Nature

วาดภาพดิจิทัล

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด ระเบียบการประกวด พิมพ์ใบสมัคร

จดหมายเชิญเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบการประกวด พิมพ์ใบสมัคร

สมัครเข้าร่วมโครงการ / เข้าสู่ระบบ

"เยาวชนที่ร่วมโครงการต้องสมัครผ่านครู/อาจารย์ ในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น"
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
 
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่
สมาชิกเดิม (ครู/อาจารย์)

ดูรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ (ครู/อาจารย์)

สมัครสมาชิกใหม่

ขั้นตอนการประกวด


 

ขั้นตอนการประกวด

เลือกประเภทการประกวด


 


 


ค้นหาตารางการประกวด


ทำการค้นหา

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงเบญญาภา ต้นธรรม / Benyapha.T@rsv.ac.th
2. เด็กหญิงชมพูนุท บุญญาสิริภัทร / Chomphunoot.b@rsv.ac.th
3. เด็กหญิงถมทอง บุญวัฒนะกุล / Tomtong.B@rsv.ac.th
4. เด็กหญิงทิตยาพร ธาราศักดิ์ / Titayaphon.T@rsv.ac.th
5. เด็กหญิงธัญเนตร เฉลียว / Thanyanet.C@rsv.ac.th
6. เด็กชายธาวิน อาชวโรจน์ / Tawin.A@rsv.ac.th
7. เด็กหญิงปณาลี บุญมี / Banalee.B@rsv.ac.th
8. เด็กหญิงพัชราภา ปวนละเอียด / Phatcharapha.P@rsv.ac.th
9. เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีสุวรรณ์ / Sasipim.S@rsv.ac.th
10. เด็กหญิงปริตา กิตตินลินโชติ / Parita.KT@rsv.ac.th
โรงเรียนรังษีวิทยา คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เรียนเป็น / nattanan06632@varee.ac.th
2. นางสาวณัฏฐ์ชยธร ตรึงธวัชชัย / natchayathorn06312@varee.ac.th
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ คัดเลือก 00:00- 00:00
3. 1. เด็กชายปาราเมศ ทะนะกุล / paramestanakul@gmail.com
2. เด็กชายธิติ สินธุชัย / thit94495@gmail.com
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คัดเลือก 00:00- 00:00
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงรัตนนารี ซ้ายขวา / rattananareesaikhwa@gmail.com
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. เด็กหญิงปริตา พรมบุญ / parite2565@hotmail.com
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คัดเลือก 00:00- 00:00
3. 1. เด็กหญิงกวินทรา สุรุ่งรัตนมงคล / takpradit@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา คัดเลือก 00:00- 00:00
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. เด็กหญิงกันทิมา กระแสร์ / artyxhunter@gmail.com
โรงเรียนวัดชมนิมิตร คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. เด็กหญิงวริศรา แสงอ่อน / wrisrasaengon@gmail.com
2. เด็กชายธนบดี คชเถื่อน / diluc7505@gmail.com
3. เด็กหญิงไอรดา สุทธิยาศรี / ume99666@gmail.com
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ คัดเลือก 00:00- 00:00
3. 1. เด็กหญิงญานิศา เทศโล / yanisathadsalo2@gmail.com
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กรมขุนทด / view2553ha@gmail.com
3. เด็กชายณัฐภัทร ประเทือง / nat00806433@gmail.com
4. เด็กชายณัฐวรรธน์ คัมภิรานนท์ / nattawatplume@gmail.com
5. เด็กชายธีรภัทร กิจเชิดชู / junior.toys12345@gmail.com
6. เด็กชายศิวกร บรรทัดจันทร์ / siwakornbantadjun@gmail.com
7. เด็กชายธนภัทร เวสสธาดา / protocatcafe.1thisisjustajoke1@gmail.com
8. เด็กหญิงวิภัคศยา พุ่มไพบูรณ์ / wipaksaya.asl@gmail.com
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คัดเลือก 00:00- 00:00
4. 1. เด็กหญิงอคีราภ์ ชูเชาน์ / mapakeera@gmail.com
2. เด็กหญิงธนัฏฐา จันทรโสภา / cjaaey@gmail.com
โรงเรียนเบญจมราชาลับในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือก 00:00- 00:00
5. 1. เด็กหญิงธนพร หล้าแหล่ง / tanapornlaleang@gmail.com
2. เด็กชายพัทธนันท์ สุวรรณรัศมี / tamtum300453@gmail.com
3. เด็กหญิงสิรินลญากรณ์ นพสันเทียะ / kthirada154@gmail.com
4. เด็กชายสิรภพ ภมรมานพ / sahaporn67@gmail.com
5. เด็กหญิงอุบลทอง ไชยคีนี / maliwantinsathon@gmail.com
6. เด็กหญิงโศภชา ชนานันท์ / freya.chz@gmail.com
7. เด็กชายศรณ์ศีล จิโรจน์กุล / sornseenlfc@gmail.com
8. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ เกตุวัตร / kanyaluck.c2007@gmail.com
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คัดเลือก 00:00- 00:00
6. 1. เด็กหญิงวันวิสา ปลื้มยุทธ์ / kfcpkk@gmail.com
2. เด็กหญิงมนชดา ทัดแก้ว / lthadkaew@gmail.com
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คัดเลือก 00:00- 00:00
7. 1. เด็กชายศราวุฒิ เคนมา / t0627521616@gmail.com
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 คัดเลือก 00:00- 00:00
8. 1. เด็กหญิงเอมิลี โอลิเวอร์ / ame.ameletr70@gmail.com
2. เด็กหญิงวราพร ขุนจอม / ployy.waratr70@gmail.com
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว) คัดเลือก 00:00- 00:00

