Nature

อ่านฟังเสียง

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด

ระเบียบการ/ใบสมัคร ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการประกวด 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ผลการประกวด ทั่วไป เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1เด็กหญิงชาคริยา นรสารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย436.50 (87.3%)
ชนะเลิศ
2เด็กหญิงพิมพ์ระพี​ แร่ทองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง427.00 (85.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กหญิงนราวดี เกินชัยวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง425.50 (85.1%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กหญิงฐิติวรดา ทาจินาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ422.00 (84.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5เด็กหญิงพิมพ์นารา ยืนนานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ420.00 (84%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรืองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี416.50 (83.3%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7เด็กหญิงชลธิชา เขิ่งมลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ415.00 (83%)
8เด็กหญิงณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ413.00 (82.6%)
9เด็กหญิงอาทิตย์ตา ศรีระสันต์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์412.00 (82.4%)
10นางสาวจุฑารัตน์ ธนพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี411.50 (82.3%)
11นางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม411.50 (82.3%)
12เด็กหญิงสร้อยสกล กาเผือกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 410.50 (82.1%)
13เด็กหญิงธนิษฐ์ชญา ฮะสูนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์409.00 (81.8%)
14เด็กหญิงณัฐกฤตา หิรัญวรรณโรงเรียนปัญจดี409.00 (81.8%)
15เด็กหญิงวิภาวี แป้นแก้วโรงเรียนสวายวิทยาคาร407.50 (81.5%)
16เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิดำรงค์โรงเรียนสตรีศรีน่าน397.00 (79.4%)
17เด็กหญิงภัทรธิดา เดชวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา395.00 (79%)
18เด็กหญิงจุฑามาศ โคยามาโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต381.00 (76.2%)
ผลการประกวด ทั่วไป เพศชาย
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นายวรภิชาติ มินประพาฬโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย438.00 (87.6%)
ชนะเลิศ
2เด็กชายทีฆายุ พลศรีเมืองโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย432.50 (86.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3เด็กชายพีรวิชญ์ มั่นเจ็กโรงเรียนอุตรดิตถ์431.50 (86.3%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4เด็กชายธนาติภู จีนหน่อโรงเรียนอุตรดิตถ์429.00 (85.8%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5เด็กชายสุภิวัฒน์ ลุนสาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย422.00 (84.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6เด็กชายจีรภัทฆ์ ใจเป็นใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม418.50 (83.7%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7เด็กชายก้องกิดากร ปั้นเจริญโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา417.50 (83.5%)
8เด็กชายณภัทร สามเรือนทองโรงเรียนทวีธาภิเศก416.00 (83.2%)
9เด็กชายภูเบศน์ สมสุขโรงเรียนบ้านหมากแข้ง415.00 (83%)
10เด็กชายธนกฤต ขอมีกลางโรงเรียนโยธินบูรณะ412.00 (82.4%)
11เด็กชายชลพัทธ์ อยู่ยืดโรงเรียนวัดหนองหอย411.00 (82.2%)
12นายธนโชติ พลอยทองโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)404.00 (80.8%)
13เด็กชายจตุรภุช ดวงแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา404.00 (80.8%)
14เด็กชายณัชนพ พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี403.00 (80.6%)
15เด็กชายสรวิศ กาฬกาญจน์โรงเรียนสิริรัตนาธร402.50 (80.5%)
16เด็กชายนฤสรณ์ นุ่นชูผลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง401.00 (80.2%)
17เด็กชายพีท หีบไธสงโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม397.00 (79.4%)
18เด็กชายศุภวิชญ์ รังกลาง โรงเรียนวัดสะแกงาม393.00 (78.6%)
ผลการประกวด ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวชนกนันท์ สิทธิศรโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ333.00 (83.25%)
ชนะเลิศ
2นางสาวพิมพ์ชนก เต็มใจโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ329.50 (82.38%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวภารดี คำสุขุมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ326.00 (81.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวภคพร กวางแก้ว โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่325.00 (81.25%)
5นางสาวสุพรรณษา วรรณโกษฐโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ324.50 (81.13%)
6นางสาววรรณพร สาระสนธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น316.50 (79.13%)
7นางสาวปาริฉัตร เวียงวงศ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น312.50 (78.13%)
8นางสาวกนกแก้ว มงกุฎ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่306.00 (76.5%)
9นางสาวพิชชาภา จากน่านโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ305.00 (76.25%)
10เด็กหญิงสุชานาฏ งามสง่าโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ302.50 (75.63%)
ผลการประกวด ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เพศชาย
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นายกนกพล นาทันโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่306.50 (76.63%)
ชนะเลิศ
2นายภัสกร กอเกียรติศิริโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่289.00 (72.25%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

