Nature

อ่านฟังเสียง

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ระเบียบการ เยาวชนทั่วไป

ระเบียบการ เยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


ค้นหาตารางการประกวด


ทำการค้นหา

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18503
1. เด็กชายตะวัน กันญาเดช
2. เด็กหญิงธัญทิพย์ ภักดี
3. เด็กหญิงพิทยารัตน์ พิทักษ์มณีรัตน์
4. เด็กหญิงจัสมิน อิซาเบลลา แอ็กซ์
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
2. รหัสทีม 18499
1. เด็กหญิงภัทรภร วงษ์โพธิ์
โรงเรียนหนองไผ่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
3. รหัสทีม 18420
1. เด็กชายชวิน ขันธรรม
2. เด็กหญิงฐิติธันย์ คงสง
โรงเรียนดาราวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
4. รหัสทีม 18370
1. เด็กหญิงภัทรธิดา คงเเพ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
5. รหัสทีม 18362
1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงอรนลิน แก้วนา
3. เด็กชายสายชล ยอดกุศล
4. เด็กหญิงวรนันท์ บุญมี
โรงเรียนตากพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
6. รหัสทีม 18214
1. นางสาวโสภิดา ปราโมทย์
2. เด็กหญิงปิยะธิดาพร เพชรกันหา
3. เด็กหญิงเจนจิรา กลั่นประเสริฐ
4. เด็กหญิงกุลนุช กายา
โรงเรียนเมตตาวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
7. รหัสทีม 18145
1. เด็กชายเมธานันท์ อินต๊ะ
2. เด็กหญิงอัญชัญ แซ่หยี
3. เด็กหญิงยศสินี ยองซอนยู
4. เด็กหญิงหม้วย ลุงโท๊ะ
โรงเรียนสันทรายหลวงคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
8. รหัสทีม 18036
1. เด็กชายวิชญ์รุจน์ ถามิกุล
2. เด็กหญิงนนธนกร วานิช
3. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต
4. เด็กหญิงชนกพร อยู่ยืด
โรงเรียนอุตรดิตถ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
9. รหัสทีม 17920
1. นางสาวสุปรียา เสนาเสถียร
2. เด็กหญิงไพลิน บัวทอง
3. เด็กหญิงรุ่งวรินทร์ ทรัพย์ธารทอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์ คำดี
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
10. รหัสทีม 17786
1. เด็กชายอมตะ กบิลศักดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีโต๊ะ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
11. รหัสทีม 17766
1. เด็กหญิงชัญญานุช สุทะ
โรงเรียนวชิราลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
12. รหัสทีม 17754
1. นางสาวชลนิสา บัวจันทร์
โรงเรียนสันกำแพงคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
13. รหัสทีม 17718
1. เด็กหญิงนริศราพร จอมจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุขยืน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์ เชื้อคำ
4. เด็กชายปิยะชาติ ดอนแก้ว
โรงเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
14. รหัสทีม 17696
1. เด็กหญิงปารียา เต๋จ๊ะมา
2. นายพงศภัค โพธิ์รักษา
3. เด็กหญิงโสนิตา ชวนประสงค์
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
15. รหัสทีม 17666
1. เด็กหญิงนลินนภา นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงบุญชนิต แซ่หยาง
3. เด็กหญิงนภาลัย ดีนา
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
16. รหัสทีม 17663
1. นางสาวปนัดดา แก้วกรมรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์ เมฆวัน
3. เด็กหญิงภูริชญา ลิมปนโรจน์
4. เด็กหญิงมาธิณี ตันภักดี
โรงเรียนบ้านตอรังคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
17. รหัสทีม 17654
1. เด็กหญิงมนัสนันท์ ตาปิง
2. นายชาวีร์ เขื่อนปัญญา
3. เด็กหญิงชลกร แก้วคำปัน
4. นายณัฐพัชร์ เรือนอินทร์
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
18. รหัสทีม 17651
1. เด็กชายธิติวุฒิ วงศ์สีสม
2. เด็กชายวรเมธ แปงใจ
3. เด็กหญิงพลอยนภัส โชคทวีสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองสอน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
19. รหัสทีม 17609
1. เด็กชายโชติมนต์ ภักแดงพันธ์
2. เด็กหญิงกชพร แย้มเจริญ
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
20. รหัสทีม 17563
1. เด็กหญิงญาณภัทร ยะสง่า
2. เด็กหญิงวรัญญา สมบุญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ คำศรี
4. นางสาวฐิติรัตน์ นาคสลัม
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
21. รหัสทีม 17560
1. เด็กหญิงณัชชาจารย์ สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพล โปธา
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
22. รหัสทีม 17506
1. เด็กหญิงรินลดา ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงอาลิชาภัทร สิงห์ไข่มุกข์
โรงเรียนปล้องวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
23. รหัสทีม 17403
1. เด็กหญิงดลหทัย กฤษณะวณิช
2. เด็กหญิงณิสสรณ์ กิติคุณ
3. เด็กหญิงพรนัชชา ไชยเรืองศรี
4. เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ คำมงคล
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
24. รหัสทีม 17379
1. เด็กหญิงปภาวรินทร์ มณี
2. เด็กชายเมธาพัฒน์ วรอัศวพันธ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
25. รหัสทีม 17300
1. เด็กหญิงฐิตาภา ยอดมิ่ง
2. เด็กหญิงชนิดาภา พงศ์วรินทร์
3. เด็กชายปวริศ ภาชนะวิจิต
4. เด็กหญิงขวัญหทัย ปิงเมือง
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
26. รหัสทีม 17294
1. เด็กชายศุภกร ประไพพิศ
2. เด็กชายกฤษณุชา หน่อจีนา
3. เด็กหญิงชัญญา สายวุฒิกุล
4. เด็กหญิงศิรษา วงภักดี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
27. รหัสทีม 17259
1. เด็กชายจายส่าอ่อง
2. เด็กหญิงศุภกานต์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
28. รหัสทีม 17239
1. เด็กหญิงณัฐฏิยาพรรณ โปร่งแสง
2. เด็กชายวราวุฒิ ดีเพียร
3. เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรายทองธาร
4. เด็กหญิงกานต์นภัสร์ จงรัก
โรงเรียนพิชัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
29. รหัสทีม 17161
1. เด็กหญิงชนนิกานต์ วิเคียน
2. เด็กหญิงญาณินท์ อินใจ
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา คำมาวงค์
4. เด็กหญิงปุญญาดา สิงห์ไชย
โรงเรียนพินิจวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
30. รหัสทีม 17090
1. เด็กชายกฤต แตงกูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งตัว
3. เด็กชายปวเรศ ลือชาโคตร
4. เด็กหญิงพิชญธิดา ปิงน้ำโท้ง
โรงเรียนลำปางกัลยาณีคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
31. รหัสทีม 16915
1. เด็กหญิงสรนันท์ สุวรรณฤทธิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร เปี่ยมมงคล
3. เด็กหญิงพัชรพร ขุมเพชร
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
32. รหัสทีม 16899
1. เด็กหญิงวนภา เรืองระยนต์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ลีรัตนชัยกุล
3. เด็กหญิงณัญชริกา แสงสุวรรณนภา
4. เด็กหญิงฐิรัชยา แสงสุวรรณนภา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
33. รหัสทีม 16895
1. เด็กหญิงณิชารีย์ จันทิมา
2. เด็กหญิงลภัสรดา บุญเรือง
3. เด็กชายศิวกร บุญก้ำ
4. เด็กชายรัชต์ธร คำยอดใจ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
34. รหัสทีม 16858
1. เด็กหญิงรดา ไชยวรรณ
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
35. รหัสทีม 16805
1. เด็กหญิงจิดาภา กาหลง
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา ยืนนาน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
36. รหัสทีม 16705
1. เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิดำรงค์
2. เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช
โรงเรียนสตรีศรีน่านคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
37. รหัสทีม 16546
1. เด็กชายภูธาดา พันธุมสุต
2. เด็กชายถนอมเพชร ชูประจง
3. เด็กหญิงขวัญหล้า วิชัย
4. เด็กหญิงภัฑรวิภา ขาคำ
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
38. รหัสทีม 16462
1. เด็กชายเพลียวเพลียว จรัสรังษี
2. เด็กหญิงนิตินันท์ ธิติยศศักดิ์
โรงเรียนโมโกรวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
39. รหัสทีม 16406
1. เด็กหญิงวีรวรรณ กลีบบัว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา มุกเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรรณวรท ฤทธิ์สน
4. เด็กหญิงกชมน สุขจ่าง
โรงเรียนอุดมดรุณีคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
40. รหัสทีม 16289
1. เด็กหญิงนัทธ์นิตา เดชาชยวงษ์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ถาวอน
3. เด็กชายกฤตบุญ ศิรินันท์
4. เด็กหญิงลานนาเทวี ศรีตระกูล
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
41. รหัสทีม 16284
1. เด็กชายวุฒิภัทร ช่วยเจริญ
2. เด็กหญิงอำพร ไชยวงค์
3. เด็กชายพัสกร มาลา
4. เด็กหญิงนันท์นภัสน์ ไชยวงศ์
โรงเรียนจิตราวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
42. รหัสทีม 16259
1. นางสาวเเพรวา กลิ่นนุ่ม
2. นางสาวณัฐชยา ยศปัญญา
3. เด็กชายนรภัทร ยิ้มน่วม
4. เด็กหญิงบุญนิสา สีมาวุธ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
43. รหัสทีม 16257
1. เด็กชายภูริวัชญ์ สมานรัตนเสถียร
2. เด็กชายฉัตรนบพร มุนินทร์พิทักษ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์ ธิวงค์
4. นางสาวเบญจลักษณ์ แก้วธิ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
44. รหัสทีม 16211
1. เด็กชายนิธิกร ไลศิริพันธุ์
2. เด็กหญิงณหทัย เกิ้งรัมย์
โรงเรียนจอมทองคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
45. รหัสทีม 16137
1. เด็กหญิงกิร​ณา​ ลี​
โรงเรียนบ้านเรียนกิรณาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
46. รหัสทีม 16130
1. เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน
2. เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยวงศ์
โรงเรียนรังษีวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
47. รหัสทีม 16127
1. เด็กชายพีร ทายะรังษี
2. เด็กหญิงอมลวรรณ หมอมูล
3. เด็กหญิงวรรณิศา วงศ์คำ
4. เด็กหญิงเกศญาภรณ์ ทิพย์เนตร
โรงเรียนวารีเชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
48. รหัสทีม 16050
1. เด็กหญิงจิรประภา หล่ายข้าม
2. เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิบูรณ์
3. เด็กชายณัฐภัทร ขอนพิกุล
4. เด็กชายกมลภพ หงษ์เจ็ด
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
49. รหัสทีม 16006
1. เด็กหญิงเบญญาภา เสนาเหนือ
2. เด็กหญิงโชติกา ศรีเกษ
3. เด็กหญิงพัณณิตา พนาบัณฑิต
4. เด็กชายเสรีพิศุทธิ์ ยืนสุข
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
50. รหัสทีม 15936
1. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงชลกร ประทันยะ
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
51. รหัสทีม 15810
1. เด็กหญิงกนกรัตน์ สว่างปัญญา
2. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์ จันทร์ตา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
52. รหัสทีม 15631
1. เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วหิน
2. เด็กหญิงจิรสุตา ศรีพัฒนาพรรักษ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา แก้วคำ
4. เด็กหญิงสรัญพร ดำรงรักษ์กิจดี
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
53. รหัสทีม 15625
1. นายณัฐธัญ กอนเจิง
2. นางสาวจันทร์ศรี กู้
3. เด็กหญิงกรกนก อินสอน
4. เด็กชายวันไตย ลุงน้อย
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาวคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
54. รหัสทีม 15555
1. เด็กหญิงณมาตา ยาสมุทร์
2. เด็กหญิงณัชชา ศรีโวทานัย
3. เด็กหญิงวรฤทัย สมชนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
55. รหัสทีม 15468
1. นางสาวนันท์นภัส ใจวงค์
2. นายวงศ์วริศ บูราณ
3. เด็กหญิงศิรินทร์ ไชยมงคล
4. เด็กชายธนภัทร ชุมภู
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
56. รหัสทีม 15398
1. เด็กหญิงไอลดา ชอบการไร่
2. เด็กหญิงศุภวรรณ วรนันท์ธนชาติ
3. เด็กหญิงจิดาภา ไร่เรือง
โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
57. รหัสทีม 15366
1. เด็กหญิงพัทธมน วิชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงธันยชนก แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงพัชราภา ทาวาง
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
58. รหัสทีม 15338
1. เด็กชายฉัตรวณิชย์ บุดดี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทาแกง
3. เด็กหญิงภัคภิรมย์ เกิดประสงค์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์ วงศ์บุญชัยเลิศ
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
59. รหัสทีม 15332
1. เด็กหญิงนรีกานต์ จีนะพันธุ์
2. เด็กหญิงอธิชา พรรณ์ศรี
โรงเรียนเถินวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
60. รหัสทีม 15268
1. เด็กชายคฑาวุฒิ อุ่นเมือง
2. เด็กชายณัฐพล ตระกูลธนบูรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครคัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
61. รหัสทีม 14871
1. เด็กชายพชร เถื่อนถ้ำ
2. นางสาวณัฏฐิกา รอดกุน
3. นางสาวสุพิชชา ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์ เดือนเด่น
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 09:00- 09:20
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18479
1. เด็กหญิงกุศลิน เวชยันต์
2. เด็กหญิงมนพัทธ์ ชุมคง
3. เด็กหญิงวารีทิพย์ ปัตตานี
4. เด็กหญิงวิวรรณรัตน์ จงรักวิทย์
โรงเรียนสภาราชินี2คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
2. รหัสทีม 18283
1. เด็กชายฉัตรพี แซ่เหวียน
2. นางสาวทิฆัมพร สุวรรณชนะ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
3. รหัสทีม 18262
1. เด็กหญิงเจนจิรา จะชา
2. เด็กชายพีรวัส ช่วยแจ้ง
3. นายณัฐสิทธิ์ สุธาทองไทย
4. เด็กหญิงธนัชชา จำนงค์
โรงเรียนพรศิริกุลคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
4. รหัสทีม 18238
1. เด็กชายณฐวิชย์ จ่าถิ่น
2. เด็กหญิงพลอยนภา ขจรจารุกุล
3. เด็กหญิงสิริตา คำบางปราชญ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
5. รหัสทีม 18129
1. เด็กหญิงณิชารีย์ ปูชารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิณิชา แก้วกล่อม
4. นายศุภณัฐ นามโภชน์
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
6. รหัสทีม 18068
1. เด็กหญิงภคพร อินทวีโรจน์
2. เด็กหญิงปราณวริน วัฒนธีรประสงค์
3. เด็กชายอรรถพล แซ่หลี
4. เด็กชายอธิวัชร์ เภอโส๊ะ
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
7. รหัสทีม 18033
1. เด็กหญิงนภสร อัณฑยานนท์
2. เด็กหญิงภาวิตา ศรีทองมา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา บุญสนิท
4. เด็กหญิงอภิญญา ขาวเผือก
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
8. รหัสทีม 17985
1. เด็กหญิงสวิตตา คุณชล
2. เด็กหญิงณัฏธิดา ขุมเงิน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
9. รหัสทีม 17741
1. เด็กชายฟาดีส สามารถ
2. เด็กหญิงยุภาวลี แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงเขมนิจ หนูจันทร์
4. เด็กชายปรีชาวุฒิ สิงห์สงขลา
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
10. รหัสทีม 17703
1. เด็กชายพุทธิพงศ์ สังยวน
2. นายศิวกร วงศ์รัตนวัฒน์
3. นางสาวชนาภัทร แก้วเพ็ง
4. เด็กหญิงกชพรรณ บริพันธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
11. รหัสทีม 17683
1. เด็กชายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่
2. เด็กหญิงนภัสกร ยังสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพัตราภรณ์ สังนุ้ย
4. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชูหนู
โรงเรียนพัทลุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
12. รหัสทีม 17626
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สองเมือง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน เจริญกิจ
3. เด็กหญิงปริยากร กังหันทิพย์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
13. รหัสทีม 17621
1. เด็กชายภูริณัฐ โล่ห์ชัย
2. เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน บุญสร้าง
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
14. รหัสทีม 17592
1. เด็กหญิงกฤติยานี ช้างเผือก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านตังกาเด็งคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
15. รหัสทีม 17571
1. นายชัยณรงค์ มากแก้ว
2. นางสาวสิรีธร ศรีนุ่น
3. เด็กหญิงศิริพร คามานันท์
4. เด็กหญิงอินทิรา คำดี
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
16. รหัสทีม 17516
1. เด็กหญิงปิยะภัทร์ อะเส็ม
2. เด็กหญิงกรกนก จิตเที่ยง
โรงเรียนกันตังพิทยากรคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
17. รหัสทีม 17135
1. เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งสกุล
2. เด็กหญิงทักษอร อนันต์ถาวร
3. เด็กหญิงปทุมพร ทองเดช
4. เด็กหญิงพิชาพร ขำเจริญ
โรงเรียนเวียงสระคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
18. รหัสทีม 17097
1. เด็กหญิงกวินธิดา เบ้านุวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส สมศักดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร ไข่คง
4. เด็กหญิงพลอย มอออเท
โรงเรียนคลองแดนวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
19. รหัสทีม 16958
1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา
3. นายการันตี ชัยรัตน์
4. เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
20. รหัสทีม 16921
1. เด็กชายปัญญากร ไทรบุรี
2. เด็กหญิงภูริตา เมยขุนทด
3. นางสาวชลธิชา สงวนนาม
4. นางสาวอรนลิน สัจจบุตร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
21. รหัสทีม 16854
1. เด็กหญิงอุมาพร แสงเปล่งปลั่ง
2. เด็กหญิงปวีณา นิสภา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์เคลือบ
4. เด็กหญิงวีรวรรณ สูงหงษ์
โรงเรียนบ้านงาช้างคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
22. รหัสทีม 16759
1. นางสาวอาภาภัทร ดอนเเก้ว
โรงเรียนควนขนุนคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
23. รหัสทีม 16704
1. เด็กหญิงสุวณา มานอมาแน็ง
2. เด็กหญิงดุสิตา หลงมิหนา
โรงเรียนบ้านลำเปาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
24. รหัสทีม 16603
1. นางสาวสุมนต์รัตน์ ยิ้มแก้ว
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
25. รหัสทีม 16527
1. เด็กหญิงบัวบูชา เสนารักษ์
2. เด็กหญิงธมนชนก วิเศษสุวรรณภูมิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
26. รหัสทีม 16273
1. เด็กหญิงพัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์
2. เด็กชายโพธิพฤกษ์ กาลสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธนารีย์ อินขัน
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
27. รหัสทีม 16270
1. เด็กหญิงวรวลัญช์ วรดี
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ปานทอง
3. เด็กชายณฐพงศ์ ชิราพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
28. รหัสทีม 16064
1. เด็กหญิงเอื้องพรรณ แสงโสภณ
2. เด็กหญิงนันทกัญจน์ สินวร
3. เด็กหญิงคุณัญญา จันทับ
4. เด็กหญิงศศิพร แสงทอง
โรงเรียนกระบุรีวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
29. รหัสทีม 15978
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มากหวาน
2. เด็กหญิงอาทิมา แก้วขวัญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญถวัลยวัฒน์
4. เด็กชายศุภวิชญ์ สะแกคุ้ม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
30. รหัสทีม 15429
1. เด็กชายธวัชชัย รอดชุม
2. เด็กชายศรรวริศ แหละยุหีม
3. เด็กชายชิราวุธ ช่วยเส้ง
4. นางสาวบุณยานุช แก้วมรกต
โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
31. รหัสทีม 15350
1. เด็กหญิงมาริสา ปัสสาวะโก
2. เด็กหญิงรัตนสุดา เพอเหม
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
32. รหัสทีม 15305
1. เด็กชายจิตรภณ แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
33. รหัสทีม 15074
1. เด็กหญิงธฤดี แก้วหนู
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ แสงมณี
3. เด็กหญิงพลอยปภัส หิรัญวิริยะ
4. เด็กหญิงวารีกุล หนูคูขุด
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
34. รหัสทีม 15051
1. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริพร
2. เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณกิจ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
35. รหัสทีม 15038
1. นางสาวราธา เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายธนเดช ทองสร้าง
3. เด็กหญิงซีรีน ตนตลัง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
36. รหัสทีม 18385
1. เด็กหญิงนวินดา ยีหมะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บำรุงชาติ
3. เด็กหญิงณิชมน ปานะพันธุ์
4. เด็กชายณฐกฤต สมรรคจันทร์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
37. รหัสทีม 18283
1. เด็กชายฉัตรพี แซ่เหวียน
2. นางสาวทิฆัมพร สุวรรณชนะ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
38. รหัสทีม 18262
1. เด็กหญิงเจนจิรา จะชา
2. เด็กชายพีรวัส ช่วยแจ้ง
3. นายณัฐสิทธิ์ สุธาทองไทย
4. เด็กหญิงธนัชชา จำนงค์
โรงเรียนพรศิริกุลคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
39. รหัสทีม 18238
1. เด็กชายณฐวิชย์ จ่าถิ่น
2. เด็กหญิงพลอยนภา ขจรจารุกุล
3. เด็กหญิงสิริตา คำบางปราชญ์
โรงเรียนสตรีทุ่งสงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
40. รหัสทีม 18129
1. เด็กหญิงณิชารีย์ ปูชารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา สรรพสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิณิชา แก้วกล่อม
4. นายศุภณัฐ นามโภชน์
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
41. รหัสทีม 17741
1. เด็กชายฟาดีส สามารถ
2. เด็กหญิงยุภาวลี แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงเขมนิจ หนูจันทร์
4. เด็กชายปรีชาวุฒิ สิงห์สงขลา
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
42. รหัสทีม 17703
1. เด็กชายพุทธิพงศ์ สังยวน
2. นายศิวกร วงศ์รัตนวัฒน์
3. นางสาวชนาภัทร แก้วเพ็ง
4. เด็กหญิงกชพรรณ บริพันธุ์
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
43. รหัสทีม 17683
1. เด็กชายโสภณวิชญ์ ด้วงไข่
2. เด็กหญิงนภัสกร ยังสุวรรณ์
3. เด็กหญิงพัตราภรณ์ สังนุ้ย
4. เด็กหญิงพิชชานันท์ ชูหนู
โรงเรียนพัทลุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
44. รหัสทีม 17621
1. เด็กชายภูริณัฐ โล่ห์ชัย
2. เด็กหญิงชัชญ์ชญานิน บุญสร้าง
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
45. รหัสทีม 17571
1. นายชัยณรงค์ มากแก้ว
2. นางสาวสิรีธร ศรีนุ่น
3. เด็กหญิงศิริพร คามานันท์
4. เด็กหญิงอินทิรา คำดี
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
46. รหัสทีม 17162
1. เด็กชายสุทธิรักษ์ ศรีจระ
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยคัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
47. รหัสทีม 17097
1. เด็กหญิงกวินธิดา เบ้านุวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส สมศักดิ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร ไข่คง
4. เด็กหญิงพลอย มอออเท
โรงเรียนคลองแดนวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
48. รหัสทีม 16958
1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา
3. นายการันตี ชัยรัตน์
4. เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
49. รหัสทีม 16921
1. เด็กชายปัญญากร ไทรบุรี
2. เด็กหญิงภูริตา เมยขุนทด
3. นางสาวชลธิชา สงวนนาม
4. นางสาวอรนลิน สัจจบุตร
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
50. รหัสทีม 16273
1. เด็กหญิงพัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์
2. เด็กชายโพธิพฤกษ์ กาลสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธนารีย์ อินขัน
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
51. รหัสทีม 16270
1. เด็กหญิงวรวลัญช์ วรดี
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ปานทอง
3. เด็กชายณฐพงศ์ ชิราพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
52. รหัสทีม 15978
1. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มากหวาน
2. เด็กหญิงอาทิมา แก้วขวัญ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญถวัลยวัฒน์
4. เด็กชายศุภวิชญ์ สะแกคุ้ม
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
53. รหัสทีม 15429
1. เด็กชายธวัชชัย รอดชุม
2. เด็กชายศรรวริศ แหละยุหีม
3. เด็กชายชิราวุธ ช่วยเส้ง
4. นางสาวบุณยานุช แก้วมรกต
โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
54. รหัสทีม 15305
1. เด็กชายจิตรภณ แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงโชติกา พิชัยรัตน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
55. รหัสทีม 15038
1. นางสาวราธา เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายธนเดช ทองสร้าง
3. เด็กหญิงซีรีน ตนตลัง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
56. รหัสทีม 16507
1. เด็กหญิงอาทิตย์ตา ศรีระสันต์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
57. รหัสทีม 18356
1. เด็กหญิงจิราพา ดำนุ้ย
2. นางสาววลัยลักษณ์ รักนิ่ม
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
58. รหัสทีม 18104
1. นางสาวพิมพิศา มีชาวนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา ยอดระบำ
3. เด็กหญิงนภัสกร เรืองเกลี้ยง
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา ยิงคง
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
59. รหัสทีม 17856
1. เด็กหญิงชุติมา ชินช้าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์​ รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงนาตยา​ วงศ์ชนะ
4. เด็กชายภูทัศน์​ พราหมณ์​เอม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
60. รหัสทีม 18068
1. เด็กหญิงภคพร อินทวีโรจน์
2. เด็กหญิงปราณวริน วัฒนธีรประสงค์
3. เด็กชายอรรถพล แซ่หลี
4. เด็กชายอธิวัชร์ เภอโส๊ะ
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18673
1. เด็กหญิงภิชญาณี คุณล้าน
2. เด็กหญิงสุชาดา โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เพียรแก้ว
4. เด็กหญิงดวงฤทัย แสนคำ
โรงเรียนบ้านลอมคอมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
2. รหัสทีม 18600
1. เด็กหญิงธีราพร กู้กระสัง
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
3. รหัสทีม 18557
1. เด็กหญิงบุษรารักษ์ มารักษ์
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
4. รหัสทีม 18454
1. เด็กหญิงณัฐณิชา เครือแสง
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
5. รหัสทีม 18448
1. เด็กชายกนกพิชญ์ ธรรมบุตธนูกิต
2. นางสาวนิศราภรณ์ ภักดียุทธ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
6. รหัสทีม 18432
1. เด็กชายโชติรัฐพงศ์ พรหมอุดม
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา ภูมิ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา ทองขาว