ตารางการประกวด มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และ ปวช.

ตารางการประกวด ภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาวอภิญญา มิตรเฉลียว / Fallo.DK.Fang@gmail.com
โรงเรียนรังษีวิทยา คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. นางสาวอภิชญา มุ่งตรง / apitchaya.mungtrung@gmail.com
2. นางสาวชลธิชา ชุณหะชา / lightningheartto@gmail.com
โรงเรียนอรุโณทัย คัดเลือก 00:00- 00:00
3. 1. นางสาวอารียา อุตปัววงศ์ / thpunareeya@gmail.com
2. นางสาวลัคนา ใจทา / lakkanalovetwins@gmail.com
3. วีรชน สายรอคำ / kungb3139@gmail.com
4. ภัทร หนองภักดี / pattara.tonnam@gmail.com
โรงเรียนรังษีวิทยา คัดเลือก 00:00- 00:00
4. 1. นางสาวน้ำหนึ่ง ศรีวิไล / underswaq@gmail.com
2. นางสาวเพชรพลอย อุ่นชาย / pechploy16y@gmail.com
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม คัดเลือก 00:00- 00:00
5. 1. นางสาวณัฐนันท์ แสงอรุณ / rattaphonrung@gmail.com
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ คัดเลือก 00:00- 00:00
6. 1. นายสมคิด เดือนคำ / kidsstar556@gmail.com
2. นางสาวโอ๋ กอนเลา / 2559twzcy@gmail.com
3. นางสาวชัญญากัญ กันทะวงศ์ / chanyakankanthawong@gmail.com
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม คัดเลือก 00:00- 00:00
7. 1. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีมงคล / stu44845@samakkhi.ac.th
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คัดเลือก 00:00- 00:00
ตารางการประกวด ภาคใต้
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาววริษา ผลบุญ / warinnn1@gmail.com
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. นางสาวปามิดา ลอยทอง / kn.37312@kanlayanee.ac.th
2. นางสาวพัทธนันท์ ยอดดี / kn.37161@kanlayanee.ac.th
3. นายสุชาภัทร ขาวชอุ่ม / kn.37143@kanlayanee.ac.th
โรงเรียนกัลยาณีธรรมราช คัดเลือก 00:00- 00:00
ตารางการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นางสาวพิชชา อริยะสุข / turkeychickenwow@gmail.com
2. นางสาวณภัทรา ตั้งรัตคณะ / napatthazaza@gmail.com
โรงเรียนปัญจดี คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. นางสาวพิมลภัส ตลับงา / Masapimonpat@gmail.com
โรงเรียนบ้านไผ่ คัดเลือก 00:00- 00:00
3. 1. นางสาวอคิราห์ สุภาอ้วน / sunisa.55206@gmail.com
2. นางสาวเอื้องฟ้า แสงศิริบรรพต / gamyo12225@gmail.com
3. นายพัชรพล กลัดทอง / kcalbspy@gmail.com
4. นางสาวพิชญ์สินี คนซื่อ / erinapeem44@gmail.com
5. นางสาวฐิติวัลค์ ปาแน้ / torutoru4747@gmail.com
6. นางสาวจันทนิภา ประจันตะเสน / chantanipakat@gmail.com
7. นายภูมิชนก พรพิเศษ / officialyeanswork@gmail.com
8. นางสาวธัญญาศิริ ขวัญพรม / snowberryzlq2807@gmail.com
9. นางสาวฐปนรรต อินทสุราช / tapanat37247@gmail.com
10. นางสาวกัญญาวีร์ เฉลียวฉลาด / tangmo254700@gmail.com
11. นางสาวอมลวรรณ คำภีระ / Kimtanglee1@gmail.com
12. นางสาววธัณญา ลากุล / 632-56102@kkw.ac.th
13. นางสาวนิศานาถ วิศิษฏ์เสรี / 632-56097@kkw.ac.th
14. นางสาวศศิประภา ทิพย์มนตรี / sasiprapa.tipmontree@gmail.com
15. นางสาวลภัสรดา ธงภักดิ์ / mogumogomo@gmail.com
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คัดเลือก 00:00- 00:00
4. 1. นายสร้างสรรค์ จันดา / taud6918@ta-ud.ac.th
โรงเรียนบ้านตาอุด คัดเลือก 00:00- 00:00
5. 1. นายวัฒนา ศรีหาภูธร / tunderrock788@gmail.com
2. นายฐิติปัณฑ์ธร ทานุมา / thanakorn.leoman@gmail.com
3. เด็กชายยศพัทธ์ ยศรุ่งเรือง / kanekiyto87@gmail.com
4. นายปัน ชำนาญณงค์ศักดิ์ / pun130449@gmail.com
5. นางสาวศุภิสรา สุขศรี / naynene231@gmail.com
