียรโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด221.50 (73.83%)
46นางสาวสิรินาถ สวยผักแว่นโรงเรียนโชคชัยสามัคคี221.50 (73.83%)
47นางสาวกมลวรรณ มีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา220.50 (73.5%)
48นางสาวกานต์ธิดา วงชารีโรงเรียนสุรพินท์พิทยา220.50 (73.5%)
49นางสาวฐิตินันท์ ชื่นนอกโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร220.00 (73.33%)
50นางสาวจิรนันท์ โกนสูงเนินโรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​220.00 (73.33%)
51นางสาวมนฤดี อ่อนละออโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)220.00 (73.33%)
52นางสาวจิราภา ช่างเหล็กโรงเรียนยโสธรพิทยาคม220.00 (73.33%)
53นางสาวสุพรรษา กาลจักรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม220.00 (73.33%)
54นางสาวสุพรรณนิการ์ จงแพทย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร220.00 (73.33%)
55นางสาวกุลปริยา ฆ้อนทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย220.00 (73.33%)
56นางสาวสุธิดา ทองหล่อโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา219.50 (73.17%)
57นางสาวศิโรรัตน์ โยธาทรณ์โรงเรียนพังโคนวิทยาคม219.50 (73.17%)
58นางสาวชนัญญา สุนทรเพราะโรงเรียนปัญจดี219.50 (73.17%)
59นางสาวพันธิตรา ทับศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้ง219.50 (73.17%)
60นางสาวชัชฎาภรณ์ หวานรอบรู้โรงเรียนบ้านหมากแข้ง218.50 (72.83%)
61นางสาวศิรประภา ออมสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ218.50 (72.83%)
62นางสาวอาทิตยา แม้นพยัคฆ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา218.00 (72.67%)
63นางสาวพิมพ์จันทร์ มณีโนนโพธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร217.50 (72.5%)
64นางสาวณิชชาวีณ์ จิรวัชรีพงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)217.00 (72.33%)
65นางสาวธนิดา สายงาม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย217.00 (72.33%)
66นางสาวเกศรา พานาดีโรงเรียนพังโคนวิทยาคม216.50 (72.17%)
67นางสาวปิ่นสุนทร สืบสุนทรโรงเรียนสารคามพิทยาคม216.00 (72%)
68นางสาวอุสารวี ภมรโรงเรียนภู่วิทยา216.00 (72%)
69นางสาวชนัญญา แก้วลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา216.00 (72%)
70นางสาวพรสวรรค์ สมบูรณ์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม216.00 (72%)
71นางสาวมณัสนันท์ น้อยตำแยโรงเรียนบ้านไผ่216.00 (72%)
72นางสาวพิญาดา นิจิรัมย์โรงเรียนสวายวิทยาคาร215.50 (71.83%)
73นางสาวศุภธิดา ชะนะบุญโรงเรียนสารคามพิทยาคม215.00 (71.67%)
74นางสาวกรรณ์ธิมา บุญเรืองโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร215.00 (71.67%)
75นางสาวแพรวา เดชารัมย์โรงเรียนนางรองพิทยาคม215.00 (71.67%)
76นางสาวชาลิสา บุญมีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์215.00 (71.67%)
77นางสาวธัญชญา เงินกองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย215.00 (71.67%)
78นางสาวสุธิพร แสวงใจโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม215.00 (71.67%)
79นางสาวธนพร บุญอินทร์โรงเรียนสารคามพิทยาคม214.50 (71.5%)
80นางสาวจิตติมา คำมีโรงเรียนนางรองพิทยาคม214.50 (71.5%)
81นางสาวธิวารัตน์ ใจไวย์โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม214.00 (71.33%)
82นางสาววิภาดา พุทธนิมนต์โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา214.00 (71.33%)
83นางสาวนิรัญญิการ์ สุริยะแก่นทรายโรงเรียนคำม่วง213.50 (71.17%)
84นางสาวเมษา วันชาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา213.50 (71.17%)
85นางสาวอคิราก์ อุดรเขตโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร213.50 (71.17%)
86นางสาววิไลรัตน์ เจริญครบุรีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์213.50 (71.17%)
87นางสาววันแรม ศรีละออโรงเรียนสุรพินท์พิทยา213.00 (71%)
88นางสาวกมลวรรณ แม่นชัยภูมิโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล212.00 (70.67%)
89นางสาวกวินทรา ด่านศักดิ์ชัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)212.00 (70.67%)
90นางสาวนันทิยา ศิริพานิชโรงเรียนกัลยาณวัตร211.50 (70.5%)