4. เด็กหญิงนวพร ทิพย์สิงห์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
7. รหัสทีม 18406
1. เด็กหญิงวีรอร กุมปรุ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
8. รหัสทีม 18392
1. นางสาวสิรินภา การะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
9. รหัสทีม 18387
1. เด็กชายชัยพล ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงพิชาฎา กมลคร
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ ชัชวาลย์
โรงเรียนขามแก่นนครคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
10. รหัสทีม 18376
1. เด็กหญิงจิรัชยา แก่นเพชร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์ กกรัมย์
3. เด็กหญิงสรวิศา ดีตลอด
4. เด็กหญิงพิมพกานต์ กระชิรัมย์
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
11. รหัสทีม 18351
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทราช
โรงเรียนหนองคายวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
12. รหัสทีม 18347
1. เด็กหญิงอิงฟ้า อุปศรี
โรงเรียนค้อวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
13. รหัสทีม 18339
1. เด็กหญิงอภิชญา ภูแลนคู่
2. เด็กชายชลธี แสงหิรัญ
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
14. รหัสทีม 18326
1. นายพิทักษ์พงศ์ อินทร์ลี
2. เด็กหญิงรวิสรา คณะวาปี
3. เด็กชายสุรพัศ ภูบาลชื่น
โรงเรียนพรเจริญวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
15. รหัสทีม 18314
1. เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญกระโทก
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
16. รหัสทีม 18153
1. เด็กชายธีร ผิวอ่อนดี
2. เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ไพรดุก
3. เด็กหญิงกีรติญา ลีกระจ่าง
4. เด็กหญิง กัญญ์วรา หลวงชัยศรี
โรงเรียนเลยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
17. รหัสทีม 18113
1. เด็กชายสหรัฐ สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี สายทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน ทิพมณี
4. เด็กชายศุกลวัฒน์ หาโคตร
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
18. รหัสทีม 18052
1. เด็กหญิงศิรดา จันทิมา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
19. รหัสทีม 17945
1. นางสาวรุ่งนภา คำสุโพธิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์ แสนสิ่ง
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
20. รหัสทีม 17937
1. นายสิทธิศักดิ์ ร่มรื่น
2. เด็กหญิงณัฐชา มัครมย์
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ คลังสมบัติ
โรงเรียนสีดาวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
21. รหัสทีม 17928
1. เด็กชายพรภูภาณ มัชชิมา
2. เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
3. เด็กหญิงชิดชนก สุขกำเนิด
4. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา เทือกภูเขียว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
22. รหัสทีม 17916
1. เด็กชายถิรวัสส์ ณ สุนทร
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์ มังคละคีรี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์ วรุณดี
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาคมนต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
23. รหัสทีม 17827
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ จันดี
2. เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา ทองจัด
โรงเรียนเชียงคานคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
24. รหัสทีม 17822
1. เด็กชายธนกร ช่วยจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงศิริประภา ศักดิ์ซ้าย
4. เด็กหญิงเปมิกา ศรีมูลตรี
โรงเรียนนครขอนแก่นคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
25. รหัสทีม 17793
1. เด็กหญิงประภัสสร เนื้อนาค
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
26. รหัสทีม 17681
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภูเงิน
2. เด็กชายธนกร สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงธีราพร มาตประสงค์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สีลาฤทธิ์
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
27. รหัสทีม 17678
1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิมพรรณ
2. เด็กหญิงธนัชพร หอมขุนทด
3. เด็กหญิงกนกอร พันธ์แน่น
4. เด็กหญิงปวิตรา สองศรี
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
28. รหัสทีม 17570
1. เด็กหญิงภัทรธิดา นามบุดดี
2. เด็กหญิงลดาวดี คำมูล
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
29. รหัสทีม 17529
1. เด็กหญิงชลรดา กุดขุนทด
2. นางสาวแพรทอง สุขรัง
3. นางสาวกุลธิดา ทองคำ
4. เด็กชายตันติทรง จันทาเกษกุล
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
30. รหัสทีม 17450
1. นายอัษฎา คณานันท์
2. นางสาวซาลีน่า ประทาน
โรงเรียนบ้านหมากแข้งคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
31. รหัสทีม 17438
1. นางสาวณิชานันท์ วงศ์แสงงาม
2. เด็กชายณัฐวัชต์ ภูริเศรษฐศักดิ์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
32. รหัสทีม 17434
1. เด็กชายธีรภัทร ลัดดาเสถียร
2. เด็กหญิงอโรชา จ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร ลายกลาง
4. เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีจันอัด
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
33. รหัสทีม 17430
1. เด็กหญิงสุภาวิณี สระกำ
2. เด็กหญิงณิชานันท์ กาญจนสาร
3. เด็กหญิงธัญพร สืบสุข
4. นายนัทธพงค์ ดวงพุฒ
โรงเรียนขุมคำวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
34. รหัสทีม 17404
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ญาติประชุม
2. เด็กหญิงจันทรัสม์ สิงห์บุญมี
3. เด็กหญิงพิชญาภักดิ์ เพชรจำนงค์
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
35. รหัสทีม 17383
1. เด็กชายสุภิวัฒน์ ลุนสา
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์ ไก่เขื่อง
3. เด็กชายดนัยนณัฎฐ์ จิตละมุน
4. เด็กหญิงอินทุกร แฝงเมืองคุณ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
36. รหัสทีม 17370
1. เด็กหญิงสุจินันท์ ไชยโคตร
2. เด็กหญิงชนกนัณษภิ์ ลือขจร
3. เด็กหญิงเบญจพร ครองยุทธ
4. เด็กหญิงภิรัญญา บุญมาก
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
37. รหัสทีม 17348
1. เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิราช
2. เด็กหญิงปิยธิดา ภูพวก
3. เด็กชายปัณณวัฒน์ มีสีบู
4. นางสาวกุลจิรา ทองชุม
โรงเรียนกัลยาณวัตรคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
38. รหัสทีม 17298
1. เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงกระโทก
2. เด็กชายจักรภัทร โมธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
39. รหัสทีม 17257
1. นางสาววราพร ภูสาหัส
2. เด็กชายชนกานต์ เพชรเอี่ยม
โรงเรียนคำม่วงคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
40. รหัสทีม 17203
1. เด็กชายฐิติพงศ์ มโนธรรม
2. เด็กหญิงฐาปนีย์ หงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงบุณยอร สุนทรเพราะ
โรงเรียนปัญจดีคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
41. รหัสทีม 17141
1. เด็กชายสุดปรีดา ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงพชรกมล ไชยเทพ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ มิกขุนทด
โรงเรียนเอกปัญญาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
42. รหัสทีม 17117
1. เด็กหญิงชฎาภร กวดนอก
2. เด็กหญิงสุกัญญา นามประเทือง
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
43. รหัสทีม 17039
1. นางสาวน้ำทิพย์ ทิพย์เจริญ
2. นางสาวรัตนาวลี ภูมณี
โรงเรียนร่องคำคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
44. รหัสทีม 16962
1. เด็กหญิงเกศินีกร นุขุนทด
โรงเรียนบ้านอีเลิศคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
45. รหัสทีม 16843
1. เด็กหญิงพรรณพร คุยพร
2. เด็กหญิงหฤทชนัน บุญกว้าง
โรงเรียนโนนสังวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
46. รหัสทีม 16838
1. เด็กชายเอกพล อาจฉกรรจ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์ อัฐนาค
3. เด็กหญิงสุวนันท์ ภูมิพันธ์
4. นางสาวภานิชยา เสนาพันธ์
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
47. รหัสทีม 16821
1. เด็กหญิงสิริธาร ศรีอุบล
2. เด็กหญิงหัชชพร ทุมา
3. เด็กหญิงกนกภร ภิรมกิจ
4. เด็กหญิงฐิติพร ศิลป์ระกอบ
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
48. รหัสทีม 16802
1. เด็กหญิงภารตา อามาตย์พล
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้อยคุณ
3. เด็กชายอิสระ นาสุริวงค์
4. นางสาววิลาวัลย์ ศรีแก้ว
โรงเรียนสารคามพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
49. รหัสทีม 16739
1. เด็กหญิงณัฐธีรา โพธิ์เดช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
50. รหัสทีม 16724
1. เด็กหญิงวิภาวี แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงเหนือฝัน เสือเขียว
3. เด็กหญิงอัจฉรา ทองขาว
4. เด็กหญิงสุภัสสร สวัสดี
โรงเรียนสวายวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
51. รหัสทีม 16677
1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว เหล่าศรี
2. เด็กหญิงสิริวรรณ จำปาพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร จันต๊ะภา
4. เด็กหญิงเขมจิรา โพธิกุล
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
52. รหัสทีม 16551
1. เด็กหญิงศิวกานต์ บุพศิริ
2. เด็กชายภาคินัย อุปสุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขียวค้า
โรงเรียนอุเทนพัฒนาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
53. รหัสทีม 16535
1. นางสาวกมลวรรณ สุภาพ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์ ประแดงปุย
3. เด็กหญิงสิรินทรา มาจันทึก
4. เด็กชายชยากร สัพโส
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
54. รหัสทีม 16454
1. เด็กหญิงละอองดาว น้อยตำแย
โรงเรียนบ้านไผ่คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
55. รหัสทีม 16438
1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวแดง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา วิเศษสา
3. เด็กชายธนภณ น้องคนึง
4. เด็กหญิงธนัชพร หอมพันนา
โรงเรียนมัญจาศึกษาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
56. รหัสทีม 16375
1. เด็กหญิงวิยดา พิลาเทศ
2. เด็กชายธนศักดิ์ สีละออง
3. เด็กหญิงสุธนี ชนะสงคราม
4. เด็กหญิงพรรณทิรา เหล่าดี
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
57. รหัสทีม 16298
1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์ แสนกิ่ว
โรงเรียนหนองเรือวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
58. รหัสทีม 16297
1. เด็กชายธีระเดช โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงอัมพิกา พากเพียร
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
59. รหัสทีม 16140
1. เด็กหญิงกรกนก สอนบุญมา
2. เด็กหญิงณัฐธรรม ชีวะเศรษฐธรรม
3. เด็กหญิงจารุพร นวลปิด
4. เด็กหญิงวรวลัญช์ ซื่อศิริสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
60. รหัสทีม 15993
1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์เปรมเจริญ
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
61. รหัสทีม 15934
1. เด็กหญิงศิริกัลญา แสนมา
2. เด็กหญิงณัฐลิกา มีเสน
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
62. รหัสทีม 15930
1. เด็กหญิงปัณฑารีย์ พลทามูล
2. เด็กหญิงพิชชาพร บุญดี
3. เด็กชายทิวากรณ์ มียา
4. เด็กหญิงอภิญญา ชอบแก้วกลาง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
63. รหัสทีม 15899
1. เด็กหญิงพัชรพร พลรักษา
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
64. รหัสทีม 15728
1. เด็กหญิงลีลาวดี ศิลาภากุล
2. เด็กหญิงกันต์กนิฐ ทรัพย์สนุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา บุญปัญญา
4. เด็กชายชองโชค เสรีก่อแก้ว
โรงเรียนสิรินธรคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
65. รหัสทีม 15680
1. เด็กหญิงภัทรพร รักษาราช
2. เด็กหญิงรมิตา รักษาราช
3. เด็กหญิงกชกร ริศรี
โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
66. รหัสทีม 15665
1. เด็กชายจิตรภณ ทองพั้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา พจนา
3. เด็กหญิงศศิร์กร ทาร่อน
4. เด็กหญิงกมลพร ศรีทนษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
67. รหัสทีม 15473
1. เด็กหญิงนภสร ป้อมทะเล
2. เด็กหญิงสิริพักตร์ เงื่อนตะคุ
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
68. รหัสทีม 15436
1. นางสาวปิยพัชร ภูมิพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวีรยา วิศิษฎ์ชัยนนท์
3. เด็กหญิงพัชรพร เถาว์โมลา
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
69. รหัสทีม 15377
1. เด็กหญิงเกสรา แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงพจรินทร์ ธรรมสอน
3. เด็กชายอภิรักษ์ เทียมไทย
4. เด็กชายพงศธร คุณทา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
70. รหัสทีม 15363
1. เด็กหญิงเนตรนภา ธรรมเกษา
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
71. รหัสทีม 15357
1. เด็กหญิงสุนาวิไร พันสะดาม
2. เด็กหญิงปภาวดี ส่งเสริม
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
72. รหัสทีม 15313
1. เด็กหญิงปานดวงใจ จวงศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน สมบูรณ์
โรงเรียนนาจะหลวยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
73. รหัสทีม 15293
1. เด็กหญิงวลิตา พลธิราช
2. เด็กหญิงรัตนาพร ราชบัญดิษฐ์
3. เด็กหญิงวริศรา ศรีสงวน
4. เด็กหญิงธิดารัศมิ์ บุตรโคษา
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
74. รหัสทีม 15273
1. เด็กชายณัฐดนัย สระแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์ จันทร์หอม
โรงเรียนบ้านหมากแข้งคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
75. รหัสทีม 15106
1. เด็กหญิงปรีชญา โคตรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีกระสอน
3. เด็กชายวรรธนภัทร ผาเจริญ
4. เด็กชายธนาดุล ดอนลาดพันธ์
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
76. รหัสทีม 15079
1. เด็กหญิงกมลชนก สร้างสรรค์ยศ
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
77. รหัสทีม 14994
1. เด็กชายจรูญศักดิ์ สำเภา
2. เด็กชายเหินฟ้า จาจี
3. เด็กหญิงน้ำเพชร สมณา
4. เด็กหญิงเกวลิน ทองสง่า
โรงเรียนธาตุพนมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
78. รหัสทีม 14941
1. เด็กหญิงกนกกร แก้วก่อง
2. นางสาวอารีวรรณ แก้วเกิดมี
3. เด็กหญิงจันทร์เจ้า ศศินันท์คำพุฒิ
4. เด็กหญิงปวิตรา พิกุลศรี
โรงเรียนสตรีราชินูทิศคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
79. รหัสทีม 14875
1. เด็กชายภูริภัทร แสงมณี
2. เด็กชายผดุงวัฒน์ พันหล่อมโส
3. นางสาวสิดาพร พิลาพรม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
80. รหัสทีม 14869
1. นางสาวปฏิมากร หาญอาสา
2. นายจักริน นิยมวัน
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
81. รหัสทีม 14817
1. เด็กหญิงณัฐชา ประธาน
2. เด็กชายธนวัฒน์ หมาดหลู
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
82. รหัสทีม 18448
1. เด็กชายกนกพิชญ์ ธรรมบุตธนูกิต
2. นางสาวนิศราภรณ์ ภักดียุทธ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
83. รหัสทีม 18432
1. เด็กชายโชติรัฐพงศ์ พรหมอุดม
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา ภูมิ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา ทองขาว
4. เด็กหญิงนวพร ทิพย์สิงห์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
84. รหัสทีม 18387
1. เด็กชายชัยพล ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงพิชาฎา กมลคร
3. เด็กหญิงแก้วขวัญ ชัชวาลย์
โรงเรียนขามแก่นนครคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
85. รหัสทีม 18339
1. เด็กหญิงอภิชญา ภูแลนคู่
2. เด็กชายชลธี แสงหิรัญ
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาดคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
86. รหัสทีม 18326
1. นายพิทักษ์พงศ์ อินทร์ลี
2. เด็กหญิงรวิสรา คณะวาปี
3. เด็กชายสุรพัศ ภูบาลชื่น
โรงเรียนพรเจริญวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
87. รหัสทีม 18153
1. เด็กชายธีร ผิวอ่อนดี
2. เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ไพรดุก
3. เด็กหญิงกีรติญา ลีกระจ่าง
4. เด็กหญิง กัญญ์วรา หลวงชัยศรี
โรงเรียนเลยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
88. รหัสทีม 18113
1. เด็กชายสหรัฐ สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี สายทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน ทิพมณี
4. เด็กชายศุกลวัฒน์ หาโคตร
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
89. รหัสทีม 17945
1. นางสาวรุ่งนภา คำสุโพธิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์ แสนสิ่ง
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
90. รหัสทีม 17937
1. นายสิทธิศักดิ์ ร่มรื่น
2. เด็กหญิงณัฐชา มัครมย์
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์ คลังสมบัติ
โรงเรียนสีดาวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
91. รหัสทีม 17928
1. เด็กชายพรภูภาณ มัชชิมา
2. เด็กหญิงศิริภัสสร สิทธิจันทร์เสน
3. เด็กหญิงชิดชนก สุขกำเนิด
4. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา เทือกภูเขียว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
92. รหัสทีม 17916
1. เด็กชายถิรวัสส์ ณ สุนทร
2. เด็กหญิงจรัสลักษณ์ มังคละคีรี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์ วรุณดี
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาคมนต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
93. รหัสทีม 17851
1. เด็กชายชิษณุพงศ์ สุดเต้
โรงเรียนพุทไธสงคัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
94. รหัสทีม 17827
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ จันดี
2. เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา ทองจัด
โรงเรียนเชียงคานคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
95. รหัสทีม 17822
1. เด็กชายธนกร ช่วยจันทร์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงศิริประภา ศักดิ์ซ้าย
4. เด็กหญิงเปมิกา ศรีมูลตรี
โรงเรียนนครขอนแก่นคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
96. รหัสทีม 17681
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภูเงิน
2. เด็กชายธนกร สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงธีราพร มาตประสงค์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สีลาฤทธิ์
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
97. รหัสทีม 17529
1. เด็กหญิงชลรดา กุดขุนทด
2. นางสาวแพรทอง สุขรัง
3. นางสาวกุลธิดา ทองคำ
4. เด็กชายตันติทรง จันทาเกษกุล
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
98. รหัสทีม 17450
1. นายอัษฎา คณานันท์
2. นางสาวซาลีน่า ประทาน
โรงเรียนบ้านหมากแข้งคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
99. รหัสทีม 17438
1. นางสาวณิชานันท์ วงศ์แสงงาม
2. เด็กชายณัฐวัชต์ ภูริเศรษฐศักดิ์
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
100. รหัสทีม 17434
1. เด็กชายธีรภัทร ลัดดาเสถียร
2. เด็กหญิงอโรชา จ่างโพธิ์
3. เด็กหญิงนิภาพร ลายกลาง
4. เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีจันอัด
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​คัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
101. รหัสทีม 17430
1. เด็กหญิงสุภาวิณี สระกำ
2. เด็กหญิงณิชานันท์ กาญจนสาร
3. เด็กหญิงธัญพร สืบสุข
4. นายนัทธพงค์ ดวงพุฒ
โรงเรียนขุมคำวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
102. รหัสทีม 17383
1. เด็กชายสุภิวัฒน์ ลุนสา
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์ ไก่เขื่อง
3. เด็กชายดนัยนณัฎฐ์ จิตละมุน
4. เด็กหญิงอินทุกร แฝงเมืองคุณ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
103. รหัสทีม 17348
1. เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิราช
2. เด็กหญิงปิยธิดา ภูพวก
3. เด็กชายปัณณวัฒน์ มีสีบู
4. นางสาวกุลจิรา ทองชุม
โรงเรียนกัลยาณวัตรคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
104. รหัสทีม 17298
1. เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงกระโทก
2. เด็กชายจักรภัทร โมธรรม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
105. รหัสทีม 17257
1. นางสาววราพร ภูสาหัส
2. เด็กชายชนกานต์ เพชรเอี่ยม
โรงเรียนคำม่วงคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
106. รหัสทีม 17203
1. เด็กชายฐิติพงศ์ มโนธรรม
2. เด็กหญิงฐาปนีย์ หงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงบุณยอร สุนทรเพราะ
โรงเรียนปัญจดีคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
107. รหัสทีม 17141
1. เด็กชายสุดปรีดา ม่วงจันทร์
2. เด็กหญิงพชรกมล ไชยเทพ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ มิกขุนทด
โรงเรียนเอกปัญญาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
108. รหัสทีม 16838
1. เด็กชายเอกพล อาจฉกรรจ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์ อัฐนาค
3. เด็กหญิงสุวนันท์ ภูมิพันธ์
4. นางสาวภานิชยา เสนาพันธ์
โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
109. รหัสทีม 16802
1. เด็กหญิงภารตา อามาตย์พล
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์ น้อยคุณ
3. เด็กชายอิสระ นาสุริวงค์
4. นางสาววิลาวัลย์ ศรีแก้ว
โรงเรียนสารคามพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
110. รหัสทีม 16551
1. เด็กหญิงศิวกานต์ บุพศิริ
2. เด็กชายภาคินัย อุปสุ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขียวค้า
โรงเรียนอุเทนพัฒนาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
111. รหัสทีม 16535
1. นางสาวกมลวรรณ สุภาพ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์ ประแดงปุย
3. เด็กหญิงสิรินทรา มาจันทึก
4. เด็กชายชยากร สัพโส
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
112. รหัสทีม 16438
1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัวแดง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา วิเศษสา
3. เด็กชายธนภณ น้องคนึง
4. เด็กหญิงธนัชพร หอมพันนา
โรงเรียนมัญจาศึกษาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
113. รหัสทีม 16375
1. เด็กหญิงวิยดา พิลาเทศ
2. เด็กชายธนศักดิ์ สีละออง
3. เด็กหญิงสุธนี ชนะสงคราม
4. เด็กหญิงพรรณทิรา เหล่าดี
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
114. รหัสทีม 16304
1. เด็กหญิงจริยา แก้ววงแสน
2. เด็กชายธนกร จันทร์จางวาง
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
115. รหัสทีม 16297
1. เด็กชายธีระเดช โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงอัมพิกา พากเพียร
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
116. รหัสทีม 16250
1. เด็กหญิงดาราวรรณ เป็นสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โพธิ์คำ
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
117. รหัสทีม 16093
1. เด็กชายพิรญาณ
2. เด็กชายชยธร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
118. รหัสทีม 15930
1. เด็กหญิงปัณฑารีย์ พลทามูล
2. เด็กหญิงพิชชาพร บุญดี
3. เด็กชายทิวากรณ์ มียา
4. เด็กหญิงอภิญญา ชอบแก้วกลาง
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
119. รหัสทีม 15728
1. เด็กหญิงลีลาวดี ศิลาภากุล
2. เด็กหญิงกันต์กนิฐ ทรัพย์สนุ่น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา บุญปัญญา
4. เด็กชายชองโชค เสรีก่อแก้ว
โรงเรียนสิรินธรคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
120. รหัสทีม 15665
1. เด็กชายจิตรภณ ทองพั้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา พจนา
3. เด็กหญิงศศิร์กร ทาร่อน
4. เด็กหญิงกมลพร ศรีทนษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
121. รหัสทีม 15377
1. เด็กหญิงเกสรา แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงพจรินทร์ ธรรมสอน
3. เด็กชายอภิรักษ์ เทียมไทย
4. เด็กชายพงศธร คุณทา
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
122. รหัสทีม 15273
1. เด็กชายณัฐดนัย สระแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์ จันทร์หอม
โรงเรียนบ้านหมากแข้งคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
123. รหัสทีม 15106
1. เด็กหญิงปรีชญา โคตรสุโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีกระสอน
3. เด็กชายวรรธนภัทร ผาเจริญ
4. เด็กชายธนาดุล ดอนลาดพันธ์
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
124. รหัสทีม 14994
1. เด็กชายจรูญศักดิ์ สำเภา
2. เด็กชายเหินฟ้า จาจี
3. เด็กหญิงน้ำเพชร สมณา
4. เด็กหญิงเกวลิน ทองสง่า
โรงเรียนธาตุพนมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
125. รหัสทีม 14875
1. เด็กชายภูริภัทร แสงมณี
2. เด็กชายผดุงวัฒน์ พันหล่อมโส
3. นางสาวสิดาพร พิลาพรม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
126. รหัสทีม 14869
1. นางสาวปฏิมากร หาญอาสา
2. นายจักริน นิยมวัน
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
127. รหัสทีม 14817
1. เด็กหญิงณัฐชา ประธาน
2. เด็กชายธนวัฒน์ หมาดหลู
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
128. รหัสทีม 15665
1. เด็กชายจิตรภณ ทองพั้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา พจนา
3. เด็กหญิงศศิร์กร ทาร่อน
4. เด็กหญิงกมลพร ศรีทนษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
129. รหัสทีม 18361
1. เด็กหญิงณภัทร เชื้อเจริญ
โรงเรียนสุรวิทยาคารคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
130. รหัสทีม 17744
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ เอกทัศน์
2. เด็กหญิงจิดาภา สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนิรัชญาพร บุตรตะกาศ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 12:00- 12:20
131. รหัสทีม 16832
1. เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์ประชุม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา พรมยาลี
3. เด็กหญิงยลดา รูปดี
4. เด็กหญิงกนกวรรณ คนหาร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
132. รหัสทีม 16227
1. เด็กชายปิยะวัตร สายโกสุม
2. เด็กหญิงกณิศา ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงธัญชนก จันทะวิชัย
4. เด็กหญิงวรัฒยาพร เมืองชา
โรงเรียนสนามบินคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
133. รหัสทีม 16745
1. เด็กชายดลภพ การบรรจง
2. เด็กหญิงลักษมี ระสอน
3. เด็กหญิงณัฐพร ก้านเพ็ชร
โรงเรียนกำแพงคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 21 ก.ย. 65 15:00- 15:20