6. นางสาวปีรญา อันแสน / Peerayaa17@gmail.com
7. นายคณิศร ฟุ้งนภากาศ / k.khanisorn2550@gmail.com
8. นายวิมุติ ขาวเมืองน้อย / littlegloves.r@gmail.com
9. นายปัณณวัฒน์ น้อมระวี / popset4@gmail.com
10. นายโภไคย พระตรัยยะ / phokaith1974@gmail.com
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือก 00:00- 00:00
ตารางการประกวด ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และกรุงเทพ
ลำดับที่ ชื่อ / Email ผู้เข้าประกวด โรงเรียน รอบการแข่งขัน
1. 1. นายรัฐนันท์ ลัคนานนทิวงศ์ / lakhnannthiwngsrathnanth@gmail.com
โรงเรียนวัดราชบพิธ คัดเลือก 00:00- 00:00
2. 1. นางสาวทัฐธิยาน์ ขจิตวิวัฒน์ / thathiyakhachitwiwat@gmail.com
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า คัดเลือก 00:00- 00:00
3. 1. นางสาวภควรรณ ทองหลอด / kaewkaew2006@gmail.com
2. นายไชยวัฒน์ แซ่เจ่า / daker.01aswer@gmail.com
3. นายเกียรติยศ แซ่เห่อ / kiatiyot.01@gmail.com
4. นางสาวนันท์นภัส บุญนันท์ / artboonan@gamil.com
5. นางสาวณัฐชยา ส่งถึง / pangkuppomii@gmail.com
6. นางสาวญาณิศา เสนนันตา / youmonot.t@gmail.com
7. นายวรพล จันตา / woorapon@gmail.com
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คัดเลือก 00:00- 00:00
4. 1. นางสาวเจนจิรา ปลีบุตร / onstreet16@gmail.com
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือก 00:00- 00:00
5. 1. นางสาวอุมาพร ศรีคำ / umaporus6@gmail.com
2. นางสาววิญาดา ธรรมนาม / tamakoro159187@gmail.com
โรงเรียนนิคมวิทยา คัดเลือก 00:00- 00:00
6. 1. นางสาวกัลยารัตน์ อัมพรรัตน์ / Gsnyarat2549@gmail.com
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คัดเลือก 00:00- 00:00
7. 1. นางสาวดุสิตา แก้ววานิช / rodneyamily@gmail.com
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ คัดเลือก 00:00- 00:00
8. 1. นางสาวณัษชยา ทองเบ็ญญ์ / thongben.nutchaya05@gmail.com
2. นางสาวกุญธิยาดา คำบุตดา / papoqueen4@gmail.com
3. นายธนกร ชนาสินพูลเดช / peethanakorn789@gmail.com
4. นางสาวอชิตา สุนทรบูรณสุข / tuey33094@gmail.com
5. นางสาวสุธีรา ราโชกาญจน์ / suteera06@gmail.com
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว คัดเลือก 00:00- 00:00
9. 1. นายธนวัฒน์ นันต๊ะ / genocidez099@gmail.com
2. นางสาวนันทชพร สิงหาปัด / Singhapat2547@gmail.com
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คัดเลือก 00:00- 00:00
10. 1. นางสาวนัชชา โสมโสรส / Nutchaze@gmail.com
2. นายธนภูมิ ผาติผดุงกุล / usa.james2548@gmail.com
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คัดเลือก 00:00- 00:00
11. 1. นายปวิทช ธนภูริสิทธิโชค / mot1515015@gmail.com
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 คัดเลือก 00:00- 00:00
12. 1. นางสาวอินธิรา จันอุดทา / 63203080083intira.c@gmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คัดเลือก 00:00- 00:00
13. 1. นางสาวอมรรัตน์ จีวรรณ / amornrnat254799@gmail.com
2. นางสาววรนุช ศรีแพรศรี / 0920969170love@gmail.com
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 คัดเลือก 00:00- 00:00
14. 1. นางสาวพิชญาณ์กาญจน์ จิรภัทรวณิช / premetubtim@gmail.com
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คัดเลือก 00:00- 00:00
15. 1. นายปรมี แถวโสภา / diow4672@gmail.com
2. นายอิทธิวัฒน์ สวนอนันต์ / ittiwat2549@gmail.com
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คัดเลือก 00:00- 00:00
16. 1. นางสาวดลยภรณ์ ศิริภักดิ์ / Shouzen103.kt@gmail.com
2. นายศักดิ์รวิ ยุทธชิต / Glod2549@gmail.com
โรงเรียนอรัญประเทศ คัดเลือก 00:00- 00:00