91นางสาวกัญญาภัทร แสงคำเลิศ ณ หนองคายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย211.50 (70.5%)
92นางสาวอลิสา บุติมาลย์โรงเรียนประสาทวิทยาคาร211.00 (70.33%)
93นางสาวชาลิสา ภักดีพินโรงเรียนพังโคนวิทยาคม211.00 (70.33%)
94นางสาวรดา อ่อนพิมพ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม211.00 (70.33%)
95นางสาวนันท์นภัส วิเศษพันธ์โรงเรียนนางรองพิทยาคม210.50 (70.17%)
96นางสาวภัทรวรรณ จันทร์ขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์210.00 (70%)
97นางสาววิชชุดา วัฒนศัพท์โรงเรียนบุญวัฒนา210.00 (70%)
98นางสาวศศิวรรณ โปราแสนโรงเรียนหนองเรือวิทยา209.50 (69.83%)
99นางสาวอรจิรา ดาบุตรโรงเรียนอุเทนพัฒนา208.50 (69.5%)
100นางสาวทิพรักษ์ เพียอ้มโรงเรียนพลพัฒนศึกษา208.50 (69.5%)
101นางสาวนวลพรรณ สูงกรมโรงเรียนหนองเรือวิทยา207.50 (69.17%)
102นางสาวรสริน ตั้งเจริญโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา207.50 (69.17%)
103นางสาววริศรา เปรี่ยมพิมายโรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​206.50 (68.83%)
104นางสาววนัสนันท์ วงค์นิลจันทร์โรงเรียนสารคามพิทยาคม206.50 (68.83%)
105นางสาวชุติกาญจน์ เมหิศักดิ์โสภณโรงเรียนบุญวัฒนา206.00 (68.67%)
106นางสาวดวงกมล มีแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์206.00 (68.67%)
107นางสาวรัชนีกร สีจันทอนโรงเรียนพลพัฒนศึกษา205.50 (68.5%)
108นางสาวจิราพร บุ่งหวายโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม205.00 (68.33%)
109นางสาวพรนภา โชคบัณฑิตโรงเรียนบะฮีวิทยาคม204.00 (68%)
110นางสาวขัติยาภรณ์ เขียวขำโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม204.00 (68%)
111นางสาวศิวษา บุญงามโรงเรียนนางรองพิทยาคม204.00 (68%)
112นางสาวคติยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา203.50 (67.83%)
113นางสาวเพ็ญศิริ เทียโวโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์203.00 (67.67%)
114นางสาวทอไหมทอง แก่นสงสัยโรงเรียนบุญวัฒนา203.00 (67.67%)
115นางสาวภชสร เพียเพ็งโรงเรียนอมตวิทยา202.50 (67.5%)
116นางสาวอรอนงค์ อระไชยโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม202.00 (67.33%)
117นางสาวอธิติยา ฤทธิยาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม201.00 (67%)
118นางสาวนฤมล บูรพาโรงเรียนพลพัฒนศึกษา199.00 (66.33%)
119นางสาวคุณัญญา ทองพันชั่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา199.00 (66.33%)
120นางสาวศศิธร โอสายไทยโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์198.50 (66.17%)
121นางสาวกชกร ผลบุญโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์198.00 (66%)
122นางสาวณัฐชา สว่างตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม197.50 (65.83%)
123นางสาวบุณยาพร แสงอรุณโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา194.00 (64.67%)
เพศหญิง / เพศชาย


ผลการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวชลลดา ทิมทองวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี237.00 (79%)
ผ่านรอบคัดเลือก
2นางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลางโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม236.00 (78.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
3นางสาวพรหมพร เพ็ชรเพ็งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา234.00 (78%)
ผ่านรอบคัดเลือก
4นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง232.00 (77.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
5นางสาวปวันรัตน์ นาคเนียมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย229.00 (76.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
6นางสาวปัญญาพร วงษ์ภู่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง228.00 (76%)
ผ่านรอบคัดเลือก
7นางสาวพิชุดา นิโรงเรียนถาวรานุกูล228.00 (76%)
ผ่านรอบคัดเลือก
8นางสาวภูริตา อุรุเศรษฐานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา226.00 (75.33%)
ผ่านรอบคัดเลือก
9นางสาวพรชิตา ช่วยโชติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์224.00 (74.67%)