134. รหัสทีม 15707
1. เด็กหญิงภัทรียา เจียรคุปต์
2. เด็กหญิงณัฐติญา พันชะโก
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคัดเลือก หญิง 21 ก.ย. 65 09:00- 09:20
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 17190
1. เด็กชายชานนท์ ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกฤตวรรณ อุ่นจิตติ
3. เด็กหญิงดารินทร์ เตมีรัสมี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
2. รหัสทีม 17177
1. เด็กชายธนกฤต ขอมีกลาง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ
3. เด็กหญิงวิรันทร์ตา ธนเดชากุล
โรงเรียนโยธินบูรณะคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
3. รหัสทีม 17171
1. เด็กหญิงณัฐนิชา ดอกไม้เทศ
2. เด็กหญิงปภาดา รัตนภาคิน
3. เด็กหญิงณิชาภา ลีฬหาพนากุล
4. เด็กหญิงณภัทร ศรีวารินทร์
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
4. รหัสทีม 17155
1. เด็กชายพีรบูรณ์ ภูริเริงภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตุรงค์เรือง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
5. รหัสทีม 17109
1. เด็กชายธนภัทร ปานเก่า
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผึ่งแช่ม
3. เด็กชายวรรณ์วิชัย ผลทวี
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงสวัสดิ์
โรงเรียนวัดโฆสิทธารามคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
6. รหัสทีม 17104
1. เด็กหญิงธฤตวัน อบรมดี
2. เด็กชายศิริพงค์ ขุนทิพย์ลาย
3. เด็กชายณัฏฐากร ผิวขำ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
7. รหัสทีม 17103
1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร​ จันทร์​สงคราม​
2. เด็กชายพงศกร สอนเต็ม
3. เด็กหญิงปุณณภา คล้ายวงศ์
4. เด็กชายภัทรพล ประเสริฐธีรพงศ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
8. รหัสทีม 17084
1. เด็กหญิงศิรินทิพย์ แย้มอุ่ม
2. เด็กชายรณกร พร้อมสิ้น
3. เด็กหญิงฐิติมา กิ่งดี
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
9. รหัสทีม 17063
1. เด็กหญิงณิชาลฎา ฉัตรธรรมธร
2. เด็กหญิงกุลภรณ์ ไชยคิรินทร์
โรงเรียนสตรีวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
10. รหัสทีม 17048
1. เด็กหญิงวิสสุตา บุรงค์
2. เด็กหญิงณภัทร มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงประกายแก้ว โพธิ์กระจ่าง
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
11. รหัสทีม 17016
1. นางสาววริศรา อมรสิริพงศ์
2. เด็กหญิงปวริศา เกิดแสง
3. นางสาวประภาพร จันทน์วิมล
4. นางสาวศศิพิมพ์พร เพิ่ม​พูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
12. รหัสทีม 17000
1. เด็กหญิงพรสวรรค์ สำราญเงิน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
13. รหัสทีม 16936
1. เด็กหญิงพรนภา พระเหมา
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
14. รหัสทีม 16814
1. เด็กหญิงกรกัญญา อาบสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ เผียนสันเทียะ
3. เด็กหญิงณิชาณัฐ หัสดร
4. เด็กหญิงณัฐกมล ประสาทเขตรการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
15. รหัสทีม 16806
1. เด็กหญิงปริชญา อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์ ซื่อตรง
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
16. รหัสทีม 16798
1. เด็กหญิงสรัลชนา สีสอาด
2. นางสาวมณทิรา ริทัศน์โส
โรงเรียนสุขเจริญผลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
17. รหัสทีม 16778
1. เด็กชายธามธันชนน ชูมณี
2. เด็กชายยงยศ มีศรียงศ์
3. เด็กหญิงปณิตา จ๋วนเจนกิจ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไร่สงวน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
18. รหัสทีม 16695
1. เด็กหญิงภัทราวดี ไตรรส
2. เด็กหญิงสวรรยา วงษ์ฟู
3. เด็กชายชยางกูร จันทร์นวล
4. เด็กหญิงพลอยพัชชา บริบูรณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
19. รหัสทีม 16680
1. เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา ฮะสูน
2. เด็กหญิงบุญนุรี เทพทับทิม
3. เด็กหญิงเขมิกา มุ่งเกลี่ยวกลาง
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
20. รหัสทีม 16656
1. เด็กหญิงทิพาภร มีแสง
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
21. รหัสทีม 16651
1. เด็กชายปฏิวัติ ลาภใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนมน บุญขันธ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา พิลาชัย
4. เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
22. รหัสทีม 16636
1. เด็กหญิงปวริศา ศรีเดช
2. เด็กหญิงจินดามณี อุ่นวงค์
3. เด็กหญิงณัฏชญา ลิ้มพิสูจน์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญมี
โรงเรียนสิริรัตนาธรคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
23. รหัสทีม 16624
1. เด็กหญิงนราวดี เกินชัย
2. เด็กชายพชรวิชญ์ ไพบูลย์
3. เด็กหญิงภานุมาศ พอเณร
4. เด็กชายนครินทร์ กิติสากล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
24. รหัสทีม 16578
1. เด็กชายวชิรวิทย์ อภิรักษ์นันท์ชัย
2. เด็กชายนำชัย คลองน้อย
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์ กลมบางพลี
4. เด็กหญิงพรพระพุทธ หอสว่างวงศ์
โรงเรียนศรัทธาสมุทรคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
25. รหัสทีม 16576
1. เด็กหญิงเบญจภาภรณ์ ผลภักดี
โรงเรียนวัดบวรมงคลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
26. รหัสทีม 16574
1. เด็กหญิงสุวภัทร ตู้บรรเทิง
2. เด็กหญิงธัญชนก โกเมท
3. เด็กชายธีรศักดิ์ จินาบุญ
4. เด็กหญิงภารดี สิทธิสาร
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
27. รหัสทีม 16552
1. เด็กหญิงพิมพกานต์ พลศรี
2. เด็กหญิงอัญชิสา ลอยอิ่ม
3. เด็กหญิงชญานิน สียางนอก
4. เด็กหญิงวรกานต์ กอวงษ์
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
28. รหัสทีม 16532
1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์ เอี่ยมพุก
2. เด็กหญิงภัทรมน บุญประเสริฐ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
29. รหัสทีม 16513
1. เด็กหญิงสิรามล เสมาทอง
2. เด็กหญิงสุทธิ์ธารา คงสถิตย์
3. เด็กหญิงวศภรณ์ ไชยมี
4. เด็กหญิงอาภากร ศรีอุทัย
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
30. รหัสทีม 16503
1. เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมี
2. เด็กหญิงน้ำค้าง
3. เด็กหญิงศิริญาณ์ บุญชื่น
4. เด็กหญิงอุบลวรรณา ทศพลอุดมพงศ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
31. รหัสทีม 16501
1. เด็กชายพีรณัฐฎ์ บุญอิ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรา
3. เด็กชายนิติภูมิ ปิ่นมุข
4. เด็กหญิงวีรวรรณ เชี่ยวชำนาญ
โรงเรียนวัดสุวรรณคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
32. รหัสทีม 16449
1. เด็กหญิงกันฐิมา หมื่นรินทร์
2. เด็กหญิงแทนฤทัย พันธุมณิ
โรงเรียนราชินีบนคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
33. รหัสทีม 16423
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
3. เด็กหญิงนิลุบล เดชอนันต์
4. เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
34. รหัสทีม 16402
1. เด็กชายกวิน ยศวิชา
2. เด็กชายกรวิชญ์ พงศ์เดชอมร
3. เด็กหญิงปนัดดา มณีนาถ
4. เด็กหญิงเพียงฉัตร ศิริวรฉัตร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
35. รหัสทีม 16383
1. นางสาววันเพ็ญ คำแสง
โรงเรียนแหลมบัววิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
36. รหัสทีม 16368
1. เด็กชายฉัตรชัย
2. เด็กหญิงธฏชคล ด้านเนาลา
3. เด็กชายจีรชัย การวิชัย
4. เด็กหญิงภัทราพร ดีสมแสง
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
37. รหัสทีม 16342
1. เด็กหญิงกฤติมา แซ่ฉั่ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
38. รหัสทีม 16200
1. เด็กชายสนั่น จอ
2. เด็กหญิงณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงหทัยชนก โมธรรม
4. เด็กหญิงกัญจณ์ณิกข์ ต่อรัตนวัฒนา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
39. รหัสทีม 16190
1. เด็กหญิงณปภา สีเทา
2. เด็กหญิงณชญา สีเทา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์ เพียรทอง
4. เด็กหญิงชามา พุกบ้านยาง
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
40. รหัสทีม 16151
1. เด็กหญิงฐิติชญาน์ มะลิขาว
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สกุลสุรเอกพงศ์
3. เด็กหญิงชุติรดา เหลืองพิพัฒน์สร
โรงเรียนราชินีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
41. รหัสทีม 16132
1. เด็กหญิงศิรินพร บุญเรือง
2. เด็กหญิงพรนภา บุญรอด
3. นางสาวนก -
โรงเรียนบ้านดินโสคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
42. รหัสทีม 16101
1. เด็กหญิงวริศา แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวีระ แสนกล้า
3. เด็กชายธนกร เส็งเล็ก
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
43. รหัสทีม 16099
1. เด็กหญิงชาลิสา ชูรัตน์
2. เด็กหญิงจริยาธรรม คำปลิว
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
44. รหัสทีม 15971
1. เด็กหญิงพรชนะ กิ่มยิ่งยศ
2. เด็กหญิงเขมสรณ์ บริดอน
3. เด็กหญิงพิชชาพร แสงแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
45. รหัสทีม 15957
1. เด็กหญิงแก้วแกมพลอย สิงห์กล้า
2. เด็กหญิงสุธาสินี ธนะมิตร
3. เด็กหญิงชนาภัทร จันทราเทพ
4. เด็กหญิงพิชชาพร ปัญญานนท์
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
46. รหัสทีม 15944
1. นางสาวสิริวิมล จันโสภา
2. เด็กหญิงพลอยแหวน เขียนพนม
3. นายพงศกร จริงจิตต์
4. เด็กหญิงปสุดา เกลอสูงเนิน
โรงเรียนบูรณะศึกษาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
47. รหัสทีม 15882
1. เด็กชายธนวิชญ์ สัตบุตร
2. เด็กชายวัณชัย ขำมี
3. เด็กชายรชต ถ้วยทอง
4. เด็กหญิงชลิตา ลูกบัว
โรงเรียนพระนารายณ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
48. รหัสทีม 15878
1. เด็กหญิงกนกพร ใจร่วม
2. เด็กหญิงคริสเตียนา เฟบิรี
3. เด็กหญิงภัคจีรา อ่อนน้อม
4. เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมจักร์
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
49. รหัสทีม 15750
1. เด็กชายชยานนท์ ทัศประไพร
2. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เพ็ชรพยาบาล
3. เด็กหญิงศุภารัตน์ แก้วสาคร
4. เด็กหญิงปุณญิสา จิ๋วรี
โรงเรียนหอวังคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
50. รหัสทีม 15726
1. เด็กหญิงปานเนตร วิทูเจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงอัจจิมา ย่ามไธสง
3. เด็กหญิงธนวันต์ คนขยัน
4. เด็กหญิงสรสิชา จันทร์ขอนแก่น
โรงเรียนราชดำริคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
51. รหัสทีม 15628
1. เด็กชายก้องกิดากร ปั้นเจริญ
2. เด็กหญิงภิธิดา ผ่องศรี
3. เด็กหญิงจิตรตรา เดชสุภา
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
52. รหัสทีม 15601
1. เด็กหญิงรุ่งนภา อาดำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา สืบมาก
3. เด็กหญิงณัชชวีร์ ผิวขาว
อื่นอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
53. รหัสทีม 15502
1. เด็กหญิงฐิติวรดา รอดแก้ว
2. เด็กหญิงมุกลินลวา เพ็งมณี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
54. รหัสทีม 15413
1. เด็กหญิงณัฐนิษฐา พลอยประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลำพันธ์ุ
3. เด็กชายกฤตเมธ จันทจร
4. เด็กชายอภิชาติ พูลเพิ่ม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
55. รหัสทีม 15303
1. เด็กหญิงจีรนันท์ เทพอุบล
2. เด็กหญิงสุพัชชา ชื่นนอก
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ ด้วงทอง
4. เด็กหญิงภัควดี ภาคเนตร์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
56. รหัสทีม 15257
1. เด็กหญิงอัญชิษฐา วารีหลั่ง
2. เด็กหญิงธัญชนก พรหมมงคล
3. เด็กหญิงกรชนก ภูนานม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
57. รหัสทีม 15221
1. เด็กหญิงเพชรปฐมพร อินทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา สุนทรชัย
3. เด็กหญิงอศัลยา จันทร์แสง
4. นางสาวชนัญชิดา ณ ถลาง
โรงเรียนนิคมวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
58. รหัสทีม 15058
1. เด็กชายโย เมา
2. เด็กหญิงสุวรรณภา สระโกสุม
3. เด็กหญิงธมกร มหาเเก้ว
4. เด็กหญิงวัลย์ฤดี สังข์ทอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
59. รหัสทีม 14902
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ สินสิงห์
2. เด็กหญิงบุญสุดา พิมหนองโพน
3. เด็กหญิงณัชชา นาคอุดม
4. เด็กหญิงรินลณี กิตติมาศักดิ์วงษ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
60. รหัสทีม 14836
1. เด็กชายสหรัถ ฤทธิ์สำเร็จ
2. เด็กหญิงกวินธิดา อัฐภิญญาธร
3. นางสาวเกศรา อดิศักดิ์สกุล
4. เด็กชายเขมทัตต์ ถาวรพัฒนานนท์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
61. รหัสทีม 14828
1. เด็กหญิงเปรมิกา ทุมมา
โรงเรียนบางบัวทองคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
62. รหัสทีม 18684
1. เด็กหญิงมินตรา สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยกร ศรีสุราช
3. เด็กหญิงณฐมน เกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
63. รหัสทีม 18670
1. เด็กหญิงภัทรจิตร พีระสมบัติ
2. เด็กหญิงอาทิตยา วิมลพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร ปลื้มสนธิ์
4. เด็กหญิงศิรประภา มีแก้ว
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
64. รหัสทีม 18630
1. เด็กหญิงกชนันท์ ธัมมา
2. เด็กหญิงปัทมา แสงสว่าง
3. เด็กหญิงชนมณี จันทนาเวช
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
65. รหัสทีม 18613
1. เด็กหญิงจันทรนันทน์ ศรีปาน
2. เด็กหญิงดาฑิกา บุณยนิตย์
3. เด็กหญิงแพรวา เพ็ญคุณาพร
4. เด็กหญิงพรอุมา บุณยนิตย์
โรงเรียนโรงเรียนเลิศหล้าคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
66. รหัสทีม 18598
1. เด็กหญิงปริยากร ตระกูลวารี
2. เด็กหญิงพนัชกร พ่วงกลัด
3. เด็กชายกันตวัฒน์ ทัศนกุลพันธ์
4. เด็กชายพิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
67. รหัสทีม 18581
1. เด็กหญิงฐิติชญา พึงสมบุญ
2. เด็กชายพิชาภพ แก้วคุณ
3. เด็กหญิงนนท์นลิน รุ่งภักดีสวัสดิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
68. รหัสทีม 18563
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา คันซอทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์ เจดีย์พราหม์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
69. รหัสทีม 18562
1. เด็กหญิงอรปรียา ตาลอ่อน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
70. รหัสทีม 18551
1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญจอง
โรงเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
71. รหัสทีม 18527
1. เด็กหญิงลภัสกร วรเดชากุล
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประัชาสงเคราะห์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
72. รหัสทีม 18522
1. เด็กหญิงวนัสนันท์ รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงพิชญธิดา เอกจีน
3. เด็กหญิงปริยากร เสาวรส
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ โพธิ์ทอง
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
73. รหัสทีม 18484
1. นางสาวเเก้วกาญจนา นามวงค์พรหม
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
74. รหัสทีม 18473
1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา แตงทอง
2. เด็กหญิงณัฐชุดา แก้วเรือง
3. เด็กหญิงปุณณา สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพาขวัญ เกลี้ยงเกล้า
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
75. รหัสทีม 18469
1. เด็กหญิงอัยลดา มูฮัมหมัด
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
76. รหัสทีม 18456
1. นางสาวอโรชา สวัสดิ์ช่วย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
77. รหัสทีม 18413
1. เด็กหญิงณิชาภัทร แดงเพลิง
2. เด็กหญิงธารารัตน์ ประภาพันธ์
3. เด็กหญิงนิรุชา สุขเรือน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัญญาจันทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
78. รหัสทีม 18389
1. เด็กหญิงศรุตา พวงทวาย
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
79. รหัสทีม 18328
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงนวพรรษ มองศิริ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
80. รหัสทีม 18302
1. เด็กหญิงวริชาพร ปันหอม
2. เด็กชายวิศาล ปานกลับ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
81. รหัสทีม 18288
1. เด็กหญิงดวงดาว กิริยา
2. นายสรกฤช รื่นภิรมย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
82. รหัสทีม 18279
1. เด็กหญิงปฐมาวดี จันทนะวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา​ ทรัพย์เเตง
3. เด็กชายเก่งกาจ สุทธิโชติ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
83. รหัสทีม 18170
1. เด็กหญิงวรรณรัตน์ กูดคล้าย
2. เด็กหญิงจริยา คุดผิว
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
84. รหัสทีม 18160
1. เด็กหญิงปิยนุช ฮีมหมัด
2. เด็กหญิงกนิษฐา อุไทยธุราทร
3. เด็กหญิงวรัญญา พุ่มอิ่ม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก จริมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
85. รหัสทีม 18139
1. นางสาวอรอุมา สุภาพ
2. เด็กหญิงพีรดา สังข์ทอง
3. เด็กหญิงมุกดาวรรณ ทุมแก้ว
4. เด็กหญิงมาลิสา บุญขาว
โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
86. รหัสทีม 18077
1. เด็กหญิงอัมภิกา อ่างเฮ้า
2. เด็กหญิงปนิตา ธรรมกุลางกูร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
87. รหัสทีม 18055
1. เด็กชายขวัญชล ลิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร จอมสังข์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ
4. เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
88. รหัสทีม 18054
1. เด็กหญิงธีราพร โมงคาม
2. เด็กชายปิติพงษ์ วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงนริศรา กันหลง
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
89. รหัสทีม 18051
1. เด็กหญิงดุจเพชร ยินดีธรรม
2. เด็กหญิงลวิตรา ใหญ่คำมา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
90. รหัสทีม 18045
1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
2. เด็กหญิงกรวรินทร์ มูลละออง
3. เด็กหญิงศุภกานต์ วัชชวงษ์
4. เด็กหญิงกนกวรรณ สุขมาก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
91. รหัสทีม 18018
1. เด็กหญิงอนุธิดา ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ฉ่ำแฉล้ม
3. เด็กชายโฟโต้ นรากร
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
92. รหัสทีม 18017
1. เด็กหญิงจิราภา สอนมาลา
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
93. รหัสทีม 18013
1. นางสาวณัฐริกา แป้นขุนทด
2. เด็กหญิงปพิชญา อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงเหมยฟ้า บุญเทพ
4. เด็กหญิงศุภาวดี หาขุนทด
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
94. รหัสทีม 18008
1. เด็กหญิงณัฐธิดา มะลิปล้อง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์ พันธ์คำภา
3. เด็กหญิงธันยนิษฐ์ กองกุล
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
95. รหัสทีม 17995
1. เด็กหญิงปรัชญาวีร์ ไพศาลนิชากร
โรงเรียนศรีมหาโพธิคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
96. รหัสทีม 17933
1. เด็กหญิงชลิดา ชายแก้ว
2. เด็กหญิงณปภาภร ผาติธรรมกุล
3. นางสาวสาวิตรี สุขศรี
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
97. รหัสทีม 17890
1. นายฐะภานน อังคษร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค เพราะทะ
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
98. รหัสทีม 17881
1. เด็กหญิงนรัชญ์พัณ กำลัง
2. เด็กหญิงอัยรดา ยิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงภริดา มิตรสมาน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
99. รหัสทีม 17876
1. เด็กหญิงปริยาภัทร ไทรงาม
2. เด็กหญิงพรวรินทร์ ธาราพิพัฒนกุล
3. เด็กหญิงวรรณิกา จารุสกุล
4. เด็กหญิงกชพร ผัสสะผล
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
100. รหัสทีม 17870
1. เด็กหญิงสุพิชชา เสมาทอง
โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
101. รหัสทีม 17862
1. เด็กหญิงวันวิสา พ่วงแจ่ม
โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
102. รหัสทีม 17820
1. เด็กหญิงณัฐธยาน์ อัครเรืองกุล
2. เด็กหญิงอรธันยา ธารณธรรม
3. เด็กหญิงรวิสรา วรวงษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
103. รหัสทีม 17813
1. เด็กหญิงโสภิสา โชคนิติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงฐิดายุ กมลเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
104. รหัสทีม 17804
1. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
2. เด็กชายณัฏฐ์ พันธุ์ภูนิธิกุล
3. เด็กชายศรรวริศ ค้าไม้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
105. รหัสทีม 17798
1. เด็กหญิงมนัญญาพร พิมน้อย
2. เด็กชายอุกฤษฏ์ ทิมาสาร
3. เด็กหญิงญาณิศา รอดปาน
4. เด็กหญิงโชภิตา หอมจีน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
106. รหัสทีม 17768
1. เด็กหญิงวาริณี หอยจับ
2. เด็กหญิงวริษฐา อ่อนกัน
3. เด็กหญิงธวรรณรัตน์ สุริยงค์
4. เด็กหญิงกนต์ระพี จันทรศิริ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
107. รหัสทีม 17742
1. เด็กหญิงจิรชยา สืบเทพ
2. เด็กหญิงนิชานันท์ เเซวจันทึก
3. เด็กหญิงชนิดา บูชาพันธ์
4. เด็กหญิงสุชาดา หนูช้างเผือก
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
108. รหัสทีม 17729
1. เด็กหญิงรินรดา กัลวงษ์
2. เด็กหญิงสุภสร ระหว่างงาน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์ บวรอุดมเกษม
4. เด็กหญิงนิภาพร วรฐากูร
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
109. รหัสทีม 17686
1. เด็กหญิงดวงพร กล้วยหอม
2. เด็กหญิงเทพีพร พงษ์ไพบูลย์
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
110. รหัสทีม 17672
1. เด็กหญิงศศิกานต์ จันทราศรี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์ กุลอนรรฆพันธู์
3. เด็กหญิงนาตยา พลบุตร
4. เด็กชายสุธีร์ แจ่มทิม
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
111. รหัสทีม 17659
1. เด็กชายปรเมนทร์ พงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนฎา หะยีฟุต
3. เด็กชายอภิชาติ ลังกาวงศ์
4. เด็กหญิงอรนันท์ สมุนันต์
โรงเรียนวัดปากบ่อคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
112. รหัสทีม 17648
1. เด็กหญิงกิตติญาภร เสือคำราม
2. เด็กหญิงสโรชา ศรีเพ็ชร์
3. เด็กชายภัทรพงษ์ เนินไธสง
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
113. รหัสทีม 17643
1. เด็กชายเมธาวิน ชาวไร่นาค
2. เด็กหญิงชนกนันท์ เกตุบุญลือ
3. เด็กหญิงพิชญาย์ มากเปรมบุญ
4. เด็กหญิงณัฐิญา บุณยเลขา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
114. รหัสทีม 17635
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ โมลี
2. เด็กหญิงสุดา จิรัตติกานนท์
3. เด็กชายพัฒย์ธวัฒน์ ประดับญาติ
โรงเรียนตันตรารักษ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
115. รหัสทีม 17608
1. เด็กชายศตวรรษ ศุภกรพงศ์ศิริ
2. เด็กชายสุริย สาธุ
3. เด็กหญิงขจีวรรณ จันพูล
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
116. รหัสทีม 17587
1. เด็กหญิงนภัสนันท์ รณเกียรติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
117. รหัสทีม 17584
1. เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม
2. เด็กชายเตมีย์ ทองดี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
118. รหัสทีม 17551
1. เด็กหญิงพัณณิตา คำวัน
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทองทาลักษณ์
3. เด็กหญิงอุมากร เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงผกามาศ นึกถึง
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
119. รหัสทีม 17532
1. เด็กหญิงเขมจิรา ธนาฤทธิกุล
2. เด็กหญิงธนอร เริงโอสถ
3. เด็กหญิงกานพู แก้วประไพ
4. เด็กหญิงสาวิกา ไชยรังษี
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
120. รหัสทีม 17489
1. เด็กหญิงปวริศา ฮั้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนสิชา ทำนิล
3. เด็กหญิงศศิวิมล ไทรจันทร์
4. เด็กหญิงกมลวรรณ ทวีทรัพย์ทวีสุข
โรงเรียนนารีวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
121. รหัสทีม 17448
1. เด็กชายยุคันธร เสาวนิตย์
2. เด็กหญิงกมลวดี ทิพยรัตน์
3. เด็กหญิงนงนภัส สุวรรณ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
122. รหัสทีม 17446
1. เด็กหญิงนุชวรา วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงมาลีวรรณ แซ่จง
โรงเรียนศรีมหาโพธิคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
123. รหัสทีม 17442
1. นางสาววรวรรณ ตรีเวก
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี สุจิตธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์
4. เด็กชายพัทธนดนน์ กินตาว
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
124. รหัสทีม 17377
1. เด็กชายกฤตภาส มณีรัตน์
2. เด็กหญิงรมณ แสนเมือง
3. เด็กหญิงปราณปรียา พุทธศาสน์ศรัทธา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
125. รหัสทีม 17375
1. เด็กหญิงชลิดา แก้วมาคูณ
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
126. รหัสทีม 17354
1. เด็กหญิงณพัทธ์ธรี เวชทัพ
2. เด็กหญิงพิญญรักศ์ เพชรเรืองภพ
3. เด็กหญิงรมิดา มิดสันเทียะ
4. เด็กชายธนพัฒน์ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนสารวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
127. รหัสทีม 17338
1. นางสาววนิดา นะศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส จูชาวนา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
128. รหัสทีม 17334
1. เด็กหญิงอรวรรณ จัตุรงค์แสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ตัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
129. รหัสทีม 17266
1. เด็กหญิงญาดา ศรีภูโรจน์
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
130. รหัสทีม 17242
1. เด็กหญิงเมย์ริษา แสนบูราณ
2. เด็กหญิงปวิชญา บุญคุ้มครอง
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
131. รหัสทีม 17211
1. เด็กหญิงชนาภา พรหมธิดา
2. เด็กชายกรภัทร์ จันจินดา
3. เด็กหญิงวิชกาญจน์ อินปัญญา
4. เด็กหญิงบุญนิสา ทับคล้าย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
132. รหัสทีม 18607
1. เด็กชายธนชัย พานเฟือง
2. เด็กชายพิสิฎฎ์พล จุลลนันท์
3. เด็กชายปัญณ์ พันธุวิชิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
133. รหัสทีม 18598
1. เด็กหญิงปริยากร ตระกูลวารี
2. เด็กหญิงพนัชกร พ่วงกลัด
3. เด็กชายกันตวัฒน์ ทัศนกุลพันธ์
4. เด็กชายพิชญุตม์ คำพันธุ์นิพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