คำถามที่พบบ่อย

1. ครูสามารถส่งนักเรียนร่วมประกวดได้กี่คน / ระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย
แต่ละระดับชั้นคุณครูสามารถส่งนักเรียนได้ไม่จำกัดจำนวน คุณครูสามารถมอบหมายการเข้าร่วมประกวดนี้เป็นหนึ่งในการบ้านของนักเรียนทั้งห้องได้เลย โดยนักเรียนและคุณครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการฯ ในการเข้าร่วมประกวดวาดภาพดิจิทัลในครั้งนี้ และถ้าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานของนักเรียนมีความโดดเด่น ตีโจทย์ได้ดี มีความสร้างสรรค์จนสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปจนถึงถ้าชนะเลิศ คุณครูและนักเรียนก็จะได้เข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ต่อไป
2. เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งได้กี่ผลงาน
สามารถส่งได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน ภายในวัน-เวลาที่กำหนด
3. ภาพที่จะนำมาใช้รีทัช สามารถใช้ภาพแบบใดได้บ้าง
เข้าประกวดสามารถเลือกภาพได้ตามต้องการหรือตามความเหมาะสมของการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ต้องไม่เกิน 30% ของภาพ และภาพที่นำมารีทัชจะต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น ภาพการ์ตูนที่มีชื่อเสียงและมีเจ้าของลิขสิทธิ์ จะไม่สามารถนำมารีทัชใช้ในผลงานการประกวดได้
4. การส่งผลงานเข้าประกวดมีกี่รูปแบบและขนาดการอัพโหลดผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และการ Print Out ส่งผลงานคือเท่าไร
การส่งผลงานประกวด 1 ผลงานต้องประกวดด้วยผลงาน 2 รูปแบบ คือ ๔.๑ ผลงานส่งเป็นไฟล์ดิจิทัล ด้วยการ Log in User Name ของผู้ประกวดเอง และสามารถอัพโหลดแนบไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ผ่านเว็บไซต์ www.เท่อย่างไทย.com ภายในวัน-เวลาประกวดที่กำหนด ๔.๒ ผลงานส่งด้วยการ Print สี ขนาด A4 ติดบนกระดาษแข็งหรือ PP Board ส่งผ่านไปรษณีย์ EMS มาที่ ตู้ ปณ. ๑๓ ปณฝ.สายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๔ และส่งออกภายในวันที่กำหนดเท่านั้น โดยทางโครงการฯ พิจารณาจากตราประทับการรับฝากของไปรษณีย์บนห่อซองที่ส่งออกจากต้นทางเป็นสำคัญ
5. ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน
นับเวลาตั้งแต่เข้า www.เท่อย่างไทย.com การรับโจทย์หัวข้อการประกวดตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันประกวดที่กำหนดเป็นต้นไป โดยแบ่งเวลาสำหรับการประกวดตามระดับชั้น ดังนี้
๑ ระดับมัธยมต้น มีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันประกวด
๒ ระดับมัธยมปลาย มีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ๙ ชั่วโมง ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิทัลให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันประกวด
6. ในการส่งไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไหร่
ในการส่งไฟล์ภาพต้องมีขนาดต่อภาพไม่เกิน 5MB
7. ผลงาน Print Out สามารถส่งรวมกันกับผู้เข้าประกวดคนอื่นได้หรือไม่