ผ่านรอบคัดเลือก
10นางสาวศศิกานตร์ พวงพิกุลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี223.00 (74.33%)
11นางสาวลภัสรดา ศรีอรุณกิจจาโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว223.00 (74.33%)
12นางสาวพิมพ์พรรญ ตันติวิริยางกูรโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย223.00 (74.33%)
13นางสาววศิรตา คชพันธ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี223.00 (74.33%)
14นางสาววันทนา พิมจินดาโรงเรียนบ้านนา ""นายกพิทยากร""221.00 (73.67%)
15นางสาววรัณญา ปลากัดทองโรงเรียนพระนารายณ์217.00 (72.33%)
16นางสาวธันยพร กนกวัฒนาวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ217.00 (72.33%)
17นางสาวนิสิตา ตันสินโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ216.00 (72%)
18นางสาวรินรดา แซ่ตัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม216.00 (72%)
19นางสาวณัทญาพร สมตัวโรงเรียนบ้านนา ""นายกพิทยากร""216.00 (72%)
20นางสาวกันยากร คำพิทูลโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง215.00 (71.67%)
21นางสาวพิชชาพร ชมชื่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี215.00 (71.67%)
22นางสาวชาฎา ช่างศักดิ์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์215.00 (71.67%)
23นางสาวอริษรา อ่อนน้อมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ214.00 (71.33%)
24นางสาวเบญจพร ศรีสมุทรนาคโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ214.00 (71.33%)
25นางสาวจิณภัค วิทูภวัฒน์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ213.00 (71%)
26นางสาวทักษพร กาใจโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี213.00 (71%)
27นางสาวสุพรรณษา นิเวศน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี213.00 (71%)
28นางสาวเมทิกา พงศ์วัชร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล212.00 (70.67%)
29นางสาวปรางค์วลัย โศภารักษ์โรงเรียนสมุทรปราการ211.00 (70.33%)
30นางสาวทิพวรรณ ถาวรสาลีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา211.00 (70.33%)
31นางสาววิลัยลักษณ์ บุญประสานโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม211.00 (70.33%)
32นางสาวอมาลีนา เตี่ยไพบูลย์โรงเรียนเซนต์เทเรซา211.00 (70.33%)
33นางสาวนัธมน ปรางจโรจน์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์211.00 (70.33%)
34นางสาวปภาวรินทร์ ดอนไม้ชัยโรงเรียนสตรีวิทยา210.00 (70%)
35นางสาวสุกัญญา ศรีหงษ์โรงเรียนแกลง ""วิทยสถาวร""210.00 (70%)
36นางสาวมนัสนันท์ วิริยเกียรติโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง210.00 (70%)
37นางสาวสุรภา คุ้มวิริยะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ210.00 (70%)
38นางสาวอรนัฐชา ช่วยแท่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี210.00 (70%)
39นางสาวนันทณรัตน์ จิตปภัสรณ์โรงเรียนสิริรัตนาธร210.00 (70%)
40นางสาวกมลนิตย์ ศรีมาโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ210.00 (70%)
41นางสาวจอมขวัญ งานดีโรงเรียนแกลง ""วิทยสถาวร""209.00 (69.67%)
42นางสาวณัฐริกา มากสุดใจโรงเรียนนารีวิทยา209.00 (69.67%)
43นางสาวหัสญาณี ปกนางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี209.00 (69.67%)
44นางสาวเอ้ยคำพร ชัยยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล209.00 (69.67%)
45นางสาวสโรชา ชื่นคุ้มโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน209.00 (69.67%)
46นางสาวธนัญญา กระปุกนาคโรงเรียนพระนารายณ์209.00 (69.67%)
47นางสาวกานต์ธิดา ศรีเหราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี209.00 (69.67%)
48นางสาวกัลยกร ฤกษ์วรประสิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์208.00 (69.33%)
49นางสาวอารีญา แต้ชูวงศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์208.00 (69.33%)
50นางสาวชัชชญา ทองมูลเนืองโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล208.00 (69.33%)
51นางสาวมนัสนันท์ พรมสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี208.00 (69.33%)
52นางสาวเจตนิพิฐ สืบมาโรงเรียนสตรีวิทยา207.00 (69%)