134. รหัสทีม 18581
1. เด็กหญิงฐิติชญา พึงสมบุญ
2. เด็กชายพิชาภพ แก้วคุณ
3. เด็กหญิงนนท์นลิน รุ่งภักดีสวัสดิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
135. รหัสทีม 18563
1. เด็กหญิงณัฐกฤตา คันซอทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์ เจดีย์พราหม์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
136. รหัสทีม 18500
1. เด็กชายภัทรพล แสงสวย
2. เด็กชายณราเมศ หาระสาร
3. เด็กชายธนาทร พุ่มพวง
4. เด็กชายธราธร หุ่นสม
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
137. รหัสทีม 18328
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงนวพรรษ มองศิริ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
138. รหัสทีม 18323
1. เด็กชายจิรภัทร สงทอง
2. เด็กชายชิตวัน เธียรเอี่ยมอนันต์
3. นายพันวิทย์ กิติศรีปัญญา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
139. รหัสทีม 18302
1. เด็กหญิงวริชาพร ปันหอม
2. เด็กชายวิศาล ปานกลับ
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
140. รหัสทีม 18288
1. เด็กหญิงดวงดาว กิริยา
2. นายสรกฤช รื่นภิรมย์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
141. รหัสทีม 18279
1. เด็กหญิงปฐมาวดี จันทนะวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา​ ทรัพย์เเตง
3. เด็กชายเก่งกาจ สุทธิโชติ
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
142. รหัสทีม 18098
1. เด็กชายปุญญวัชร์ ศิริสัจจวัฒน์
2. เด็กชายณัฐพัชร เนาวรัตนจำเนียร
3. เด็กชายคนมงคล จันทร์มรกต
4. เด็กชายสมิทธิ กิลรอย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
143. รหัสทีม 18055
1. เด็กชายขวัญชล ลิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร จอมสังข์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา คุณวุฒิ
4. เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
144. รหัสทีม 18054
1. เด็กหญิงธีราพร โมงคาม
2. เด็กชายปิติพงษ์ วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงนริศรา กันหลง
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
145. รหัสทีม 18018
1. เด็กหญิงอนุธิดา ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา ฉ่ำแฉล้ม
3. เด็กชายโฟโต้ นรากร
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
146. รหัสทีม 17890
1. นายฐะภานน อังคษร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค เพราะทะ
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
147. รหัสทีม 17804
1. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
2. เด็กชายณัฏฐ์ พันธุ์ภูนิธิกุล
3. เด็กชายศรรวริศ ค้าไม้
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
148. รหัสทีม 17798
1. เด็กหญิงมนัญญาพร พิมน้อย
2. เด็กชายอุกฤษฏ์ ทิมาสาร
3. เด็กหญิงญาณิศา รอดปาน
4. เด็กหญิงโชภิตา หอมจีน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
149. รหัสทีม 17773
1. เด็กชายโมกขทรัพย์ ทองดอนเกรื่อง
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
150. รหัสทีม 17723
1. เด็กชายสุรศักดิ์ จิตอารีย์
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
151. รหัสทีม 17672
1. เด็กหญิงศศิกานต์ จันทราศรี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์ กุลอนรรฆพันธู์
3. เด็กหญิงนาตยา พลบุตร
4. เด็กชายสุธีร์ แจ่มทิม
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
152. รหัสทีม 17659
1. เด็กชายปรเมนทร์ พงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนฎา หะยีฟุต
3. เด็กชายอภิชาติ ลังกาวงศ์
4. เด็กหญิงอรนันท์ สมุนันต์
โรงเรียนวัดปากบ่อคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
153. รหัสทีม 17648
1. เด็กหญิงกิตติญาภร เสือคำราม
2. เด็กหญิงสโรชา ศรีเพ็ชร์
3. เด็กชายภัทรพงษ์ เนินไธสง
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
154. รหัสทีม 17643
1. เด็กชายเมธาวิน ชาวไร่นาค
2. เด็กหญิงชนกนันท์ เกตุบุญลือ
3. เด็กหญิงพิชญาย์ มากเปรมบุญ
4. เด็กหญิงณัฐิญา บุณยเลขา
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
155. รหัสทีม 17635
1. เด็กหญิงณัฐนันท์ โมลี
2. เด็กหญิงสุดา จิรัตติกานนท์
3. เด็กชายพัฒย์ธวัฒน์ ประดับญาติ
โรงเรียนตันตรารักษ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
156. รหัสทีม 17608
1. เด็กชายศตวรรษ ศุภกรพงศ์ศิริ
2. เด็กชายสุริย สาธุ
3. เด็กหญิงขจีวรรณ จันพูล
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
157. รหัสทีม 17584
1. เด็กหญิงเมธปิยา กรกุม
2. เด็กชายเตมีย์ ทองดี
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
158. รหัสทีม 17448
1. เด็กชายยุคันธร เสาวนิตย์
2. เด็กหญิงกมลวดี ทิพยรัตน์
3. เด็กหญิงนงนภัส สุวรรณ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
159. รหัสทีม 17442
1. นางสาววรวรรณ ตรีเวก
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี สุจิตธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา โกไศยกานนท์
4. เด็กชายพัทธนดนน์ กินตาว
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
160. รหัสทีม 17377
1. เด็กชายกฤตภาส มณีรัตน์
2. เด็กหญิงรมณ แสนเมือง
3. เด็กหญิงปราณปรียา พุทธศาสน์ศรัทธา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
161. รหัสทีม 17354
1. เด็กหญิงณพัทธ์ธรี เวชทัพ
2. เด็กหญิงพิญญรักศ์ เพชรเรืองภพ
3. เด็กหญิงรมิดา มิดสันเทียะ
4. เด็กชายธนพัฒน์ เชี่ยวชาญ
โรงเรียนสารวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
162. รหัสทีม 17229
1. เด็กหญิงพัทธนันท์ พ่อค้า
2. เด็กหญิงปุณยาวี หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงโสรญา แก้วบัวดี
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
163. รหัสทีม 17211
1. เด็กหญิงชนาภา พรหมธิดา
2. เด็กชายกรภัทร์ จันจินดา
3. เด็กหญิงวิชกาญจน์ อินปัญญา
4. เด็กหญิงบุญนิสา ทับคล้าย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
164. รหัสทีม 17190
1. เด็กชายชานนท์ ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกฤตวรรณ อุ่นจิตติ
3. เด็กหญิงดารินทร์ เตมีรัสมี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
165. รหัสทีม 17177
1. เด็กชายธนกฤต ขอมีกลาง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ
3. เด็กหญิงวิรันทร์ตา ธนเดชากุล
โรงเรียนโยธินบูรณะคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
166. รหัสทีม 17158
1. เด็กชายจิตติพัฒน์ พูนวิรุฬห์
2. เด็กชายภีมะณัฐ ภุมมา
3. เด็กชายกิตตินันท์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. เด็กชายธุวพัส ชาญณรงค์
โรงเรียนทวีธาภิเศกคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
167. รหัสทีม 17155
1. เด็กชายพีรบูรณ์ ภูริเริงภูมิ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตุรงค์เรือง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
168. รหัสทีม 17115
1. เด็กชายจารุกิตติ์ พูลผล
2. เด็กหญิงชามา รัตตศิริ
3. เด็กหญิงประกายเพชร ม่วงมี
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
169. รหัสทีม 17109
1. เด็กชายธนภัทร ปานเก่า
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผึ่งแช่ม
3. เด็กชายวรรณ์วิชัย ผลทวี
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงสวัสดิ์
โรงเรียนวัดโฆสิทธารามคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
170. รหัสทีม 17104
1. เด็กหญิงธฤตวัน อบรมดี
2. เด็กชายศิริพงค์ ขุนทิพย์ลาย
3. เด็กชายณัฏฐากร ผิวขำ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
171. รหัสทีม 17103
1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร​ จันทร์​สงคราม​
2. เด็กชายพงศกร สอนเต็ม
3. เด็กหญิงปุณณภา คล้ายวงศ์
4. เด็กชายภัทรพล ประเสริฐธีรพงศ์
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
172. รหัสทีม 17084
1. เด็กหญิงศิรินทิพย์ แย้มอุ่ม
2. เด็กชายรณกร พร้อมสิ้น
3. เด็กหญิงฐิติมา กิ่งดี
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
173. รหัสทีม 17023
1. เด็กหญิงอภิบดี ศริรินาม
2. เด็กหญิงกานต์นรี หอสกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
174. รหัสทีม 16918
1. ฌินมนต์ บุญประคอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
175. รหัสทีม 16778
1. เด็กชายธามธันชนน ชูมณี
2. เด็กชายยงยศ มีศรียงศ์
3. เด็กหญิงปณิตา จ๋วนเจนกิจ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไร่สงวน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
176. รหัสทีม 16727
1. เด็กชายกนกพล ขุนพิทักษ์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
177. รหัสทีม 16709
1. เด็กชายพีรศักดิ์ วีจันทร์
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
178. รหัสทีม 16695
1. เด็กหญิงภัทราวดี ไตรรส
2. เด็กหญิงสวรรยา วงษ์ฟู
3. เด็กชายชยางกูร จันทร์นวล
4. เด็กหญิงพลอยพัชชา บริบูรณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
179. รหัสทีม 16651
1. เด็กชายปฏิวัติ ลาภใหญ่
2. เด็กหญิงรัตนมน บุญขันธ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา พิลาชัย
4. เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
180. รหัสทีม 16638
1. เด็กชายกันต์ดนย์ ธีระรัฐพงษ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์ เตชะศรีมงคล
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
181. รหัสทีม 16624
1. เด็กหญิงนราวดี เกินชัย
2. เด็กชายพชรวิชญ์ ไพบูลย์
3. เด็กหญิงภานุมาศ พอเณร
4. เด็กชายนครินทร์ กิติสากล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
182. รหัสทีม 16578
1. เด็กชายวชิรวิทย์ อภิรักษ์นันท์ชัย
2. เด็กชายนำชัย คลองน้อย
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์ กลมบางพลี
4. เด็กหญิงพรพระพุทธ หอสว่างวงศ์
โรงเรียนศรัทธาสมุทรคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
183. รหัสทีม 16574
1. เด็กหญิงสุวภัทร ตู้บรรเทิง
2. เด็กหญิงธัญชนก โกเมท
3. เด็กชายธีรศักดิ์ จินาบุญ
4. เด็กหญิงภารดี สิทธิสาร
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
184. รหัสทีม 16503
1. เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมี
2. เด็กหญิงน้ำค้าง
3. เด็กหญิงศิริญาณ์ บุญชื่น
4. เด็กหญิงอุบลวรรณา ทศพลอุดมพงศ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
185. รหัสทีม 16501
1. เด็กชายพีรณัฐฎ์ บุญอิ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรา
3. เด็กชายนิติภูมิ ปิ่นมุข
4. เด็กหญิงวีรวรรณ เชี่ยวชำนาญ
โรงเรียนวัดสุวรรณคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
186. รหัสทีม 16423
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์ สุวรรณสกนธ์
3. เด็กหญิงนิลุบล เดชอนันต์
4. เด็กชายภัทรกร ลันโทมรัตนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
187. รหัสทีม 16404
1. เด็กชายกันตธี เฉิน
2. เด็กชายอชิระวิชญ์ ตั้งจิตพานิชกุล
3. เด็กชายปุญญพัฒน์ อริยวุฒิพงษ์
4. เด็กชายณรงค์รัชช์ เจริญวัฒนมงคล
โรงเรียนเลิศหล้าคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
188. รหัสทีม 16402
1. เด็กชายกวิน ยศวิชา
2. เด็กชายกรวิชญ์ พงศ์เดชอมร
3. เด็กหญิงปนัดดา มณีนาถ
4. เด็กหญิงเพียงฉัตร ศิริวรฉัตร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
189. รหัสทีม 16368
1. เด็กชายฉัตรชัย
2. เด็กหญิงธฏชคล ด้านเนาลา
3. เด็กชายจีรชัย การวิชัย
4. เด็กหญิงภัทราพร ดีสมแสง
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
190. รหัสทีม 16200
1. เด็กชายสนั่น จอ
2. เด็กหญิงณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์
3. เด็กหญิงหทัยชนก โมธรรม
4. เด็กหญิงกัญจณ์ณิกข์ ต่อรัตนวัฒนา
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
191. รหัสทีม 16115
1. เด็กชายวรันธร แสงแก้ว
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรีคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
192. รหัสทีม 16101
1. เด็กหญิงวริศา แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายวีระ แสนกล้า
3. เด็กชายธนกร เส็งเล็ก
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
193. รหัสทีม 15971
1. เด็กหญิงพรชนะ กิ่มยิ่งยศ
2. เด็กหญิงเขมสรณ์ บริดอน
3. เด็กหญิงพิชชาพร แสงแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
194. รหัสทีม 15944
1. นางสาวสิริวิมล จันโสภา
2. เด็กหญิงพลอยแหวน เขียนพนม
3. นายพงศกร จริงจิตต์
4. เด็กหญิงปสุดา เกลอสูงเนิน
โรงเรียนบูรณะศึกษาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
195. รหัสทีม 15882
1. เด็กชายธนวิชญ์ สัตบุตร
2. เด็กชายวัณชัย ขำมี
3. เด็กชายรชต ถ้วยทอง
4. เด็กหญิงชลิตา ลูกบัว
โรงเรียนพระนารายณ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
196. รหัสทีม 15878
1. เด็กหญิงกนกพร ใจร่วม
2. เด็กหญิงคริสเตียนา เฟบิรี
3. เด็กหญิงภัคจีรา อ่อนน้อม
4. เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมจักร์
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
197. รหัสทีม 15870
1. เด็กชายกิตติธัช เพียนนอก
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์ ทวีเพชรรัตน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
198. รหัสทีม 15628
1. เด็กชายก้องกิดากร ปั้นเจริญ
2. เด็กหญิงภิธิดา ผ่องศรี
3. เด็กหญิงจิตรตรา เดชสุภา
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
199. รหัสทีม 15552
1. เด็กชายนันทภพ จัดเพชร
2. เด็กชายสุรเดช ทิมสิน
3. เด็กชายเอกภพ จัดเพชร
4. เด็กชายนพวรรณ เพชรัตน์
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
200. รหัสทีม 15413
1. เด็กหญิงณัฐนิษฐา พลอยประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลำพันธ์ุ
3. เด็กชายกฤตเมธ จันทจร
4. เด็กชายอภิชาติ พูลเพิ่ม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
201. รหัสทีม 15167
1. เด็กชายพีรพัฒน์ สุขแจ่ม
2. เด็กชายธนาฆิม ความหมั่น
โรงเรียนยางรากวิทยาคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
202. รหัสทีม 15137
1. คุณัชญ์ จ่างสี
2. ชนาเมธ ลี้สธนกุล
3. ภาคิน จินดาสมุทร์
4. กันต์ธรณ์ ขรรค์วิไลกุล
โรงเรียนอัสสัมชัญคัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
203. รหัสทีม 15058
1. เด็กชายโย เมา
2. เด็กหญิงสุวรรณภา สระโกสุม
3. เด็กหญิงธมกร มหาเเก้ว
4. เด็กหญิงวัลย์ฤดี สังข์ทอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
204. รหัสทีม 14902
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ สินสิงห์
2. เด็กหญิงบุญสุดา พิมหนองโพน
3. เด็กหญิงณัชชา นาคอุดม
4. เด็กหญิงรินลณี กิตติมาศักดิ์วงษ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
205. รหัสทีม 14836
1. เด็กชายสหรัถ ฤทธิ์สำเร็จ
2. เด็กหญิงกวินธิดา อัฐภิญญาธร
3. นางสาวเกศรา อดิศักดิ์สกุล
4. เด็กชายเขมทัตต์ ถาวรพัฒนานนท์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
206. รหัสทีม 18490
1. เด็กหญิงขวัญจิรา เชิดชู
2. เด็กหญิงอนิสา แก้วนพรัตน์
3. เด็กหญิงนันท์นัภัส รูปสูง
4. เด็กหญิงสุชัญษา เที่ยวประสงค์
โรงเรียนวัดนครเนื่องเขตคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20
207. รหัสทีม 18162
1. เด็กหญิงรมิดา วิชาพร
2. เด็กชายกษาปณ์ โกฎถาด
3. เด็กหญิงศุภศุตรา สะมะถะเขตรการณ์
4. เด็กชายธนากร พงษ์พัฒ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
208. รหัสทีม 15219
1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผลทิะย์ย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา กรอบทอง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงจินดา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์ รวยดี
โรงเรียนสงวนหญิงคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
209. รหัสทีม 18148
1. เด็กหญิงเบญญาภา ทรงเจริญ
2. เด็กหญิงชัชชนก เวชชเศรษฐนนท์
3. เด็กชายชยพล ศรีชาเยช
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
210. รหัสทีม 18058
1. เด็กชายธันวา ภู่โพสนธิ์
2. เด็กหญิงเมธาพร โอฬารรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงทฤฒมน กุลพงษ์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
211. รหัสทีม 16825
1. เด็กหญิงวิชญาพร สุขเกษม
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เรืองสมบูรณ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์ เวียงแก้ว
4. เด็กหญิงวีรินทร์ หมื่นกันยา
โรงเรียนถาวรานุกูลคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
212. รหัสทีม 16594
1. เด็กหญิงบุษรา ปัตถาชัย
2. เด็กหญิงอิสรีย์ กิจกอบชัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
213. รหัสทีม 15099
1. เด็กหญิงจิราภา มณีวิหค
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุแสนศรี
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20
214. รหัสทีม 15820
1. เด็กชายชนินทร์ หมายถมกลาง
2. เด็กหญิงทัศนีภรณ์ กังน้อย
3. เด็กหญิงกชกร ทองขาว
โรงเรียนคงทองวิทยาคัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
215. รหัสทีม 15606
1. เด็กชายพสุ อนันตวงษ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน มีแคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา ชำนาญกุล
4. เด็กหญิงจิรฐา มะหะหมัด
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์คัดเลือก หญิง 28 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 28 ก.ย. 65 15:00- 15:20
ตารางการประกวดผู้บกพร่องทางการมองเห็น
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. เด็กหญิงกฤษณา หมั่นงาน
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ คุณวนิช
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
3. เด็กชายณัฐนัย โพธิ์สอาด
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
4. เด็กชายธนวัต กฤษณา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
5. นางสาวอิศรา กุลตา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
6. นางสาวพรรวษา ศรีกุณะ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
7. นางสาวกนกพร กล่อมเกลี้ยง
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
8. เด็กหญิงกฤติกา สิริกุลกิจไพศาล
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
9. นายเกรียงไกร ปิยะ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
10. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขัติทจักร์
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
11. เด็กหญิงอาภัสรา โชคนิรมิตร
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
12. เด็กหญิงกฤตยา แตงอ่อน
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
13. เด็กหญิงสุชานาฏ งามสง่า
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
14. นางสาวภารดี คำสุขุม
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
15. เด็กหญิงมนัญชยา บำรุงศรี
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
16. นางสาวอังคนา หมัดยูโก๊บ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
17. นางสาวพิมพ์ชนก เต็มใจ
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
18. นางสาวศศิชา สิงห์เปรม
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
19. นางสาวลลิตา ดวงศรี
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
20. นางสาวภคพร กวางแก้ว
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
21. นายภัสกร กอเกียรติศิริ
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
22. นางสาววรรณพร สาระสนธิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
23. นางสาวสุภัสสร สุนประโคน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
24. นายอศดิณ อิ่มจิตต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
25. นายมงคล พิพัฒน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20
26. นายศุภากร บุบผา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คัดเลือก 13 ก.ย. 65 09:00- 09:20

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18306
1. นางสาววราพร แสนสอาด
โรงเรียนหนองไผ่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
2. รหัสทีม 18681
1. นายพลเจริญ ใจชื่น
2. นางสาวอรสา ยั่วยวน
โรงเรียนปล้องวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
3. รหัสทีม 18411
1. นายธีรเทพ คำแก้ว
2. นางสาวศิริพร พงษ์คำ
โรงเรียนติ้ววิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
4. รหัสทีม 18384
1. นางสาวกุลกันยา เลาย้าง
2. นางสาวณัฏฐ์รดา สืบวงศ์ดี
3. นางสาววรัญญา ศรีสุวรรณ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
5. รหัสทีม 18363
1. นายธนิสร ดำนิล
2. นางสาวภัทชา บัวน้อย
โรงเรียนตากพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
6. รหัสทีม 18250
1. นายนวพล พุทธชัย
2. นางสาวศศินิภา สมบัติรัตนากร
3. นายธารรินทร์ วงค์ศรีสุข
โรงเรียนรังษีวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
7. รหัสทีม 18215
1. นางสาวดารุนี พลกลาง
2. นางสาวศิริลักษณ์ มุ่งขาว
โรงเรียนเมตตาวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
8. รหัสทีม 18067
1. นางสาวกมลภัทร เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. นางสาววิไลพร ลายเฮือง
3. นางสาวรัตติกาล สีดวง
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
9. รหัสทีม 18037
1. นายธนาติภู จีนหน่อ
2. นายพีรวิชญ์ มั่นเจ็ก
3. นางสาวกนกวรรณ ห้องเข้า
4. นางสาวณัฐณิชา แสงทอง
โรงเรียนอุตรดิตถ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
10. รหัสทีม 17840
1. นายณัฐกิตติ์ จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวศิวนาถ คันทะมูล
3. นางสาวกชพร มหาวัน
4. นายยุทธวีร์ สุทธหลวง
โรงเรียนปัวคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
11. รหัสทีม 17787
1. นายรัฐภูมิ กระแสธุ์ค้ำจุน
2. นางสาวปรียาภรณ์ กำมังละการ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
12. รหัสทีม 17775
1. นายสิรวิชญ์ พรหมอักษร
2. นายธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล
3. นายปราชญ์ธนบดี คนไว
4. นางสาวธัญญาเรศ กันทาเดช
โรงเรียนวารีเชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
13. รหัสทีม 17767
1. นางสาวโสภิตา สุขจันทร์
โรงเรียนวชิราลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
14. รหัสทีม 17735
1. นางสาวศิริกาญจน์ ช้างบุญ
2. นางสาวพิมพ์บุญญา ศรีบูระเดช
โรงเรียนสันกำแพงคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
15. รหัสทีม 17719
1. นางสาวปริตตา ก๋งเกษม
2. นางสาวมณีรัตน์ กาญจนาพิทักษ์
3. นางสาวไอริณ ด้วงสวัสดิ์
4. นางสาวมยุรา นายดี
โรงเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
16. รหัสทีม 17694
1. นางสาวกัลยา จุมเกตุ
2. นางสาวอรณิช สิมศรี
3. นางสาวปภาวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
4. นายสรรัตน์ สันทาลุนัย
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
17. รหัสทีม 17667
1. นางสาวฟองแก้ว ภูผาผุย
2. นางสาวลินดา ลุงติ
3. นางสาวสุภาวดี แซ่ลี้
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
18. รหัสทีม 17655
1. นางสาวธัญพิชชา โนจา
2. นางสาวชลาลัย แก้วเพชรรัตน์
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
19. รหัสทีม 17652
1. นายเตชินท์ ธรรมานุวงศ์
2. นายณัฐนนท์ ต๊ะดี
3. นางสาวเขมิกา ดอนกาวิน
4. นางสาวกฤตินันท์ ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
20. รหัสทีม 17561
1. นายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม
2. นางสาวรพีพรรณ ศรีสด
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
21. รหัสทีม 17513
1. นายณัฐรัตน์ ผ่องผุด
2. นายดลวัฒน์ วิเศษ
3. นางสาวปัทมพร ลือไชย
4. นางสาวภัทรพร รอบรู้เจริญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
22. รหัสทีม 17461
1. นายจอมพล สมศักดิ์
2. นางสาวพิงค์พร จันทร์วงศ์
3. นางสาวจิรนันท์ มะโนคำ
4. นางสาวรพีพร หล่ามละ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
23. รหัสทีม 17451
1. นายญาณาธร ยอดมิ่ง
2. นางสาวลภัสรดา ฟองฟู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
24. รหัสทีม 17406
1. นางสาวปิรัญชญา ลำคำ
2. นายนัฐวัฒน์ นันทวรรณ์
โรงเรียนสตรีศรีน่านคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
25. รหัสทีม 17380
1. นายวิทยา วงศ์ต๋าคำ
2. นางสาวชลธิชา เขิ่งมล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
26. รหัสทีม 17295
1. นายทรอย วินน์ ฮอร์ตัน
2. นายปพน วีระสมัย
3. นางสาวฮิคารุ มาซุดะ
4. นางสาวพัชรพร นิมานนท์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
27. รหัสทีม 17260
1. นางสาวปิยวรรณ สายคำอ้าย
2. นางสาวคำขิ่น ลุงตาล
3. นายอุทัย มะริบ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
28. รหัสทีม 17240
1. นางสาวสุชาดา เทศสิน
2. นางสาวธารพลอย สละใจ
3. นายเกียรติศักดิ์ อินทร์สุริยวงษ์
4. นายรพีภัทร ภูเมฆ
โรงเรียนพิชัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
29. รหัสทีม 17091
1. นายธนพล เทพพรมวงค์
2. นายธีร์วรา สาลี
3. นางสาวณัฐนรินทร์ ชัยวิสุทธิ์
4. นางสาวนันทนัช พูลชะนะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณีคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
30. รหัสทีม 17082
1. นางสาวปราณปริยา ปะวะภูสะโก
2. นางสาววริณรำไพ พันธ์ผง
3. นายธนชล อยู่แย้ม
4. นายณัธก้อง แสนใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
31. รหัสทีม 16961
1. นางสาวอารยา บุญมา
2. นางสาวดารุณี วังศรี
3. นางสาวพรแสง ลุงจาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
32. รหัสทีม 16916
1. นายมิ่งขวัญ ทองมีมา
2. นายลัทธพงศ์ จันทร์นา
3. นางสาวพัทธดา คำคอน
4. นางสาวจิรภิญญา อินแย้ม
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
33. รหัสทีม 16896
1. นางสาวภัคจิรา ประสงค์จีน
2. นางสาวจิรัชญา ไทยมี
3. นายติณณภพ เดชบูรณ์
4. นายจักรธร ดวงจิตร์
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
34. รหัสทีม 16893
1. นายทัพพสาร อิ่มใจ
2. นางสาววีรันดา ดาร์มาวาน
3. นางสาวนพจิรา นาดี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
35. รหัสทีม 16859
1. นางสาวนัทธมน พึ่งพุ่ม
2. นางสาวกัลยรัตน์ ยาน้อย
3. นางสาวฐิตารีย์ สัจจามาตย์
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
36. รหัสทีม 16846
1. นางสาวดีน่า ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวชุติกาญจน์ อิ่มเขียว
3. นางสาวนวรัตน์ สุขศรีเมือง
4. นางสาวพิชามญชุ์ รุ่งเจริญกิจ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
37. รหัสทีม 16742
1. นางสาวพัชราวรรณ อนันตภูมิ
2. นางสาวพิมชนก หมื่นสุรินทร์
3. นางสาวชุติวรรณ์ หนูอินทร์
4. นางสาวกฤตวยา สีหะบุตร
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
38. รหัสทีม 16663
1. นางสาวฐิติพร ศรีปาน
2. นางสาวนริศรา มาแแก้ว
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
39. รหัสทีม 16642
1. นางสาวพิม อุสาหะ
2. นายเจษฎาภรณ์ มุ่งวิริยะ
3. นายธีรพงศ์ แขกแก้ว