ผลการประกวด ทั่วไป เพศหญิง
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นางสาวภูริตา อุรุเศรษฐานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา431.50 (86.3%)
ชนะเลิศ
2นางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลางโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม430.50 (86.1%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นางสาวจันทกานต์ ทองถิ่นโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่429.50 (85.9%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4นางสาวกัลยรัตน์ พอก๊ะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย427.50 (85.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5นางสาวพรชิตา ช่วยโชติโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์427.50 (85.5%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6นางสาวชลธิชา ศรีวิลัยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่424.50 (84.9%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7นางสาวณัฐนันท์ ชุ่มสุวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง423.00 (84.6%)
8นางสาวพรหมพร เพ็ชรเพ็งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา422.50 (84.5%)
9นางสาวรุจิรัตน์ รัตนกาญจน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒421.50 (84.3%)
10นางสาวนันทวัน รัจรัญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช421.00 (84.2%)
11นางสาวชลลดา ทิมทองวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี420.00 (84%)
12นางสาวปวันรัตน์ นาคเนียมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย420.00 (84%)
13นางสาวพรรธน์ชนัน ทิพชัยวรภัทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล420.00 (84%)
14นางสาวทิพย์สุดา เพชรปานกันโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"416.00 (83.2%)
15นางสาวพิชุดา นิโรงเรียนถาวรานุกูล415.00 (83%)
16นางสาวแก้วมณี ไชชะนวนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา413.50 (82.7%)
17นางสาวพิมพ์มาดา ขันชัยภูมิโรงเรียนปัญจดี413.50 (82.7%)
18นางสาวปัญญาพร วงษ์ภู่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง402.00 (80.4%)
ผลการประกวด ทั่วไป เพศชาย
ลำดับที่ ชื่อ ผู้เข้าประกวด โรงเรียน คะแนน (%)
1นายฉัตรมงคล หลวงอินตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์439.00 (87.8%)
ชนะเลิศ
2นายชยุต ภูวพุทธโชติโรงเรียนสิงห์สมุทร432.00 (86.4%)
รองชนะเลิศอันดับ ๑
3นายวรพัฒณ์ บุญชูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม424.50 (84.9%)
รองชนะเลิศอันดับ ๒
4นายชัชพล เรืองนารายณ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ423.50 (84.7%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
5นายศิลา ภักดีวงษ์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ421.00 (84.2%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
6นายพงศ์สุพัฒน์ เดิมพันธ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย420.50 (84.1%)
รองชนะเลิศอันดับ ๓
7นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน419.50 (83.9%)
8นายบัณณวิชญ์ กันทวีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน419.50 (83.9%)
9นายพีรเดช อนุภาพยุทธชัยโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม418.50 (83.7%)
10นายจอมทัพ สุริยานันท์โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ418.50 (83.7%)
11นายทรอย วินน์ ฮอร์ตันโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม417.50 (83.5%)
12นายปารเมศ ปิยะธนะศิริกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา417.00 (83.4%)
13นายศักย์ศรณ์ ปูนพันธ์ฉายโรงเรียนอัสสัมชัญ417.00 (83.4%)
14นายสิทธิพร กุมภาษีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร416.50 (83.3%)
15นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิชโรงเรียนทวีธาภิเศก416.50 (83.3%)
16นายชัชนันท์ วัฒนวาณิชย์โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)414.50 (82.9%)
17นายปุณวิทย์ ไชยกูลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา411.00 (82.2%)
18นายบุรวิชญ์ ดำเพ็ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา411.00 (82.2%)