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน Print Out รวมกันได้ โดยระบุว่าผลงานของผู้เข้าประกวดแต่ละคนอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอน พร้อมพิมพ์ใบสมัครระบุชื่อภาพ และคำอธิบายภาพและแรงบันดาลใจสั้นๆ เกี่ยวกับภาพ และระบุรายละเอียดของผู้เข้าประกวดประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน และอีเมลของครูผู้สอนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดพร้อมเบอร์โทรติดต่อของผู้เข้าประกวดติดมาด้านหลังผลงาน แล้วส่งผลงานรวมมาด้วยกันได้
8. ในวันประกวดรอบคัดเลือกผู้ประกวดจะต้องดำเนินขั้นตอนการประกวดอย่างไร
ผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้อง Log in ด้วย User name & Password เข้าระบบที่ www.เท่อย่างไทย.com อ่านและหรือพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมา และเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ประกวดถนัด และไม่ต้องติดหมายเลขใดๆ บนภาพที่ส่งเข้าประกวด เพราะระบบจะทำการบริหารจัดการอัตโนมัติ และเมื่อผู้เข้าประกวดส่งผลงานแล้วไม่เกิน ๕ วัน ทางโครงการฯ จะจัดส่งไฟล์ใบประกาศนียบัตรไปให้ครูและนักเรียนผู้เข้าประกวดทุกท่านผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรเองได้
9. ขณะทำการประกวดผู้ประกวดจำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่หรือไม่
ผู้เข้าประกวดไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่โรงเรียน ขอให้อยู่เพียงลำพังในสถานที่ที่ผู้ประกวดจะมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงเพียงพอ ไม่มีผู้ใดรบกวน และไม่อนุญาตให้ครูหรือผู้ใดให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความโปร่งใสของการประกวดได้เองทุกกรณี
10. ครูและผู้เข้าประกวดสามารถติดตามผลการประกวดรอบคัดเลือกได้ทางช่องทางใด และ เมื่อใด
ครูสามารถติดตามดูผลการประกวดตามที่โครงการฯ ได้ประกาศไว้แล้วผ่าน www.เท่อย่างไทย.com อย่างช้าไม่เกินวันเวลาที่ประกาศไว้แล้วในระเบียบการสมัคร และผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ จะทำจดหมายแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
11. การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาวาดภาพดิจิทัล และรอบชิงชนะเลิศจะจัดการประกวดแบบใด
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในวันก่อนการประกวด และวันประกวดวาดภาพดิจิทัลรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม การจัดประกวดทั้งวัน เวลาและรูปแบบการประกวดตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงเวลานั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดเป็นหลัก และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดกิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะแจ้งให้ครูผู้สอนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทราบล่วงหน้าต่อไป


อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956อุดหนุนสินค้า

ติดตามข่าวสาร


© สงวนลิขสิทธิ์ 2559 มูลนิธิทีทีบี

มูลนิธิทีทีบีไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่หรือเด็กไฟ-ฟ้า ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของใด ๆ โดยตรงจากประชาชนหรือผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อมูลนิธิทีทีบี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 1956 หรืออีเมล : info@tmbfoundation.or.th

ติดต่อมูลนิธิ
0 2299 1956