4. นางสาวพรหมพร มหาวรรณ
โรงเรียนดาราวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
40. รหัสทีม 16547
1. นางสาวชญานิศ ถาติ๊บ
2. นางสาวอินอาม อดิศัยสกุล
3. นางสาวหฤษฎ์ ลุงปาน
4. นางสาวพวย จะหา
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
41. รหัสทีม 16407
1. นางสาวพิมพ์ลดา ศรีแสนสุด
2. นางสาวสราญรส แย้มทุ่ง
3. นางสาวพรกมล รอดประเสริฐ
4. นางสาวทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
โรงเรียนอุดมดรุณีคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
42. รหัสทีม 16260
1. นางสาวปาจรีย์ ชมมี
2. นางสาวจิรชิตา สีรัง
3. นางสาวกานต์สินี วิกรมประสิทธิ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
43. รหัสทีม 16258
1. นายสิริราช ยานะ
2. นายวรภิชาติ มินประพาฬ
3. นางสาวสาวรักษ์ เลาว้าง
4. นางสาวพอเพียง จองปุ๊ก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
44. รหัสทีม 16239
1. นางสาวธนัชพร มณีทอง
2. นางสาวธัญจิรา ไชยยา
3. นายธนภัทร รุ่งโรจน์
4. นางสาวจิรัฐติกาล ปาระมีโชค
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
45. รหัสทีม 16212
1. นายนภัทรสกร ปัญญามี
2. นางสาวธัญชนก ลีละทีป
โรงเรียนจอมทองคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
46. รหัสทีม 16044
1. นางสาวณิชกมล สุรีย์
2. นางสาวกฤตพร มรกต
3. นางสาวชลธิชา ศรีวิลัย
4. นางสาวจันทกานต์ ทองถิ่น
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
47. รหัสทีม 15896
1. นายยุทธการ ไทยเจริญ
2. นางสาวนันท์นลิน กันทะคำ
3. นางสาวพันธิตรา กลิ่นอำพล
4. นางสาวพรนภา จิตสุข
โรงเรียนฮอดพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
48. รหัสทีม 15811
1. นางสาวณัฐธิดา ไพศาลวณิชสกุล
2. นางสาวณัฐริกา ไชยเมืองชื่น
3. นางสาวคณานันท์ เครืออินทร์
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
49. รหัสทีม 15762
1. นางสาวสุพิชชา สุพัฒนกิตติ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
50. รหัสทีม 15632
1. นายอภิชัย เงินตุ้ย
2. นางสาวกัญญาณัฐ กรรณิกา
3. นางสาวอรวรา กุลเสวต
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
51. รหัสทีม 15556
1. นายชณธร พุทธหน่อแก้ว
2. นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม
3. นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล
4. นายภณดิษฐ นาคโพธิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
52. รหัสทีม 15445
1. นางสาวณัฐณิชา เรือนทุ่ง
2. นางสาวสุมิตตรา อุ่นคำ
3. นางสาวพรไพลิน ตุ่มรังษี
โรงเรียนพร้าววิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
53. รหัสทีม 15347
1. นายสิทธิกันต์ โกชุม
2. นายขวัญชัย ไกลถิ่น
3. นางสาวธรัสพร แซ่เติ๋น
4. นางสาวณัฐชยา เทพสิงห์
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
54. รหัสทีม 15269
1. นายธนพนธ์ พินสาย
2. นางสาวเขมิกา ขันคำตั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
55. รหัสทีม 15111
1. นางสาวอรทัย นามสุข
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
56. รหัสทีม 14878
1. นางสาวสุภาพิชญ์ ปัญญาแดง
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
57. รหัสทีม 14872
1. นายอัครพล แช่มชื่น
2. นางสาวพิชามญชุ์ มีทรัพย์
3. นางสาวชญานิศ หลวงนุช
4. นางสาวปทิตตา อินเจือจันทร์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
58. รหัสทีม 17840
1. นายณัฐกิตติ์ จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวศิวนาถ คันทะมูล
3. นางสาวกชพร มหาวัน
4. นายยุทธวีร์ สุทธหลวง
โรงเรียนปัวคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
59. รหัสทีม 17694
1. นางสาวกัลยา จุมเกตุ
2. นางสาวอรณิช สิมศรี
3. นางสาวปภาวรินทร์ ศรีสวัสดิ์
4. นายสรรัตน์ สันทาลุนัย
โรงเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
60. รหัสทีม 18681
1. นายพลเจริญ ใจชื่น
2. นางสาวอรสา ยั่วยวน
โรงเรียนปล้องวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
61. รหัสทีม 18590
1. นายสรวิชญ์ แก้วเบี่ยง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
62. รหัสทีม 18411
1. นายธีรเทพ คำแก้ว
2. นางสาวศิริพร พงษ์คำ
โรงเรียนติ้ววิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
63. รหัสทีม 18363
1. นายธนิสร ดำนิล
2. นางสาวภัทชา บัวน้อย
โรงเรียนตากพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
64. รหัสทีม 18250
1. นายนวพล พุทธชัย
2. นางสาวศศินิภา สมบัติรัตนากร
3. นายธารรินทร์ วงค์ศรีสุข
โรงเรียนรังษีวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
65. รหัสทีม 18037
1. นายธนาติภู จีนหน่อ
2. นายพีรวิชญ์ มั่นเจ็ก
3. นางสาวกนกวรรณ ห้องเข้า
4. นางสาวณัฐณิชา แสงทอง
โรงเรียนอุตรดิตถ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
66. รหัสทีม 17840
1. นายณัฐกิตติ์ จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวศิวนาถ คันทะมูล
3. นางสาวกชพร มหาวัน
4. นายยุทธวีร์ สุทธหลวง
โรงเรียนปัวคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
67. รหัสทีม 17787
1. นายรัฐภูมิ กระแสธุ์ค้ำจุน
2. นางสาวปรียาภรณ์ กำมังละการ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
68. รหัสทีม 17777
1. นายภาณุวัฒน์ ธิแก้ว
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าคัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
69. รหัสทีม 17775
1. นายสิรวิชญ์ พรหมอักษร
2. นายธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล
3. นายปราชญ์ธนบดี คนไว
4. นางสาวธัญญาเรศ กันทาเดช
โรงเรียนวารีเชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
70. รหัสทีม 17652
1. นายเตชินท์ ธรรมานุวงศ์
2. นายณัฐนนท์ ต๊ะดี
3. นางสาวเขมิกา ดอนกาวิน
4. นางสาวกฤตินันท์ ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
71. รหัสทีม 17561
1. นายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม
2. นางสาวรพีพรรณ ศรีสด
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
72. รหัสทีม 17513
1. นายณัฐรัตน์ ผ่องผุด
2. นายดลวัฒน์ วิเศษ
3. นางสาวปัทมพร ลือไชย
4. นางสาวภัทรพร รอบรู้เจริญ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
73. รหัสทีม 17461
1. นายจอมพล สมศักดิ์
2. นางสาวพิงค์พร จันทร์วงศ์
3. นางสาวจิรนันท์ มะโนคำ
4. นางสาวรพีพร หล่ามละ
โรงเรียนสันทรายวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
74. รหัสทีม 17451
1. นายญาณาธร ยอดมิ่ง
2. นางสาวลภัสรดา ฟองฟู
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
75. รหัสทีม 17406
1. นางสาวปิรัญชญา ลำคำ
2. นายนัฐวัฒน์ นันทวรรณ์
โรงเรียนสตรีศรีน่านคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
76. รหัสทีม 17380
1. นายวิทยา วงศ์ต๋าคำ
2. นางสาวชลธิชา เขิ่งมล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
77. รหัสทีม 17295
1. นายทรอย วินน์ ฮอร์ตัน
2. นายปพน วีระสมัย
3. นางสาวฮิคารุ มาซุดะ
4. นางสาวพัชรพร นิมานนท์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
78. รหัสทีม 17260
1. นางสาวปิยวรรณ สายคำอ้าย
2. นางสาวคำขิ่น ลุงตาล
3. นายอุทัย มะริบ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
79. รหัสทีม 17240
1. นางสาวสุชาดา เทศสิน
2. นางสาวธารพลอย สละใจ
3. นายเกียรติศักดิ์ อินทร์สุริยวงษ์
4. นายรพีภัทร ภูเมฆ
โรงเรียนพิชัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
80. รหัสทีม 17091
1. นายธนพล เทพพรมวงค์
2. นายธีร์วรา สาลี
3. นางสาวณัฐนรินทร์ ชัยวิสุทธิ์
4. นางสาวนันทนัช พูลชะนะ
โรงเรียนลำปางกัลยาณีคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
81. รหัสทีม 17082
1. นางสาวปราณปริยา ปะวะภูสะโก
2. นางสาววริณรำไพ พันธ์ผง
3. นายธนชล อยู่แย้ม
4. นายณัธก้อง แสนใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
82. รหัสทีม 16916
1. นายมิ่งขวัญ ทองมีมา
2. นายลัทธพงศ์ จันทร์นา
3. นางสาวพัทธดา คำคอน
4. นางสาวจิรภิญญา อินแย้ม
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
83. รหัสทีม 16896
1. นางสาวภัคจิรา ประสงค์จีน
2. นางสาวจิรัชญา ไทยมี
3. นายติณณภพ เดชบูรณ์
4. นายจักรธร ดวงจิตร์
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
84. รหัสทีม 16893
1. นายทัพพสาร อิ่มใจ
2. นางสาววีรันดา ดาร์มาวาน
3. นางสาวนพจิรา นาดี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
85. รหัสทีม 16642
1. นางสาวพิม อุสาหะ
2. นายเจษฎาภรณ์ มุ่งวิริยะ
3. นายธีรพงศ์ แขกแก้ว
4. นางสาวพรหมพร มหาวรรณ
โรงเรียนดาราวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
86. รหัสทีม 16281
1. นายภาสกร สมบูรณ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมคัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
87. รหัสทีม 16258
1. นายสิริราช ยานะ
2. นายวรภิชาติ มินประพาฬ
3. นางสาวสาวรักษ์ เลาว้าง
4. นางสาวพอเพียง จองปุ๊ก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
88. รหัสทีม 16239
1. นางสาวธนัชพร มณีทอง
2. นางสาวธัญจิรา ไชยยา
3. นายธนภัทร รุ่งโรจน์
4. นางสาวจิรัฐติกาล ปาระมีโชค
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูนคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
89. รหัสทีม 16212
1. นายนภัทรสกร ปัญญามี
2. นางสาวธัญชนก ลีละทีป
โรงเรียนจอมทองคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
90. รหัสทีม 15896
1. นายยุทธการ ไทยเจริญ
2. นางสาวนันท์นลิน กันทะคำ
3. นางสาวพันธิตรา กลิ่นอำพล
4. นางสาวพรนภา จิตสุข
โรงเรียนฮอดพิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
91. รหัสทีม 15632
1. นายอภิชัย เงินตุ้ย
2. นางสาวกัญญาณัฐ กรรณิกา
3. นางสาวอรวรา กุลเสวต
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
92. รหัสทีม 15556
1. นายชณธร พุทธหน่อแก้ว
2. นางสาวพัทธนันทร์ จันทร์หอม
3. นายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล
4. นายภณดิษฐ นาคโพธิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
93. รหัสทีม 15469
1. นายธราเทพ พรมสุวรรณ์
2. นายศุภณัฐ ศรีโวย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมคัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
94. รหัสทีม 15347
1. นายสิทธิกันต์ โกชุม
2. นายขวัญชัย ไกลถิ่น
3. นางสาวธรัสพร แซ่เติ๋น
4. นางสาวณัฐชยา เทพสิงห์
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
95. รหัสทีม 15269
1. นายธนพนธ์ พินสาย
2. นางสาวเขมิกา ขันคำตั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
96. รหัสทีม 14872
1. นายอัครพล แช่มชื่น
2. นางสาวพิชามญชุ์ มีทรัพย์
3. นางสาวชญานิศ หลวงนุช
4. นางสาวปทิตตา อินเจือจันทร์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
97. รหัสทีม 17225
1. นางสาวกมลฉัตร อุ่นอานนท์
2. นางสาวกัญญาณีย์ ชาวพะเยาว์
3. นายกิตตินันท์ นันทพิศาล
โรงเรียนเถินวิทยาคัดเลือก หญิง 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 16 ก.ย. 65 12:00- 12:20
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18687
1. นายณภัทร สืบสาย
2. นายสรวิชญ์ ด้วงปราง
3. นางสาวนันทวัน รัจรัญ
4. นางสาววันวิสา บุญคง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
2. รหัสทีม 18596
1. นางสาวกัลยากร คุ้มภัย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
3. รหัสทีม 18528
1. นางสาวพัฒน์นรี รุ่งเรือง
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
4. รหัสทีม 18480
1. นางสาวพิชญาภัค สีแก้ว
2. นางสาวภัทรวดี ไกรเทพ
3. นางสาวปราณปริยา พานิชกุล
โรงเรียนสภาราชินี2คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
5. รหัสทีม 18425
1. นายปรเมษฐ์ ขุนเจริญ
2. นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว
3. นางสาววนาลี ทองศรีจันทร์
4. นางสาวเยาวภา ปลอดแก่นทอง
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
6. รหัสทีม 18386
1. นางสาวอรสา ด้วงครุฑ
2. นางสาวชนกานต์ คังคะโร
3. นางสาวอัคริมา ใจสมุทร
4. นางสาวดียาน่า เหมหีม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
7. รหัสทีม 18239
1. นายณัฐภัทร เสนดำ
2. นายอริย์ธัช กัณห์อุไร
3. นางสาวมิลินดา รังษีธรรม
โรงเรียนสตรีทุ่งสงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
8. รหัสทีม 18034
1. นายอธิวัชร์ นกขาว
2. นางสาวจินัฐตา ศรีเทพ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
9. รหัสทีม 17986
1. นางสาวชฎาพร วิจิตรเวชการ
2. นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลาย
3. นายจิรกมล โสพิกุล
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
10. รหัสทีม 17950
1. นายภูวิศ ทองเจิม
2. นางสาวอัจฉริยา ศรีอ่อน
3. นางสาวพิมพ์ฉาย สันติสกุลวงศ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
11. รหัสทีม 17908
1. นายธีรพงศ์ ชมจันทร์
2. นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร
3. นางสาวพันธุ์ฤดี พรหมเดช
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
12. รหัสทีม 17857
1. นางสาวนฤมล ปราบนารายณ์
2. นายพรรควัฒน์ แซ่เหย่า
3. นางสาวนภสร นาคอุบล
4. นางสาวฟ้าใส เเสงมณี
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
13. รหัสทีม 17699
1. นายรัชพล ยิ้มย่อง
2. นางสาวสิรีนดา ภูเเพ็ชร์
โรงเรียนระโนดวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
14. รหัสทีม 17627
1. นางสาวณิชาภัทร ยุทธชัย
2. นางสาวพิมพ์ลภัส อินณรงค์
3. นางสาวพิชชากร เกาะกลาง
4. นายวรากร สังข์ทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
15. รหัสทีม 17622
1. นายปุณวิทย์ ไชยกูล
2. นายยศกร ช่วยชาตรี
3. นางสาวกัณฐิกา ณะแก้ว
4. นางสาวณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
16. รหัสทีม 17618
1. นางสาวเจนตินา ตีบสุวรรณ
2. นางสาวกนกวลัย จันทรัตนา
3. นายสุทธิชัย ปานทอง
4. นางสาวนริศรา จันทผล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
17. รหัสทีม 17572
1. นางสาวณกัญญา สินไชย
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
18. รหัสทีม 17523
1. นางสาวปิยาพัชร ศิริบูรณ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วสมพงค์
3. นางสาวกุลชญา พิราชัย
โรงเรียนมัธยมจิตจัณคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
19. รหัสทีม 17304
1. นางสาวณัฐธิดา ชนะจิตต์
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
20. รหัสทีม 17196
1. นางสาวเสาวรัตน์ ออนสา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
21. รหัสทีม 17098
1. นายสราวุธ มีจั่นเพชร
2. นางสาวจันทร์จิรา ขำด้วง
3. นางสาวโสภาพิศ สังข์แก้ว
4. นางสาวสุภิชญา คงเขียว
โรงเรียนคลองแดนวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
22. รหัสทีม 16970
1. นางสาวนภัสสร ณรงค์ฤทธิ์
โรงเรียนปากพนังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
23. รหัสทีม 16960
1. นางสาวฐิติวรดา​ ขุนทิพย์มาก
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
24. รหัสทีม 16959
1. นางสาวญาณิศา ภู่วัฒนา
2. นางสาวปุณยาพร พรหมมาศ
3. นางสาวทรรณรต มณีรัตน์
4. นายณัฐกฤษ เลี่ยนกัตวา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
25. รหัสทีม 16760
1. นางสาวศิริรัตน์ ฉิมรักษ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา นวลเเก้ว
โรงเรียนควนขนุนคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
26. รหัสทีม 16691
1. นางสาวศุภกานต์ หนูทอง
2. นางสาวภีรพร อัคฮาด
3. นางสาวจันทิมาภรณ์ สิทธิพันธ์
4. นายพงศภัค หย่าหลง
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
27. รหัสทีม 16604
1. นายชนะสิทธิ์ สิทธิรักษ์
2. นางสาวภัชรชิดา สมภักดี
3. นางสาวชนิกานต์ ศรีชะอุ่ม
4. นางสาวปิยวรรณ สำลีนิล
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
28. รหัสทีม 16508
1. นางสาวพิมพ์ณัฐชา อุทัยหอม
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
29. รหัสทีม 16338
1. นางสาวสุจิรา แก้วเรือง
2. นางสาวปัณชญา คนคล่อง
3. นางสาวชนกนันท์ มาศจำรัส
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
30. รหัสทีม 16322
1. นางสาวญาณิศา นวลแสง
โรงเรียนชะอวดคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
31. รหัสทีม 16271
1. นางสาวประภัสสร อินทร์สังข์
2. นายปฏิพล วรรณวาส
3. นางสาวธัญวชนก วิเชียรคณิต
โรงเรียนเบญจมราชูทิศคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
32. รหัสทีม 16174
1. นางสาวสู่ขวัญ จิตเนียม
2. นางสาวธัญสร ทองสังข์
3. นางสาววรรณรดา บุญมณี
4. นางสาวปิลันธน์ ธิคะพันธ์
โรงเรียนพัทลุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
33. รหัสทีม 16053
1. นายนฤสรณ์ นุ่นชูผล
2. นางสาวพิมพ์ระพี​ แร่ทอง
3. นางสาวมัทธาธิยาห์ ใจศรีตระกูล
4. นางสาวกชมน เหนือคลอง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
34. รหัสทีม 15979
1. นายลภัส ชุมแก้ว
2. นางสาวอรุโณทัย สายวงษ์
3. นางสาวสุเมธินี เดชทองจันทร์
4. นางสาวพรพรรณ ตันพานิชกุล
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
35. รหัสทีม 15966
1. นางสาวอัญชิษฐา ชูหนู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
36. รหัสทีม 15306
1. นายอุกฤษฏ์ แดงแต้
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสงดำ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
37. รหัสทีม 15205
1. นางสาวกอเเก้ว จันทรปาน
2. นายจอมพล สุขทอง
3. นายภูมินันท์ จันมณี
4. นางสาวประภานิช สารบัณ
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
38. รหัสทีม 15039
1. นางสาวกุลธิดา เลิศกาญจนา
2. นางสาวรฐพร งานภิญโญ
3. นางสาวปัณฑารีย์ บุญสนิท
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
39. รหัสทีม 15205
1. นางสาวกอเเก้ว จันทรปาน
2. นายจอมพล สุขทอง
3. นายภูมินันท์ จันมณี
4. นางสาวประภานิช สารบัณ
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
40. รหัสทีม 18687
1. นายณภัทร สืบสาย
2. นายสรวิชญ์ ด้วงปราง
3. นางสาวนันทวัน รัจรัญ
4. นางสาววันวิสา บุญคง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
41. รหัสทีม 18425
1. นายปรเมษฐ์ ขุนเจริญ
2. นางสาวกัญญาพัชร บัวเนี้ยว
3. นางสาววนาลี ทองศรีจันทร์
4. นางสาวเยาวภา ปลอดแก่นทอง
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
42. รหัสทีม 18239
1. นายณัฐภัทร เสนดำ
2. นายอริย์ธัช กัณห์อุไร
3. นางสาวมิลินดา รังษีธรรม
โรงเรียนสตรีทุ่งสงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
43. รหัสทีม 18106
1. นายศุภกิตต์ หมีทอง
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
44. รหัสทีม 18034
1. นายอธิวัชร์ นกขาว
2. นางสาวจินัฐตา ศรีเทพ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
45. รหัสทีม 17986
1. นางสาวชฎาพร วิจิตรเวชการ
2. นางสาวปัณฑารีย์ กลับกลาย
3. นายจิรกมล โสพิกุล
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
46. รหัสทีม 17950
1. นายภูวิศ ทองเจิม
2. นางสาวอัจฉริยา ศรีอ่อน
3. นางสาวพิมพ์ฉาย สันติสกุลวงศ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
47. รหัสทีม 17908
1. นายธีรพงศ์ ชมจันทร์
2. นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร
3. นางสาวพันธุ์ฤดี พรหมเดช
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
48. รหัสทีม 17857
1. นางสาวนฤมล ปราบนารายณ์
2. นายพรรควัฒน์ แซ่เหย่า
3. นางสาวนภสร นาคอุบล
4. นางสาวฟ้าใส เเสงมณี
โรงเรียนนาทวีวิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
49. รหัสทีม 17699
1. นายรัชพล ยิ้มย่อง
2. นางสาวสิรีนดา ภูเเพ็ชร์
โรงเรียนระโนดวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
50. รหัสทีม 17627
1. นางสาวณิชาภัทร ยุทธชัย
2. นางสาวพิมพ์ลภัส อินณรงค์
3. นางสาวพิชชากร เกาะกลาง
4. นายวรากร สังข์ทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
51. รหัสทีม 17622
1. นายปุณวิทย์ ไชยกูล
2. นายยศกร ช่วยชาตรี
3. นางสาวกัณฐิกา ณะแก้ว
4. นางสาวณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
52. รหัสทีม 17618
1. นางสาวเจนตินา ตีบสุวรรณ
2. นางสาวกนกวลัย จันทรัตนา
3. นายสุทธิชัย ปานทอง
4. นางสาวนริศรา จันทผล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
53. รหัสทีม 17136
1. นายอนุพงษ์ เพชรมุข
2. นายไวยวัฒน์ ศรีสุขแก้ว
3. นายกฤษณะ ชูศรีหะรันย์
4. นายอรุโณทัย หนูสุข
โรงเรียนเวียงสระคัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
54. รหัสทีม 17098
1. นายสราวุธ มีจั่นเพชร
2. นางสาวจันทร์จิรา ขำด้วง
3. นางสาวโสภาพิศ สังข์แก้ว
4. นางสาวสุภิชญา คงเขียว
โรงเรียนคลองแดนวิทยาคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
55. รหัสทีม 16959
1. นางสาวญาณิศา ภู่วัฒนา
2. นางสาวปุณยาพร พรหมมาศ
3. นางสาวทรรณรต มณีรัตน์
4. นายณัฐกฤษ เลี่ยนกัตวา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
56. รหัสทีม 16691
1. นางสาวศุภกานต์ หนูทอง
2. นางสาวภีรพร อัคฮาด
3. นางสาวจันทิมาภรณ์ สิทธิพันธ์
4. นายพงศภัค หย่าหลง
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
57. รหัสทีม 16604
1. นายชนะสิทธิ์ สิทธิรักษ์
2. นางสาวภัชรชิดา สมภักดี
3. นางสาวชนิกานต์ ศรีชะอุ่ม
4. นางสาวปิยวรรณ สำลีนิล
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
58. รหัสทีม 16271
1. นางสาวประภัสสร อินทร์สังข์
2. นายปฏิพล วรรณวาส
3. นางสาวธัญวชนก วิเชียรคณิต
โรงเรียนเบญจมราชูทิศคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
59. รหัสทีม 16053
1. นายนฤสรณ์ นุ่นชูผล
2. นางสาวพิมพ์ระพี​ แร่ทอง
3. นางสาวมัทธาธิยาห์ ใจศรีตระกูล
4. นางสาวกชมน เหนือคลอง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
60. รหัสทีม 15979
1. นายลภัส ชุมแก้ว
2. นางสาวอรุโณทัย สายวงษ์
3. นางสาวสุเมธินี เดชทองจันทร์
4. นางสาวพรพรรณ ตันพานิชกุล
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
61. รหัสทีม 15306
1. นายอุกฤษฏ์ แดงแต้
2. นางสาวฐิติรัตน์ แสงดำ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
62. รหัสทีม 17704
1. นายปัณณธร สินธุ์อ่อน
2. นายชลการ พูนรัตน์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา ใยยอง
4. นางสาวณัฐวดี มีเดช
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
63. รหัสทีม 16528
1. นางสาวอามานีนา เจะหะ
2. นางสาวรุสนี ลาโยด
3. นางสาวอุมารินทร์ อนุุชาญ
4. นางสาวนูอัยม์ บนีอะหมัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
64. รหัสทีม 15238
1. นางสาวเขมิกา สมบัติมาก
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนอินทร์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุงคัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
65. รหัสทีม 18069
1. นางสาวญาณิศา แสงเกตุ
2. นางสาวณฐกานต์ วานิชพัชพันธุ์
3. นายธีรยุทธ ศิริ
4. นายณัฐพนธ์ พงศาวรัญญา
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"คัดเลือก หญิง 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 13 ก.ย. 65 12:00- 12:20
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 17384
1. นายวัฒนา สิงห์ศร
2. นายทีฆายุ พลศรีเมือง
3. นางสาวเบญญาภา แสนสุรินทร์
4. นายกิตติภพ แสงวิชัย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
2. รหัสทีม 18672
1. นายภูผา เฮียงราช
2. นางสาวนฑมล ถามะพันธ์
3. นางสาวมนชยา คำภาศรี
4. นางสาวพิทยาภรณ์ ผลบุตร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
3. รหัสทีม 18649
1. นางสาวภัทราพา ทายิดา
2. นายธนภัทร ปาละจูม
3. นายวีระพล วังแพน
โรงเรียนขามแก่นนครคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
4. รหัสทีม 18609
1. นายปวริศ ละดาวัลย์
2. นางสาวเขมมิการ์ สิงห์ทอง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
5. รหัสทีม 18461
1. นางสาวคริฑชญา ธารากรพรชัย
2. นางสาวรัชนก แสงไฟ
3. นางสาวพรพิมล สิมหลวง
4. นางสาวณัฐนิชา แสนเพ็งเคน
โรงเรียนนครขอนแก่นคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
6. รหัสทีม 18455
1. นางสาวพัลลภา เข่งโต้ว
2. นางสาวศิริญากร สุวะพรหม
3. นางสาวดวงตะวัน ขันคำ
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
7. รหัสทีม 18433
1. นางสาวปภาวดี ศรีบัวเทพ
2. นางสาวจิรัชญา วงศ์ษร
3. นางสาวสุนันทา อยู่เกิด
4. นายนันธกานต์ สกุลแพง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
8. รหัสทีม 18407
1. นางสาวขวัญตา แจ้งไพร
2. นายธันวาราช จันนอก
3. นางสาวภัทรวดี บุญคำมุง
4. นางสาวคุณัญญา ทองพันชั่ง
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
9. รหัสทีม 18397
1. นายพัทธดนย์ ดงเจริญ
2. นางสาวมนฤดี อ่อนละออ
3. นางสาวชินาธิป พรมชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
10. รหัสทีม 18348
1. นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์
2. นางสาวพัณณิตา จำปา
3. นางสาวลลิดา โครตคำ
โรงเรียนค้อวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
11. รหัสทีม 18327
1. นายวรากร มูลมาตร
2. นางสาววิภาวี ศรีพรหม
โรงเรียนพรเจริญวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
12. รหัสทีม 18286
1. นางสาวธัญญามาศ เกริกเบญจธรรม
2. นายอนวัช กองเกิด
3. นายนภัส สมสวัสดิ์
4. นางสาวสิริกานต์ ทัพหงษา
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
13. รหัสทีม 18256
1. นายทักษิณ ชินวงษ์
2. นางสาววิภาวี กลมไธสง
3. นางสาวสิริยากร รังโคตร
4. นายจีรศักดิ์ เหลือผล
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
14. รหัสทีม 18247
1. นางสาวชญานิษฐ์ภัค สินสุข
2. นางสาววรีภรณ์ แดงพัด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่นคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
15. รหัสทีม 18230
1. นางสาวศุภาวรรณ สุภาพันธ์
โรงเรียนสตรีศึกษาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
16. รหัสทีม 18147
1. นางสาวปรีย์วรา แก้วพะไล
2. นางสาวปภาวรินท์ จันทร์ชุ่ม
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
17. รหัสทีม 18143
1. นางสาวเกสรา โคตรชัย
2. นางสาวฐิติมา ชัยเนตร
3. นางสาวญาดา สรสินธ์
4. นายศุภากร กตารัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
18. รหัสทีม 18114
1. นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมรักแก้ว
2. นางสาวปัญจรัตน์ เทพบุตร์
3. นายชัยวัฒน์ ขำคม
4. นายธนศักดิ์ วรรณสุทธิ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
19. รหัสทีม 18007
1. นางสาวอริศรา สุวรรณไตรย์
2. นางสาวปภาวรินทร์ จตุรพิธพรพิเศษ
3. นางสาวศศิธร จำปาทอง
4. นางสาวธิราวรรณ วังคะฮาต
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
20. รหัสทีม 17947
1. นายอภิวัฒน์ นามปัญญา
2. นางสาววราลักษณ์ แร่ทอง
3. นางสาวนริดา พลเภา
4. นางสาวจิราภรณ์ พุทธช่วย
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
21. รหัสทีม 17938
1. นางสาวพรชนก เดชไธสง
2. นายรัชพล ดงหิ่ง
3. นางสาวจุธากร ประจิตร
โรงเรียนสีดาวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
22. รหัสทีม 17929
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ธงศรี
2. นางสาวนิชาภา มงคลศิริ
3. นายพงศกร ศรีสารคาม