53นางสาวกัลยา อภิบาลปฐมรัฐ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย207.00 (69%)
54นางสาวโอภารินทร์ คันทาโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี207.00 (69%)
55นางสาวประภาศิริ ภาวะโคตรโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง207.00 (69%)
56นางสาวพิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี207.00 (69%)
57นางสาวศิริรัตน์ ประกอบสายวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี207.00 (69%)
58นางสาวพิมพ์นารา อ่อนจันทร์ทุมโรงเรียนพระนารายณ์207.00 (69%)
59นางสาวภูษณิศา เตชะธนพลเซนต์โยเซฟคอนเวนต์207.00 (69%)
60นางสาวบวรลักษณ์ ตันตินิยงค์กุลโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี207.00 (69%)
61นางสาวชนมน ชิ้นเขมจารีโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี207.00 (69%)
62นางสาวณัฐธิชา แสงเกตุโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย206.00 (68.67%)
63นางสาวปัทมพร จุลเสนีย์ชรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์206.00 (68.67%)
64นางสาวธนาภา ศักดีโรงเรียนนารีวิทยา206.00 (68.67%)
65นางสาวชมษร ตุลาพิทักษ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี206.00 (68.67%)
66นางสาวณัฐชาดา ปรากริมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน206.00 (68.67%)
67นางสาวธันย์ชนก รุ่งเรืองสินวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์206.00 (68.67%)
68นางสาวญาณสุภา ภักดีโรงเรียนถาวรานุกูล206.00 (68.67%)
69นางสาวณิศชากร ดวงสุนทรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง205.00 (68.33%)
70นางสาวปวันรัตน์ ทาระศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี205.00 (68.33%)
71นางสาวธิดารัตน์ เที่ยงธรรมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 205.00 (68.33%)
72นางสาวนิติวดี ลิมปยารยะโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี205.00 (68.33%)
73นางสาววรัทยา สมศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์205.00 (68.33%)
74นางสาวเขมจิรา ธรรมรังษีโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ205.00 (68.33%)
75นางสาวบุณยวีร์ วิริยวงวานศ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์204.00 (68%)
76นางสาวสุปรีย์พร สุขพอดีโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑204.00 (68%)
77นางสาวชัญญา ยาวศิริโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี204.00 (68%)
78นางสาวสริตา คงเฉลิมโรงเรียนศรัทธาสมุทร204.00 (68%)
79นางสาวพิชญาภัค ฝางริดอื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร204.00 (68%)
80นางสาวญานิศา ธูปประทีปโรงเรียนถาวรานุกูล204.00 (68%)
81นางสาวพิชญาภา ตนภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี204.00 (68%)
82นางสาวแพรวา เจียไพบูลย์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์204.00 (68%)
83นางสาวพิณลฎา ชูปรีชาโรงเรียนเซนต์เทเรซา204.00 (68%)
84นางสาวเฉลิมขวัญ ไชยวรินทรกุล โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี204.00 (68%)
85นางสาวเสาวลักษณ์ เติมศักดิ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ204.00 (68%)
86นางสาววิภาดา บัวลอยโรงเรียนสมุทรปราการ203.00 (67.67%)
87นางสาวปาริชาติ ประดิษฐ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล203.00 (67.67%)
88นางสาวณญาณัฐ ฤกษ์ธานีโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)203.00 (67.67%)
89นางสาวปานระพี จันทร์หอมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒203.00 (67.67%)
90นางสาวจุฬาลักษณ์ จามน้อยพรหม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย203.00 (67.67%)
91นางสาวชุติกาญจน์ ตั้งสุขวัฒนวงศ์โรงเรียนสตรีวิทยา202.00 (67.33%)
92นางสาววิรมณ เที่ยงแท้โรงเรียนแกลง ""วิทยสถาวร""202.00 (67.33%)
93นางสาวสุทธิกานต์ ทรัพย์ประเดิมชัยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี202.00 (67.33%)
94นางสาวกานต์พิชชา ประชาบาลโรงเรียนนารีวิทยา202.00 (67.33%)
95นางสาวหทัยกาญจน์ รักษาพลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม202.00 (67.33%)