คำถามที่พบบ่อย

1. เมื่อเข้า Zoom แล้ว เริ่มทำการประกวดได้เลยใช่ไหมค่ะ
เมื่อผู้ประกวดหรือครูผู้ช่วยบันทึกภาพเข้า Zoom แล้วนับ 1-5 แล้วเริ่มทำการประกวดได้เลย กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนการสอบตามลำดับหมายเลขในระบบอัตโนมัติในภายหลังท่านทำการประกวดเสร็จ
2. ในวันประกวดรอบคัดเลือกผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
ผู้เข้าประกวดต้อง Log in ด้วย User name & Password เข้าระบบที่ www.เท่อย่างไทย.com พิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อฝึกซ้อม พร้อมฝึกซ้อม ภายในระยะเวลา ๑๐ นาที และเมื่อผู้เข้าประกวดพร้อมที่จะอ่านข้อสอบแล้ว ถึงจะเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) และทำการอ่านข้อสอบให้แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ บนตัวผู้ประกวด เพราะระบบจะทำการบริหารจัดการอัตโนมัติ
3. สามารถอ่านบทข้อสอบจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ได้หรือไม่
สามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ดาวน์โหลดบทข้อสอบได้ตามความสะดวกของผู้เข้าประกวดเอง หรือจะพิมพ์บทข้อสอบออกมาก็ได้ ไม่ถือเป็นข้อจำกัด แต่ต้องส่งไฟล์ภาพและเสียงตามรูปแบบในแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ที่ Log in ด้วย User name ของผู้ประกวดแต่ละคนผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เท่านั้น
4. การตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงจะต้องตั้งอย่างไรในวันประกวดจริง
ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะบันทึกภาพในแนวนอนครึ่งตัว ตั้งแต่ระดับอกขึ้นไปในระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม. หรือ ๑ ช่วงแขน) เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน แนะนำให้คลิกเลือก Wifi or Cellular Data เพื่อเปิดการใช้เสียง และเมื่อผู้เข้าประกวดและส่งไฟล์ประกวดเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๕ วัน ทางโครงการฯ จะจัดพิมพ์และส่งใบประกาศนียบัตรไปยังสถานศึกษาของท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเพียงครั้งเดียว) หรือหากพิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิดสามารถแก้ไขใบประกาศนียบัตร โดยการ Login เข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสของสมาชิก ทำการแก้ไขและสั่งพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
5. เมื่อทำการประกวดเสร็จสิ้นจะต้องปิดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) อย่างไร
ให้ปุ่มกด “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบน หรือขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น
6. ขณะทำการประกวดผู้ประกวดจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่หรือไม่
ในวัน-เวลาการประกวดรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ขอให้อยู่ในห้องที่เงียบ และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงเพียงพอ ไม่ขาดระยะ ไม่กระตุก ไม่มีผู้ใดรบกวน และไม่อนุญาตให้ครูหรือผู้ใดให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความโปร่งใสของการประกวดได้เอง
7. ครูและผู้เข้าประกวดสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
8. รอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การประกวดในรอบชิงชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ครูผู้สอนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบล่วงหน้าต่อไป
9. ไม่มั่นใจว่าจะเข้าและใช้ระบบในการประกวดได้อย่างถูกต้อง
ทางโครงการฯ คำนึงถึงเรื่องการเข้าระบบและการใช้ระบบได้อย่างคุ้นเคย จึงได้จัดให้ครู และผู้เข้าประกวดได้ทดสอบระบบเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนวันประกวดจริง โดยแบ่งวันทดสอบระบบตามภูมิภาค ตามวันที่ประกาศในระเบียบการและสามารถตรวจสอบอีกครั้งในการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด ๘.๒ ในรอบทดสอบระบบทางโครงการฯ จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ได้ทดสอบ เพื่อให้ ผู้เข้าประกวด ได้ทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนการประกวด รวมถึงการตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ได้อย่างถูกต้อง โครงการฯ อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดสามารถตรวจสอบคลิปการทดสอบของตนเองได้ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เช่นเดิม
***หมายเหตุ การประกวดรอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
10. ถ้าอินเตอร์เน็ตหลุดระหว่างการประกวดต้องทำอย่างไร
ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด สามารถคลิกลิงค์เดิมเพื่อเข้าประกวดอีกครั้งได้ ภายในเวลาที่ระบบกำหนด
11. ถ้าเข้าประกวดในเวลาที่กำหนดไม่ทัน สามารถประกวดใหม่ได้หรือไม่
ไม่สามารถเข้าประกวดใหม่ได้ เนื่องจากเกินเวลาที่ระบบกำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์
12. ในกรณีที่ใช้อีเมลเดียวกัน ครูผู้ช่วยบันทึกภาพ / นักเรียนผู้เข้าประกวด เข้าลิงค์ประกวดผิดคน สามารถออกและเข้าประกวดในลิงค์ที่ถูกต้องได้หรือไม่ และเข้าผิดตอนแรกควรจะต้องทำอย่างไร
สามารถออกจากห้องที่ผิดและเข้าลิงค์ใหม่ในห้องที่ถูกต้องได้
13. ถ้าไม่แน่ใจว่าเข้าลิงค์ประกวดถูกต้องหรือไม่ ควรทำอย่างไร
ควรจะออกและเข้าใหม่ในลิงค์ที่มั่นใจว่าถูกต้อง
14. อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพสำหรับการประกวดควรใช้อุปกรณ์อะไร
การบันทึกภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถจัดมุมกล้องได้ง่ายและให้คุณภาพการบันทึกวิดีโอที่เพียงพอ หรือหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้กล้องเว็บแคมเป็นอุปกรณ์เสริมในการบันทึกภาพ
15. สามารถใช้อุปกรณ์อื่นเสริมในการประกวดอ่านฟังเสียงได้หรือไม่
สามารถใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Small talk หรืออุปกรณ์ประเภท External Mic. เพื่อช่วยให้คุณภาพการบันทึกเสียงชัดเจนขึ้นสำหรับการประกวดอ่านฟังเสียงได้

อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956