4. นางสาวเพ็ญพิชชา ลากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
23. รหัสทีม 17852
1. นางสาวนัฏฐา เปิมไธสง
2. นายภูชิต ภูบาลชื่น
3. นางสาวศิริประภา ชอนไธสง
โรงเรียนพุทไธสงคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
24. รหัสทีม 17839
1. นางสาวปิติพร กุลรัตน์
2. นางสาวปัทมาวรรณ ทาจันทร์ดี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
25. รหัสทีม 17828
1. นางสาวศิริญญา พลดี
2. นางสาวทิตยาภา สาวะรก
3. นายศิรวิทย์ ดีแก้ว
โรงเรียนเชียงคานคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
26. รหัสทีม 17817
1. นางสาวณัฐณิชา กันภัย
2. นางสาวรัตนกานต์ ทุมวัน
3. นางสาวจิราภรณ์ สาครเจริญ
4. นางสาววชิรญาณ์ คำพรหม
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
27. รหัสทีม 17794
1. นางสาวศิรินารี เพ็งศรี
2. นางสาวเกษรินทร์ เป็นพิมาย
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
28. รหัสทีม 17745
1. นางสาวธนพร ศรีชื่น
2. นางสาวณัฐฐินันท์ ไชยยศ
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
29. รหัสทีม 17682
1. นางสาวชมพูนุช เจริญราช
2. นางสาวสโรชา มูลศรี
3. นายธีรภัทร ฉายจรัส
4. นายณัฐพงศ์ บุญหล้า
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
30. รหัสทีม 17679
1. นายอธิภัทร โลสันเทียะ
2. นางสาวนาราภัทร สมศรี
3. นางสาวแพรวา ลีทหาร
4. นางสาววราภรณ์ ตุปันนา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
31. รหัสทีม 17575
1. นายณัฐภัทร เขียวอ่อน
2. นางสาววรจิรา อาจวิชัย
3. นางสาวณัฐฐินันท์ บรรเทิง
4. นางสาวคณิศร กลางประพันธ์
โรงเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
32. รหัสทีม 17554
1. นางสาวชนัญชิดา บุญสันเทียะ
2. นางสาวปณิตา คล่องจิต
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
33. รหัสทีม 17530
1. นางสาวฐิตา สาแดง
2. นายปริภัทร ยุติธรรม
3. นายจุลจักร สิมลี
4. นางสาวกัลยกร คำตา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
34. รหัสทีม 17465
1. นางสาวคลอเดียร์ มาเรีย ซิปปาจโล
2. นางสาวแพรวา หาญนึก
3. นายชญธนัน สายยศ
4. นางสาวนิชนันท์ แปลงดี
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
35. รหัสทีม 17459
1. นางสาวอาทิติยา สีหานาม
2. นางสาวปภาวี ศรีละพันธ์
3. นายภาณุกร โสมนวัตร
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
36. รหัสทีม 17435
1. นายอดิเทพ เดิ่นกลาง
2. นางสาวสุพรรษา ร่มเริง
3. นางสาวจิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง
4. นางสาวนันทิชา เดือนกลาง
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
37. รหัสทีม 17431
1. นางสาวจันทร์จิรา ดาษดา
2. นางสาวสุนิสา สระกำ
3. นางสาวณัฐมน กลิ่นหอม
4. นางสาวปรางค์ธิวา ชาวเวียง
โรงเรียนขุมคำวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
38. รหัสทีม 17408
1. นางสาวศิริโสภา นันประโคน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
39. รหัสทีม 17405
1. นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
2. นายกิตติศักดิ์ ธุระทำ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์เพชร
4. นางสาวธนาภรณ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
40. รหัสทีม 17371
1. นายภัทรพล มณีนิล
2. นายกฤษณ์ นนทะวงษ์
3. นางสาวกฤติมา เกษแก้ว
4. นายชลสิทธิ์ สีหบัณฑ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
41. รหัสทีม 17349
1. นางสาวกมลชนก ปัทถาพงษ์
2. นายนัฐพล ดวงวันทอง
3. นายนัฐภูมิ นามวันดี
4. นางสาวอารีรัตน์ กิตวิวัฒน์
โรงเรียนกัลยาณวัตรคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
42. รหัสทีม 17308
1. นางสาวอนุธิดา บุตรหา
2. นางสาวสาธิยา ทาร่อน
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
43. รหัสทีม 17299
1. นายณัฐศุกิตติ์ เกษกุล
2. นางสาวทิพย์อาภรณ์ บุตรชัยภูมิ
3. นางสาวกมลทิพพ์ ลีทนทา
4. นางสาวจิราภรณ์ บุญโสม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
44. รหัสทีม 17265
1. นางสาวพรภิรมย์ คงถาวร
2. นางสาวพิชญาภัคฑ์ สีสอาด
3. นายกฤษฏิ์ บานแย้ม
4. นายณรงค์ฤทธิ์ คำผาลา
โรงเรียนอำนาจเจริญคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
45. รหัสทีม 17258
1. นายพิทักษ์โชค กิริกัน
2. นางสาวรักลดา รักชาติ
โรงเรียนคำม่วงคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
46. รหัสทีม 17246
1. นายสถิตคุณ ทุยพุดพูนทรัพย์
2. นางสาวสุธาสินี ศรีชัยมูล
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
47. รหัสทีม 17204
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ อมรชัยกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา หิรัญวรรณ์
3. นางสาวชนัญญา สุนทรเพราะ
4. นางสาวพิมพ์มาดา ขันชัยภูมิ
โรงเรียนปัญจดีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20
48. รหัสทีม 17192
1. นายอภิเชษ ทุมมะลา
2. นางสาวอุ่นรัก ครุนันท์
โรงเรียนเลยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
49. รหัสทีม 17173
1. นางสาวพิชชาภา ชาติไทย
2. นายวิชิต โกศัลวิตร
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
50. รหัสทีม 17132
1. นางสาวธัญลักษณ์ สุรินทร์
โรงเรียนเอกปัญญาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
51. รหัสทีม 17079
1. นายธนภัทร อารีย์
2. นางสาววรัชยา ยุบลเขต
โรงเรียนกมลาไสยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
52. รหัสทีม 17040
1. นางสาวรัชดาภรณ์ กมลช่วง
2. นางสาวลลิดา ธนะชัย
โรงเรียนร่องคำคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
53. รหัสทีม 16949
1. นางสาวจิราภา ช่างเหล็ก
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
54. รหัสทีม 16929
1. นางสาวณิศรา เหล่าวงษ์ศรี
2. นางสาวพัฑฒิดา ภูม้ายพรหม
3. นางสาวน้ำฝน เหิกขุนทด
4. นายธีรพันธ์ ชาติสม
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
55. รหัสทีม 16869
1. นายธีรบูลย์ ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเชิญขวัญ อาธรรมระชะ
โรงเรียนเลยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
56. รหัสทีม 16848
1. นายปิยพงษ์ โสดาจันทร์
2. นางสาวกันยกร สะแกกลาง
3. นายปิยะพัฒน์ ดรก่าน
4. นางสาวเนตรนภา ป้อมเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านหมากแข้งคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
57. รหัสทีม 16844
1. นางสาวกัญจนพร ทองอ่อน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
58. รหัสทีม 16822
1. นางสาวหทัยวรรณ กระโจมทอง
2. นางสาวผริตา กองเกิด
3. นางสาวปทุมมาสย์ ชะใบรัมย์
4. นางสาวจิรนันท์ ทองโสม
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
59. รหัสทีม 16803
1. นางสาวกุลนัฐ นักภักดี
2. นางสาวธนพร บุญอินทร์
3. นายนัสรุจน์ มณีกัญย์
4. นายพลากร วงษาสืบ
โรงเรียนสารคามพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
60. รหัสทีม 16746
1. นายชลัมพล มั่นคง
2. นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ
3. นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ
โรงเรียนกำแพงคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
61. รหัสทีม 16744
1. นางสาวปัญญารัตน์ อภัยโส
2. นายปรีชาพร สุขสมบูรณ์
3. นายปารินทร์ธรณ์ จีนพงษ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
62. รหัสทีม 16725
1. นางสาวรุ้งลาวัณย์ ชอบใจ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวพิญาดา นิจิรัมย์
4. นางสาวรุ่งวารี พุดชวา
โรงเรียนสวายวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
63. รหัสทีม 16716
1. นางสาวธิดา เบ้าทองหล่อ
2. นางสาวฐานิกา เหล่าจันทร์
3. นางสาวจิตธนา ยาศิริ
4. นายธนากร วงศ์ภูธร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
64. รหัสทีม 16644
1. นายจักรพรรณ วันนา
2. นางสาวเบญจมาศ โพนเมืองหล้า
3. นางสาวปิยธิดา จันทะเรศ
4. นางสาวสุดารัตน์ วินทะไชย
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
65. รหัสทีม 16539
1. นางสาวพรรวษา ภูมิชัย
2. นางสาวพิชญธิดา อ้วนอินทร์
3. นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์
4. นางสาวสโรชา อนันต์
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
66. รหัสทีม 16453
1. นางสาวชลธิชา พูลจำปา
2. นางสาวมณัสนันท์ น้อยตำแย
3. นายสมัชชา ดวงปาโคตร
โรงเรียนบ้านไผ่คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
67. รหัสทีม 16439
1. นางสาวช่อฟ้า รัตนัย
2. นางสาววรณัฏฐ์ วงษ์นาหล้า
3. นางสาวสุทธิดา ปัถพี
4. นางสาวณิชาภัทร พึ่งพุทธ
โรงเรียนมัญจาศึกษาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
68. รหัสทีม 16299
1. นางสาวอมรทิพย์ ทองดี
2. นายรัฐวุฒิ พาสุวรรณ
3. นายพงศภัค เจียงภูเขียว
โรงเรียนหนองเรือวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
69. รหัสทีม 16141
1. นางสาวจิรภิญญา ปักกาเวสา
2. นางสาวกานต์กมล โชติการณ์
3. นางสาวปานชนก จงศิริ
4. นางสาวชลิดา ทิวสระแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
70. รหัสทีม 16094
1. นางสาวปริยาภัทร
2. นางสาวพิชามญชุ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
71. รหัสทีม 16085
1. นายณภัทร ซ้ายกลาง
2. นายธีรภัทร์ บุญเหลา
3. นางสาวมณฑิรา ไตริน
4. นางสาวชลิตา เสือเอ๋ง
โรงเรียนอุเทนพัฒนาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
72. รหัสทีม 16040
1. นางสาวชุติกาญจน์ หวังผล
2. นางสาวดวงกมล มีแก้ว
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
73. รหัสทีม 15994
1. นายภูพิรัฐ เชิงกระโทก
2. นางสาวอารยา กกทองหลาง
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
74. รหัสทีม 15942
1. นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ
2. นางสาวนันชนันท์ เทียมโฮม
3. นายณัฐพงษ์ อุ่นโล
4. นายพรณรงค์ ลันทูน
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
75. รหัสทีม 15931
1. นางสาวสุจิรา สงวนรัมย์
2. นางสาวพัฒนาวดี สุวรรณปักษ์
3. นางสาวธิดาพร หลงศรีภูมิ
4. นางสาวจินดาพร นาแก้ว
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
76. รหัสทีม 15729
1. นายมหิทธิฤทธิ์ ชูสง่า
2. นางสาวทิพธัญญพร ทองเกลี้ยง
3. นางสาวพลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์
4. นางสาวฌัชชา ศรีทับทิม
โรงเรียนสิรินธรคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
77. รหัสทีม 15682
1. นางสาวกนกวรรณ พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู ชัยแสง
3. นายพุทธสิทธิ์ รัตนหน
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
78. รหัสทีม 15637
1. นายธนธร สุกิมานิล
2. นายชนันธร พระงาม
3. นางสาววันแรม ศรีละออ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ วงชารี
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
79. รหัสทีม 15465
1. นายอภิวัฒน์ ภูจอมคา
2. นางสาวพรนัชชา กุลสุทธิ์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
80. รหัสทีม 15437
1. นางสาวกานติมา สุวรรณรงค์
2. นางสาวจิรัชญา เลืองยวี
3. นายธนกฤษ มังศรี
4. นางสาวอรจิรา บังจันทร์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
81. รหัสทีม 15392
1. นายธเนศ แก้วอร่าม
2. นางสาวโสมภัสสร สารจันทร์
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
82. รหัสทีม 15378
1. นางสาวอภิญญา เบ้านาค
2. นายจรณินท์ เอี่ยมสงวน
3. นายนนทพัทธ์ อรัญมาลา
4. นางสาววิชญาดา จันทร์โสม
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
83. รหัสทีม 15358
1. นางสาวศันศนีย์ ภูสมดี
2. นางสาวสาธิดา ประภาสโนบล
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ ชำนาญ
4. นางสาวบุณยาพร แสงอรุณ
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
84. รหัสทีม 15314
1. นายพิริยากร อารีกุล
2. นายธนายศ เสียงดี
3. นางสาวจิรชยา บุญเกิ่ง
4. นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา สมบูรณ์
โรงเรียนนาจะหลวยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
85. รหัสทีม 15312
1. นางสาวสุชิรา ขาวจันทร์แย้ม
2. นางสาวนันทนา บุ้งกระโทก
3. นายธนะรัชต์ คชรักษ์
4. นายพิชญะ ก่ำกระโทก
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
86. รหัสทีม 15170
1. นางสาวมนลดา ฤกษ์ดี
โรงเรียนสุรวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
87. รหัสทีม 15117
1. นางสาวสุพรรณนิการ์ จงแพทย์
2. นายเริงฤทธิ์ ขันวัง
3. นายพุฒิพงษ์ แสวงวงษ์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
88. รหัสทีม 15070
1. นายอรันธรรม แข็งแรง
2. นายสุจินดา เชื้อบ้านไร่
3. นางสาวปาริชาติ ต้นฝาง
4. นางสาววันเพ็ญ อุดด้วง
โรงเรียนท่าบ่อคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
89. รหัสทีม 15007
1. นางสาวชลดา พรมเดื่อ
2. นางสาววีรญา เกียรติศักดิ์ศิริ
3. นางสาวเพรียวพิศ เหง้ากอก
4. นางสาววิราวรรณ ทัดทาน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
90. รหัสทีม 14995
1. นายเพชรทวี สุวรรณเพชร
2. นายพงศ์วิทย์ บาคำ
3. นางสาวแพรวา แสงไชย
4. นางสาวสิริลักษณ์ ธนเฮือง
โรงเรียนธาตุพนมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
91. รหัสทีม 14870
1. นางสาวชุติมา แก้วดี
2. นางสาวศศิวิมล พรมโคตุ
3. นางสาวณัฐธิดา ดาบสมเด็จ
4. นางสาวสุธารส พลเยี่ยม
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
92. รหัสทีม 14835
1. นางสาวอริสา โพหะมาตร
2. นางสาวภาวิดา ไม่แพ้
3. นางสาวพรรัตน์ คันธี
4. นางสาวปรียากมล ทองเมือง
โรงเรียนสตรีราชินูทิศคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
93. รหัสทีม 14818
1. นางสาวชลดา พุทธชัย
2. นายธนบูลย์ โสสุทธิ์
3. นางสาวเกศรา พานาดี
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
94. รหัสทีม 17437
1. นายวิชชากร พุทธดี
2. นายนิพพิชฌน์ แก้วดี
3. นางสาวฟาตูมาตา เนเบ้
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
95. รหัสทีม 16417
1. นางสาวระพีพรรณ ใจลิน
2. นางสาวลักษณพร สีหงษ์สอน
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
96. รหัสทีม 18672
1. นายภูผา เฮียงราช
2. นางสาวนฑมล ถามะพันธ์
3. นางสาวมนชยา คำภาศรี
4. นางสาวพิทยาภรณ์ ผลบุตร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
97. รหัสทีม 18649
1. นางสาวภัทราพา ทายิดา
2. นายธนภัทร ปาละจูม
3. นายวีระพล วังแพน
โรงเรียนขามแก่นนครคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
98. รหัสทีม 18609
1. นายปวริศ ละดาวัลย์
2. นางสาวเขมมิการ์ สิงห์ทอง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
99. รหัสทีม 18601
1. นายพชร ณรงค์นอก
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
100. รหัสทีม 18433
1. นางสาวปภาวดี ศรีบัวเทพ
2. นางสาวจิรัชญา วงศ์ษร
3. นางสาวสุนันทา อยู่เกิด
4. นายนันธกานต์ สกุลแพง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
101. รหัสทีม 18407
1. นางสาวขวัญตา แจ้งไพร
2. นายธันวาราช จันนอก
3. นางสาวภัทรวดี บุญคำมุง
4. นางสาวคุณัญญา ทองพันชั่ง
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
102. รหัสทีม 18397
1. นายพัทธดนย์ ดงเจริญ
2. นางสาวมนฤดี อ่อนละออ
3. นางสาวชินาธิป พรมชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
103. รหัสทีม 18360
1. นายเมธัส โพธิ์จันทร์
2. นางสาวกรองทอง บัดแก้ว
3. นางสาวสุนิสา มังศรี
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
104. รหัสทีม 18352
1. นายปิยวัฒน์ ภูมิเทศ
2. นางสาวฐิตินันท์ ชื่นนอก
โรงเรียนหนองคายวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
105. รหัสทีม 18327
1. นายวรากร มูลมาตร
2. นางสาววิภาวี ศรีพรหม
โรงเรียนพรเจริญวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
106. รหัสทีม 18286
1. นางสาวธัญญามาศ เกริกเบญจธรรม
2. นายอนวัช กองเกิด
3. นายนภัส สมสวัสดิ์
4. นางสาวสิริกานต์ ทัพหงษา
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
107. รหัสทีม 18256
1. นายทักษิณ ชินวงษ์
2. นางสาววิภาวี กลมไธสง
3. นางสาวสิริยากร รังโคตร
4. นายจีรศักดิ์ เหลือผล
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
108. รหัสทีม 18143
1. นางสาวเกสรา โคตรชัย
2. นางสาวฐิติมา ชัยเนตร
3. นางสาวญาดา สรสินธ์
4. นายศุภากร กตารัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
109. รหัสทีม 18114
1. นางสาวชุติกาญจน์ ฉิมรักแก้ว
2. นางสาวปัญจรัตน์ เทพบุตร์
3. นายชัยวัฒน์ ขำคม
4. นายธนศักดิ์ วรรณสุทธิ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
110. รหัสทีม 18053
1. นายสุขรินทร์ พลงาม
2. นายสิรวิชญ์ คำดอนหัน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมคัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
111. รหัสทีม 17947
1. นายอภิวัฒน์ นามปัญญา
2. นางสาววราลักษณ์ แร่ทอง
3. นางสาวนริดา พลเภา
4. นางสาวจิราภรณ์ พุทธช่วย
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
112. รหัสทีม 17938
1. นางสาวพรชนก เดชไธสง
2. นายรัชพล ดงหิ่ง
3. นางสาวจุธากร ประจิตร
โรงเรียนสีดาวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
113. รหัสทีม 17929
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ธงศรี
2. นางสาวนิชาภา มงคลศิริ
3. นายพงศกร ศรีสารคาม
4. นางสาวเพ็ญพิชชา ลากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
114. รหัสทีม 17852
1. นางสาวนัฏฐา เปิมไธสง
2. นายภูชิต ภูบาลชื่น
3. นางสาวศิริประภา ชอนไธสง
โรงเรียนพุทไธสงคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
115. รหัสทีม 17828
1. นางสาวศิริญญา พลดี
2. นางสาวทิตยาภา สาวะรก
3. นายศิรวิทย์ ดีแก้ว
โรงเรียนเชียงคานคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
116. รหัสทีม 17682
1. นางสาวชมพูนุช เจริญราช
2. นางสาวสโรชา มูลศรี
3. นายธีรภัทร ฉายจรัส
4. นายณัฐพงศ์ บุญหล้า
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
117. รหัสทีม 17679
1. นายอธิภัทร โลสันเทียะ
2. นางสาวนาราภัทร สมศรี
3. นางสาวแพรวา ลีทหาร
4. นางสาววราภรณ์ ตุปันนา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
118. รหัสทีม 17575
1. นายณัฐภัทร เขียวอ่อน
2. นางสาววรจิรา อาจวิชัย
3. นางสาวณัฐฐินันท์ บรรเทิง
4. นางสาวคณิศร กลางประพันธ์
โรงเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
119. รหัสทีม 17530
1. นางสาวฐิตา สาแดง
2. นายปริภัทร ยุติธรรม
3. นายจุลจักร สิมลี
4. นางสาวกัลยกร คำตา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
120. รหัสทีม 17465
1. นางสาวคลอเดียร์ มาเรีย ซิปปาจโล
2. นางสาวแพรวา หาญนึก
3. นายชญธนัน สายยศ
4. นางสาวนิชนันท์ แปลงดี
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
121. รหัสทีม 17459
1. นางสาวอาทิติยา สีหานาม
2. นางสาวปภาวี ศรีละพันธ์
3. นายภาณุกร โสมนวัตร
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
122. รหัสทีม 17435
1. นายอดิเทพ เดิ่นกลาง
2. นางสาวสุพรรษา ร่มเริง
3. นางสาวจิรพัฒน์ จงพ่วงกลาง
4. นางสาวนันทิชา เดือนกลาง
โรงเรียนโนนสูง​ศรี​ธานี​คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
123. รหัสทีม 17405
1. นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
2. นายกิตติศักดิ์ ธุระทำ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์เพชร
4. นางสาวธนาภรณ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
124. รหัสทีม 17371
1. นายภัทรพล มณีนิล
2. นายกฤษณ์ นนทะวงษ์
3. นางสาวกฤติมา เกษแก้ว
4. นายชลสิทธิ์ สีหบัณฑ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
125. รหัสทีม 17349
1. นางสาวกมลชนก ปัทถาพงษ์
2. นายนัฐพล ดวงวันทอง
3. นายนัฐภูมิ นามวันดี
4. นางสาวอารีรัตน์ กิตวิวัฒน์
โรงเรียนกัลยาณวัตรคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
126. รหัสทีม 17299
1. นายณัฐศุกิตติ์ เกษกุล
2. นางสาวทิพย์อาภรณ์ บุตรชัยภูมิ
3. นางสาวกมลทิพพ์ ลีทนทา
4. นางสาวจิราภรณ์ บุญโสม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
127. รหัสทีม 17265
1. นางสาวพรภิรมย์ คงถาวร
2. นางสาวพิชญาภัคฑ์ สีสอาด
3. นายกฤษฏิ์ บานแย้ม
4. นายณรงค์ฤทธิ์ คำผาลา
โรงเรียนอำนาจเจริญคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
128. รหัสทีม 17258
1. นายพิทักษ์โชค กิริกัน
2. นางสาวรักลดา รักชาติ
โรงเรียนคำม่วงคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
129. รหัสทีม 17246
1. นายสถิตคุณ ทุยพุดพูนทรัพย์
2. นางสาวสุธาสินี ศรีชัยมูล
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
130. รหัสทีม 17192
1. นายอภิเชษ ทุมมะลา
2. นางสาวอุ่นรัก ครุนันท์
โรงเรียนเลยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
131. รหัสทีม 17173
1. นางสาวพิชชาภา ชาติไทย
2. นายวิชิต โกศัลวิตร
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
132. รหัสทีม 17079
1. นายธนภัทร อารีย์
2. นางสาววรัชยา ยุบลเขต
โรงเรียนกมลาไสยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
133. รหัสทีม 17068
1. นายธนพล แสนสีคำม้วน
2. นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์
3. นางสาวกิตติยา แก่นจันทร์
4. นายปุณณวิช เตียวประเสริฐ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
134. รหัสทีม 17054
1. นางสาวณัฐชญาพร แผ่นผา
โรงเรียนหนองเรือวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
135. รหัสทีม 16929
1. นางสาวณิศรา เหล่าวงษ์ศรี
2. นางสาวพัฑฒิดา ภูม้ายพรหม
3. นางสาวน้ำฝน เหิกขุนทด
4. นายธีรพันธ์ ชาติสม
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
136. รหัสทีม 16869
1. นายธีรบูลย์ ไชยสิทธิ์
2. นางสาวเชิญขวัญ อาธรรมระชะ
โรงเรียนเลยพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
137. รหัสทีม 16848
1. นายปิยพงษ์ โสดาจันทร์
2. นางสาวกันยกร สะแกกลาง
3. นายปิยะพัฒน์ ดรก่าน
4. นางสาวเนตรนภา ป้อมเชียงพิณ
โรงเรียนบ้านหมากแข้งคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
138. รหัสทีม 16803
1. นางสาวกุลนัฐ นักภักดี
2. นางสาวธนพร บุญอินทร์
3. นายนัสรุจน์ มณีกัญย์
4. นายพลากร วงษาสืบ
โรงเรียนสารคามพิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
139. รหัสทีม 16746
1. นายชลัมพล มั่นคง
2. นางสาวจารุวรรณ อุ้ยเลิศ
3. นางสาวธนาบัตติยา ธรรมชาติ
โรงเรียนกำแพงคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
140. รหัสทีม 16744
1. นางสาวปัญญารัตน์ อภัยโส
2. นายปรีชาพร สุขสมบูรณ์
3. นายปารินทร์ธรณ์ จีนพงษ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
141. รหัสทีม 16725
1. นางสาวรุ้งลาวัณย์ ชอบใจ
2. นายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวพิญาดา นิจิรัมย์
4. นางสาวรุ่งวารี พุดชวา
โรงเรียนสวายวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
142. รหัสทีม 16716
1. นางสาวธิดา เบ้าทองหล่อ
2. นางสาวฐานิกา เหล่าจันทร์
3. นางสาวจิตธนา ยาศิริ
4. นายธนากร วงศ์ภูธร
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
143. รหัสทีม 16644
1. นายจักรพรรณ วันนา
2. นางสาวเบญจมาศ โพนเมืองหล้า
3. นางสาวปิยธิดา จันทะเรศ
4. นางสาวสุดารัตน์ วินทะไชย
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
144. รหัสทีม 16589
1. นายณัฐวุฒิ แสนสามารถ
2. นายพรเพชร คำคนซื่อ
3. นางสาวภัคจิรา ภูหัวไร่
4. นางสาวชุติกาญจน์ บัวบานงาม
โรงเรียนนาแกสามัคคีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
145. รหัสทีม 16453
1. นางสาวชลธิชา พูลจำปา
2. นางสาวมณัสนันท์ น้อยตำแย
3. นายสมัชชา ดวงปาโคตร
โรงเรียนบ้านไผ่คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
146. รหัสทีม 16299
1. นางสาวอมรทิพย์ ทองดี
2. นายรัฐวุฒิ พาสุวรรณ
3. นายพงศภัค เจียงภูเขียว
โรงเรียนหนองเรือวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
147. รหัสทีม 16085
1. นายณภัทร ซ้ายกลาง
2. นายธีรภัทร์ บุญเหลา
3. นางสาวมณฑิรา ไตริน
4. นางสาวชลิตา เสือเอ๋ง
โรงเรียนอุเทนพัฒนาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
148. รหัสทีม 15994
1. นายภูพิรัฐ เชิงกระโทก
2. นางสาวอารยา กกทองหลาง
โรงเรียนบุญวัฒนาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
149. รหัสทีม 15942
1. นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ
2. นางสาวนันชนันท์ เทียมโฮม
3. นายณัฐพงษ์ อุ่นโล
4. นายพรณรงค์ ลันทูน
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
150. รหัสทีม 15938
1. นายอักขราทร แก้วอาษา
2. นายเนมิราช พานเงิน
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาคัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
151. รหัสทีม 15796
1. นายอภิชน ทองมาก
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
152. รหัสทีม 15729
1. นายมหิทธิฤทธิ์ ชูสง่า
2. นางสาวทิพธัญญพร ทองเกลี้ยง
3. นางสาวพลอยไพลิน ศรีนุเคราะห์
4. นางสาวฌัชชา ศรีทับทิม
โรงเรียนสิรินธรคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
153. รหัสทีม 15682
1. นางสาวกนกวรรณ พูลเพิ่ม
2. นางสาวพลอยชมพู ชัยแสง
3. นายพุทธสิทธิ์ รัตนหน
โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
154. รหัสทีม 15637
1. นายธนธร สุกิมานิล
2. นายชนันธร พระงาม
3. นางสาววันแรม ศรีละออ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ วงชารี
โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
155. รหัสทีม 15465
1. นายอภิวัฒน์ ภูจอมคา
2. นางสาวพรนัชชา กุลสุทธิ์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
156. รหัสทีม 15437
1. นางสาวกานติมา สุวรรณรงค์
2. นางสาวจิรัชญา เลืองยวี
3. นายธนกฤษ มังศรี
4. นางสาวอรจิรา บังจันทร์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
157. รหัสทีม 15392
1. นายธเนศ แก้วอร่าม
2. นางสาวโสมภัสสร สารจันทร์
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์คัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
158. รหัสทีม 15378
1. นางสาวอภิญญา เบ้านาค
2. นายจรณินท์ เอี่ยมสงวน
3. นายนนทพัทธ์ อรัญมาลา
4. นางสาววิชญาดา จันทร์โสม
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
159. รหัสทีม 15314
1. นายพิริยากร อารีกุล
2. นายธนายศ เสียงดี
3. นางสาวจิรชยา บุญเกิ่ง
4. นางสาวณัฏฐ์ฐิตตา สมบูรณ์
โรงเรียนนาจะหลวยคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
160. รหัสทีม 15312
1. นางสาวสุชิรา ขาวจันทร์แย้ม
2. นางสาวนันทนา บุ้งกระโทก
3. นายธนะรัชต์ คชรักษ์
4. นายพิชญะ ก่ำกระโทก
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
161. รหัสทีม 15117
1. นางสาวสุพรรณนิการ์ จงแพทย์
2. นายเริงฤทธิ์ ขันวัง
3. นายพุฒิพงษ์ แสวงวงษ์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
162. รหัสทีม 15080
1. นางสาวพรรธน์ชนัน ทิพชัยวรภัทร์
2. นายภูเบศน์ สมสุข
3. นางสาวธนพร บุญพาสิริสกุล
4. นายกำพลพัฒณ์ แดงนา
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20
163. รหัสทีม 15070
1. นายอรันธรรม แข็งแรง
2. นายสุจินดา เชื้อบ้านไร่
3. นางสาวปาริชาติ ต้นฝาง
4. นางสาววันเพ็ญ อุดด้วง
โรงเรียนท่าบ่อคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
164. รหัสทีม 14995
1. นายเพชรทวี สุวรรณเพชร
2. นายพงศ์วิทย์ บาคำ
3. นางสาวแพรวา แสงไชย