96นางสาวธัญพร บุบผาวันโรงเรียนพระนารายณ์202.00 (67.33%)
97นางสาวธนพร พาหูถิตย์วิทยาลัยช่างศิลป202.00 (67.33%)
98นางสาวโซเฟีย เจีย ซิน ลิม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์202.00 (67.33%)
99นางสาวพชรพร รัชวงศ์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี202.00 (67.33%)
100นางสาวจิรัชญา จิตรจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ201.00 (67%)
101นางสาวมานิตา เสวกวิหารีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์201.00 (67%)
102นางสาวธรารัสมิ์ เพชรคงโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ201.00 (67%)
103นางสาวสรัญธร หย่ำวิลัยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ200.00 (66.67%)
104นางสาวบุษภาภรณ์ สว่างกุลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย200.00 (66.67%)
105นางสาวสิตานัน เจริญเชื้อโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ200.00 (66.67%)
106นางสาวกนกพร ปอยสูงเนินโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)200.00 (66.67%)
107นางสาวภาวินี แสนสุริวงค์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี200.00 (66.67%)
108นางสาวชาลิสา แก้วเพชรโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี199.00 (66.33%)
109นางสาวนริศรา เลิศงามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล199.00 (66.33%)
110นางสาวเนตรนภัส พัฒนสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์199.00 (66.33%)
111นางสาวธมนวรรณ เตี้ยมจุมพลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ199.00 (66.33%)
112นางสาวศศิพิมล จันทะโพธิ์โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี199.00 (66.33%)
113นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สร้อยเพชรโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ199.00 (66.33%)
114นางสาวเปมิกา ชีพพัฒนาสุขโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)199.00 (66.33%)
115นางสาวกิตติยา ขจรจิตต์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม199.00 (66.33%)
116นางสาวณัฐนรี ราชพิบูลย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี198.00 (66%)
117นางสาวลำธารดาว ฑีฆะจุฑา​โชติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์198.00 (66%)
118นางสาวปนัสยา ไทยฉายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน198.00 (66%)
119นางสาวรัฐติการต์ แก้วบุรีโรงเรียนวัดพุทธบูชา198.00 (66%)
120นางสาวฑัณฑิกา โพธิสาขาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒198.00 (66%)
121นางสาวสุภาพร จันทร์เจริญโรงเรียนบางลี่วิทยา198.00 (66%)
122นางสาววรนุช นริศเนตรโรงเรียนบางลี่วิทยา198.00 (66%)
123นางสาวปณิตา ยรรยงพาณิชย์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี198.00 (66%)
124นางสาวสุธิดา แสงหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี197.00 (65.67%)
125นางสาวสุลิสรา วงค์ไพศาลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี197.00 (65.67%)
126นางสาวพิชญ์สินี เอี่ยมเขียวโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 197.00 (65.67%)
127นางสาวสิริณัชชา ขำแนวนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)197.00 (65.67%)
128นางสาวยุพาพร แซ่กือโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม197.00 (65.67%)
129นางสาวปารณีย์ มหัทธนาดุลย์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย197.00 (65.67%)
130นางสาววริศรา พงษ์อุดมปัญญาโรงเรียนบางมดวิทยา ""สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์""197.00 (65.67%)
131นางสาวอภิสรา ทองดีโรงเรียนพนมสารคาม ""พนมอดุลวิทยา""197.00 (65.67%)
132นางสาวจิตประภัสสร เลิศสลักโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์196.00 (65.33%)
133นางสาวพรพรหม ขาวสะอาดโรงเรียนศรัทธาสมุทร196.00 (65.33%)
134นางสาวริชวานา รักษ์เกิดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย196.00 (65.33%)
135นางสาวปาริชาต ทองมีโรงเรียนห้วยยางวิทยา196.00 (65.33%)
136นางสาวสุชานันท์ สุขเกษมโรงเรียนบางลี่วิทยา196.00 (65.33%)