4. นางสาวสิริลักษณ์ ธนเฮือง
โรงเรียนธาตุพนมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
165. รหัสทีม 14818
1. นางสาวชลดา พุทธชัย
2. นายธนบูลย์ โสสุทธิ์
3. นางสาวเกศรา พานาดี
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
166. รหัสทีม 17405
1. นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
2. นายกิตติศักดิ์ ธุระทำ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินทร์เพชร
4. นางสาวธนาภรณ์ รุ่งเรือง
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาคัดเลือก หญิง 22 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 22 ก.ย. 65 15:00- 15:20
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. รหัสทีม 18796
1. นางสาวศศิกานต์ บุญสิน
โรงเรียนศรีมหาโพธิคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
2. รหัสทีม 17116
1. นางสาวสัณห์สิตา เลิศวิจิตรานนท์
2. นางสาวปริยากร วศินบรรเจิด
3. นางสาวมายา คลื่นบรรเลง
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
3. รหัสทีม 17105
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ภรภัทรภวิษย์
2. นายจตุรภุช ดวงแก้ว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
4. รหัสทีม 17085
1. นางสาวพัชร์ลดา ประกอบผล
2. นายธนพล พรหมประเสริฐ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
5. รหัสทีม 17071
1. นางสาวเมทิกา พงศ์วัชร์
2. นางสาวปาริชาติ ประดิษฐ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
6. รหัสทีม 17064
1. นางสาวปิ่นปินัทธ์ สืบมา
2. นางสาวชุติกาญจน์ ตั้งสุขวัฒนวงศ์
3. นางสาวเจตนิพิฐ สืบมา
โรงเรียนสตรีวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
7. รหัสทีม 17055
1. นางสาวกันยาณัฐ วงศ์ดานี
โรงเรียนตราษตระการคุณคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
8. รหัสทีม 17049
1. นายพสุภาคย์ พิลาธรรม
2. นายปภาวิน มะกรูดอินทร์
3. นางสาวสุจิตตรา ศรีทอง
4. นางสาวณิชนันท์ ปทุมานนท์
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
9. รหัสทีม 17041
1. นางสาวอัยรินทร์ ธนกรณ์ไพศาล
2. นางสาวธวัลพร ทองปรุง
3. นางสาวปาริชาติ พรมศรี
4. นางสาวสิริประภา สุทธิประภา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
10. รหัสทีม 17024
1. นางสาวทัศนนันท์ อังศานาม
2. นางสาวธันว์ชญาอร โพธิบางหวาย
3. นางสาววริศรา เทียมเดช
4. นางสาวจิรพรรณ สนนาค
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
11. รหัสทีม 17017
1. นางสาวพิชามญชุ์ สุภาศาสตร์
2. นางสาวสุพัดชา สวัสดิ์ชัย
3. นางสาวปานตะวัน ละเริง
4. นายวิชญะ เผดิมรอด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
12. รหัสทีม 17001
1. นางสาวมัชฌิมา สุภาพิมพ์
2. นางสาวสุดารัตน์ ประสมทรัพย์
3. นางสาววริศรา พงษ์อุดมปัญญา
4. นายเทพสิรินทร์ มีพัด
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
13. รหัสทีม 16963
1. นางสาวพลอยชมพู พรรณราย
2. นางสาวพูลสิริ ฤกษ์ยาม
3. นายสรรค์ธนัท วังประเสริฐ
4. นายสิทธา ศรีรัตนพงษ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
14. รหัสทีม 16935
1. นางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์
2. นางสาวณิชชาภัทร ชอบอธิป
3. นางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง
4. นางสาวจิรณิชา จิโรจน์จิรายุส
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
15. รหัสทีม 16919
1. นางสาวสาริศา พรหมมาก
2. นายศุภสัณห์ ทัศนาธร
3. นางสาวฐิติชญา เฉลยวาเรศ
4. นางสาวณัฐชนันท์ มงคลมะไฟ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
16. รหัสทีม 16815
1. นางสาวดวงกมล ศรีมงคล
2. นางสาวสุกัญญา นาคประกอบ
3. นางสาวอนัตตา หวังอับดุลเลาะห์
4. นางสาววัชริตา เมธีปัญญากุล
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
17. รหัสทีม 16807
1. นางสาวนันทัชพร อักษรณรงค์
2. นางสาวปุณณภา หาผลกล้า
3. นางสาวพลอยนวล บุญละม้าย
4. นางสาวมีสุข แสงเพ็ชร
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
18. รหัสทีม 16801
1. นายพันเลิศ คิดเพาะ
2. นายทนาพร ชิตนาภรณ์
3. นางสาวปรางค์วลัย โศภารักษ์
4. นางสาวสุพรรษา เฮ้าทา
โรงเรียนสมุทรปราการคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
19. รหัสทีม 16779
1. นายสุชาครีย์ เพ็งเผา
2. นายกรดนัย มหาวัจน์
3. นางสาวลลิตา ศวัสศุภร
4. นางสาวเพชรลดา วัชรเกตุ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
20. รหัสทีม 16719
1. นางสาวหทัยทิพย์ ปุดป้อ
2. นางสาวชนัชญา วิลากุล
3. นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
21. รหัสทีม 16697
1. นางสาวนภิสา คำวงษา
2. นางสาวศศิชา หารยุทธ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
22. รหัสทีม 16657
1. นางสาวอรฤดี ชินวงค์
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
23. รหัสทีม 16652
1. นางสาวศศิกานตร์ พวงพิกุล
2. นายธงชัย คล้ายฉ่ำ
3. นางสาวกันต์ฤทัย โอภาสสุริยัน
4. นางสาวฐาปณี ขันธ์มั่น
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
24. รหัสทีม 16625
1. นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณ
2. นางสาววิภาวี พันธ์ชัยภูมิ
3. นางสาวศศิธร โต๊ะจงมล
4. นายภาวัต กลิ่นผล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
25. รหัสทีม 16618
1. นางสาวสัณหณัฐ เตือนภักดิ์
2. นางสาวอภิสรา รุ่งเรือง
3. นางสาวนัทธนันท์ ลือคำหาญ
4. นางสาวศิริภัทรา ยิ่งกำเเหง
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
26. รหัสทีม 16577
1. นางสาวพรรษา ปาละแดน
โรงเรียนวัดบวรมงคลคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
27. รหัสทีม 16575
1. นางสาวพรรณนารา บริเวธานันทน์
2. นางสาวทิพธัญญา ธัญญรักษ์
3. นางสาวภัทรนัน สุขสมปอง
4. นางสาวธนัชพร พุทรักษา
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
28. รหัสทีม 16553
1. นางสาวรวีวรรณ พันเพ็ชร
2. นางสาวพรหมพร พันทะสา
3. นางสาวอุ้มบุญ วิมุุตติ
4. นางสาวลลิตา อินทรคง
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
29. รหัสทีม 16504
1. นางสาวพินพาดา ตุมรสุนทร
2. นางสาวมนัสนันท์ พรมสิทธิ์
3. นางสาวพรนภา โพธิ์เย็น
4. นางสาวอนุสรา วงษ์มี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
30. รหัสทีม 16426
1. นายวงค์วรัชญ์ ภักดีสุข
2. นางสาวสุภัชชา พาพันธ์
3. นางสาวณปภา เป้กล้า
4. นางสาวธมลวรรณ แสนยินดี
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
31. รหัสทีม 16424
1. นางสาวณัฐปภัสร์ กิติกุล
2. นางสาวชาลิสา เกียรติ์พงษ์ลาภ
3. นางสาวณัฐนพิน เฉลิมพงศ์ภากร
4. นายภูมิพัฒน์ ชื่นรัตนกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
32. รหัสทีม 16403
1. นายภูรินทร์ อุ่นเดช
2. นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
3. นางสาวณิชารีย์ ฉากพุดซา
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
33. รหัสทีม 16369
1. นางสาวรติกร งามแม้น
2. นางสาวชนิภา ชุมพล ณ อยุธยา
3. นางสาวณภัสนันท์ ไตรศักดิ์ศรี
4. นายณฐนนท์ แตงอ่อน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
34. รหัสทีม 16358
1. นายคมทัต ปั้นลาย
2. นางสาวสุริวิภา วงศ์จินดาบล
3. นางสาวณัฏฐ์นารี กลัดสมบูรณ์
4. นางสาวทอฝัน พัฒนาการพนิช
โรงเรียนศรัทธาสมุทรคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
35. รหัสทีม 16346
1. นางสาวชญานิศ สำเริงเรือง
2. นางสาวศิริวรรณ ดีสุข
3. นางสาวกัญจน์รัชต์ พึ่งสมศักดิ์
4. นายธนวัฒน์ เอี่ยมศรี
โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
36. รหัสทีม 16343
1. นายธนา ปราณีชาติ
2. นายนายวีรชน ชื่นบาน
3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
37. รหัสทีม 16283
1. นางสาวศรุภา ทวีอุดมโชติ
โรงเรียนสงวนหญิงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
38. รหัสทีม 16237
1. นางสาวชนกนันท์ วงษ์พานิช
2. นายธีระศักดิ์ ประดับวัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
39. รหัสทีม 16233
1. นายภูริภัทร เมียงอารมณ์
2. นางสาวเมธิดา ปิยะกุล
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
40. รหัสทีม 16204
1. นางสาวอัจฉรา ธุวะชาวสวน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
41. รหัสทีม 16191
1. นางสาวมาริสา จางวาง
2. นางสาวภัทรวรรณ ปิริติ
3. นางสาวสาธิดา เชาว์เฉียบ
4. นางสาวจิตรดา บวรเมธา
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
42. รหัสทีม 16152
1. นางสาวภิญญาดา พันธ์เจริญ
2. นางสาวพิมพ์มาดา ทองเทือก
โรงเรียนราชินีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
43. รหัสทีม 16125
1. นางสาวณัฐญาดา ขำปาน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
44. รหัสทีม 16102
1. นางสาวกัญญานัธฐ์ ธัชศิรินิรัชกุล
2. นายวิชยุตม์ มงคลมหาลาภ
3. นายมงคล ภัคปฤงคพ
4. นางสาวกันยากร คำพิทูล
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
45. รหัสทีม 16100
1. นางสาวสิริกร ชวนชม
2. นายศุภกร อินทร์สุวรรณ์
3. นางสาววิราสินี ประเสริฐสัง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
46. รหัสทีม 16067
1. นางสาวอมาลีนา เตี่ยไพบูลย์
2. นางสาวชนัฏนันท์ ประกอบกุล
3. นางสาวพิณลฎา ชูปรีชา
4. นางสาวณรัญญา มันดา
โรงเรียนเซนต์เทเรซาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
47. รหัสทีม 16049
1. นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์
2. นางสาวฐิติยา นิโกรธา
3. นายบุญญฤทธิ ทรัพย์เงิน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
48. รหัสทีม 15972
1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ย้า
2. นายสุทัศน์ อำพรศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวมนัสนันท์ ชาตรูประชีวิน
4. นางสาวมัณฑิตา แก่นแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
49. รหัสทีม 15958
1. นางสาวบุณย์สุดา ขุนเณร
2. นายพลกฤต ว่องประดิษฐ์
3. นางสาวฐาปนี คำพันธ์
4. นางสาวปัญญดา นนทะวงษ์
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
50. รหัสทีม 15902
1. นางสาวพบพร สภาพักตร์
2. นางสาววรัทยา สมศรี
3. นายอนันดา โจตีย์
4. นายธนกาญจน์ นาคปนคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
51. รหัสทีม 15883
1. นางสาววรัณญา ปลากัดทอง
2. นายกิตติพงษ์ ทรัพย์คั่ง
โรงเรียนพระนารายณ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
52. รหัสทีม 15871
1. นายสิวิกรมณ์ โนคำ
2. นายพชร วรวงศานุกูล
3. นางสาววัชโรธร สุภาพ
4. นางสาวนิรชา นวสิมัยนาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
53. รหัสทีม 15809
1. นางสาวกวิสรา ยมจินดา
2. นางสาวอินทร ต่ำต้อ
3. นางสาวภัทรพร สาตแฟง
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจSBACคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
54. รหัสทีม 15751
1. นางสาวณัฐณิชา โตประดิษฐ์
2. นางสาวจุฑามณี เสือเพชร
3. นางสาวกัญญาภัค ดีคล้ายเผ่า
4. นางสาวเนตรลดา อภิญญานนท์
โรงเรียนหอวังคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
55. รหัสทีม 15727
1. นางสาวอภิชญา พรหมแก้ว
2. นางสาวชนิสรา คนิตานนท์
3. นางสาวกรกนก สมลา
4. นายโกวิท​ ช้างสีสุก​
โรงเรียนราชดำริคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
56. รหัสทีม 15709
1. นางสาวสิตานัน ภูพวก
2. นางสาวเปมิกา สุทธิชลสกุล
3. นางสาวพวงทอง เหลาคม
4. นางสาวชญานิน ยนต์ตระการกูล
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
57. รหัสทีม 15629
1. นางสาวทิพวรรณ ถาวรสาลี
2. นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง
3. นางสาววนิดา ประเสริฐศรี
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
58. รหัสทีม 15534
1. นางสาวเฉลิมเกตุ พิมสุภาพ
2. นางสาวรัตนธาร ด้วงทอง
โรงเรียนวังไกลกีงวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มัธยมศึกษา)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
59. รหัสทีม 15414
1. นางสาวภานุมาส ฟ้าหวั่น
2. นางสาวรุ่งอรุณ มีกำปัง
3. ไปรยา คล้ายโพธิ์ทอง
4. ศิริวรรณ แก้วมีศรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
60. รหัสทีม 15396
1. นายศุภวิชญ์ สอนดี
2. นางสาวอาทิตยา อั้นคง
3. นางสาวจารุวรรณ กำเหนิด
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
61. รหัสทีม 15386
1. นายกฤฒิ นวมจริต
2. นางสาวกนกภรณ์ พันธุพฤทธิพงศ์
3. นางสาวนันท์นภัส มะโนมั่น
4. นางสาวภาดาวัน โชติหิรัญคงวุฒิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
62. รหัสทีม 15345
1. นางสาวศศิมล น้อยสนิท
2. นางสาวกนกวรรณ พรหมทอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
63. รหัสทีม 15304
1. นายอภิวัฒน์ ภู่ทอง
2. นางสาวนภัสสร อรุณรัศมี
3. นางสาวจีรนันท์ เนื่องบุญมา
4. นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
64. รหัสทีม 15222
1. นางสาวกรกนก อริยะจารุสินขจร
2. นางสาวธัญชนก จันทร์มหา
3. นางสาวภัทราพร กลั่นแพร
4. นางสาวรชารักษ์ เพชรกิจ
โรงเรียนนิคมวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
65. รหัสทีม 15220
1. นางสาวปภาดา สุวรรณบุญฤทธิ์
2. นางสาวสุจิตรา พลเสน
3. นางสาวพัชรินทร์ ตั้งเกษราพรรณ
โรงเรียนสงวนหญิงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
66. รหัสทีม 15122
1. นางสาวอุไรอร ภู่ทอง
2. นางสาวอภิญญา พรมสายบัว
3. นางสาวจารุวรรณ เพียนอก
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
67. รหัสทีม 15071
1. นางสาวกัญญาพัชร โยธา
2. นางสาวญาณิศา เดขุนทด
3. นางสาวอภิรดี กันยาประสิทธิ์
4. นางสาวญาดา โรจน์ฤทัย
โรงเรียนสตรีวัดระฆังคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
68. รหัสทีม 14903
1. นายชัชพล เรืองนารายณ์
2. นายคณนาถ ปุเลนเต
3. นางสาวพรพรหม พรมมา
4. นางสาวพรชนก เพราะประโคน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
69. รหัสทีม 14837
1. นายจีรภัทฆ์ ใจเป็นใหญ่
2. นายพีรเดช อนุภาพยุทธชัย
3. นายวรพัฒณ์ บุญชู
4. นางสาวฐิติภา ปัตตาเทสัง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
70. รหัสทีม 14829
1. นางสาวพนัชกร แผ้วจำรัส
2. นางสาวบุญญิสา บุญยงค์
โรงเรียนบางบัวทองคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
71. รหัสทีม 14769
1. นายจอมทัพ สุริยานันท์
2. นางสาวสิตานัน เจริญเชื้อ
3. นางสาวสุจาริณี สิมมาแก้ว
4. นายธนวัฒน์ อ่อนสอาด
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
72. รหัสทีม 15059
1. นายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์
2. นายพิมพ์สุภา สุขสะอาด
3. นางสาวบุณยานันท์ สุริรักษ์
4. นางสาวเจนจิรา ดิ้นสวัสดิ์
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
73. รหัสทีม 18682
1. นางสาวพัทธ์ธีรา อิฏฐะพงศ์
โรงเรียนไทยคริสเตียนคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
74. รหัสทีม 18671
1. นางสาวสุพิชชา แจ่มเล็ก
2. นางสาวมณฑิรา ศรีบุตรตา
3. นางสาวศศิพิมล จันทะโพธิ์
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
75. รหัสทีม 18654
1. นางสาววันทนา พิมจินดา
2. นางสาวณัทญาภร สมตัว
โรงเรียนบ้านนา ""นายกพิทยากร""คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
76. รหัสทีม 18631
1. นางสาววศิรตา คชพันธ์
2. นางสาวปรียากร ศรีเมือง
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
77. รหัสทีม 18618
1. นางสาวพรปวีณ์ เหล่ารัตนเรืองชัย
2. นางสาวเตชินี ฉันทศักดิ์มงคล
3. นางสาวกรณิศ บุญเพ็ชร
4. นางสาวธนัชพร พิศาลบรรเจิดกุล
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
78. รหัสทีม 18608
1. นางสาวโชติกา แอนโก
2. นายธนกฤต สุวาท
3. นางสาวสมนกร คำชัย
4. นางสาวดลพร โควังชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
79. รหัสทีม 18599
1. นางสาวอลีณา ฉายเนตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
80. รหัสทีม 18567
1. นางสาวจุฬารัตน ศิลปวงศ์
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
81. รหัสทีม 18523
1. นายพชรพล โพธิ์เงิน
2. นางสาวพร้อมขวัญ วุฒิอรุณสิทธิ์
3. นางสาวพรธิมา วาภพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหงษ์
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
82. รหัสทีม 18495
1. นางสาววรรณวิสา จิตรชื่น
2. นายญาณกวี อภิรัตนาโกศล
3. นายนันทพัทธ์ ชุ่มชาติ
4. นางสาวอัญชลี ยำยวน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
83. รหัสทีม 18486
1. นางสาวณัฐรินทร์ โรจนทวีศักดิ์
วิทยาลัยช่างศิลปคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
84. รหัสทีม 18414
1. นางสาวโอภารินทร์ คันทา
2. นางสาววรนุช กุลพันธ์
3. นางสาวชลธิชา ศิริศิลป์
4. นางสาววรรณประภา เดชชาญชัย
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
85. รหัสทีม 18388
1. นางสาวดาน่า เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางสาวกชกร อารมณ์
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
86. รหัสทีม 18357
1. นายวิชชากร สิทธิไกร
2. นางสาวดาวิกา บุญเรือง
3. นายชัยยาเชษฐ์ ฮวดอำไพ
4. นางสาวสาวิตรี กล้าเขตวิทย์
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
87. รหัสทีม 18317
1. นางสาวประภาวรินทร์ ยิ้มระย้า
2. นางสาวแพรวา ทองโสภา
3. นางสาวปริชานุช สว่างศรี
4. นางสาวศิริลักษณ์ ฉ่ำสดใส
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
88. รหัสทีม 18316
1. นายธนบดี เตชะกสิวัฒนา
2. นายเทวภัทร แก้วเขียว
3. นายพรภพ ปานแก้ว
4. นางสาวปกาสัย เหมือนแก้ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
89. รหัสทีม 18305
1. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วสว่าง
2. นางสาวรัฐติการต์ แก้วบุรี
3. นายมงคลวุฒิ คงเคว็จ
4. นายนับฝัน อัศดรประเสริฐ
โรงเรียนวัดพุทธบูชาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
90. รหัสทีม 18290
1. นางสาวธิติสุดา ปู่แตงอ่อน
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
91. รหัสทีม 18280
1. นางสาวเขมิกา เสริฐศรี
2. นางสาวจรรยพร ปิยางสุ
3. นางสาวภควรรณ ทองรักษ์
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
92. รหัสทีม 18268
1. นางสาวตันหยง สนหละหวังอารีย์
2. นายฐปนวัฒน์ ตรีพันธุ์
3. นายพีรภัทร เปลี่ยนทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
93. รหัสทีม 18241
1. นายณัฐพงศ์ ประเสริฐศรี
2. นางสาวพริริสา มินสี
3. นางสาวเดียน่า โต๊ะกู
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
94. รหัสทีม 18237
1. นางสาวรมย์ธีรา สำเร็จ
2. นายอนุภัทร์ อิบรอเฮม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
95. รหัสทีม 18202
1. นางสาวจินต์จุฑา ค้าทันเจริญ
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
96. รหัสทีม 18191
1. นางสาวณัฐริกา แก่นทน
2. นางสาวจริยา มาเมือง
3. นางสาวธันย์ชนก แถวถึก
4. นางสาวศิริภัสสร ดงหิงษ์
โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
97. รหัสทีม 18161
1. นางสาวสุชานาถ เวียงสมุทร
2. นางสาวเขมจิรา มินมูซา
3. นางสาวอาทิตยา เพียงพร
4. นางสาวสุรางค์พิมล ทรงมี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
98. รหัสทีม 18144
1. นางสาวนุวดี มีโชคชัย
2. นางสาวนภสร รอดพันธุ์
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
99. รหัสทีม 18130
1. นายศรัณย์ โรจวิรัตน์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ จีวร
3. นางสาวปฏิมาพร ดวงพุฒ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
100. รหัสทีม 18127
1. นายชยพัฒน์ โอสนานนท์
2. นางสาวจุฑารัตน์ ธนพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
101. รหัสทีม 18126
1. นางสาววนัชพร ปรึกษา
2. นายเอกภพ อนุสิทธิ์วรกุล
3. นายกฤติภูมิ สุดแสวง
4. นางสาวสุธิหญิง ศิริธนโยธิน
โรงเรียนวัดราชโอรสคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
102. รหัสทีม 18083
1. นายทรงพล ดอกคำ
2. นางสาวมลัยพร ยาทอง
3. นางสาวเพ็ชรนรินทร์ ศรีบุตร
4. นางสาวครินยา โพธิสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
103. รหัสทีม 18078
1. นางสาวสุนิสา อิ่มสะอาด
2. นางสาวโสฐิดา ร่ำเทียนทอง
3. นางสาววริศา สมบัติคโณปการ
4. นายเมธาสิทธิ์ สีสันต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
104. รหัสทีม 18056
1. นายวราชัย มูลต้น
2. นายพีรภาส ภุมมาลี
3. นางสาวตะวัน เปรมมุณี
4. นางสาวชามา อินทร์พิทักษ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
105. รหัสทีม 18010
1. นางสาวพิชามญชุ์ สอทิพย์
2. นางสาวชุติกาญจน์ เทียนเจริญกุล
3. นางสาวญาณิศา ประทุมโถม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยแคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
106. รหัสทีม 18009
1. นางสาวธนพร เขียวตราด
2. นายชินพรรธน์ เฉลิมธนะวงศ์
3. นางสาวฮวย ชัย
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
107. รหัสทีม 17998
1. นายถิรนันท์ มูลวัน
2. นางสาวธัญมน พงษ์วีระพัฒน์
3. นางสาวนะนะโกะ การเสนารักษ์
4. นางสาวบงกมณ เอี่ยมพ่วง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
108. รหัสทีม 17942
1. นางสาวแพร ศรีหรั่งไพโรจน์
โรงเรียนโรงเรียนสารวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
109. รหัสทีม 17935
1. นายพัชรพล มานะทน
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฮ้า
3. นางสาวณัฎฐณิชา แก้ววันนา
โรงเรียนนนทรีวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
110. รหัสทีม 17934
1. นางสาวธันพริมา มานะพงษ์
2. นางสาวสุทธิดา คงอนันต์ทรัพย์
3. นางสาวณัฐธยาน์ ชนะภัย
4. นางสาวกัญญาพัชร มะหะหมัด
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
111. รหัสทีม 17919
1. นางสาวจิราธร โพธิ์เย็น
2. นายภัทรกูล คำสะอาด
3. นางสาวธรินธร นรเดชานนท์
4. นายนิปุณ สิงธพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
112. รหัสทีม 17907
1. นางสาวณัฐริกา แสนศรี
โรงเรียนยางรากวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
113. รหัสทีม 17891
1. นายทัตดนัย อินมิทิน
2. นางสาวเลิศลัดดา ชุนาศรี
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
114. รหัสทีม 17879
1. นางสาวอภิชญา ศรีอ่วม
โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
115. รหัสทีม 17877
1. นางสาวญาณิศา อินทร์มีสุข
2. นางสาวพิไลวรรณ นิลทัย
3. นางสาวนรีรดา กรัดภิบาล
4. นางสาวพิมภิกา บุญเจริญ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้วคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
116. รหัสทีม 17861
1. นางสาวรอวีญาณีย์ บูโย๊ะ
2. นางสาววีนัส ซูเลมาน
อื่นอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
117. รหัสทีม 17821
1. นายสุวิจักขณ์ พรรโณภาศ
2. นางสาวพิมพ์วิภา ณัฐวุฒิ
3. นางสาวบัณฑิตา อุ่นกสิเวช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
118. รหัสทีม 17819
1. นายอารยะ สินสุพรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา ศรีบัวระบาล
3. นายชุติพนธ์ วงศ์วาน
4. นางสาวสาธิตา ชัยรถ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
119. รหัสทีม 17799
1. นางสาวบัวบุษบา โพธิ์ศรี
2. นางสาวเกวลิน สินธุเจริญ
3. นางสาวกนกวรรณศิริ ดีรอด
4. นางสาวเอ้ยคำพร ชัยยา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
120. รหัสทีม 17790
1. นางสาวณิชตา ธนัตพรกุล
2. นายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
121. รหัสทีม 17774
1. นางสาวโสภิตา ทองบุญหา
2. นางสาวสุชาดา สามน้อยงาม
3. นายคุณากร อุยเกตุ
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
122. รหัสทีม 17740
1. นางสาวสิริยากร บุญทวีกุล
2. นางสาวณัชชา บุญประกาศิต
3. นางสาวณัฐสิณี ระวิพงษ์
4. นางสาวจิตรชญา หิรัญศรี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
123. รหัสทีม 17730
1. นางสาวนภัสวรรณ ธรรมอยู่
2. นางสาวศยามล หงสาวดี
3. นายวรวิช ฝางคำ
4. นายนนท์ ซานา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
124. รหัสทีม 17673
1. นางสาวชลิตา บือทู
2. นางสาวเกวลิน ธาราวนา
3. นางสาวธนาภรณ์ พงษ์สุวรรณ
4. นางสาวบัณฑิตา ว่องอัครพล
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
125. รหัสทีม 17636
1. นางสาวเคทลิน ไกรฤกษ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ คู กิตติวรวุฒินันท์
3. นายชัยศิริ ลือสันเทียะ
โรงเรียนตันตรารักษ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
126. รหัสทีม 17591
1. นางสาวณิชกานต์ แสงสร
2. นายภูภัค บุศย์จันทร์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
127. รหัสทีม 17588
1. นางสาวโสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
2. นางสาวปุณยนุช นิยมไทย
3. นายกฤตภาส อภินันท์กูล
4. นายวิชญ์ โกมลมิศร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
128. รหัสทีม 17583
1. นางสาวชิยากร นิลโพธิ์
2. นางสาวเขมจิรา คิ้วสกุลกาญจน์
3. นายเศรษฐพงศ์ ภู่ระหงษ์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
129. รหัสทีม 17552
1. นางสาวณัฐพร กำดำ
2. นางสาวจริยาพร หนองบัว
3. นางสาวเมธาวี พวงเงิน
4. นายยอดตระการ พูลจวง
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
130. รหัสทีม 17490
1. นางสาวพิชญานันท์ เกตุเตียน
2. นางสาวอรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
3. นางสาวเกษมณี หาดทราย
4. นางสาวพรนภา แสงอนันต์
โรงเรียนนารีวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
131. รหัสทีม 17443
1. นางสาวฑิตญา ผ่องสกุล
2. นางสาวธัญนุช ศรีศิริทรงไทย
3. นางสาวภริตา ยายอด
4. นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
132. รหัสทีม 17423
1. นางสาววัลลภา ชินวัฒนา
โรงเรียนอัมพรไพลศาลคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
133. รหัสทีม 17393
1. นางสาวสร้อยสกล กาเผือก
2. นางสาวสุดารัตน์ ดีชื่น
3. นางสาวอุ้มบุญ ไพรศรี
4. นายศรีปริยัติ ทองชาวนา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
134. รหัสทีม 17378
1. นางสาวศรุดา ยงวัฒนสุนทร
2. นางสาวเกศินี จึงเกรียงไกร
3. นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
135. รหัสทีม 17361
1. นางสาวชิษณุชา บุญถนอม
โรงเรียนดรุณพัฒน์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
136. รหัสทีม 17343
1. นางสาวอภิสรา คำเชียง
2. นางสาวสุรภา ปัญจภักดี
โรงเรียนกำเนิดวิทย์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
137. รหัสทีม 17276
1. นางสาวสุรภา คุ้มวิริยะ
2. นางสาวจิณภัค วิทูภวัฒน์
3. นางสาวกัญญารัตน์ วานิชย์
4. นายฉัตรชัย ธรรมใจ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
138. รหัสทีม 17267
1. นางสาวฟอรดา ประสงค์
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
139. รหัสทีม 17263
1. นายปัณณวิชญ์ ลิ้มฐิติศักดิ์
2. นางสาวปวันรัตน์ นาคเนียม
3. นางสาวพลอย จอมบุญ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มินพิมาย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
140. รหัสทีม 17243
1. นางสาวกมลนิตย์ ศรีมา
2. นางสาววิด๊าด วงค์เกษร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
141. รหัสทีม 17234
1. นางสาววราภรณ์ ทองนาค
2. นางสาวจิราภรณ์ ตั้งมั่น
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
142. รหัสทีม 17233
1. นางสาววันสิริ จันทร์ใจดี
2. นางสาวอรพรรณ พันธ์หนองบัว
3. นางสาวพนิดา มีปัญญา
4. นางสาวสุจิตรา ช่างเรือนกุล
โรงเรียนสระยายโสมวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
143. รหัสทีม 17227
1. นายโกสินทร์ พินิจ
2. นางสาวณัฐธิดา อุไรรักษ์
โรงเรียนดรุณราชบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
144. รหัสทีม 17208
1. นางสาวศิริประภา หล้าพรม
2. นางสาวอัสมา หอสุวรรณ
3. นางสาวปรารถนา นารายะวาณิช
4. นายยศวริศ แบนไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี SBACคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
145. รหัสทีม 17191
1. นายศิลา หนูเทศ
2. นายธนกร บุญสอน
3. นางสาวอนันต์ชนา สรงมงคล
4. นางสาวเยาวเรศ แย้มเกษร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
146. รหัสทีม 17182
1. นางสาวอิศราวรรณ โพธิพิพิธธนากร
2. นางสาววันพบพร พิสุทธิ์พิบูลวงศ์
3. นางสาวปวริศา รักขิตเลขา
4. นางสาวสุเรนธร สมบูรณ์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
147. รหัสทีม 17172
1. นางสาวกรกัญญา นรกุลวัฒน์
2. นางสาวณัฐณิชา นาคสังข์
3. นางสาวกาญจนาภา ผลพงา
4. นางสาวกาญจนรัตน์ ศรีสัตตรัตน์
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
148. รหัสทีม 17164
1. นางสาวพัทธ์ธีรา สรรวานิช
2. นางสาวเนตรนภา ธาดาธิติพงศ์
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
149. รหัสทีม 17156
1. นายสุจินดา คงคาเขต
2. นางสาวดลพร สำเร็จสุข
3. นางสาวอรยา ปานนุ้ย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
150. รหัสทีม 17140
1. นางสาวพุทธธิดา รัมมะนพ
2. นางสาวรักษณาลี ธารีรักษ์
3. นางสาวณัฐพร ทานจิตต์
4. นางสาวธนภรณ์ สาระแพทย์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20
151. รหัสทีม 15893
1. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญจิตร
2. นางสาวดวงฤดี รอดทอง
3. นางสาวณัฐธิดา ชำนาญ
4. นางสาววิรากร เล็กเลิศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
152. รหัสทีม 18608
1. นางสาวโชติกา แอนโก
2. นายธนกฤต สุวาท
3. นางสาวสมนกร คำชัย
4. นางสาวดลพร โควังชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
153. รหัสทีม 18552
1. นายภัทรนันท์ เพียรหาศิลป์
โรงเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
154. รหัสทีม 18523
1. นายพชรพล โพธิ์เงิน
2. นางสาวพร้อมขวัญ วุฒิอรุณสิทธิ์
3. นางสาวพรธิมา วาภพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีหงษ์
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
155. รหัสทีม 18501
1. นายปภังกร พิกุลแย้ม
2. นายเวสารัช ขจรประศาสน์
3. นายศุภกรณ์ชัย ทองรวย
4. นายภัทรวุฒิ แสงเฟือง
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
156. รหัสทีม 18495
1. นางสาววรรณวิสา จิตรชื่น
2. นายญาณกวี อภิรัตนาโกศล
3. นายนันทพัทธ์ ชุ่มชาติ
4. นางสาวอัญชลี ยำยวน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
157. รหัสทีม 18357
1. นายวิชชากร สิทธิไกร
2. นางสาวดาวิกา บุญเรือง
3. นายชัยยาเชษฐ์ ฮวดอำไพ
4. นางสาวสาวิตรี กล้าเขตวิทย์
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
158. รหัสทีม 18324
1. นายนิธิพัฒน์ สันตะวงค์
2. นายนิธิวิชญ ภาคภากร
3. นายปรานต์ น้อยวัฒน์
4. เด็กชายอนาวิล จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
159. รหัสทีม 18316
1. นายธนบดี เตชะกสิวัฒนา
2. นายเทวภัทร แก้วเขียว
3. นายพรภพ ปานแก้ว
4. นางสาวปกาสัย เหมือนแก้ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
160. รหัสทีม 18305
1. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วสว่าง
2. นางสาวรัฐติการต์ แก้วบุรี
3. นายมงคลวุฒิ คงเคว็จ
4. นายนับฝัน อัศดรประเสริฐ
โรงเรียนวัดพุทธบูชาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
161. รหัสทีม 18268
1. นางสาวตันหยง สนหละหวังอารีย์
2. นายฐปนวัฒน์ ตรีพันธุ์
3. นายพีรภัทร เปลี่ยนทอง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
162. รหัสทีม 18241
1. นายณัฐพงศ์ ประเสริฐศรี
2. นางสาวพริริสา มินสี
3. นางสาวเดียน่า โต๊ะกู
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
163. รหัสทีม 18237
1. นางสาวรมย์ธีรา สำเร็จ
2. นายอนุภัทร์ อิบรอเฮม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
164. รหัสทีม 18130
1. นายศรัณย์ โรจวิรัตน์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์ จีวร
3. นางสาวปฏิมาพร ดวงพุฒ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
165. รหัสทีม 18127
1. นายชยพัฒน์ โอสนานนท์
2. นางสาวจุฑารัตน์ ธนพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
166. รหัสทีม 18126
1. นางสาววนัชพร ปรึกษา
2. นายเอกภพ อนุสิทธิ์วรกุล
3. นายกฤติภูมิ สุดแสวง
4. นางสาวสุธิหญิง ศิริธนโยธิน
โรงเรียนวัดราชโอรสคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
167. รหัสทีม 18095
1. นายณัฐพงศ์กร ตรังคานุวัฒน์
2. นายจิรภัทร อิ่มใจ
3. นายสวิตต์ เอี่ยมจรัส
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
168. รหัสทีม 18083
1. นายทรงพล ดอกคำ
2. นางสาวมลัยพร ยาทอง
3. นางสาวเพ็ชรนรินทร์ ศรีบุตร
4. นางสาวครินยา โพธิสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
169. รหัสทีม 18078
1. นางสาวสุนิสา อิ่มสะอาด
2. นางสาวโสฐิดา ร่ำเทียนทอง
3. นางสาววริศา สมบัติคโณปการ
4. นายเมธาสิทธิ์ สีสันต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
170. รหัสทีม 18056
1. นายวราชัย มูลต้น
2. นายพีรภาส ภุมมาลี
3. นางสาวตะวัน เปรมมุณี
4. นางสาวชามา อินทร์พิทักษ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
171. รหัสทีม 18009
1. นางสาวธนพร เขียวตราด
2. นายชินพรรธน์ เฉลิมธนะวงศ์
3. นางสาวฮวย ชัย
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
172. รหัสทีม 17998
1. นายถิรนันท์ มูลวัน
2. นางสาวธัญมน พงษ์วีระพัฒน์
3. นางสาวนะนะโกะ การเสนารักษ์
4. นางสาวบงกมณ เอี่ยมพ่วง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
173. รหัสทีม 17935
1. นายพัชรพล มานะทน
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฮ้า
3. นางสาวณัฎฐณิชา แก้ววันนา
โรงเรียนนนทรีวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
174. รหัสทีม 17919
1. นางสาวจิราธร โพธิ์เย็น
2. นายภัทรกูล คำสะอาด
3. นางสาวธรินธร นรเดชานนท์
4. นายนิปุณ สิงธพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
175. รหัสทีม 17891
1. นายทัตดนัย อินมิทิน
2. นางสาวเลิศลัดดา ชุนาศรี
โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
176. รหัสทีม 17821
1. นายสุวิจักขณ์ พรรโณภาศ
2. นางสาวพิมพ์วิภา ณัฐวุฒิ
3. นางสาวบัณฑิตา อุ่นกสิเวช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
177. รหัสทีม 17819
1. นายอารยะ สินสุพรรณ
2. นางสาวรุ่งนภา ศรีบัวระบาล
3. นายชุติพนธ์ วงศ์วาน
4. นางสาวสาธิตา ชัยรถ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
178. รหัสทีม 17790
1. นางสาวณิชตา ธนัตพรกุล
2. นายพงษ์กรณ์ ฐานอริยบุญศิริ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
179. รหัสทีม 17774
1. นางสาวโสภิตา ทองบุญหา
2. นางสาวสุชาดา สามน้อยงาม
3. นายคุณากร อุยเกตุ
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
180. รหัสทีม 17730
1. นางสาวนภัสวรรณ ธรรมอยู่
2. นางสาวศยามล หงสาวดี
3. นายวรวิช ฝางคำ
4. นายนนท์ ซานา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
181. รหัสทีม 17661
1. นายชยุต ภูวพุทธโชติ
โรงเรียนสิงห์สมุทรคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
182. รหัสทีม 17646
1. นายธีพงศ์ สาดแจ่ม
2. นายนครินทร์ ทรงพร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
183. รหัสทีม 17636
1. นางสาวเคทลิน ไกรฤกษ์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ คู กิตติวรวุฒินันท์
3. นายชัยศิริ ลือสันเทียะ
โรงเรียนตันตรารักษ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
184. รหัสทีม 17591
1. นางสาวณิชกานต์ แสงสร
2. นายภูภัค บุศย์จันทร์
โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
185. รหัสทีม 17588
1. นางสาวโสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
2. นางสาวปุณยนุช นิยมไทย
3. นายกฤตภาส อภินันท์กูล
4. นายวิชญ์ โกมลมิศร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
186. รหัสทีม 17583
1. นางสาวชิยากร นิลโพธิ์
2. นางสาวเขมจิรา คิ้วสกุลกาญจน์
3. นายเศรษฐพงศ์ ภู่ระหงษ์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
187. รหัสทีม 17578
1. เด็กชายภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์
2. นายธัชพล คเชนทร์ไพศาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
188. รหัสทีม 17552
1. นางสาวณัฐพร กำดำ
2. นางสาวจริยาพร หนองบัว
3. นางสาวเมธาวี พวงเงิน
4. นายยอดตระการ พูลจวง
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
189. รหัสทีม 17449
1. นายชัฏฎาวุฒิ ธรรมแสง
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
190. รหัสทีม 17443
1. นางสาวฑิตญา ผ่องสกุล
2. นางสาวธัญนุช ศรีศิริทรงไทย
3. นางสาวภริตา ยายอด
4. นายพงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
191. รหัสทีม 17393
1. นางสาวสร้อยสกล กาเผือก
2. นางสาวสุดารัตน์ ดีชื่น
3. นางสาวอุ้มบุญ ไพรศรี
4. นายศรีปริยัติ ทองชาวนา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
192. รหัสทีม 17276
1. นางสาวสุรภา คุ้มวิริยะ
2. นางสาวจิณภัค วิทูภวัฒน์
3. นางสาวกัญญารัตน์ วานิชย์
4. นายฉัตรชัย ธรรมใจ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
193. รหัสทีม 17263
1. นายปัณณวิชญ์ ลิ้มฐิติศักดิ์
2. นางสาวปวันรัตน์ นาคเนียม
3. นางสาวพลอย จอมบุญ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ มินพิมาย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
194. รหัสทีม 17227
1. นายโกสินทร์ พินิจ
2. นางสาวณัฐธิดา อุไรรักษ์
โรงเรียนดรุณราชบุรีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
195. รหัสทีม 17208
1. นางสาวศิริประภา หล้าพรม
2. นางสาวอัสมา หอสุวรรณ
3. นางสาวปรารถนา นารายะวาณิช
4. นายยศวริศ แบนไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี SBACคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
196. รหัสทีม 17191
1. นายศิลา หนูเทศ
2. นายธนกร บุญสอน
3. นางสาวอนันต์ชนา สรงมงคล
4. นางสาวเยาวเรศ แย้มเกษร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
197. รหัสทีม 17178
1. นายนพรุจ นันทกิจ
2. นายกิตติพัศ เกิดเรณู
โรงเรียนโยธินบูรณะคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
198. รหัสทีม 17159
1. นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช
2. นายัชัยมงคล วณิชวัฒนานันท์
3. นายเกษมลาภมงคล มวนออม
โรงเรียนทวีธาภิเศกคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
199. รหัสทีม 17156
1. นายสุจินดา คงคาเขต
2. นางสาวดลพร สำเร็จสุข
3. นางสาวอรยา ปานนุ้ย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
200. รหัสทีม 17105
1. นางสาวพิมพ์ลภัส ภรภัทรภวิษย์
2. นายจตุรภุช ดวงแก้ว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
201. รหัสทีม 17085
1. นางสาวพัชร์ลดา ประกอบผล
2. นายธนพล พรหมประเสริฐ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
202. รหัสทีม 17049
1. นายพสุภาคย์ พิลาธรรม
2. นายปภาวิน มะกรูดอินทร์
3. นางสาวสุจิตตรา ศรีทอง
4. นางสาวณิชนันท์ ปทุมานนท์
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
203. รหัสทีม 17017
1. นางสาวพิชามญชุ์ สุภาศาสตร์
2. นางสาวสุพัดชา สวัสดิ์ชัย
3. นางสาวปานตะวัน ละเริง
4. นายวิชญะ เผดิมรอด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
204. รหัสทีม 17001
1. นางสาวมัชฌิมา สุภาพิมพ์
2. นางสาวสุดารัตน์ ประสมทรัพย์
3. นางสาววริศรา พงษ์อุดมปัญญา
4. นายเทพสิรินทร์ มีพัด
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
205. รหัสทีม 16963
1. นางสาวพลอยชมพู พรรณราย
2. นางสาวพูลสิริ ฤกษ์ยาม
3. นายสรรค์ธนัท วังประเสริฐ
4. นายสิทธา ศรีรัตนพงษ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
206. รหัสทีม 16919
1. นางสาวสาริศา พรหมมาก
2. นายศุภสัณห์ ทัศนาธร
3. นางสาวฐิติชญา เฉลยวาเรศ
4. นางสาวณัฐชนันท์ มงคลมะไฟ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
207. รหัสทีม 16801
1. นายพันเลิศ คิดเพาะ
2. นายทนาพร ชิตนาภรณ์
3. นางสาวปรางค์วลัย โศภารักษ์
4. นางสาวสุพรรษา เฮ้าทา
โรงเรียนสมุทรปราการคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
208. รหัสทีม 16779
1. นายสุชาครีย์ เพ็งเผา
2. นายกรดนัย มหาวัจน์
3. นางสาวลลิตา ศวัสศุภร
4. นางสาวเพชรลดา วัชรเกตุ
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
209. รหัสทีม 16728
1. นายภากร วงศ์ภูมิวิชชุ์
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
210. รหัสทีม 16652
1. นางสาวศศิกานตร์ พวงพิกุล
2. นายธงชัย คล้ายฉ่ำ
3. นางสาวกันต์ฤทัย โอภาสสุริยัน
4. นางสาวฐาปณี ขันธ์มั่น
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
211. รหัสทีม 16639
1. นายชัชพล สมิทธิพงษ์นันท์
2. นายศุภกร เสวตะธนเดช
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
212. รหัสทีม 16637
1. นายสรวิศ กาฬกาญจน์
2. นายยศวริศ แนวดง
3. นายกิตติชัย แก้วใส
4. นายปฏิภาณ เขียนสายออ
โรงเรียนสิริรัตนาธรคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
213. รหัสทีม 16625
1. นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณ
2. นางสาววิภาวี พันธ์ชัยภูมิ
3. นางสาวศศิธร โต๊ะจงมล
4. นายภาวัต กลิ่นผล
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
214. รหัสทีม 16514
1. นายปุณยวัฒน์ พรริศักดิ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
215. รหัสทีม 16426
1. นายวงค์วรัชญ์ ภักดีสุข
2. นางสาวสุภัชชา พาพันธ์
3. นางสาวณปภา เป้กล้า
4. นางสาวธมลวรรณ แสนยินดี
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
216. รหัสทีม 16424
1. นางสาวณัฐปภัสร์ กิติกุล
2. นางสาวชาลิสา เกียรติ์พงษ์ลาภ
3. นางสาวณัฐนพิน เฉลิมพงศ์ภากร
4. นายภูมิพัฒน์ ชื่นรัตนกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
217. รหัสทีม 16403
1. นายภูรินทร์ อุ่นเดช
2. นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด
3. นางสาวณิชารีย์ ฉากพุดซา
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
218. รหัสทีม 16369
1. นางสาวรติกร งามแม้น
2. นางสาวชนิภา ชุมพล ณ อยุธยา
3. นางสาวณภัสนันท์ ไตรศักดิ์ศรี
4. นายณฐนนท์ แตงอ่อน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
219. รหัสทีม 16358
1. นายคมทัต ปั้นลาย
2. นางสาวสุริวิภา วงศ์จินดาบล
3. นางสาวณัฏฐ์นารี กลัดสมบูรณ์
4. นางสาวทอฝัน พัฒนาการพนิช
โรงเรียนศรัทธาสมุทรคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
220. รหัสทีม 16346
1. นางสาวชญานิศ สำเริงเรือง
2. นางสาวศิริวรรณ ดีสุข
3. นางสาวกัญจน์รัชต์ พึ่งสมศักดิ์
4. นายธนวัฒน์ เอี่ยมศรี
โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
221. รหัสทีม 16343
1. นายธนา ปราณีชาติ
2. นายนายวีรชน ชื่นบาน
3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์สุวรรณ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
222. รหัสทีม 16331
1. นายนราธิป แสสินธ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
223. รหัสทีม 16237
1. นางสาวชนกนันท์ วงษ์พานิช
2. นายธีระศักดิ์ ประดับวัน
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
224. รหัสทีม 16233
1. นายภูริภัทร เมียงอารมณ์
2. นางสาวเมธิดา ปิยะกุล
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
225. รหัสทีม 16201
1. นายวิชยุตม์ เย็นใจ
2. นายพงศ์เกียรติ รัตนสังข์
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
226. รหัสทีม 16186
1. ประกายมาศ​ ทิศอาจ
โรงเรียนบางกะปิคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
227. รหัสทีม 16102
1. นางสาวกัญญานัธฐ์ ธัชศิรินิรัชกุล
2. นายวิชยุตม์ มงคลมหาลาภ
3. นายมงคล ภัคปฤงคพ
4. นางสาวกันยากร คำพิทูล
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
228. รหัสทีม 16100
1. นางสาวสิริกร ชวนชม
2. นายศุภกร อินทร์สุวรรณ์
3. นางสาววิราสินี ประเสริฐสัง
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
229. รหัสทีม 16086
1. นายศุภณัฐ ชาญศิขริน
2. นายศิษฎิเจฏฐ์ สี่พยัคฆ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
230. รหัสทีม 16049
1. นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์
2. นางสาวฐิติยา นิโกรธา
3. นายบุญญฤทธิ ทรัพย์เงิน
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
231. รหัสทีม 15972
1. นางสาวธิดารัตน์ แซ่ย้า
2. นายสุทัศน์ อำพรศักดิ์สิทธิ์
3. นางสาวมนัสนันท์ ชาตรูประชีวิน
4. นางสาวมัณฑิตา แก่นแก้ว
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
232. รหัสทีม 15958
1. นางสาวบุณย์สุดา ขุนเณร
2. นายพลกฤต ว่องประดิษฐ์
3. นางสาวฐาปนี คำพันธ์
4. นางสาวปัญญดา นนทะวงษ์
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
233. รหัสทีม 15902
1. นางสาวพบพร สภาพักตร์
2. นางสาววรัทยา สมศรี
3. นายอนันดา โจตีย์
4. นายธนกาญจน์ นาคปนคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
234. รหัสทีม 15883
1. นางสาววรัณญา ปลากัดทอง
2. นายกิตติพงษ์ ทรัพย์คั่ง
โรงเรียนพระนารายณ์คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
235. รหัสทีม 15871
1. นายสิวิกรมณ์ โนคำ
2. นายพชร วรวงศานุกูล
3. นางสาววัชโรธร สุภาพ
4. นางสาวนิรชา นวสิมัยนาม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
236. รหัสทีม 15787
1. นายอนพัทย์ พันธุ์โพธิ์
โรงเรียนเลาขวัญ​ราษฎร์​บำรุง​คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
237. รหัสทีม 15727
1. นางสาวอภิชญา พรหมแก้ว
2. นางสาวชนิสรา คนิตานนท์
3. นางสาวกรกนก สมลา
4. นายโกวิท​ ช้างสีสุก​
โรงเรียนราชดำริคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
238. รหัสทีม 15629
1. นางสาวทิพวรรณ ถาวรสาลี
2. นายธนภัทร เอี่ยมสำโรง
3. นางสาววนิดา ประเสริฐศรี
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
239. รหัสทีม 15414
1. นางสาวภานุมาส ฟ้าหวั่น
2. นางสาวรุ่งอรุณ มีกำปัง
3. ไปรยา คล้ายโพธิ์ทอง
4. ศิริวรรณ แก้วมีศรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
240. รหัสทีม 15396
1. นายศุภวิชญ์ สอนดี
2. นางสาวอาทิตยา อั้นคง
3. นางสาวจารุวรรณ กำเหนิด
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
241. รหัสทีม 15386
1. นายกฤฒิ นวมจริต
2. นางสาวกนกภรณ์ พันธุพฤทธิพงศ์
3. นางสาวนันท์นภัส มะโนมั่น
4. นางสาวภาดาวัน โชติหิรัญคงวุฒิ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
242. รหัสทีม 15372
1. เด็กชายธนพล ชลายนวัฒน์
2. เด็กชายฑัลก์หิรัญ เอี่ยมประไพ
3. นายกนกภัณฑ์ สีลานาแก
4. นายศักย์ศรณ์ ปูนพันธ์ฉาย
โรงเรียนอัสสัมชัญคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
243. รหัสทีม 15304
1. นายอภิวัฒน์ ภู่ทอง
2. นางสาวนภัสสร อรุณรัศมี
3. นางสาวจีรนันท์ เนื่องบุญมา
4. นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
244. รหัสทีม 15258
1. นายศุภกร เขตต์ทอง
2. นายภูมิภัทร สุจิตรประเสริฐ
3. นายธนวัฒน์ ประดิษฐจา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมคัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
245. รหัสทีม 15059
1. นายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์
2. นายพิมพ์สุภา สุขสะอาด
3. นางสาวบุณยานันท์ สุริรักษ์
4. นางสาวเจนจิรา ดิ้นสวัสดิ์
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
246. รหัสทีม 14903
1. นายชัชพล เรืองนารายณ์
2. นายคณนาถ ปุเลนเต
3. นางสาวพรพรหม พรมมา
4. นางสาวพรชนก เพราะประโคน
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
247. รหัสทีม 14837
1. นายจีรภัทฆ์ ใจเป็นใหญ่
2. นายพีรเดช อนุภาพยุทธชัย
3. นายวรพัฒณ์ บุญชู
4. นางสาวฐิติภา ปัตตาเทสัง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
248. รหัสทีม 14769
1. นายจอมทัพ สุริยานันท์
2. นางสาวสิตานัน เจริญเชื้อ
3. นางสาวสุจาริณี สิมมาแก้ว
4. นายธนวัฒน์ อ่อนสอาด
โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
249. รหัสทีม 18149
1. นายอนันตวิทย์ เลียงมงคลการ
2. นายรุ่งกวิน สมสาย
3. นางสาวพิศลยา สอดสูงเนิน
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
250. รหัสทีม 18099
1. นายกิตตินันท์ พรหมเสนา
2. นางสาวรุ้งนภาพร ภาคศิริ
3. นางสาววรารัตน์ สาเกตุ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
251. รหัสทีม 16826
1. นางสาวญาณสุภา ภักดี
2. นางสาวญาณิน กสิโอฬาร
3. นายสุทธิชัย ทศไทสนธิ
4. นายุศุภกร ธูปประทีป
โรงเรียนถาวรานุกูลคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
252. รหัสทีม 16595
1. นางสาวกัลยา อภิบาลปฐมรัฐ
2. นางสาวกุลธิดา มาลัยแก้ว
3. นางสาวมนต์สรารี จิระสกุลไทย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20
253. รหัสทีม 18303
1. นางสาววริศรา ผันภิภักดิ์์
2. นายนิติวัฒน์ เกลียววงค์
3. นางสาวเปมิกา ชีพพัฒนาสุข
4. นางสาวศุภลักษณ์ เทพวัลย์
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)คัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 12:00- 12:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
254. รหัสทีม 15821
1. นายเจษฎากรณ์ เสมาวัตร
2. นางสาวสุธีรา บุญรอด
3. นางสาวขวัญแก้ว อุ่นศิริ
4. นางสาวรมิตา สมศรี
โรงเรียนคงทองวิทยาคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20
255. รหัสทีม 16826
1. นางสาวญาณสุภา ภักดี
2. นางสาวญาณิน กสิโอฬาร
3. นายสุทธิชัย ทศไทสนธิ
4. นายุศุภกร ธูปประทีป
โรงเรียนถาวรานุกูลคัดเลือก หญิง 29 ก.ย. 65 09:00- 09:20

คัดเลือก ชาย 29 ก.ย. 65 15:00- 15:20

คำถามที่พบบ่อย

1. รูปแบบการประกวดอ่านฟังเสียงในปี ๒๕๖๕ นี้เป็นอย่างไร
โครงการฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของครูและผู้เข้าประกวด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ได้มีประสบการณ์การประกวดที่สะดวกขึ้น จึงจัดประกวดอ่านฟังเสียงรอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนสามารถเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบอ่านฟังเสียง ตามวันเวลาที่กำหนด โดยทำการเข้าระบบ บันทึกคลิปอ่านบทข้อสอบ ตามวัน-เวลาที่กำหนด โดยสามารถบันทึกคลิปได้ที่โรงเรียน หรือ สถานที่ที่ปลอดภัย ตามลำพัง
2. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดการประกวดอ่านฟังเสียง กี่ระดับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปิดการประกวดอ่านฟังเสียง ๒ ระดับมัธยมต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖ และ ปวช.) สำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น มีการประกวด ๑ ระดับคือ ระดับมัธยม (ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.)
3. ในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนสามารถส่งผู้ประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย ได้ระดับละกี่คน
สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้เข้าประกวดในนามตัวแทนสถาบันการศึกษาได้ระดับละ ๔ คน (จากเดิม ๒ คน) และการประกวดอ่านฟังเสียง สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น (ระดับมัธยม ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.) สามารถส่งได้ ๖ คน (จากเดิม ๔ คน)
4. การสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งประกวดเพียงวิธีเดียวใช่หรือไม่
การสมัครเข้าร่วมประกวดทุกประเภท ต้องให้ครูเป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในฐานะตัวแทนสถาบันการศึกษา เท่านั้น นักเรียนไม่สามารถสมัครเข้าประกวดเองได้ โครงการฯ ได้ขยายโอกาสโดยเพิ่มจำนวนตัวแทนสถาบันการศึกษาเข้าประกวดแต่ละประเภทแล้ว
5. ถ้าครู-อาจารย์ที่เคยส่งนักเรียนผู้เข้าประกวดคนเดิม จำเป็นต้องส่งใบสมัครในปี ๒๕๖๕ ใหม่หรือไม่
จำเป็นต้องส่งใบสมัครที่มีผู้ปกครองนักเรียนลงนามใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการส่งใบสมัครปีต่อปี
6. วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวด อ่านฟังเสียง ระดับมัธยมต้น - มัธยมปลาย
7. ถ้าครู-อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
ให้กรอกอีเมลในช่องสมัครสมาชิกใหม่ ถ้าอีเมลนั้นครู-อาจารย์เคยใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนแล้ว ระบบจะแจ้งยืนยันว่าเคยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วอัตโนมัติ
8. ลืม Password ต้องทำอย่างไร
กรอกอีเมล ครู-อาจารย์ ที่เคยสมัครเป็นสมาชิก -> กดลืม Password -> ระบบจะทำการส่ง Password ไปยังอีเมลของท่าน และครู-อาจารย์สามารถกดลิงค์เข้าสู่ระบบแล้วแก้ Password ใหม่อีกครั้ง
9. หากต้องการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวดและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต้องทำอย่างไร
ครูสามารถทำได้เมื่อเข้าระบบแล้วให้เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดแก้ไขใบสมัคร ->เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อ -> กดบันทึก
10. หากสมัครผิดรุ่นหรือผิดประเภทต้องทำอย่างไร
เลือกใบสมัครที่ต้องการแก้ไข -> กดรายละเอียด -> กดยกเลิกสมัครและทำการกรอกใบสมัครใหม่
11. สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ในรอบคัดเลือกจะได้รับข้อสอบอักษรเบลล์ทางใด
ทางโครงการฯ จะจัดส่งข้อสอบอ่านฟังเสียงอักษรเบลล์ หลายชุดตามจำนวนผู้ประกวดให้ครู-อาจารย์ โดยจัดส่งที่สถาบันการศึกษาก่อนวันประกวดรอบคัดเลือก และในวันประกวดรอบคัดเลือก จะประกาศผ่านเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ว่าจะใช้ข้อสอบชุดใด
12. ครูและนักเรียนที่เข้าประกวดถึงแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับอะไรบ้าง
ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทุกท่านนอกจากจะได้ประสบการณ์การประกวดแล้ว ยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ โดยสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้เองหลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น จำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากพิมพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว
13. ใครเป็นเจ้าของโครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี
มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี โดยดำเนินโครงการต่อมาจากโครงการ ธนชาต ริเริ่ม... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารศรีนคร ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้จัดเป็นครั้งที่ ๕๐ แล้ว
14. สาเหตุที่ไม่มีการประกวดระดับอุดมศึกษา
ด้วยมูลนิธิทีทีบี มุ่งจุดประกายให้เยาวชน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา อายุ ๖ - ๑๘ ปี เป็นเยาวชนกลุ่มหลักเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างฐานของกลุ่มนี้ให้ได้มากขึ้น โครงการฯ ต้องขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนใจ ทั้งนี้หากมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956