137นางสาวชนาทิพย์ รัตนวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี196.00 (65.33%)
138นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี195.00 (65%)
139นางสาวภัสสุฎา น้อยคำมีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์195.00 (65%)
140นางสาวชนิษฐา พิพิธชวนชมโรงเรียนราชดำริ195.00 (65%)
141นางสาวเรนะ อาซามิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)195.00 (65%)
142นางสาวเกลียวพัตตรา ซอโฉมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์195.00 (65%)
143นางสาวชนัญญา กัณทะษาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี195.00 (65%)
144นางสาวอรนุช ศรเวชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์194.00 (64.67%)
145นางสาวปภาดา สุวรรณบุญฤทธิ์โรงเรียนสงวนหญิง194.00 (64.67%)
146นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์194.00 (64.67%)
147นางสาวพรนภัส คุณวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม194.00 (64.67%)
148นางสาวชนัฏนันท์ ประกอบกุลโรงเรียนเซนต์เทเรซา194.00 (64.67%)
149นางสาวจุฑามาศ พรั่งพิบูลย์โรงเรียนเซนต์เทเรซา194.00 (64.67%)
150นางสาวมัณฑิตา แก่นแก้วโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม194.00 (64.67%)
151นางสาววิด๊าด วงค์เกษรโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ193.00 (64.33%)
152นางสาวสุพัตรา เอี่ยมลึกโรงเรียนราชดำริ193.00 (64.33%)
153นางสาวชนันรัตน์ บวรโภคินโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย193.00 (64.33%)
154นางสาวจีรนันท์ ยอดยิ่งโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี193.00 (64.33%)
155นางสาววลีรัตน์ เดชป้อง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย192.00 (64%)
156นางสาวลลิตา หนองขุ่นสารโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม192.00 (64%)
157นางสาวนงนภัส แซ่ตั้งโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม192.00 (64%)
158นางสาวเกตน์นิภา อนุสาวกรณ์โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา192.00 (64%)
159นางสาวธันยธร รุ่งเรืองสินวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์192.00 (64%)
160นางสาวศิรภัสสร สกุลเสาวคนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์192.00 (64%)
161นางสาวภูมิธิดา วิทโยภาสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์192.00 (64%)
162นางสาวกานต์พิชชา ราชสีหาโรงเรียนสตรีวิทยา191.00 (63.67%)
163นางสาวธวัลพร ทองปรุงโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี191.00 (63.67%)
164นางสาวกาญจนา พัฒนจันทร์หอมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์191.00 (63.67%)
165นางสาวณิชารีย์ ฉากพุดซาโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส191.00 (63.67%)
166นางสาวปนัดดา มนัสปีติพรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี191.00 (63.67%)
167นางสาวณิชชิศา พลอยขาวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)190.00 (63.33%)
168นางสาวจิดาภา นันดีโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์190.00 (63.33%)
169นางสาวปวีธินัดดา ใจเสือกุลโรงเรียนบางลี่วิทยา190.00 (63.33%)
170นางสาวอนุสรา วงษ์มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี190.00 (63.33%)
171นางสาวธนารีย์ แสงสว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ188.00 (62.67%)
172นางสาวบุณย์สุดา ขุนเณรโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)188.00 (62.67%)
173นางสาวณฤดี ศรสวัสดิ์โรงเรียนสงวนหญิง188.00 (62.67%)
174นางสาวกัญจน์ญาดา โกละกะโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย188.00 (62.67%)
175นางสาวไปรยา ตาดทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี188.00 (62.67%)
176นางสาวธนาภรณ์ พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี188.00 (62.67%)
177นางสาวศิริลักษ์ หอมกมลโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม187.00 (62.33%)
178นางสาวปัณฑารีย์ ลาภวรชัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา187.00 (62.33%)
179นางสาวศศิพิมล แดงจำรูญโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย187.00 (62.33%)
180นางสาวน้ำทิพย์ แก้วสว่างโรงเรียนวัดพุทธบูชา187.00 (62.33%)
181นางสาวพุทธิดา รัมมะนพโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์187.00 (62.33%)
182นางสาวณัฏฐนันท์ เรืองสำเร็จ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย186.00 (62%)
183นางสาวต้นรัก พวงสมบัติโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ186.00 (62%)
184นางสาววนิดา ประเสริฐศรีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา186.00 (62%)
185นางสาวจิราภรณ์ ชื่นใจโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส186.00 (62%)
186นางสาวนันทภัค คำเปลวโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ186.00 (62%)
187นางสาวจุฑามาศ จันทร์ตรีโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 186.00 (62%)
188นางสาวศรุดา ยงวัฒนสุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต185.00 (61.67%)
189นางสาวภัณฑิลา วงษ์วรรณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี185.00 (61.67%)
190นางสาวชมพูนุช ยอดสุขโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี184.00 (61.33%)
191นางสาวเจนจิรา เกิดสมศรีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา184.00 (61.33%)
192นางสาวเข็มทิศ ฉายเพ็ชรโรงเรียนสิริรัตนาธร184.00 (61.33%)
193นางสาวนรีรดา กรัดภิบาลโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว184.00 (61.33%)
194นางสาวณัฏฐณิชา สุภาศาสตร์โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว183.00 (61%)
195นางสาวจิรัชญา พรรณไวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์183.00 (61%)
196นางสาวพิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต182.00 (60.67%)
197นางสาวขนิษฐา สารภีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล181.00 (60.33%)
198นางสาวนรมน ณัฐรุจาโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)181.00 (60.33%)
199นางสาวพรนพิน นิราพาธโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ180.00 (60%)
200นางสาวสุภัสสรา เขียวเรืองงามโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี176.00 (58.67%)
201นางสาวณัฐนารี วงษ์วิชัยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม175.00 (58.33%)
202นางสาวพิชชา แจ่มอ้นโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)167.00 (55.67%)

คำถามที่พบบ่อย

1. เมื่อเข้า Zoom แล้ว เริ่มทำการประกวดได้เลยใช่ไหมค่ะ
เมื่อผู้ประกวดหรือครูผู้ช่วยบันทึกภาพเข้า Zoom แล้วนับ 1-5 แล้วเริ่มทำการประกวดได้เลย กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนการสอบตามลำดับหมายเลขในระบบอัตโนมัติในภายหลังท่านทำการประกวดเสร็จ
2. ในวันประกวดรอบคัดเลือกผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
ผู้เข้าประกวดต้อง Log in ด้วย User name & Password เข้าระบบที่ www.เท่อย่างไทย.com พิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อฝึกซ้อม พร้อมฝึกซ้อม ภายในระยะเวลา ๑๐ นาที และเมื่อผู้เข้าประกวดพร้อมที่จะอ่านข้อสอบแล้ว ถึงจะเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) และทำการอ่านข้อสอบให้แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ บนตัวผู้ประกวด เพราะระบบจะทำการบริหารจัดการอัตโนมัติ
3. สามารถอ่านบทข้อสอบจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ได้หรือไม่
สามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ดาวน์โหลดบทข้อสอบได้ตามความสะดวกของผู้เข้าประกวดเอง หรือจะพิมพ์บทข้อสอบออกมาก็ได้ ไม่ถือเป็นข้อจำกัด แต่ต้องส่งไฟล์ภาพและเสียงตามรูปแบบในแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ที่ Log in ด้วย User name ของผู้ประกวดแต่ละคนผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เท่านั้น
4. การตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะต้องตั้งอย่างไรในวันประกวดจริง
ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะบันทึกภาพในแนวนอนครึ่งตัว ตั้งแต่ระดับอกขึ้นไปในระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม. หรือ ๑ ช่วงแขน) เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน แนะนำให้คลิกเลือก Wifi or Cellular Data เพื่อเปิดการใช้เสียง และเมื่อผู้เข้าประกวดและส่งไฟล์ประกวดเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๕ วัน ทางโครงการฯ จะจัดพิมพ์และส่งใบประกาศนียบัตรไปยังสถานศึกษาของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเพียงครั้งเดียว) หรือหากพิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิดสามารถแก้ไขใบประกาศนียบัตร โดยการ Login เข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสของสมาชิก ทำการแก้ไขและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
5. เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้นจะต้องปิดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) อย่างไร
ให้ปุ่มกด “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น
6. ขณะทำการประกวดผู้ประกวดจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่หรือไม่
ในวัน-เวลาการประกวดรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ขอให้อยู่ในห้องที่เงียบ และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงเพียงพอ ไม่ขาดระยะ ไม่กระตุก ไม่มีผู้ใดรบกวน และไม่อนุญาตให้ครูหรือผู้ใดให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความโปร่งใสของการประกวดได้เอง
7. ครูและผู้เข้าประกวดสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
8. รอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การประกวดในรอบชิงชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ครูผู้สอนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบล่วงหน้าต่อไป
9. ไม่มั่นใจว่าจะเข้าและใช้ระบบในการประกวดได้อย่างถูกต้อง
ทางโครงการฯ คำนึงถึงเรื่องการเข้าระบบและการใช้ระบบได้อย่างคุ้นเคย จึงได้จัดให้ครู และผู้เข้าประกวดได้ทดสอบระบบเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนวันประกวดจริง โดยแบ่งวันทดสอบระบบตามภูมิภาค ตามวันที่ประกาศในระเบียบการและสามารถตรวจสอบอีกครั้งในการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด ๘.๒ ในรอบทดสอบระบบทางโครงการฯ จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ได้ทดสอบ เพื่อให้ ผู้เข้าประกวด ได้ทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนการประกวด รวมถึงการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ได้อย่างถูกต้อง โครงการฯ อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดสามารถตรวจสอบคลิปการทดสอบของตนเองได้ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เช่นเดิม
***หมายเหตุ การประกวดรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
10. ถ้าอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างการประกวดต้องทำอย่างไร
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด สามารถคลิกลิงค์เดิมเพื่อเข้าประกวดอีกครั้งได้ ภายในเวลาที่ระบบกำหนด
11. ถ้าเข้าประกวดในเวลาที่กำหนดไม่ทัน สามารถประกวดใหม่ได้หรือไม่
ไม่สามารถเข้าประกวดใหม่ได้ เนื่องจากเกินเวลาที่ระบบกำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์
12. ในกรณีที่ใช้อีเมลเดียวกัน ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด เข้าลิงค์ประกวดผิดคน สามารถออกและเข้าประกวดในลิงค์ที่ถูกต้องได้หรือไม่ และเข้าผิดตอนแรกควรจะต้องทำอย่างไร
สามารถออกจากห้องที่ผิดและเข้าลิงค์ใหม่ในห้องที่ถูกต้องได้
13. ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าลิงค์ประกวดถูกต้องหรือไม่ ควรทำอย่างไร
ควรจะออกและเข้าใหม่ในลิงค์ที่มั่นใจว่าถูกต้อง
14. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสำหรับการประกวดควรใช้อุปกรณ์อะไร
การบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถจัดมุมกล้องได้ง่ายและให้คุณภาพการบันทึกวิดีโอที่เพียงพอ หรือหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์เสริมในการบันทึกภาพ
15. สามารถใช้อุปกรณ์อื่นเสริมในการประกวดอ่านฟังเสียงได้หรือไม่
สามารถใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Small talk หรืออุปกรณ์ประเภท External Mic. เพื่อช่วยให้คุณภาพการบันทึกเสียงชัดเจนขึ้นสำหรับการประกวดอ่านฟังเสียงได้

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956